432/1994

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1994

Asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Oikeusministerin esittelystä säädetään tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 27 päivänä toukokuuta 1994 annetun lain (389/94) 3 §:n, 6 §:n 2 momentin ja 11 §:n nojalla:

Tietosuojalautakunta
1 §

Tietosuojalautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä on lisäksi määrättävä henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla rekisteritoimintaa tuntevia. Sen lisäksi puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja yhdellä jäsenellä ja tämän varajäsenellä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Lautakunnassa tulee myös olla edustettuna hyvä tietotekniikan asiantuntemus.

Jos lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muu jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, oikeusministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen sekä tarvittaessa samalla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

2 §

Lautakunnalla on päätoiminen sihteeri ja sillä voi olla myös sivutoimisia sihteereitä.

3 §

Lautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä.

Asioiden käsittely tietosuojalautakunnassa
4 §

Asioiden käsittely tietosuojalautakunnassa tapahtuu lautakunnan sihteerin esittelystä.

Lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, josta ilmenee, ketkä ovat osallistuneet asian käsittelyyn, sekä asiassa mahdollisesti toimitettu äänestys. Pöytäkirjan allekirjoittaa sihteeri.

5 §

Lautakunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
6 §

Tietosuojavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys tietosuoja-asioihin.

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikön ja tietosuojalautakunnan päätoimisen sihteerin kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

Toimiston ylitarkastajan, tarkastajan ja esittelijän kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Muun henkilöstön kelpoisuusvaatimuksena on virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto taikka muu viran tai tehtävän edellyttämä koulutus.

7 §

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikön nimittää valtioneuvosto.

Toimiston muun henkilöstön nimittää tai ottaa tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojalautakunnan päätoimisen sihteerin ottaa oikeusministeriö ja sivutoimisen sihteerin tietosuojalautakunta.

8 §

Tietosuojavaltuutetulle myöntää virkavapautta oikeusministeriö. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin valtioneuvosto, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Toimistopäällikölle myöntää virkavapautta tietosuojavaltuutettu. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin oikeusministeriö, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

Virkavapauden muille kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille toimiston virkamiehille myöntää tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojalautakunnan sihteerille myöntää virkavapautta tietosuojalautakunta. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää kuitenkin oikeusministeriö, jollei virkavapaus perustu lakiin tai virkaehtosopimukseen.

9 §

Viran hoidosta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapauden.

Kertomus
10 §

Tietosuojavaltuutetun on vuosittain annettava toiminnastaan oikeusministeriölle kertomus, joka sisältää tietoja kertomusvuonna tietosuojavaltuutetun toimistossa ja tietosuojalautakunnassa käsitellyistä asioista. Kertomuksessa tulee myös olla selostus havainnoista henkilörekisterilainsäädännön noudattamisesta ja sen uudistamistarpeista.

Palkkiot
11 §

Tietosuojalautakunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet saavat palkkiota oikeusministeriön vahvistamien yleisten perusteiden mukaan. Ennen palkkioiden vahvistamista asiasta tulee pyytää valtiovarainministeriön lausunto.

12 §

Tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain (389/94) 7 §:ssä tarkoitetuilla asiantuntijoilla on oikeus saada palkkio oikeusministeriön vahvistamien yleisten perusteiden mukaan. Ennen perusteiden vahvistamista tulee asiassa pyytää valtiovarainministeriön lausunto.

Erinäiset säännökset
13 §

Tietosuojalautakunta voi tarvittaessa vahvistaa itselleen ja tietosuojavaltuutettu toimistolleen työjärjestyksen.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 30 päivänä huhtikuuta 1987 annettu asetus (477/87).

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.