638/1994

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 8 §:n 4 momentti sekä 10 §:n 3 ja 7 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 4 momentti ja 10 §:n 3 momentti muutettuina 3 päivänä helmikuuta 1989 ja 30 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (103/89 ja 1600/92) ja 10 §:n 7 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1528/93), sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 3 päivänä helmikuuta 1989, 30 päivänä joulukuuta 1992 ja 30 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla laeilla, uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6 ja muutettu 7 momentti siirtyvät 7 ja 8 momentiksi sekä 12 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2-5 momentti siirtyvät 3-6 momentiksi seuraavasti:

8 §

Eläkeiän saavuttaminen ei kuitenkaan ole edellytyksenä vanhuuseläkkeen saamiseksi:

1) jos, milloin kysymyksessä on 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu uusi edunsaaja:

a) sellaisessa upseerin tai opistoupseerin virassa, johon ehdottomana kelpoisuusvaatimuksena on upseerin tai opistoupseerin virkatutkinto, palveleva virkamies on palveluksen päättyessä täyttänyt 48 vuotta ja ennen eläkkeen alkamista 55 vuotta tai lentäjäntutkintoa edellyttävässä virassa palveleva virkamies on palveluksen päättyessä ja ennen eläkkeen alkamista täyttänyt 45 vuotta; ja

b) edellä a alakohdassa tarkoitetulla virkamiehellä on sotilasarvo sekä a alakohdassa tarkoitetussa virassa tai, opistoupseerin viran ollessa kyseessä, yhteensä a alakohdassa tarkoitetussa virassa ja värvätyn, sotilasammattihenkilön, rajavartijan ja merivartijan tehtävissä eläkeaikaa vähintään 30 vuotta vähennettynä muun kuin lentäjän tutkintoa edellyttävässä virassa palvelevan virkamiehen osalta niillä täysillä kuukausilla, jotka hänellä oli jäljellä 55 vuoden ikään, kun hän erosi palveluksesta, ja tästä eläkeajasta vähintään kuusi kuukautta välittömästi ennen palveluksen päättymistä ja vähintään kolme vuotta palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneiden viiden vuoden ajalta;

2) jos puolustusvoimien sotilasammattihenkilön tai rajavartiolaitoksen rajavartijan virassa palveleva virkamies on palveluksen päättyessä täyttänyt 55 vuotta ja hänellä on tällaisessa virassa eläkeaikaa vähintään 30 vuotta ja tästä eläkeajasta vähintään kuusi kuukautta välittömästi ennen palveluksen päättymistä ja vähintään kolme vuotta palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneiden viiden vuoden ajalta;

3) jos, milloin kysymyksessä on 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu vanha edunsaaja, sellaisessa upseerin tai opistoupseerin virassa, johon ehdottomana kelpoisuusvaatimuksena on upseerin tai opistoupseerin virkatutkinto, palvelevalla virkamiehellä on sotilasarvo ja tällaisessa virassa tai, opistoupseerin viran ollessa kyseessä, yhteensä tällaisessa virassa ja värvätyn, sotilasammattihenkilön, rajavartijan ja merivartijan tehtävissä eläkeaikaa vähintään seuraavan taulukon mukainen määrä ja tästä eläkeajasta vähintään kuusi kuukautta välittömästi ennen palveluksen päättymistä ja vähintään kolme vuotta palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneiden viiden vuoden ajalta:


Eläkeaikaa vuoden     Eläkkeeseen vaadittava
1994 loppuun       eläkeaika
mennessä
vähintään 16 vuotta    25 vuotta
vähintään 13 vuotta    26 vuotta
vähintään 10 vuotta    27 vuotta
vähintään 7 vuotta    28 vuotta
vähintään 3 vuotta    29 vuotta
alle 3 vuotta       30 vuotta;

4) jos edunsaaja on saavuttanut eroamisikänsä.


10 §

Eläkkeen määrä on kuitenkin jokaiselta eläkeajaksi luetulta täydeltä kuukaudelta 1/6 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jos kysymyksessä on sellaisen upseerin tai opistoupseerin viran haltija, johon ehdottomana kelpoisuusehtona on upseerin tai opistoupseerin virkatutkinto ja hänellä on sotilasarvo, taikka 8 §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoitettu virkamies. Tätä momenttia sovelletaan vain:

1) jos edellä tarkoitettu edunsaaja on palveluksensa päättymistä välittömästi edeltäneet kuusi kuukautta ollut yhtäjaksoisesti jatkuneessa palveluksessa ja hänellä säädetyn eläkeiän saavuttamista tai palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneiden viiden vuoden kuluessa on eläkeaikaa tällaisessa palveluksessa vähintään kolme vuotta; tai

2) jos työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke myönnetään 5 a §:ää soveltaen tai vanhuuseläke 8 §:n 4 momentin 1-3 kohtaa soveltaen.


Laskettaessa 5 momentin mukaisesti eläkkeiden enimmäismäärää 8 §:n 4 momentin 3 kohdassa tarkoitetulle edunsaajalle sekä sellaiselle puolustusvoimien sotilasammattihenkilön tai värvätyn taikka rajavartiolaitoksen erikoisupseerin, rajavartijan tai merivartijan viran haltijalle, joka on 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu vanha edunsaaja, sovelletaan kuitenkin 5 momentin lopussa olevan taulukon asemesta seuraavaa taulukkoa:


Eläkeaikaa        Prosenttia
vähintään 16 vuotta    66 prosenttia
vähintään 13 vuotta    65 prosenttia
vähintään 10 vuotta    64 prosenttia
vähintään 7 vuotta    63 prosenttia
vähintään 3 vuotta    62 prosenttia
alle 3 vuotta       61 prosenttia


Edellä 7 momentin 3 kohdassa tarkoitettu eläkettä vastaava etuus vähennetään tämän lain mukaisesta eläkkeestä valtiovarainministeriön vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti.

12 §

Tehtäessä 1 momentin mukaisesti eläkkeen yhteensovitusta 8 §:n 4 momentin 3 kohdassa tarkoitetulle edunsaajalle sekä sellaiselle puolustusvoimien sotilasammattihenkilön tai värvätyn taikka rajavartiolaitoksen erikoisupseerin, rajavartijan tai merivartijan viran haltijalle, joka on 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu vanha edunsaaja, sovelletaan kuitenkin 1 momentin lopussa olevan taulukon asemesta seuraavaa taulukkoa:


Eläkeaikaa         Prosenttia
vähintään 16 vuotta    66 prosenttia
vähintään 13 vuotta    65 prosenttia
vähintään 10 vuotta    64 prosenttia
vähintään 7 vuotta    63 prosenttia
vähintään 3 vuotta    62 prosenttia
alle 3 vuotta       61 prosenttiaTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Lakia sovelletaan eläketapahtumaan, joka sattuu 1 päivänä tammikuuta 1995 tai sen jälkeen.

Tätä lakia ei sovelleta 8 §:n 4 momentin 3 kohdassa eikä 10 §:n 6 momentissa tarkoitettuun edunsaajaan, jolla on lainkohdassa tarkoitettua eläkeaikaa 31 päivänä joulukuuta 1994 vähintään 16 vuotta. Lakia ei sovelleta myöskään rajavartiolaitoksen ilma-aluksen päällikköön. Mainittuihin edunsaajiin sovelletaan edelleen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita vastaavia säännöksiä.

Tämän lain 8 §:n 4 momentin 3 kohdasta poiketen eläkkeeseen vaadittava palvelusaika on 20 vuotta, jos edunsaajan eroamisikä on enintään 50 vuotta ja hänellä on, kun kysymys on muusta kuin lentäjän virasta, mainitussa lainkohdassa tarkoitettua eläkeaikaa 31 päivänä joulukuuta 1994 vähintään 10 vuotta. Ilma-aluksen ohjaajana 31 päivänä joulukuuta 1992 toimineella rajavartiolaitoksen upseerilla ja opistoupseerilla eläkkeeseen vaadittava palvelusaika on 25 vuotta, jos hän on täyttänyt 50 vuotta.

Tämän lain 8 §:n 4 momentin 3 kohdasta poiketen sellaisessa lentäjän tutkintoa edellyttävässä virassa, jossa edunsaajan eroamisikä on enintään 50 vuotta, palvelevalta virkamieheltä, joka on ollut palveluksessa 31 päivänä joulukuuta 1992, vaaditaan 31 päivään joulukuuta 1994 mennessä eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa tässä virassa seuraavasti:


Eläkeaikaa        Eläkkeeseen vaadittava
eläkeaika
vähintään 16 vuotta   20 vuotta
vähintään 13 vuotta   21 vuotta
vähintään 10 vuotta   22 vuotta
vähintään 7 vuotta   23 vuotta
vähintään 3 vuotta   24 vuotta
alle 3 vuotta      25 vuotta

Sellaisen upseerin tai opistoupseerin viran, johon ehdottomana kelpoisuusvaatimuksena on upseerin tai opistoupseerin virkatutkinto, haltijan, jolla on sotilasarvo ja joka on valtion eläkelain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu vanha edunsaaja, eläkkeen määrä on ajalta ennen 1 päivää tammikuuta 1995 jokaiselta eläkeajaksi luetulta täydeltä kuukaudelta 11/50 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Sellaisen rajavartiolaitoksen rajavartijan tai ilma-aluksen päällikön, joka on valtion eläkelain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu vanha edunsaaja ja jolla on eläkeaikaa tällaisessa palveluksessa vähintään 15 vuotta, eläkkeen määrä jokaiselta eläkeajaksi luetulta täydeltä kuukaudelta on ajalta ennen 1 päivää tammikuuta 1995 11/50 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

Rajavartiolaitoksen sellaisen upseerin tai opistoupseerin viran haltijan, joka 31 päivänä joulukuuta 1992 toimi ja sen jälkeen toimii valtion eläkelain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla yhdenjaksoisesti eläketapahtumaansa asti ilma-aluksen ohjaajana, eläkkeen määrä on tämän lain 10 §:n 3 momentista poiketen 1 päivästä tammikuuta 1995 jokaiselta eläkeajaksi luetulta täydeltä kuukaudelta 1/5 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

Sellaisen 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun vanhan edunsaajan, jonka eroamisikä on enintään 55 vuotta, eläkkeen määrä on 1 päivästä tammikuuta 1995 jokaiselta eläkeajaksi lueteltua täydelta kuukaudelta 1/6 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta.

Mitä 10 §:n 6 momentissa ja 12 §:n 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös sellaiseen puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen viran haltijaan, jonka eroamisikä 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa olevien säännösten mukaan on enintään 60 vuotta ja joka on 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu vanha edunsaaja.

HE 69/94
StVM 15/94

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.