353/1994

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1994

Asetus eräiden kalastussopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään Suomen kalastusvyöhykkeestä 15 päivänä marraskuuta 1974 annetun lain (839/74) 3 ja 4 §:n sekä huhtikuun 16 päivänä 1982 annetun kalastuslain (286/82) 116 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan kalastukseen, jota harjoittavat:

1) Ruotsin lipun alla purjehtivat kalastusalukset Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin Kuningaskunnan hallituksen välillä tehdyn vastavuoroista kalastusoikeutta Itämerellä koskevan sopimuksen (SopS 30/78) mukaisesti Suomen kalastusvyöhykkeellä;

2) Viron lipun alla purjehtivat kalastusalukset Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn kalastussopimuksen (SopS 29/94) mukaisesti Suomen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla vesialueella Itämerellä;

3) Venäjän lipun alla purjehtivat kalastusalukset Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn kalastussopimuksen (SopS 38/94) mukaisesti Suomen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla vesialueella Itämerellä;

4) Liettuan lipun alla purjehtivat kalastusalukset Suomen tasavallan hallituksen ja Liettuan tasavallan hallituksen välillä tehdyn kalastussopimuksen (SopS 37/94) mukaisesti Suomen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla vesialueella Itämerellä; sekä

5) Suomen lipun alla purjehtivat kalastusalukset edellä mainittujen sopimusten mukaisesti Ruotsin talousvyöhykkeellä ja aluevesillä sekä Viron, Venäjän ja Liettuan kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla Itämerellä.

2 §

Ruotsin lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat harjoittaa Suomen kalastusvyöhykkeellä perinteellistä kalastusta olennaisesti samassa laajuudessa kuin aikaisemmin siten kuin maa- ja metsätalousministeriö sopijapuolten välillä tehtävän pöytäkirjan mukaisesti vuosittain tarkemmin päättää.

3 §

Viron, Venäjän ja Liettuan lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat harjoittaa kalastusta Suomen kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvalla vesialueella Itämerellä siten kuin maa- ja metsätalousministeriö sopijapuolten välillä tehtävien pöytäkirjojen mukaisesti vuosittain tarkemmin päättää.

4 §

Kalastusalusrekisteriin merkityt Suomen lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat harjoittaa kalastusta Viron, Venäjän ja Liettuan kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla Itämerellä sekä perinteellistä kalastusta olennaisesti samassa laajuudessa kuin aikaisemmin Ruotsin talousvyöhykkeellä ja aluevesillä siten kuin maa- ja metsätalousministeriö sopijapuolten välillä tehtävien pöytäkirjojen mukaisesti vuosittain tarkemmin päättää.

5 §

Tässä asetuksessa tarkoitettua kalastusta saavat harjoittaa vain ne kalastusalukset, jotka on sopijapuolten välisten pöytäkirjojen mukaisesti merkitty asianomaisen maan viranomaisen pitämään alusluetteloon.

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun kalastuksen harjoittamista varten maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä 1 momentissa tarkoitettuun alusluetteloon otettavien ja pyynnissä samanaikaisesti olevien kalastusalusten määrästä, alueellisesta jakautumisesta ja vuorottelusta kalastuksessa. Maa- ja metsätalousministeriö merkitsee kalastusalukset alusluetteloon asianomaisen maaseutuelinkeinopiirin tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen esityksestä. Ennen esityksen tekemistä maaseutuelinkeinopiirin on tiedotettava alusluetteloon ottamisesta alueensa ammattikalastajille ja kuultava asianomaisia kalastajien järjestöjä. Maa- ja metsätalousministeriö voi poistaa pitämästään alusluettelosta joko kokonaan tai määräajaksi kalastusaluksen, joka ei noudata 7 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta tai joka muutoin rikkoo tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä.

6 §

Harjoitettaessa tässä asetuksessa tarkoitettua kalastusta Suomen kalastusvyöhykkeellä tai Ruotsin talousvyöhykkeellä tulee kunkin ruotsalaisen ja suomalaisen kalastusaluksen miehistön jäsenistä vähintään kolmeneljäsosan olla jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisia.

7 §

Tässä asetuksessa tarkoitettua kalastusta harjoittavien alusten tulee tehdä asianomaisen maan viranomaiselle kalastusilmoitus siten kuin maa- ja metsätalousministeriö sopijapuolten välillä tehtävien pöytäkirjojen mukaisesti vuosittain tarkemmin päättää.

Suomen lipun alla purjehtivien kalastusalusten tulee lisäksi ilmoittaa toisen maan lainkäyttövaltaan kuuluvalta vesialueelta tai talousvyöhykkeeltä ja aluevesiltä saamansa kiintiöityjä kalalajeja sisältävän saaliin määrä siten kuin maa- ja metsätalousministeriö tarkemmin määrää. Ilmoitus tulee tehdä Maarianhaminan tai Helsingin rannikkoradion kautta ennen asianomaisen kalastusmatkan päättymistä.

Jos Suomen tai Ruotsin lipun alla purjehtivien lohenkalastusalusten oman maan kalastusvyöhykkeelle laskemat pyydykset ajautuvat toisen maan kalastusvyöhykkeelle, alukset saavat leveysasteiden 59° 30'N ja 60° 30'N välisellä alueella ilman erityistä lupaa hakea pyydykset ja ottaa saaliin talteen. Pyydykset on nostettava välittömästi ja saatu saalis kokonaisuudessaan ilmoitettava pyydetyksi siltä vesialueelta, jonne pyydykset ovat ajautuneet.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan Ruotsin ja Neuvostoliiton kanssa kalastuksesta tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta 29 päivänä joulukuuta 1988 annettu asetus (1330/88) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kumotun asetuksen 1, 3-5 ja 7 §:n nojalla Ruotsin kanssa vastavuoroisista kalastusoikeuksista Itämerellä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta vuonna 1994 9 päivänä joulukuuta 1993 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1151/93) jää kuitenkin edelleen voimaan.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.