591/1994

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Laki huumausainelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun huumausainelain (1289/93) 8 §:n 2 momentti ja 9 § sekä

lisätään 7 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

7 §
Huumausaineiden valmistuksessa käytettävien aineiden valvonta

Asetuksella voidaan säätää, että huumausaineen valmistuksessa käytettävien aineiden valmistus, maahantuonti, maastavienti, kaupanpito ja muu käsittely edellyttää lääkelaitoksen myöntämää lupaa tai ilmoituksen tekemistä lääkelaitokselle. Näihin lupiin voidaan liittää ehtoja ja lääkelaitos voi peruuttaa myöntämänsä luvan, jos:

1) tätä lakia, sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka luvalle asetettuja ehtoja on rikottu tai muita väärinkäytöksiä on tapahtunut;

2) luvan edellytykset eivät enää täyty;

3) lupaa haettaessa esitetyt tiedot ovat olleet virheellisiä;

4) luvansaaja ei enää ole sopiva harjoittamaan nyt kysymyksessä olevaa toimintaa; tai

5) saatujen tietojen perusteella olisi epäiltävissä, että kysymyksessä oleva huumausaineen valmistukseen tarkoitettu aine saattaa joutua huumausaineiden laittomaan valmistukseen.

8 §
Merkintä

Päällysmerkinnöistä sekä lähetyksiä ja luovutuksia koskevissa asiakirjoissa ilmoitettavia tietoja koskevista vaatimuksista säädetään tarkemmin asetuksella.

9 §
Huumausaineita ja niiden valmistuksessa käytettäviä aineita koskeva kirjanpito- ja tietojenantovelvollisuus

Huumausaineiden ja huumausaineen valmistuksessa käytettävien aineiden tuotantoon, valmistukseen, maahantuontiin, maastavientiin, jakeluun, kauppaan ja hallussapitoon oikeutetut ovat velvollisia pitämään kirjaa huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista sekä antamaan niihin liittyviä ilmoituksia ja tietoja siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin määrää. Lääkelaitoksella on oikeus saada kirjanpito pyynnöstä nähtäväkseen.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 111/94
StVM 11/94

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.