389/1994

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettujen asioiden käsittelemistä varten oikeusministeriön yhteydessä on tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun virka.

Tietosuojavaltuutetulla on toimisto, jossa on esittelijöinä toimivia virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa. Tietosuojavaltuutettua avustaa ja hänen sijaisenaan on tietosuojavaltuutetun toimiston toimistopäällikkö, joka voi tietosuojavaltuutetun määräyksestä käyttää tämän puhevaltaa.

Tietosuojalautakunta
2 §

Tietosuojalautakunnan tehtävänä on:

1) käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilörekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi;

2) käsitellä henkilörekistereihin liittyviä, lain soveltamisalan kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä; sekä

3) seurata henkilörekisterilainsäädännön kehittämistarvetta sekä tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

3 §

Tietosuojalautakunnan kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään asetuksella.

4 §

Tietosuojalautakunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet toimivat virkamiehen vastuulla.

Tietosuoja valtuutettu
5 §

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on:

1) käsitellä ja ratkaista henkilörekistereitä koskevat asiat siten kuin henkilörekisterilain 33-36 §:ssä säädetään sekä hoitaa muut henkilörekisterilaista johtuvat tehtävät;

2) seurata henkilörekisterikäytännön yleistä kehitystä ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita;

3) huolehtia toimialaansa kuuluvasta tiedotustoiminnasta; sekä

4) huolehtia henkilörekistereihin liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä.

6 §

Tietosuojavaltuutetun nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Tietosuojavaltuutetuksi nimitetty vapautuu hoitamasta muuta virkaa tai tointa siksi ajaksi, jonka hän toimii tietosuojavaltuutettuna.

Tietosuojavaltuutetusta ja tietosuojavaltuutetun toimistosta säädetään asetuksella.

Erinäisiä säännöksiä
7 §

Tietosuojalautakunnalla ja tietosuojavaltuutetulla on oikeus kuulla asiantuntijoita sekä pyytää näiltä lausuntoja.

8 §

Poliisi on velvollinen tarvittaessa antamaan tietosuojavaltuutetulle virka-apua hänelle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

9 §

Tietosuojalautakunnan jäsen tai sihteeri, tietosuojavaltuutettu tai hänen palveluksessaan oleva taikka näiden tehtäviä suorittava ei saa sivulliselle luvattomasti ilmaista eikä käyttää yksityiseksi hyödykseen, mitä hän siinä tehtävässään on saanut tietää toisen henkilökohtaisista oloista, taloudellisesta asemasta, liike- tai ammattisalaisuudesta taikka valtion turvallisuuteen liittyvästä asiasta tai rekisterien teknisestä suojauksesta. Sama koskee tämän lain 7 §:ssä ja henkilörekisterilain 32 §:ssä tarkoitettua asiantuntijaa.

Edellä 1 momentissa säädetty ei estä rekisterin teknistä suojausta koskevien tietojen antamista rikoksen selvittämistä ja syytteeseenpanoa varten.

10 §

Joka vastoin 9 §:n säännöksiä ilmaisee tai käyttää siinä tarkoitettuja tietoja, on tuomittava tietosuojaviranomaisen salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän salassapitovelvollisuuden rikkomiseen sovelletaan kuitenkin rikoslain 40 luvun 5 §:n säännöksiä.

11 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Tällä lailla kumotaan tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 30 päivänä huhtikuuta 1987 annettu laki (474/87).

HE 311/93
HaVM 1/94

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.