605/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös ulkomaan liikenteen ruokajätteiden ja eläintautivaarallisten jätteiden sekä kauttakulkuliikenteen eläintautivaarallisten jätteiden käsittelystä

Maa- ja metsätalousministeriö on 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/80) 12 §:n, sellaisena kuin se on 21 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (809/92), nojalla päättänyt:

Päätöksen tarkoitus ja soveltamisala
1 §

Tämän päätöksen tarkoituksena on estää eläintautien leviäminen ulkomaan liikenteen ruokajätteiden ja eläintautivaarallisten jätteiden sekä kauttakulkuliikenteen eläintautivaarallisten jätteiden välityksellä.

2 §

Tätä päätöstä sovelletaan ulkomaan liikenteen ilma-aluksissa, laivoissa ja maakulkuneuvoissa sekä ulkomaan liikenteen muonituslaitoksissa ja -varastoissa ja edellä mainittujen laitosten yhteydessä olevissa jatkojalostuslaitoksissa syntyvien ruokajätteiden ja eläintautivaarallisten jätteiden sekä kauttakulkuliikenteessä syntyvien eläintautivaarallisten jätteiden käsittelyyn ja käyttöön.

Tässä päätöksessä määrätyn lisäksi on noudatettava mitä jätelaissa (1072/93) on asiasta erikseen säädetty.

Määritelmät
3 §

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) lihalla kaikkia nisäkkäiden ja lintujen elintarvikkeeksi tarkoitettuja osia;

2) ruokajätteellä nisäkkäiden tai lintujen lihaa sisältävää ruokaa;

3) eläintautivaarallisella jätteellä nisäkkäiden tai lintujen raakaa lihaa, raa'an lihan jätteitä tai luita taikka kyseisen lihan tai luiden kanssa kosketuksissa olleita pakkauksia ja kääreitä sekä lihaa sisältävää kauttakulkutavaraa; sekä

4) laitteistolla eläintautivaarallisen jätteen kuumennuslaitteistoa.

Eläintautivaarallisen jätteen käsittely
4 §

Eläintautivaarallinen jäte on kuumennettava 6 §:n mukaisesti hyväksytyssä laitteistossa. Kuumennuksen jälkeen eläintautivaarallinen jäte on vietävä jätteiden keruu- tai kaatopaikalle.

Läänineläinlääkäri voi erityisistä syistä myöntää pienien jätemäärien osalta luvan niiden viemiseen kuumentamattomana kaatopaikalle. Kyseinen jäte on tällöin toimitettava kaatopaikalle selvästi merkityissä vuotamattomissa keräilyastioissa tai keltaisissa erityisjätesäkeissä.

Jos eläintautivaarallista jätettä ei voida kuumentaa 1 momentin mukaisesti, on se kuljetettava ongelmajätelaitokselle. Kyseinen jäte on ennen ongelmajätelaitokselle kuljettamista kerättävä selvästi merkittyihin vuotamattomiin keräilyastioihin tai keltaisiin erityisjätesäkkeihin.

Ruokajätteen käsittely
5 §

Tässä päätöksessä tarkoitettu ruokajäte on käsiteltävä kuten eläintautivaarallinen jäte tai vietävä kaatopaikalle.

Ruokajätettä ei saa luovuttaa käytettäväksi eläinten ruokintaan.

Laitteiston hyväksyminen ja hyväksymisen peruuttaminen
6 §

Laitteistoa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin läänineläinlääkäri on sen hyväksynyt. Hyväksyminen tehdään hakemuksesta.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että läänineläinlääkäri on todennut, että laitteisto on rakenteeltaan sellainen, että jäte kuumenee laitteistossa niin, että lämpötila jätteen sisäosissakin saavuttaa vähintään 100 °C. Kuumennuslaitteisto on varustettava lämpömittarilla, joka mittaa kuumennetun jätteen sisälämpötilan.

Läänineläinlääkäri voi antaa luvan 2 momentissa mainittua alemman kuumennuslämpötilan käyttöön edellyttäen, että kuumennusaikaa pidentämällä saavutetaan 100 °C vastaava kuumennusteho noudattamalla seuraavia lämpötila-aikayhdistelmiä:

lämpötila/ °C aika/minuuuttia
95 5
90 10
85 15
80 20

Läänineläinlääkärin on peruutettava laitteiston hyväksyminen joko määräajaksi tai kokonaan, jos laitteiston toiminnasta aiheutuu eläintautien leviämisen vaaraa tai laitteistoa ei enää käytetä.

Valvonta
7 §

Tämän päätöksen noudattamisen ylin valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle.

Päätöksen noudattamisen valvonta läänissä kuuluu sen läänin läänineläinlääkärille, jonka alueella ruokajätteen ja eläintautivaarallisen jätteen luovuttaminen 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kulkuvälineistä, laitoksista ja varastoista sekä kauttakulkuliikenteestä tapahtuu. Läänineläinlääkärin on lisäksi tarkastettava laitteistot vuosittain. Tarkastuksista on pidettävä kirjaa. Tarkastuskirjanpito on säilytettävä vähintään kaksi vuotta.

Läänineläinlääkärin on pidettävä läänikohtaista rekisteriä hyväksymistään laitteistoista ja lähetettävä rekisteri vuosittain tammikuun 31 päivään mennessä tiedoksi eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle.

8 §

Jos ulkomaan liikenteen ruokajätteiden ja eläintautivaarallisten jätteiden tai kauttakulkuliikenteen eläintautivaarallisten jätteiden käsittelyssä ei noudateta tätä päätöstä, läänineläinlääkärin on toteutettava välittömästi eläintautien leviämisen estämiseksi tarvittavat toimenpiteet esimerkiksi kieltämällä ruokajätteen luovuttaminen ja riittämättömästi kuumennetun eläintautivaarallisen jätteen luovuttaminen.

Muutoksenhaku
9 §

Läänineläinlääkärin tämän päätöksen nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan siten kuin eläintautiasetuksen (601/80) 17 §:ssä ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain (1203/92) 1 §:ssä säädetään.

Voimaantulo
10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Siirtymäsäännös
11 §

Tämän päätöksen voimaantullessa toiminnassa olevat laitteistot on saatettava päätöksen määräysten mukaisiksi 31 päivään joulukuuta 1994 mennessä.

Läänineläinlääkärin on tehtävä 1 momentissa tarkoitettujen laitteistojen osalta 6 §:ssä tarkoitetussa hyväksymisasiassa päätös 31 päivään joulukuuta 1994 mennessä. Hyväksyminen tehdään hakemuksesta.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 1994

Vt. apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Vs. nuorempi hallitussihteeri
Maija Kaukonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.