448/1994

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kilpailunrajoituksista 27 päivänä toukokuuta 1992 annetun lain (480/92) 20 § ja 21 §:n 3 momentti sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 10 päivänä kesäkuuta 1994 annetulla lailla (447/94), uusi 5 momentti seuraavasti:

2 §

Mitä 4 momentissa säädetään, ei koske niitä kilpailuviraston toimenpiteitä, joita Euroopan talousalueesta tehty sopimus (ETA-sopimus) ja valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehty EFTA-valtioiden sopimus (EVV-sopimus) sekä niiden pöytäkirjat edellyttävät.

20 §

Kilpailuviraston ja lääninhallituksen asianomaisella virkamiehellä on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus. Kilpailuvirastolla on velvollisuus EFTAn valvontaviranomaisen pyynnöstä suorittaa tutkimukset, joista määrätään EVV-sopimuksen pöytäkirjassa 4.

Kilpailuvirasto avustaa lisäksi EFTAn valvontaviranomaista tutkimusten suorittamisessa siten kuin niistä määrätään EVV-sopimuksen pöytäkirjassa 4.

Elinkeinonharjoittajan ja elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän on tarkastusta tai tutkimusta varten päästettävä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu virkamies hallinnassaan oleviin liike- ja varastotiloihin, maa-alueille ja kulkuneuvoihin. Tarkastusta tai tutkimusta toimittavalla virkamiehellä on oikeus tutkia elinkeinonharjoittajan ja elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän liikekirjeenvaihto, kirjanpito, tietojenkäsittelyn tallenteet ja muut asiakirjat, joilla voi olla merkitystä tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnassa.

Tarkastusta tai tutkimusta toimittavalla virkamiehellä on oikeus vaatia suullisia selvityksiä paikalla ja ottaa jäljennöksiä tarkastettavista asiakirjoista.

Poliisin tulee tarvittaessa pyynnöstä antaa virka-apua 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tarkastuksen ja tutkimuksen toimittamiseksi siten kuin siitä erikseen säädetään.

21 §

Kilpailuviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muutosta ei myöskään saa hakea valittamalla 20 §:n 5 momentin nojalla annettuun virka-apupäätökseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

HE 45/94
TaVM 19/94

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.