660/1994

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Aikuislukioasetus

Opetusministerin esittelystä säädetään 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetun aikuislukiolain (439/94) nojalla:

1 luku

Perustaminen ja hallinto

1 §

Aikuislukion perustamista koskevassa hakemuksessa on selvitettävä perustamisedellytysten olemassaolo, sijaintikunta ja opetuskieli.

Aikuislukiolla tarkoitetaan jäljempänä tässä asetuksessa kunnan tai kuntayhtymän aikuislukiota, mikäli 22 tai 23 §:stä ei muuta johdu.

2 §

Aikuislukiossa on yksi tai useampi apulaisrehtori.

2 luku

Työaika

3 §

Aikuislukion lukuvuodessa tulee olla vähintään 140 työpäivää.

Koulutyö aloitetaan syyskuussa ja päätetään toukokuussa ylläpitäjän osoittamana päivänä.

Opetusta voidaan tarvittaessa antaa myös muulloin kuin 2 momentissa mainittuna aikana.

4 §

Työjärjestyksen mukaiseen opetukseen käytettävän oppitunnin pituus on 40 minuuttia. Oppitunnin pituutta voidaan opetuksellisin perustein muunnella kurssin kokonaistuntimäärää kuitenkaan muuttamatta.

3 luku

Opetus

5 §

Opetus aikuislukiossa on julkista. Rehtori voi kuitenkin perustellusta syystä rajoittaa pääsyä opetusta seuraamaan.

6 §

Työsuunnitelman tulee sisältää määräykset opetuksen yleisestä järjestämisestä, rehtorille ja opettajille osoitetuista tehtävistä sekä oppilaitoksen muusta toiminnasta.

7 §

Aikuislukion kurssin laajuus on keskimäärin 28 oppituntia. Tämän lisäksi opiskelijalle voidaan antaa tukiopetusta ja opintoihin liittyvää ohjausta.

Rehtori tai hänen määräämänsä opettaja voi myöntää opiskelijalle luvan suorittaa kurssin tai sen osan opetukseen osallistumatta.

8 §

Aikuislukion lukio-opetusta ja peruskouluopetusta koskevaan opetussuunnitelmaan tulee kuulua kaikille opiskelijoille yhteisenä aineena äidinkieltä, toista kotimaista kieltä, yhtä tai useampaa vierasta kieltä, matematiikkaa, uskontoa ja elämänkatsomustietoa. Uskonto ja elämänkatsomustieto ovat keskenään valinnaisia aineita. Lisäksi lukio-opetusta koskevaan opetussuunnitelmaan tulee kuulua yhteisenä aineena ja peruskoulua koskevaan opetussuunnitelmaan valinnaisena aineena fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantietoa, historiaa ja yhteiskuntaoppia. Lukiossa kuuluu opetussuunnitelmaan kaikille yhteisenä aineena lisäksi filosofiaa.

Lisäksi aikuislukion opetussuunnitelmaan tulee kuulua valinnaisena oppiaineena yhtä tai useampaa vierasta kieltä ja siihen voi kuulua muitakin aikuislukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia. Lukio-opetusta koskevaan opetussunnitelmaan tulee kuulua valinnaisena aineena lisäksi psykologiaa.

Saamenkielisille opiskelijoille voidaan opettaa saamen kieltä ja vieraskielisille opiskelijoille heidän kotikieltään äidinkielenä ja heille voidaan opettaa suomen kieltä tai ruotsin kieltä toisena kotimaisena kielenä tai vieraana kielenä. Toisen kotimaisen kielen sijasta edellä mainituille opiskelijoille voidaan opettaa suomea tai ruotsia myös äidinkielenä.

9 §

Opiskelijan tiedot ja taidot arvostelee asianomaisen aineen opettaja kunkin kurssin päättyessä. Arvosanat merkitään numeroilla 4–10. Arvosana 4 osoittaa heikkoja, arvosana 5 välttäviä, 6 ja 7 tyydyttäviä, 8 hyviä sekä 9 ja 10 kiitettäviä tietoja ja taitoja. Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä, että oppilaan arvostelu suoritetaan muulla tavoin kuin numeromerkinnöin.

Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus suorittaa erillisessä kuulustelussa kurssi, jossa hän on saanut heikon arvosanan tai tullut muutoin hylätyksi.

10 §

Peruskoulun tai lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päästötodistus.

Opiskelijalle on ennen lukion päästötodistuksen antamista varattava mahdollisuus osallistua suullisiin kuulusteluihin lukion eri oppiaineissa. Tarvittaessa kuulusteluun voi sisältyä kirjallisia tehtäviä.

Lukion päästötodistuksen arvosanat tulee määrätä ottaen huomioon opiskelijan suorittamien kurssien ja 2 momentissa mainittujen kuulustelujen arvosanat. Arvostelussa käytetään vastaavia arvosanoja kuin kurssien arvostelussa 9 §:n mukaan. Opetushallitus voi määrätä, että arvostelu suoritetaan osittain toisin kuin edellä säädetään. Arvosanoista päättävät opiskelijan opettajat.

11 §

Opiskelijalle, joka eroaa aikuislukiosta ennen peruskoulun tai lukion koko oppimäärän suorittamista, annetaan todistus suoritetuista opinnoista.

12 §

Lääninhallitus voi, jos opiskelijan arvostelua koskeva päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan tai opettajat toimittamaan uuden arvostelun tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.

13 §

Ennen aikuislukiolain (439/94)13 §:n 4 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä tulee selvittää, myönnetäänkö opiskelijalle vapautus ylioppilastutkinnossa asianomaisen aineen kokeesta.

14 §

Aikuislukiossa suoritettavasta ylioppilastutkinnosta on soveltuvin osin voimassa, mitä lukiolain (477/83) nojalla ylioppilastutkinnosta säädetään ja määrätään.

4 luku

Opiskelijat

15 §

Aikuislukion opiskelijaksi voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jollei koulun rehtori opiskelijaa koskevasta erityisestä syystä myönnä poikkeusta.

Lukion oppimäärää suorittavaksi opiskelijaksi ottaminen edellyttää, että henkilö on suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän.

Lukion oppimäärää suorittavaksi opiskelijaksi voidaan 2 momentissa säädetystä poiketen ottaa myös henkilö, joka samanaikaisesti suorittaa peruskoulun oppimäärään kuuluvia opintoja, ja henkilö, joka ei ole suorittanut 2 momentissa tarkoitettua oppimäärää ulkomailla oleskelun tai muun erityisen syyn vuoksi, mikäli hänen katsotaan voivan menestyksellisesti käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Tässä momentissa tarkoitettujen opiskelijoiden ottamisesta aikuislukioon voidaan järjestää kuulustelu.

16 §

Opiskelijat aikuislukioon ottaa rehtori.

17 §

Opiskelija, joka hyväksyttävää syytä ilmoittamatta on ollut poissa aikuislukiosta vähintään puolet lukuvuodesta, katsotaan aikuislukiosta eronneeksi.

18 §

Jos aikuislukion opiskelija ei noudata koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti eikä aikuislukiolain 18 §:n mukaista määräaikaista erottamista pidetä tarkoituksenmukaisena, voi rehtori antaa hänelle kirjallisen varoituksen.

19 §

Ennen opiskelijan määräaikaista erottamista tai kirjallisen varoituksen antamista on opiskelijaa kuultava ja yksilöitävä rangaistuksen aiheuttava teko tai laiminlyönti sekä hankittava tarpeellinen selvitys.

20 §

Sillä aikaa, kun opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä.

Jos tuomioistuin on vapauttanut opiskelijan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa aloittaa tai jatkaa samasta syystä muutoin kuin sellaisen seikan nojalla, jota ei ole katsottava rikokseksi, mutta joka voi aiheuttaa kurinpidollisen rankaisemisen.

Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei häntä samasta syystä saa kurinpitokeinoilla ojentaa. Opiskelija saadaan kuitenkin erottaa määräajaksi, jos se opiskelijan tekemään rikokseen tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, voidaan hänet pidättää koulunkäynnistä.

5 luku

Virat, viranhaltijat ja tuntiopettajat

21 §

Aikuislukion viroista, viranhaltijoista ja tuntiopettajista on soveltuvin osin voimassa, mitä lukioasetuksen (719/84) 73, 74, 80, 80 a, 81, 82, 89, 97 a, 98, 98 a ja 128 §:ssä säädetään.

Aikuislukion lehtorin kelpoisuudesta on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä lukioasetuksen 76 ja 78 §:ssä säädetään lukion nuoremman lehtorin kelpoisuudesta.

Rehtorin- tai opettajanviran haltijalta vaaditaan, että hän riittävästi hallitsee opetuskielen.

6 luku

Kunnan ja yksityisen lukion aikuislinja sekä yksityinen aikuislukio

22 §

Kunnan lukion aikuislinjasta on soveltuvin osin voimassa, mitä 1–21 ja 24–30 §:ssä säädetään aikuislukiosta.

Yksityisen lukion aikuislinjasta on soveltuvin osin voimassa, mitä 23 §:ssä säädetään.

23 §

Yksityisestä aikuislukiosta on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 §:n 1 momentissa, 2–21 §:ssä ja 24–30 §:ssä säädetään. Yksityisestä aikuislukiosta on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen (720/84) 5, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 22–26 §:ssä, 29 §:n 1 momentissa sekä 34–36 ja 40–43 §:ssä säädetään. Kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain (706/92) 2 §:ssä tarkoitetulle monijäseniselle toimielimelle säädetyt tehtävät hoitaa kuitenkin yksityisen aikuislukion johtokunta.

Yksityisessä aikuislukiossa voi olla rehtorin toimi ja opettajan toimia. Opettajan toimia ovat aikuislukion lehtorin toimet.

Tarpeen mukaan yksityiseen aikuislukioon voidaan ottaa tuntiopettajia.

7 luku

Muutoksenhaku

24 §

Aikuislukiolain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettuja opiskelijaa koskevia asioita ovat:

1) opiskelijaksi ottaminen;

2) opiskelijan koulunkäynnistä pidättäminen ja määräaikainen erottaminen; sekä

3) opiskelijan muu kuin satunnainen vapauttaminen jonkin aineen opiskelusta.

Lääninhallituksen tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa tehtyyn valitukseen antamasta päätöksestä ja 12 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä ei saa valittaa.

25 §

Valittaa ei saa päätöksestä, joka koskee:

1) opiskelijan opiskelun järjestämistä aikuislukiolain 13 §:n 4 momentissa ja tämän asetuksen 7 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla;

2) opiskelijan arvostelua;

3) muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksymistä kurssin suoritukseksi;

4) poissaololuvan myöntämistä opiskelijalle; sekä

5) opiskelijan kurinpidollista ojentamista määräaikaista erottamista lukuun ottamatta.

8 luku

Erinäisiä säännöksiä

26 §

Aikuislukiossa tulee olla tarpeellinen määrä ryhmänohjaajia.

27 §

Rehtori voi ottaa aikuislukioon opetusharjoittelijaksi opettajaksi opiskelevan henkilön. Harjoittelija ei saa ilman erityistä syytä antaa opetusta muuten kuin opettajan läsnä ollessa. Kuitenkin hänelle voidaan järjestää opettajan valvonnan alaisena erikseen opetettava ryhmä.

28 §

Aikuislukion yleiseksi kehittämiseksi tarvittavassa kokeilussa voidaan opetusministeriön luvalla poiketa aikuislukiolain ja tämän asetuksen säännöksistä.

9 luku

Voimaantulosäännökset

29 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annettu iltalukioasetus (721/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

30 §

Kunnan ja yksityisen iltalukion ja lukion iltalinjan oppilaisiin, jotka ovat aloittaneet opiskelunsa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, voidaan soveltaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.