673/1994

Annettu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1994

Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla

muuttanut lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista 23 päivänä kesäkuuta 1993 annetun sisäasiainministeriön päätöksen (642/93) 2 §:n 2 momentin 18 kohdan ja 3 §:n 1 momentin 3 kohdan sekä päätöksen liitteen elinkeinolupia, osittain ympäristölupia, muita lupia ja valituksia koskevat kohdat

sellaisina kuin niistä ovat elinkeinolupia ja valituksia koskevat kohdat 15 päivänä joulukuuta 1993 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (1317/93)

lisännyt 3 §:n 2 momenttiin 6 ja 7 kohdan, jolloin nykyinen 6 kohta siirtyy 8 kohdaksi:

2 §
Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista lääninhallituksen suoritteista:


18) päätös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) 81 §:n 2 momentin mukaiseen valitukseen sekä


3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksun lääninhallitus määrää suoritteen omakustannusarvon mukaan ovat:


3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset lääninhallituksessa säilytettävistä asiakirjoista lukuunottamatta tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennöstä ja suoritteita, jotka ovat valtion maksuperustelain 5 ja 6 §:n nojalla maksutonta virkatoimintaa, sekä


Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:


6) tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennös 200 markkaa;

7) jätetiedostosta annettava ote, ensimmäisen käsittelyn jälkeen 300 markkaa, muutoskäsittelyn jälkeen 150 markkaa ja käsittelyn liittymättömänä 100 markkaa.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetussa laissa (446/94) tarkoitettuja poikkeuslupia koskevat maksut tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 1994

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Eeva Puttonen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Lääninhallituksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset päätökset ja todistukset


Elinkeinoluvat                  mk
Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden kauppalupa         500
Ampuma-aseiden valmistus- ja korjauslupa         500
Autokoululupa                       500
Joukkoliikennelupa                    800
Liikkuvaa kauppaa koskeva lupa tai hyväksyminen      300
Linjaliikennelupa                     800
Linjaliikenteen reitin tai aikataulun muutos       500
Poroteurastamon hyväksyminen              1 400
Sairaankuljetuslupa                    800
Taksien tilauskeskusta koskeva päätös           500
Taksilupa                         800
Tartuntatautilain (583/86) mukainen mikrobiologian
laitokselle annettu hyväksyminen             500
Tavaraliikennelupa                    700
Tavaraliikenteen yhteisölupa               700
Vartioimisliikkeen toimilupa ja muu vartioimisliike-
toimintaan liittyvä lupa tai hyväksyminen         500
Yksityisen lastensuojelulaitoksen toimilupa        700
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva
lupa                           900
Öljylämmityslaitoksen käyttöönottolupa          800
Öljylämmityslaitoksen perustamislupa          1 200
Muu elinkeinolupa                  272 mk/h
Muu elinkeinotoimintaan liittyvä lupa, hyväksyminen 
tai päätös                      272 mk/h

Ympäristöluvat mk


Kompostointilaitosta ja ongelmajätteiden käsittelylaitosta koskevat maksut on muutettu seuraavasti:


Kompostointilaitos tai muu jätteiden hyödyntämis- tai 
käsittelylaitos, jossa hyödynnetään tai käsitellään
jätteitä vähintään 10 000 tonnia vuodessa       35 000
Laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään
muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä
 - ongelmajätteiden käsittelylaitos          140 000
 - muu laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai
käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä
ongelmajätteitä                    20 000

Maksuluetteloon on lisätty uutena maksuna seuraava:

Ongelmajätteen keräämistoiminta            10 000

Ympäristömaksuja koskevan luettelon jälkeen tulevan tekstin 5. kappale on muutettu seuraavasti:

Jos hakemus koskee vanhan jätehuoltolain mukaisen jätehuoltosuunnitelman tai ongelmajätteiden käsittelyluvan muuttamista jätelain (1072/93) mukaiseksi jäteluvaksi taikka toiminnassa oleva laitos hakee lupaa hyödyntää tai käsitellä muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä on maksu 10-30 prosenttia perusmaksusta.Muut luvat                    mk
Ampuma-aseiden hankkimista ja hallussapitoa koskeva
poikkeuslupa                       200
Ampumaradan perustamislupa               1 200
Eläinkoelupa                       300
Etuajo-oikeus lautalle                  300
Leirintäalueen perustamislupa              1 000
Leirintäalueluvan muutos                 200
Leirintäaluetoimintaan liittyvät muut luvat        300
Liikeaikalain (446/94) poikkeuslupapäätökset
 - pienkauppojen tai merkitykseltään vähäiset 
  poikkeusluvat                     300
 - ryhmä- tai tavaratalotyyppisten liikeiden
  poikkeusluvat                    1 000
 - valtakunnalliset poikkeusluvat            2 000
Lunastuslain (603/77) 84 §:n mukainen tutkimuslupa    900
Lupa teiden sulkemiseen                 1 500
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa         500
Rakennuslain (370/58) mukainen poikkeuslupa
 - poikkeusluvan myöntäminen              1 500
 - poikkeusluvan epääminen                300
Ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen
kiinteistön hankintojen valvonnasta annetun lain
(1613/92) mukainen lupa                  500
Väestönsuojan rakennusvelvollisuudesta vapautuksen tai
helpotuksen myöntäminen                 1 200
Yleisistä teistä annetun lain (243/54) 52 §:n mukainen
liittymälupa                      1 200
Muu hakemuksesta myönnetty lupa           272 mk/h

Valitukset                    mk
                             400

Tämän päätöksen 2 §:n 2 momentin 2, 3 ja 18 kohdassa tarkoitetuista valituksista ei peritä maksua. Maksua ei peritä asianosaisen oikeutta ja etua koskevassa asiassa, jos henkilö on todistettu asianmukaisesti varattomaksi tai muutoin on painavia perusteita maksuttomuudelle henkilön taloudellisen aseman vuoksi. Jos lääninhallitus muuttaa kunnan tai muun viranomaisen päätösta valittajan eduksi, maksua ei myöskään peritä.

Jos samalla kirjelmällä yhtä useampi asianosainen saattaa valitusasian käsiteltäväksi, peritään heiltä vain yksi päätöstä koskeva maksu. Jos lääninhallitus erottaa eri asianosaisia koskevat asiat erikseen käsiteltäviksi, peritään kustakin näin erotetusta asiasta asianosaiselta maksu erikseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.