680/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1994

Liikenneministeriön päätös telemaksujen yleisistä perusteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriön päätöksellä muutetaan telemaksujen yleisistä perusteista 21 päivänä lokakuuta 1993 annetun liikenneministeriön päätöksen (902/93) 4 § ja 7 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina 1 päivänä joulukuuta 1993 annetulla liikenneministeriön päätöksellä (1111/93), seuraavasti:

4 §
Hyväksyttävät syyt

Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja hyväksyttäviä syitä ovat seuraavat ja niihin rinnastettavat syyt:

1) telemaksu määrätään käyttäjälle tuotettujen suoritteiden määrän perusteella, jos se on suoritekustannusten vuoksi perusteltua eikä määrään lueta mukaan muita kuin teletoimintaan kuuluvia suoritteita eikä suoritteita, joita telelaitoksen kanssa kilpailevalla telelaitoksella ei ole oikeutta tarjota;

2) telemaksusta annetaan kohtuullinen alennus telelaitoksen omalle henkilöstölle;

3) televerkkoon liittymisestä perittävä maksu määrätään tilaajajohdon pituuden perusteella;

4) telemaksusta annetaan alennus vain kotitalouksille;

5) telemaksu määrätään 1 kohdan mukaisesti eri käyttäjille tuotettujen suoritteiden yhteismäärän perusteella, milloin

a) käyttäjät kuuluvat samaan osakeyhtiölain (734/78) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun konserniin; tai

b) telemaksujen suorittamisesta vastaa lopullisesti käyttäjien yhteistä kauppa-, pankki- tai muuta sellaista liiketoimintaansa varten perustama yhteisö;

6) telemaksu määrätään käyttäjän tai 5 kohdassa tarkoitettujen käyttäjien eri paikallisalueilla hankkimien samanlaatuisten suoritteiden yhteismäärän perusteella; sekä

7) telemaksu määrätään käyttäjän tai 5 kohdassa tarkoitettujen käyttäjien eri telelaitoksilta hankkimien samanlaatuisten suoritteiden yhteismäärän perusteella, jos kaikki näistä telelaitoksista määräävät telemaksun saman suoritemäärän perusteella.

Milloin se on suoritekustannuksiin nähden perusteltua, kiinteät vuosi- ja kuukausimaksut voivat poiketa kymmenen prosenttia kyseisten maksujen saman hinnaston mukaisesta keskiarvosta.

Alennuksen ehtona saa olla, että telelaitoksella on käytössään käyttäjän tunnistamiseksi tarpeelliset tiedot.

7 §
Telemaksut kilpailutilanteessa

Paikallista teletoimintaa harjoittavan telelaitoksen telemaksut tulee määritellä tämän päätöksen mukaisesti kullakin paikallisalueella erikseen, jollei 4 §:n 1 momentin 6 kohdasta muuta johdu. Milloin telelaitoksen paikallisalue laajenee toimiluvan muutoksen johdosta, se voi kolmen vuoden ajan muutoksen voimaantulosta lukien määritellä telemaksut tä- män päätöksen mukaisesti erikseen paikallisalueensa vanhassa ja uudessa osassa.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1994

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.