497/1994

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (724/91) 1 §:n 1 momentin 1-3 kohta ja 2 momentti, 3 §:n 3 momentti, 7 §:n 1 ja 3 momentti sekä 8 ja 10 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 3 kohta mainitussa 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa asetuksessa sekä 8 ja 10 § osittain muutettuina viimeksi mainitulla asetuksella, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 6 momentti ja 20 §:ään uudet 4-8 momentit seuraavasti:

1 §
Ajolupavaatimus

Vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun lain (510/74) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan moottoriajoneuvon tai moottoriajoneuvon ja perävaunun yhdistelmän (jäljempänä kuljetusyksikkö) kuljettajalla tulee olla ajokortin lisäksi vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava todistus (jäljempänä VAK-ajolupa), mikäli hän kuljettaa:

1) vaarallisia aineita säiliöajoneuvossa, kuljetusyksikön säiliöissä tai säiliökontteissa, joiden yhteenlaskettu tilavuus on suurempi kuin 3 m3 ja/tai ajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa ylittää 3,5 tonnia;

2) muita vaarallisia aineita kuin räjähteitä vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (147/92) liitteen B reunanumerossa 10 011 tarkoitettuja määriä (jäljempänä vapaaraja) suurempia määriä ajoneuvossa, jonka suurin sallittu kokonaismassa ylittää 3,5 tonnia; tai

3) räjähteitä vapaarajaa suurempia määriä riippumatta ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta.

Ajolupaa ei vaadita satama-alueella tapahtuvissa aluksen kuormaamiseen ja purkamiseen välittömästi liittyvissä kuljetuksissa, huoltokuljetuksiin liittyvissä tyhjien, puhdistamattomien astioiden, pakkausten ja säiliöiden kuljetuksissa eikä maataloudenharjoittajan itse suorittamiin omaan käyttöön tarkoitetuissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa.


Suomi tunnustaa muiden ADR-valtioiden ja Euroopan uninonin jäsenvaltioiden myöntämät ajoluvat.

3 §
Koulutuksen antajat

Koulutuslupa voidaan myöntää kansainvälisiä tai kotimaisia kuljetuksia varten ja se voidaan rajoittaa koskemaan peruskursseja, säiliökursseja tai täydennyskursseja.


7 §
Ajoluvan hakeminen ja myöntäminen

Ajolupaa tai sen muuttamista haetaan kirjallisesti siltä ajolupakoulutuksen valvojalta, jonka toimialueella koulutus on saatu, tai jonka alueella on hakijan kotipaikka.


VAK- ja ADR-ajolupa myönnetään olemaan voimassa enintään viisi vuotta myöntämispäivämäärästä tai viimeisestä uudistamispäivämäärästä.

8 §
Ajoluvan sisältö

Peruskurssin ja kokeen perusteella ajoluvan saa 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtien mukaisiin kappaletavarakuljetuksiin.

Peruskurssin ja säiliökurssin sekä kokeen perusteella ajoluvan saa kaikkiin kappaletavara- ja säiliökuljetuksiin.

10 §
Ajoluvan uudistaminen

VAK- ja ADR-ajoluvan voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella, jos hakija täyttää ajoluvan myöntämisen ehtona olevat vaatimukset sekä on osallistunut aikaisintaan ajoluvan voimassaolon päättymistä edeltävänä vuotena vähintään kahdeksan tunnin pituiselle täydennyskurssille ja suorittanut hyväksyttävästi kokeen.

20 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Voimassaolevan räjähdystarvikkeiden kappaletavarakuljetuksiin tai muihin kappaletavarakuljetuksiin oikeuttavan ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyn ajoluvan sekä tämän asetuksen tarkoittaman täydennyskurssin ja hyväksytysti suoritetun ajolupakokeen perusteella saa ajoluvan 1 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtien mukaisiin kuljetuksiin.

Voimassaolevan räjähdystarvikkeiden kappaletavarakuljetuksiin tai muihin kappaletavarakuljetuksiin oikeuttavan ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyn ajoluvan sekä tämän asetuksen tarkoittaman täydennyskurssin ja säiliökurssin sekä hyväksytysti suoritetun ajolupakokeen perusteella saa ajoluvan kaikkiin kappaletavara- ja säiliökuljetuksiin.

Voimassaolevan säiliökuljetuksiin tai 1 a ja 1 b luokan räjähdystarvikkeiden yli tuhat kiloa koskeviin kuljetuksiin oikeuttavan ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksytyn ajoluvan ja tämän asetuksen tarkoittaman täydennyskurssin sekä hyväksytysti suoritetun ajolupakokeen perusteella saa ajoluvan kaikkiin kappaletavara- ja säiliökuljetuksiin.

Sekä kappaletavarakurssin että räjähdystarvikkeita koskevan kappaletavarakurssin suorittanut, ennen tämän asetuksen voimaan tuloa myönnetyn kappaletavarakuljetuksiin oikeuttavan ajoluvan haltija, joka suorittaa tämän asetuksen tarkoittaman säiliökurssin sekä hyväksytysti suoritetun ajolupakokeen, saa ajoluvan kaikkiin kappaletavara- ja säiliökuljetuksiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyjen, 3 §:ssä tarkoitettujen koulutuslupien koulutusoikeuden laajuudesta ja voimassaolosta päättää ajoneuvohallinto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Henkilö, jolle ei ennen tämän asetuksen voimaantuloa ole myönnetty ajolupaa ja joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on hyväksyttävästi suorittanut ajolupakokeet ja niihin liittyvät kurssit, säilyttää kelpoisuutensa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaiseen ajolupaan.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.