424/1994

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1994

Laki eläintautilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/80) 5 §:n 2 ja 4 momentti, 12 §:n 1 momentin johdantokappale ja 14 kohta, 12 a §:n 1 momentti ja 15 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 12 §:n 1 momentin johdantokappale ja 14 kohta sekä 12 a §:n 1 momentti 21 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (809/92), sekä

lisätään 12 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 21 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa, uusi 15 kohta, 12 a §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti, 13 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti, lakiin uusi 13 a § ja 15 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

5 §

Tämän lain täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä huolehtii lääninhallitus ja sen alaisena lähinnä läänineläinlääkäri läänin alueella, kunnaneläinlääkäri ja kaupungineläinlääkäri virka-alueellaan ja tarkastuseläinlääkäri teurastamossa. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi antaa tämän lain täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä myös eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräämän maa- ja metsätalousministeriön alaisen muun viranomaisen tehtäväksi.


Edellä tässä pykälässä tarkoitetut eläinlääkärit ja eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräämät viranomaiset ovat velvollisia noudattamaan tämän lain täytäntöönpanoon liittyvissä tehtävissä maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston antamia ohjeita ja määräyksiä.

12 §

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi eläintautien ennalta ehkäisemiseksi ja leviämisen estämiseksi sekä tautitilanteen selvittämiseksi:


14) antaa määräyksiä 13 kohdassa mainittujen eläintenpitoyksiköiden ja laitosten hyväksymisestä, rekisteröinnistä sekä valvonnan järjestämisestä; sekä

15) antaa määräyksiä eläinten terveysvalvontaohjelmien järjestämisestä ja toteuttamisesta.


12 a §

Tämän lain toimeenpanoa ja valvontaa varten on 5 §:ssä tarkoitetulla eläinlääkärillä oikeus päästä tässä laissa tarkoitettuihin laitoksiin ja niihin tiloihin, joissa eläimiä pidetään, sekä ottaa tarvittavia näytteitä.


Mitä 1 momentissa säädetään Suomen viranomaisten oikeudesta päästä tarkastettaviin laitoksiin ja tiloihin, koskee myös Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa tarkoitettuja viranomaisia.

13 §

Asetuksella voidaan lisäksi säätää, että maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi antaa määräyksiä 1 momentissa tarkoitetuista seikoista.

13 a §

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto tai lääninhallitus voi maahantuojan kustannuksella määrätä teetettäväksi ne toimenpiteet, joihin tuojan on lain tai asetuksen mukaan tuontitarkastuksessa hylättyjen tuotteiden osalta ryhdyttävä ja jotka tuoja on laiminlyönyt. Teettämistä koskevaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Teettämisessä noudatetaan muutoin soveltuvin osin uhkasakkolain (1113/90) säännöksiä.

15 §

Valtion varoista maksetaan siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään tämän lain täytäntöönpanoon kuuluvaa tehtävää viranomaisen määräyksestä suorittaneen eläinlääkärin tai muun henkilön matkakustannukset ja palkkiot sekä heidän omien välineidensä ja tarvikkeidensa käytöstä aiheutuneet muut kustannukset.


Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä eläimen tai tavaran omistajan tai haltijan tulee kuitenkin maksaa tarkastuksen tai toimenpiteen suorittajalle korvaus tarkastuksesta tai toimenpiteestä, joka aiheutuu eläimen tai tavaran tuonnista, viennistä, kuljetuksesta tai vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvontaohjelmasta. Lisäksi eläimen omistajan tai haltijan tulee pakollisten eläinten terveysvalvontaohjelmien osalta maksaa tarkastuksen tai toimenpiteen suorittajalle edellä tarkoitettu korvaus silloin, kun Suomea sitova kansainvälinen sopimus tätä edellyttää. Maa- ja metsätalousministeriö määrää tarkemmin maksettavan korvauksen suuruuden noudattaen soveltuvin osin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen eläinlääkäritaksassa vastaavan kaltaisista tarkastuksista tai toimenpiteistä määrättyä korvausta, jollei Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa toisin edellytetä.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1994.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

HE 51/94
MmVM 7/94

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.