651/1994

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Asetus huumausaineasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun huumausaineasetuksen (1603/93) 12 §:n 3 momentti,

muutetaan 9 § sekä 12 §:n otsikko ja 12 §:n 2 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a – 9 e § sekä 12 a § seuraavasti:

9 §
Huumausaineen valmistuksessa käytettäviin aineisiin liittyvä luvan – tai ilmoituksen varainen toiminta

Huumausainelain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu lääkelaitoksen lupa vaaditaan Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn yleissopimuksen jäljempänä Wienin yleissopimus, liitteen luetteloon I kuuluvien aineiden valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, varastoinnin ja jakelu n harjoittamiseen. Lupa vaaditaan lisäksi mainitun sopimuksen liitteen luetteloihin kuuluvien aineiden vientitoimituksiin siten kuin jäljempänä 9 c ja 9 d §:ssä säädetään.

Huumausainelain 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus lääkelaitokselle vaaditaan 9 e §:ssä säädetyissä tapauksissa.

Lupaa tai ilmoitusta ei vaadita lääkevalmisteiden tai muiden sellaisten valmisteiden, joista Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloihin kuuluvia aineita ei voida helposti käyttää tai eristää, valmistukseen tai näiden valmisteiden kauppaan tai muuhun käsittelyyn eikä myöskään valmistukseen liittyvään kyseisten aineiden varastointiin tai muuhun käsittelyyn.

9 a §
Lupa valmistus-, kaupanpito-, varastointi- tai jakelutoiminnan harjoittamiseen

Haettaessa lupaa Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon I kuuluvien aineiden vamistus-, kaupanpito-, varastointi- tai jakelutoiminnan harjoittamiseen hakemukseen on liitettävä:

1) hakijaa koskevat tiedot mukaan lukien rekisteriote sekä hakijan ja kaikkien luvanalaisen toiminnan toimipaikkojen osoitteet;

2) selvitys siitä, mitä aineita toiminta koskee;

3) selvitys toiminnasta vastuussa olevasta henkilöstä tai henkilöistä ja hänen tai heidän pätevyydestään ja kokemuksestaan kyseisten aineiden käsittelyssä;

4) selvitys toimenpiteistä, joilla aineiden joutuminen huumausaineen laittomaan valmistukseen pyritään estämään.

Jos lupaa haettaessa esitettävissä tiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, on näistä ilmoitettava lääkelaitokselle.

Luvan saanut toiminnanharjoittaja saa luovuttaa kyseisiä aineita ainoastaan muulle luvanhaltijalle tai sellaiselle, jolla muutoin on oikeus hankkia, pitää hallussaan tai käsitellä näitä aineita.

9 b §
Lupa maahantuonti- tai maasta vientitoiminnan harjoittamiseen

Haettaessa lupaa Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon I kuuluvien aineiden maahantuonti- tai maastavientitoiminnan harjoittamiseen hakemukseen on liitettävä:

1) hakijaa koskevat tiedot mukaan lukien rekisteriote sekä hakijan ja luvanalaisen toiminnan kaikkien toimipaikkojen osoitteet;

2) tiedot muiden vienti- tai tuontitoimintaan mahdollisesti osallistuvien nimistä ja osoitteista;

3) selvitys siitä, mitä aineita toiminta koskee;

4) selvitys toiminnasta vastuussa olevasta henkilöstä tai henkilöistä ja hänen tai heidän pätevyydestään ja kokemuksestaan kyseisten aineiden käsittelyssä;

5) selvitys toimenpiteistä, joilla aineiden joutuminen huumausaineen laittomaan valmistukseen pyritään estämään.

Jos lupaa haettaessa esitettävissä tiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, on niistä ilmoitettava lääkelaitokselle.

9 c §
Vientitoimituskohtainen lupa maastavientiin

Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon I kuuluvien aineiden maastavienti on sallittua ainoastaan, jos lääkelaitos on myöntänyt kuhunkin vientitoimitukseen luvan. Sama koskee mainitun sopimuksen liitteen luetteloon II kuuluvien seuraavien aineiden vientiä:

1) etikkahappoanhydridi, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Guatemala, Hong Kong, Intia, Iran, Kolumbia, Libanon, Malesia, Myanmar (Burma), Singapore, Syyria, Thaimaa, Turkki;

2) kaliumpermanganaatti, metyylietyyliketoni, rikkihappo ja tolueeni, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ei Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Kolumbia, Panama, Paraguay, Peru, Syyria, Thaimaa, Uruguay;

3) asetoni, etyylieetteri ja kloorivetyhappo, kun ainetta viedään johonkin seuraavista maista: Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Costa Rica, Ei Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Iran, Kolumbia, Libanon, Myanmar (Burma), Panama, Paraguay, Peru, Singapore, Syyria, Thaimaa, Turkki, Uruguay.

Haettaessa 1 momentissa tarkoitettua lupaa hakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

1) maastaviejän, vastaanottavaan maahan tuojan, muun vientitoimitukseen mahdollisesti osallistuvan sekä lähetyksen lopullisen vastaanottajan nimi ja osoite;

2) aineen nimi, määrä ja paino sekä, mikäli on kysymys seoksesta, seoksen määrä ja paino sekä siihen sisältyvän lupaa edellyttävän aineen määrä ja paino tai prosenttiosuus;

3) vientipäivä, sen tullitoimipaikan nimi, johon vientitullausilmoitus tehdään, sekä tiedot maastalähtöpaikasta, saapumispaikasta tuontimaassa, kuljetustavasta ja matkareitistä, mikäli nämä ovat hakijan tiedossa;

4) jäljennös maahantuontiluvasta, mikäli maa, johon ainetta on tarkoitus viedä, edellyttää, että maahantuonti saa tapahtua vain tuontiluvan nojalla.

Myönnetty vientilupa tulee liittää vientilähetykseen vientipaikan tulliviranomaisille esitettäväksi. Tulliviranomainen tarkastaa, että luvassa olevat tiedot vastaavat lähetystä, ja merkitsee lupaan vientitullausilmoituksen päivämäärän sekä lähettää luvan takaisin lääkelaitokselle.

9 d §
Yleinen maastavientilupa

Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon II kuuluvien aineiden muu kuin 9 c §:ssä tarkoitettu maastavienti on sallittua, jos lääkelaitos on myöntänyt vientiin yleisen vientiluvan.

Haettaessa 1 momentissa tarkoitettua lupaa hakemukseen on liitettävä seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi ja osoite;

2) selvitys siitä, mitä aineita vienti koskee;

3) yhteenveto hakemusta edeltäneen vuoden aikana tapahtuneista luetteloon kuuluvien aineiden vientitoimituksista eriteltynä jokaisen aineen osalta vientitoimitusten kokonaismäärä sekä määrä, jota ainetta on viety 9 c §:n mukaista vientilupaa edellyttävään maahan;

4) selvitys toiminnasta vastuussa olevasta henkilöstä tai henkilöistä ja hänen tai heidän pätevyydestään ja kokemuksestaan kyseisten aineiden käsittelyssä;

5) selvitys toimenpiteistä, joilla aineiden joutuminen huumausaineen laittomaan valmistukseen pyritään estämään.

Jos lupaa haettaessa esitettävissä tiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, on näistä ilmoitettava lääkelaitokselle.

Kuhunkin vientilähetykseen tulee liittää jäljennös myönnetystä yleisestä vientiluvasta vientipaikan tulliviranomaisille esitettäväksi. Tulliviranomainen tarkastaa, että luvassa olevat tiedot vastaavat lähetystä ja merkitsee jäljennökseen vientitullausilmoituksen päivämäärän. Tulliviranomaisen tulee säilyttää lupajäljennöksiä neljän vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maastavienti on tapahtunut.

9 e §
Toiminnanharjoittamista koskeva ilmoitus

Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloon II kuuluvien aineiden valmistusta, maahantuontia, maastavientiä, kaupanpitoa, varastointia ja jakelua harjoittavien tulee tehdä lääkelaitokselle toiminnanharjoittamisilmoitus. Valmistus-, kaupanpito-, varastointi- tai jakelutoiminnan harjoittamista koskevaan ilmoitukseen tulee sisällyttää vastaavat tiedot kuin haettaessa 9 a §:ssä tarkoitettua lupaa ja maahantuonti- tai maastavientitoiminnan harjoittamista koskevaan ilmoitukseen vastaavat tiedot kuin haettaessa 9 b §:ssä tarkoitettua lupaa.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, ilmoitusvelvollisuus koskee asetonin, etyylieetterin, kaliumpermanganaatin, metyylietyyliketonin, rikkihapon, kloorivetyhapon ja tolueenin osalta kuitenkin ainoastaan maastavientitoimintaa ja tällöinkin vain, kun vietävän aineen määrä tai, jos on kysymys seoksesta, vietävän seoksen sisältämän kyseisen aineen määrä, ylittää kalenterivuoden aikana seuraavat määrät: asetoni 50 kg, etyylieetteri 20 kg, kaliumpermanganaatti 5 kg, metyylietyyliketoni 50 kg, rikkihappo 100 kg, kloorivetyhappo 100 kg, tolueeni 50 kg.

Jos ilmoitusta tehtäessä esitettävissä tiedoissa tapahtuu myöhemmin muutoksia, on myös niistä ilmoitettava lääkelaitokselle.

12 §
Huumausaineiden päällysmerkinnät sekä niiden vienti- ja tuontiasiakirjojen tiedot

Huumausaineen vientiin ja tuontiin liittyvistä asiakirjoista tulee käydä ilmi:

1) aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen tai psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoissa;

2) aineen määrä;

3) viejän, tuojan ja aineen lopullisen vastaanottajan, jos tämä on tiedossa, nimi ja osoite.

12 a §
Huumausaineen valmistuksessa käytettävien aineiden päällysmerkinnät sekä niiden vienti- ja tuontiasiakirjojen tiedot

Huumausaineen valmistuksessa käytettävän aineen päällyksestä on käytävä ilmi aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloissa.

Huumausaineen valmistuksessa käytettävän aineen muihin kuin vientiä tai tuontia koskeviin lähetyksiin ja luovutuksiin liittyvistä asiakirjoista tulee käydä ilmi:

1) aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloissa;

2) aineen määrä ja paino sekä, jos on kysymys seoksesta, seoksen määrä ja paino sekä siihen sisältyvän valvottavan aineen määrä ja paino tai prosenttiosuus;

3) toimittajan, jakelijan ja vastaanottajan nimi ja osoite;

4) asiakkaan selvitys aineen käyttötarkoituksesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu tietojenantovelvoite koskee Wienin yleissopimuksen liitteen luettelossa II mainittujen aineiden osalta kuitenkin ainoastaan antraniilihappoa, etikkahappoanhydridiä, fenyylietikkahappoa ja piperidiiniä ja tällöinkin vain, kun niiden lähetykset tai luovutukset ylittävät seuraavat määrät: antraniilihappo ja sen suolat 1 kg, etikkahappoanhydridi 20 l, fenyylietikkahappo ja sen suolat 1 kg, piperidiini ja sen suolat 0,5 kg.

Huumausaineen valmistuksessa käytettävän aineen vientiin ja tuontiin liittyvistä asiakirjoista tulee käydä ilmi:

1) aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu Wienin yleissopimuksen liitteen luetteloissa;

2) aineen määrä ja paino sekä, jos on kysymys seoksesta, seoksen määrä ja paino sekä siihen sisältyvän valvottavan aineen määrä ja paino tai prosenttiosuus;

3) maastaviejän, maahantuojan, jakelijan ja aineen lopullisen vastaanottajan nimi ja osoite.

Edellä 2 ja 4 momentissa tarkoitetut asiakirjat tulee säilyttää vähintään neljän vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jona luovutus tai lähetys on tapahtunut.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä heinäkuuta 1994.

Tämän asetuksen 9 a, 9 b, 9 c tai 9 d §:ssä tarkoitettua lupaa on haettava ja 9 e §:ssä tarkoitettu ilmoitus tehtävä aikaisintaan kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

ETA:n sekakomitean päätös 21.3.1994 N:o 7/94. ETA-sopimuksen liite II:n neuvoston direktiivi N:o 92/109/ETY, neuvoston direktiivi N:o 93/46/ETY

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.