364/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1994

Valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61)1 luvun 22 a §:n ja 9 luvun 16 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (87/93):

1 §

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön pohjaveden suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 17 päivänä joulukuuta 1979 annettu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi (80/68/ETY), johon viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteen XX alakohdassa II. VESI.

2 §

Tässä päätöksessä päästöllä tarkoitetaan liitteeseen kuuluvan aineen päästämistä pohjaveteen joko suoraan tai maakerrosten läpi tapahtuvan suodattumisen jälkeen.

3 §

Tämä päätös ei koske viemäriverkkoon liittymättömistä asumuksista tapahtuvia talousjätevesipäästöjä, joiden vaikutus ei ulotu tärkeille tai muille vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille taikka toisen kiinteistöllä olevalle tai toisen käytössä olevalle pohjavedelle. Päätös ei myöskään koske päästöjä, joiden on todettu sisältävän niin pieniä määriä tai pitoisuuksia liitteessä mainittuja aineita, että ne eivät nyt tai vastaisuudessa aiheuta pohjaveden laadun heikkenemisen vaaraa.

4 §

Ainetta, joka on mainittu liitteessä tai kuuluu siinä lueteltuihin aineryhmiin, ei saa päästää pohjaveteen.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1994

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ympäristönsuojeluneuvos
Pentti Sipilä

Liite

Aineet tai aineryhmät, joita tarkoitetaan 4 §:ssa:

1) orgaaniset halogeeniyhdisteet ja aineet, jotka vesiympäristössä voivat muodostaa sellaisia yhdisteitä, orgaaniset fosforiyhdisteet ja orgaaniset tinayhdisteet;

2) aineet, joilla on karsinogeenisia, mutageenisia tai teratogeenisia ominaisuuksia;

3) elohopea ja kadmium sekä niiden yhdisteet;

4) mineraaliöljyt ja hiilivedyt;

5) syanidit ja fluoridit;

6) seuraavat metallit ja metalloidit sekä niiden yhdisteet: sinkki, kupari, nikkeli, kromi, lyijy, seleeni, arseeni, antimoni, molybdeeni, titaani, tina, barium, beryllium, boori, uraani, vanadiini, koboltti, tallium, telluuri ja hopea;

7) eliöntorjunta-aineet (biosidit) ja niiden johdannaiset;

8) aineet, joilla on haitallinen vakutus pohjaveden makuun tai hajuun, ja yhdisteet, jotka mahdollisesti vedessä muodostavat tällaisia aineita ja tekevät sen ihmisen käyttöön sopimattomaksi;

9) myrkylliset tai pysyvät orgaaniset piiyhdisteet ja aineet, jotka vedessä mahdollisesti muodostavat tällaisia yhdisteitä;

10) fosforin epäorgaaniset yhdisteet ja alkuainefosfori;

11) ammoniakki ja nitriitit.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.