369/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1994

Valtiovarainministeriön päätös maahantuonnissa maksettavasta arvonlisäveron palautuksesta ja vähennetyn laskennallisen veron palauttamisesta

Valtiovarainministeriö on 30 päivänä Joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 97 §:n 3 momentin Ja 121 §:n nojalla määrännyt:

Soveltamisala
1 §

Tätä päätöstä sovelletaan silloin, kun:

1) maahan tuodaan jalostetta, Johon sisältyvästä alkutuotteesta maahantuojalla on arvonlisäverolain 97 §:n mukaan oikeus saada veronpalautus;

2) maasta viedään tavaraa, Josta maastaviejän on arvonlisäverolain 119 §:n mukaan palautettava vähennetty laskennallinen vero

3) lannoite- tai rehuaineen valmistamiseen käytetään tavaraa, josta valmistajan on arvonlisäverolain 120 §:n mukaan palautettava vähennetty laskennallinen vero.

Veronpalautuksen ja vähennetyn laskennallisen veron määrän laskeminen
2 §

Veronpalautus ja vähennetty laskennallinen vero on 18 prosenttia palautusperusteesta.

Palautusperuste on:

1) maahantuonnissa maksettavan veronpalautuksen osalta palautukseen oikeuttavan raaka-aineen osuus jalosteen maahantuonnista suoritettavan veron arvonlisäverolaissa tarkoitetusta perusteesta;

2) maastaviennissä palautettavan vähennetyn laskennallisen veron osalta vähennykseen oikeuttavan raaka-aineen osuus tavaran myyntihinnasta;

3) lannoite- tai rehuaineen valmistamisen yhteydessä palautettavan vähennetyn laskennallisen veron osalta vähennykseen oikeuttavan raaka-aineen osuus tavaran myyntihinnasta.

Myyntihinta maastaviennissä
3 §

Myyntihinnalla maastaviennissä tarkoitetaan vientihintaa vapaasti suomalaisessa vientisatamassa vähennettynä suoritettavalla, laissa tai asetuksessa säädetyllä taikka valtioneuvoston päätöksessä määrätyllä vientimaksulla ja, milloin valtion varoista suoritetaan korvausta viennin tukemiseksi, vientitakuuhintaa tai muuta korvauksella lisättyä vientihintaa.

Maahantuonti ja maastavienti
4 §

Laskettaessa palautusperustetta maahantuonnissa ja maastaviennissä katsotaan jäljempänä mainittujen tavaroiden osalta verottoman raaka-aineen osuudeksi seuraavat prosenttiosuudet veron perusteesta tai myyntihinnasta:

Tullitariffin nimike Prosenttia veron perusteesta tai myyntihinnasta
03.02 80
03.03 80
03.04 fileet 50
muut 80
03.05 vähintään 50 kilon päällyksissä
(brutto) 70
muut 50
04.04 33
04.06 sulate- ja sinihomejuusto 92
muut 105
04.08 keitetyt kananmunat, myös muotoillut 50
07.10–07.12 75
08.11–08.13 90
09.04 80
11.01–11.04 60
11.06 60
11.08 tärkkelys 50
15.01 muut kuin luu- ja jäterasvat 60
15,02 muut kuin luu- ja jäterasvat 60
15.03 45
15.04 kalarasvat 30
15.16 kalarasvat 30
16.01 81
16.03 lihasta saadut uutteet ja mehut 67
muut 50
16.04 vähintään 50 kilon päällyksissä
(brutto) 70
muut 30
18.06 suklaa ja kaakaota sisältävät
makeiset, maitotuotteita sisältävät 8
19.01 mallasuute 35
äidinmaitokorvikkeet 50
19.02 30
19.04 40
19.05 19
20.01–20.03 20
20.04 perunasosevalmisteet 35
muut 20
20.05 perunasosevalmisteet 35
muut 20
20.06–20.08 20
20.09 mehutiivisteet 60
muut 20
21.03 lihaa tai eläimenosia sisältävät
tuotteet 36
muut 20
21.04 lihaa tai eläimenosia sisältävät
tuotteet 36
muut 20
21.05 jäätelö 20
21.06 lihaa tai eläimenosia sisältävät1
tuotteet 36
muut 20
22.02 mehut 20
35.05 tärkkelysmodifikaatit 20
Maasta vienti sekä lannoite- ja rehuaineen valmistaminen
5 §

Laskettaessa palautusperustetta jäljempänä mainittujen tavaroiden osalta maastaviennissä sekä lannoite- Ja rehuaineen valmistamisen yhteydessä katsotaan raaka-aineen osuudeksi seuraavat prosenttiosuudet myyntihinnasta:

Tullitariffin nimike Prosenttia veron perusteesta tai myyntihinnasta
02.01–02.10 liha 112
04.01 maito, kerma 130
04.02 rasvainen maitojauhe 122
rasvaton maitojauhe 109
04.03 ja 19.01 pääasiallisesti maitojauhetta ja maitorasvaa sisältävät valmisteet 84
04.05 voi 130
04.07 kananmunat 85
05.11 teurasjätteet 112
11.07 maltaat 65
16.02 kokolihavalmisteet ja säilykkeet – vähintään 80 % lihaa tai eläimenosia sisältävät 81
– muut 54
muut 50
17.02 laktoosi 33
22.03–22.06 ja 22.08 viinit, liköörit, katkerot, siiderit ja mallasjuomat 5
22.08 viljaviina 15
23.02 leseet, lesejauhot ja muut viljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet 60
23.03 märkä rankki 60
kuiva rankki 15
arvonlisäverolain 108 §:ssä mainitut tavarat paitsi tässä päätöksessä mainitut 90
rehuseokset 75
– siltä osin kuin niiden hinta ylittää 2 markkaa 15 penniä kilolta 30
Maahan tuonnissa esitettävä selvitys
6 §

Jos veronpalautukseen oikeuttavan raakaaineen osuus poikkeaa olennaisesti 4 §:ssä määrätystä prosenttiluvusta, tulliviranomainen voi maahantuojan esittämän selvityksen perusteella vahvistaa sovellettavan prosenttiluvun. Selvitys on esitettävä myös tulliviranomaisen vaatimuksesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi jalosteeseen sisältyvän veronpalautukseen oikeuttavan raaka-aineen laatu Ja määrä sekä sen osuus Jalosteen hinnasta. Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun jalosteen osalta maahantuojan on aina veronpalautuksen saamiseksi esitettävä edellä mainittu selvitys.

Jos maahantuoja ei esitä 1 momentissa tarkoitettua tulliviranomaisen vaatimaa selvitystä tai sitä ei voida hyväksyä prosenttiluvun vahvistamista varten, raaka-aineen osuus on määrättävä arvion mukaan.

Maastaviennissä ja lannoite- tai rehuaineen valmistamisen yhteydessä esitettävä selvitys
7 §

Maastaviennissä ja lannoite- tai rehuaineen valmistamisen yhteydessä voidaan verovelvollisen vaatimuksesta käyttää 4 §:ssä mainittuja prosenttilukuja pienempiä lukuja, jos niistä esitetään selvitys.

Muonitusvarasto
8 §

Verovelvollinen, jonka pitämässä tullilain 25 §:ssä tarkoitetussa muonitusvarastossa olevasta jokaisesta tavarasta palautetaan vähennetty laskennallinen vero jo tavaran varastoon toimittamisen tai varastoon panemisen perusteella, saa vaihtoehtoisesti käyttää palautusperusteena 80 prosenttia myyntihinnasta kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita ei myydä muonitusvaraston kautta.

Edellytyksenä 1 momentissa tarkoitetun laskentatavan käyttämiselle on, että sanottujen tavaroiden myyntijakautuma on laivamuonitusalalla tavanomainen.

Vähäisen määrän palauttamatta jättäminen maasta viennissä
9 §

Vähennettyä laskennallista veroa ei palauteta maastaviennissä, jos vähennykseen oikeuttavan raaka-aineen osuus on pienempi kuin kolme prosenttia maasta vietävän tavaran myyntihinnasta.

Voimaantulo
10 §
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1994

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Vanhempi hallitussihteeri
Hannele Kerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.