446/1994

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta 24 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (435/69) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti ja 5 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 20 päivänä lokakuuta 1989 annetussa laissa (918/89), 2 §:n 1 momentti ja 4 §:n 2 momentti 17 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (919/71) sekä 5 § muutettuna mainituilla 17 päivänä joulukuuta 1971 ja 20 päivänä lokakuuta 1989 annetuilla laeilla, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 17 päivänä joulukuuta 1971 ja 20 päivänä lokakuuta 1989 annetuilla laeilla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturin- ja kähertäjänliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, arkipäivinä kello 7:n ja kello 20:n välisenä aikana, paitsi lauantaina sekä itsenäisyyspäivän, uudenvuodenpäivän, pääsiäisen ja vapunpäivän aattona kello 7:n ja kello 18:n välisenä aikana.

Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskauppaa sekä parturin- ja kähertäjänliikettä saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, kello 10:n ja 18:n välisenä aikana joulukuussa ja vuoden kuutena muuna sunnuntaina, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö määrää kuultuaan kauppaa, työnantajia ja työntekijöitä edustavia järjestöjä.


2 §

Kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä ja muina kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuina sunnuntaina ei ammattimaista vähittäiskauppaa eikä parturin- ja kähertäjänliikettä saa harjoittaa, ellei 3-6 §:n säännöksistä muuta johdu.


4 §

Poliisipiirin päälliköllä on oikeus määräämillään ehdoilla antaa lupa 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun liikehuoneiston aukioloon 1 §:n 2 momentissa ja 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuina päivinä sellaisen näyttelyn järjestämistä varten, jonka yhteydessä ei tapahdu myyntiä tai suoriteta maksullisia palveluja.

5 §

Lääninhallitus voi erityisistä syistä sallia ammattimaisen vähittäiskaupan ja parturin- ja kähertäjänliikkeen harjoittamisen muinakin kuin 1-3 §:ssä säädettyinä aikoina. Poikkeuslupa voidaan peruuttaa, mikäli luvan antamisen olennaiset edellytykset eivät enää täyty tai luvan ehtoja rikotaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

HE 259/93
TaVM 13/94

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.