307/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1994

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 18 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (146/91), sekä

lisätään 20 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 25 päivänä tammikuuta 1991 annetulla lailla, uusi 3 ja 4 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

18 §
Opetuksen järjestämisen perusteet

Ammatillisen peruskoulutuksen rakenteesta määrätään valtioneuvoston ja sen nojalla opetusministeriön päätöksellä sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Aikuisten ammatillisessa peruskoulutuksessa voidaan suorittaa tutkintoja vain sellaisilla koulutusaloilla, joilla ei järjestetä ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitettuja ammatillisia perustutkintoja.


20 §
Opetussuunnitelmat

Ammattitutkintolaissa tarkoitettuun ammatilliseen perustutkintoon tai ammattitutkintoon tähtäävässä aikuisten ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon tähtäävässä jatkolinjoina järjestettävässä lisäkoulutuksessa opetuksesta päättää tutkinnon perusteiden mukaisesti oppilaitos.

Oppilaitoksen tulee järjestää 3 momentissa tarkoitettuun koulutukseen osallistuville opiskelijoilleen mahdollisuus osallistua ammattitutkintolain mukaisesti suoritettavaan tutkintoon.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Tätä lakia sovelletaan opintolinjaan, joka alkaa sen jälkeen, kun ammattitutkintolain mukaiset tutkinnon perusteet on otettu käyttöön. Opintolinjaan, joka on aloitettu tai jonka aloittamisesta on tehty päätös ennen tutkinnon perusteiden käyttöönottoa, voidaan tämän lain säännöksiä soveltaa, jos oppilaitos opiskelijoita kuultuaan niin päättää.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 286/93
SiVM 2/94

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.