312/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1994

Ajoneuvoveroasetus

Eräistä ajoneuvoista suoritettavasta ajoneuvoverosta 18 päivänä helmikuuta 1994 annetun lain (135/94)12 ):n nojalla säädetään:

1 §
Veromerkit

Ajoneuvoveron suorittamiseksi käytetään vuonna 1994 seuraavan kaavan mukaan valmistettuja veromerkkejä:

1) arvoltaan 500 markan veromerkki:

2) arvoltaan 300 markan veromerkki:

Veromerkkien keskikohta varustetaan hologrammilla ja veromerkkien muut ominaisuudet ovat sen mukaisia kuin verohallitus ja merkkien valmistaja ovat sopineet.

2 §
Veromerkkien myyjä

Veromerkkejä myyvät yritykset ja yhteisöt, jotka tekevät myyntisopimuksen verohallituksen kanssa. Verohallitus voi tehdä myyntisopimuksen myös viranomaisen kanssa tai määrätä veromerkkejä myytäväksi verohallinnossa.

3 §
Myynnin yhteydessä tehtävät merkinnät

Myytävän veromerkin myyntipäällykseen on myyjän merkittävä ostajan ilmoittama auton rekisteritunnus, ostajan nimi, päiväys sekä myyjän kuittaus. Merkkiä ei saa myydä, ellei rekisteritunnusta ilmoiteta.

Merkinnöillä varustettu myyntipäällys toimii tositteena veromerkin ostamisesta myyntipäällykseen merkittyä autoa varten.

4 §
Veromerkin kiinnittäminen autoon

Veromerkki on pysyvästi kiinnitettävä auton tuulilasin sisäpintaan kuljettajasta katsottuna oikean puoleiseen alakulmaan siten, että veromerkki on kokonaisuudessaan nähtävissä katsottaessa autoa edestä päin.

Ajoneuvon tuulilasissa saa olla ainoastaan yksi ajoneuvoveron veromerkki. Kiinnitettäessä autoon uuden verokauden veromerkkiä, edellisen verokauden merkki on poistettava. Tuulilasissa ei saa pitää myöskään muuta merkkiä, joka muistuttaa veromerkkiä tai joka voi vaikeuttaa veromerkin havaitsemista.

5 §
Ajoneuvon käytön estäminen

Jos ajoneuvon käyttö on ajoneuvoveron suorittamisen laiminlyönnin johdosta estettävä, on poliisimiehen otettava asianomaiselta pois ajoneuvon rekisteriote ja rekisterikilvet. Poliisimiehellä on kuitenkin oikeus antaa lupa kuljettaa ajoneuvo ilman rekisterikilpiä paikkaan, missä vero voidaan maksaa tai jossa autoa voidaan säilyttää. Rekisteriote ja rekisterikilvet on annettava takaisin, kun poliisille esitetään kuitti maksetusta 6 §:ssä tarkoitetusta korotetusta verosta.

6 §
Korotetun ajoneuvo veron suorittaminen

Verovelvollisen, jonka on suoritettava ajoneuvovero kolminkertaisena, on lunastettava veromerkki. Lisäksi hänen on maksettava merkin kaksinkertaista arvoa vastaava määrä lääninverovirastolle tätä tarkoitusta varten painetulla maksulomakkeella. Maksulomakkeeseen on merkittävä rekisteritunnus autosta, josta korotettu vero suoritetaan, sekä muut lomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot.

Veromerkki myyntipäällyksineen ja maksulomakkeen kuittiosa on esitettävä auton käytön estäneelle viranomaiselle.

7 §
Maksuunpannun ajoneuvo veron suorittaminen sekä rekisteriotteen ja -kilpien palauttaminen

Maksuunpantu ajoneuvovero on suoritettava lääninverovirastolle verolippuun liitetyllä maksulomakkeella.

Kun maksuunpantu ajoneuvovero on kannettu tai peritty, lääninveroviraston on lähetettävä verovelvolliselle ja tämän kotipaikan poliisiviranomaiselle ilmoitus veron suorittamisesta. Verovelvolliselle lähetetään samalla veromerkki myyntipäällyksineen, jossa on merkintä auton rekisteritunnuksesta.

Saatuaan ilmoituksen veron maksamisesta verovelvollisen kotipaikan poliisiviranomainen saa luovuttaa verovelvolliselle takaisin auton rekisteriotteen ja rekisterikilvet. Jollei poliisin haltuunsa ottamia rekisteriotetta tai rekisterikilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta, menetellään siten kuin ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1703/92)17 ):ssä säädetään.

8 §
Veromerkkien myyjän tehtävät

Veromerkkien myyjän on huolehdittava siitä, että veromerkkejä on tarvetta vastaavasti saatavissa myyntipisteissä.

Merkeistä on pidettävä kirjanpitoa, josta

myytäväksi saatujen merkkien kappale- ja markkamäärät sekä kertynyt ajoneuvovero voidaan aukottomasti todeta.

Veromerkkien myyjän on tehtävä veromerkin myyntipäällykseen 3 ):ssä tarkoitettu merkintä auton rekisteritunnuksesta sekä pidettävä rekisteritunnuksista luetteloa.

Veron tilittämisessä valtiolle noudatetaan, mitä verohallitus ja veromerkkien myyjä ovat sopineet.

Myymättä jääneet merkit on luovutettava verohallitukselle tuhottaviksi niiden myyntiajan päätyttyä.

9 §
Uuden veromerkin luovuttamisen edellytysten selvittäminen

Jos verovelvollinen katsoo eräistä ajoneuvoista suoritettavasta ajoneuvoverosta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetuilla perusteilla olevansa oikeutettu saamaan uuden veromerkin käyttökelvottomaksi tulleen tilalle, hänen on esitettävä uuden veromerkin luovuttajalle veromerkin ostamisesta tositteena oleva myyntipäällys, jossa on merkintä sen auton rekisteritunnuksesta, johon kiinnitetty veromerkki on tullut käyttökelvottomaksi.

Katsastustoimipaikan vaatimuksesta verovelvollinen on velvollinen esittämään luotettavaksi katsottavan selvityksen auton tuulilasin vaihtamisesta tai rikkoutumisesta käyttökelvottomaksi taikka esittämään uuden veromerkin luovuttajalle käyttökelvottomaksi tulleen veromerkin. Katsastustoimipaikka voi vaatia nähtäväksi auton, johon uusi veromerkki kiinnitetään tai on kiinnitetty sekä valvoa veromerkin kiinnittämistä autoon.

Aiheetta tai virheellisesti suoritetun, autoon kiinnittämättä olevan veromerkin arvoa saadaan hakea lääninverovirastolta palautettavaksi.

10 §
Uuden veromerkin luovuttajan tehtävät

Katsastustoimipaikan luovuttaessa verovelvolliselle tuhoutuneen tai käyttökelvottomaksi tulleen sijalle uuden veromerkin sen myyntipäällykseen on tehtävä merkinnät, joista säädetään 3 ):ssä. Uusi veromerkki luovutetaan vain, jos aiemman veromerkin myyntipäällys luovutetaan katsastustoimipaikalle.

Katsastustoimipaikan on pidettävä verohallituksen määräämällä tavalla luetteloa luovuttamistaan veromerkeistä. Veromerkeistä on pidettävä kirjanpitoa, josta luovutettaviksi saatujen ja luovutettujen merkkien kappalemäärät voidaan aukottomasti todeta. Verovelvollisilta saadut myyntipäällykset säilytetään tositteena. Verohallitus voi määrätä tarkemmin selvityksistä, jotka veromerkkien luovuttajan on annettava lääninverovirastolle.

Veromerkkien myyntiajan päätyttyä luovuttamatta olevat veromerkit toimitetaan verohallitukselle tuhottaviksi.

Verohallitus tai sen antamien tarkempien määräysten nojalla lääninverovirasto voi sopia uusien veromerkkien luovuttamisesta myös muiden kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettujen yhteisöjen tai yritysten kanssa. Edellä tässä pykälässä säädetyn ohella noudatetaan tällöin sopimuksessa määrättyjä ehtoja.

11 §
Valvontaviranomaisten ilmoitukset

Kun auton käytön estämisestä on kulunut yli 30 päivää, eikä verovelvollinen ole osoittanut suorittaneensa korotettua veroa, on poliisin ilmoitettava laiminlyömisestä lääninverovirastolle. Ilmoituksessa on oltava tiedot käytön eston ajankohdasta ja auton rekisteritunnuksesta.

12 §
Voimaan tulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä toukokuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.