368/1994

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1994

Valtioneuvoston päätös kattiloiden hiukkaspäästöjen rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89) ja 29 tammikuuta 1993 annetussa laissa (151/93), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kattiloita, joiden polttoaineteho (P) on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia (MW).

2 §
Monipolttoainekattilan määritelmä

Kattilaa pidetään monipolttoainekattilana, jos siinä poltetaan useampaa kuin yhtä polttoainetta joko samanaikaisesti tai vuorotellen muulloinkin kuin kattilaa käynnistettäessä.

3 §
Päästömääräykset uusille kattiloille

Sellaisten kattiloiden, jotka ovat aloitta- neet tai aloittavat toimintansa 1.1.1994 jälkeen, hiukkaspäästöt normaalikuutiometrissä [m3(n)] kuivaa savukaasua saavat olla enintään seuraavat:


polttoaine-       	kattilan poltto-	hiukkas-
tyyppi   		aineteho (P), MW  	pitoisuus päästössä 
						enintään, mg/m3(n)
kiinteä ja 
nestemäinen	> 300 			30
			50 < P < 300		50
kaasumainen
 yleensä 		 			5
 masuunikaasu 				10
 terästeollisuuden
 tuottamat  kaasut,
 joita  voidaan 
 käyttää muualla				50

4 §
Päästömääräys uusille monipolttoainekattiloille

Kun monipolttoainekattilassa poltetaan samanaikaisesti useampaa kuin yhtä polttoainetta, kattilaan sovelletaan päästömääräystä, joka määrätään eri polttoaineiden painotettujen päästörajojen summana. Painotetut päästörajat lasketaan siten, että kullakin käytettävällä polttoaineella saavutettavissa oleva teho kerrotaan vastaavalla päästörajalla ja näin saatu tulo jaetaan kaikilla käytettävillä polttoaineilla saavutettavissa olevien tehojen summalla.

Kun monipolttoainekattilassa poltetaan vuorotellen eri polttoaineita, kattilan päästörajana on kulloinkin käytettävän polttoaineen päästöraja.

5 §
Päästöjen mittaaminen ja laskeminen

Päästömääräystä katsotaan noudatetun, kun jatkuvatoimisissa mittauksissa käyttötuntien päästöjen kalenterikuukauden keskiarvo ei ylitä päästörajaa eikä käyttötuntien päästöjen liukuvista 48 tunnin keskiarvoista 97 prosenttia ylitä 110 prosenttia päästörajasta.

Päästömääräystä katsotaan noudatetun, kun yksittäismittausten osoittamat päästöt eivät ylitä päästörajaa.

Päästöjä laskettaessa savukaasun happipitoisuus muunnetaan niin, että se on 6 tilavuusprosenttia käytettäessä kiinteää polttoainetta ja 3 tilavuusprosenttia käytettäessä nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta.

6 §
Päästöohjearvo toiminnassa oleville kattiloille

Muiden kuin edellä 3 ja 4 §:issä tarkoitettujen kattiloiden hiukkaspäästöihin sovelletaan edellä annettuja päästörajoja tavoitteellisina ohjearvoina.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1994

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Neuvotteleva virkamies
Seppo Sarkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.