496/1994

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Laki Hallinnon kehittämiskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Hallinnollinen asema

Hallinnon kehittämiskeskus on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva liikelaitos.

Hallinnon kehittämiskeskukseen sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/87), jollei tässä laissa toisin säädetä.

2 §
Toimiala ja tehtävät

Hallinnon kehittämiskeskuksen tehtävänä on tuottaa julkisen hallinnon erityisasiantuntemukseen perustuvaa täydennyskoulutusta ja konsultointi- ja muita kehittämispalveluja sekä niihin liittyviä muita palveluja.

Asetuksella voidaan Hallinnon kehittämiskeskukselle antaa myös muita sen toimialaan soveltuvia tehtäviä.

3 §
Lainanotto

Hallinnon kehittämiskeskus saa ottaa toimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua lainaa.

4 §
Valtiovarainministeriön ratkaistavat asiat

Valtion liikelaitoksista annetun lain 11 §:n 1 momentin 1, 2 ja 7 kohdassa tarkoitetut asiat ratkaisee valtiovarainministeriö.

Valtiovarainministeriö voi tehdä 1 momentissa tarkoitettuja päätöksiä muulloinkin kuin alustavan tulos- ja rahoitussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

5 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta 30 päivänä tammikuuta 1987 annettu laki (110/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

7 §
Siirtymäsäännökset

Valtionhallinnon kehittämiskeskukselle kuuluvat oikeudet ja velvoitteet siirtyvät Hallinnon kehittämiskeskukselle.

Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen virat lakkaavat tämän lain tullessa voimaan. Henkilöstö siirtyy tässä laissa tarkoitetun Hallinnon kehittämiskeskuksen palvelukseen. Työsopimussuhteinen henkilöstö säilyttää aikaisempaan palvelussuhteeseensa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Virkasuhteinen henkilöstö otetaan työsopimussuhteisiin tehtäviin.

Hallinnon kehittämiskeskus hoitaa vuoden 1994 toimintaan kohdistuvat, Valtionhallinnon kehittämiskeskukselle tilivirastona kuuluvat tilinpitotehtävät.

HE 44/94
HaVM 3/94

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.