300/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaatimuksista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 6 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90), 34 §:n, sekä 39 §:n, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (142/93), nojalla päättänyt:

1 luku

Yleistä

Tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien hissien sekä muiden nosto- ja siirtolaitteiden käyttöön liittyvän hengen-, terveyden- ja omaisuudenvaaran sekä niiden käytöstä aiheutuvan häiriön välttämiseksi on noudatettava, mitä tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Hissillä tarkoitetaan tässä päätöksessä kiinteästi asennettua sähköllä toimivaa nostolaitetta, jossa kuorma nostetaan ja lasketaan mekaanisesti tai hydraulisesti pystysuoraan tai pystysuorasta alle 15°:n kulmassa kallistettujen johteiden ainakin osittain ohjaamalla tai muuten kiinteästi ohjatulla korilla, jolla on kiinteät pysähdystasot.

Hissillä ei tarkoiteta tässä päätöksessä tilapäisesti pystytettyjä rakennushissejä, joista on määrätty henkilökuljetuksiin käytettäviä rakennushissejä ja niiden tarkastusta koskevassa valtioneuvoston päätöksessä (982/80).

Soveltamisala
3 §

Tätä päätöstä sovelletaan henkilöiden ja tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettuihin hisseihin sekä seuraaviin muihin nosto- ja siirtolaitteisiin, jotka poikkeavat hisseistä liikeradan tai korin suhteen taikka joissa kori on korvattu muulla nostettavalla tai siirrettävällä osalla:

1) vammaisten kuljetukseen tarkoitetut nostolaitteet;

2) henkilöpaternosterhissit;

3) liukuportaat ja liukukäytävät;

4) hyllystöhissit;

5) tavaralavahissit;

6) vinohissit;

7) nosto-ovet, joissa ovipinta ei kierry rullalle akselin ympäri;

8) reunasta saranoidut nostoluukut, jotka toimivat nosto-ovina;

9) ylöspäin nousevat veneliikenneportit.

4 §

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin hisseihin tai muihin nosto- ja siirtolaitteisiin:

1) jotka on suunniteltu erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin;

2) jotka on suunniteltu erityisesti tieteellisiin tarkoituksiin;

3) jotka on suunniteltu erityisesti näyttämöille;

4) jotka on suunniteltu erityisesti huvipuistoihin;

5) joita käytetään laivoissa;

6) joita käytetään avomerellä malminetsintä- ja porauslautoilla;

7) joita käytetään kaivostoiminnassa;

8) joita käytetään radioaktiivisten aineiden käsittelyssä;

9) jotka ovat automaattisesti kuormattavia ja tyhjennettäviä ja joiden koriin pääsy on riittävästi estetty;

10) joita käytetään koneen rakenteellisena osana;

11) joiden nostokorkeus on enintään 2 metriä tai nimelliskuorma enintään 10 kilogrammaa ja joissa vain tavaroiden kuljetus on sallittu.

Yleiset vaatimukset
5 §

Yksinomaan henkilöiden tai sekä henkilöiden että tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettu hissi saadaan ottaa käyttöön vain, jos se on rakenteeltaan ja varusteiltaan joko 2 tai 3 luvussa esitettyjen vaatimusten mukainen.

Jäljempänä 4 luvussa tarkoitettujen hissin osien on täytettävä samassa luvussa esitetyt vaatimukset.

Yksinomaan tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu hissi sekä 3 §:n 3–9 kohdassa tarkoitettu muu nosto- tai siirtolaite saadaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön vain, jos se on 5 luvussa esitettyjen vaatimusten mukainen.

Edellä 3 §:n 1–2 kohdassa tarkoitettu nostolaite saadaan ottaa käyttöön vain, jos se on rakenteiltaan ja varusteiltaan 2 luvussa esitettyjen vaatimusten mukainen.

6 §

Niiltä osin kuin hissien tai muiden nosto- ja siirtolaitteiden sähköasennuksista ja -laitteista ei ole säädetty tässä päätöksessä, sovelletaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (205/74) sähköturvallisuusmääräyksistä.

Hissien ja muiden nosto- ja siirtolaitteiden on oltava yhdenmukaisia myös kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan päätöksen (1696/93) sekä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden sähköturvallisuusvaatimuksia koskevan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1698/93) kanssa.

7 §

Tässä päätöksessä tarkoitetussa hississä sekä muussa nosto- ja siirtolaitteessa käytettävien sähkölaitteiden ja turvallisuuden kannalta tärkeiden muiden osien määräystenmukaisuudesta ja kestävyydestä on varmistauduttava ennen niiden käyttöönottoa.

Tämän päätöksen mukaisten hissien sekä muiden nosto- ja siirtolaitteiden tarkastamiseen ennen käyttöönottoa sekä tarkastamiseen ja huoltamiseen käytön aikana sovelletaan kauppa- ja teollisuusministeriön sähköllä toimivien hissien ja niihin verrattavien siirtolaitteiden tarkastamista ja huoltamista koskevaa päätöstä (201/85).

Vammaisten kuljetukseen tarkoitettuihin hisseihin, joiden nostokorkeus on enintään kaksi metriä sekä vammaisten kuljetukseen tarkoitettuihin porrashisseihin ei kuitenkaan sovelleta 2 momentissa mainittua päätöstä käytön aikana tapahtuvaa tarkastamista ja huoltamista koskevilta osiltaan.

2 luku

Kansalliset vaatimukset

Sovellettavuus
8 §

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan:

1) yksinomaan henkilöiden kuljettamiseen tarkoitettuihin hisseihin;

2) henkilöiden ja tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettuihin hisseihin; sekä

3) edellä 3 §:n 1–2 kohdassa tarkoitettuihin nostolaitteisiin.

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan kuitenkin yksinomaan vammaisten kuljetukseen tarkoitettuihin hisseihin sekä edellä 3 kohdassa mainittuihin nostolaitteisiin vain niihin soveltuvin osin.

Kuilu
9 §

Hissin kori ja vastapaino niihin kuuluvine laitteineen on asennettava seinien ympäröimään hissikuiluun tai niiden liikerata on suojattava muulla Sähkötarkastuskeskuksen hyväksymällä tavalla.

Hissikuilun on kestettävä hissistä aiheutuvat kuormitukset ja kuilun pohjalle on päästävä turvallisesti.

10 §

Hissikuiluun saa sijoittaa vain yhden hissin laitteet, eikä hissikuiluun saa sijoittaa hissiin kuulumattomia laitteita.

Hissikuilun sisäseinien on oltava tasaiset. Jos henkilökuljetukseen sallitun hissin korissa ei ole ovea tai veräjää, korin kuilu- tai kuormausaukkojen puoleisen kuilun seinän sisäpinnan, kuilun ovien sisäpinnat mukaanlukien, on oltava tasainen, kova ja liukas aukkojen leveydeltä korin koko liikkuma-alan korkeudelta. Muissa hisseissä tätä vaatimusta ei ole, jos kuorman joutuminen korin kynnyksen ja kuilun seinän väliin on muulla tavoin estetty.

11 §

Kuilu on mitoitettava niin, että korin ja vastapainon turvallinen pysähtyminen voidaan varmistaa silloinkin, kun kori liikkuu päätepysähdystason ohi.

12 §

Hissikuilussa on myös käyttöhäiriön aikana oltava hissin matkustajille riittävä ilmanvaihto.

13 §

Hissikuilussa on oltava riittävä valaistus.

Konehuone ja muut koneisto tilat
14 §

Hissin koneisto, pyörästö ja muut koneistoon liittyvät osat niihin kuuluvine laitteineen on sijoitettava näille laitteille varattuun lukittavaan tilaan siten, että niitä voi käyttää, huoltaa, korjata ja tarkastaa helposti ja turvallisesti.

15 §

Hissin koneistoa, pyörästöä, johteita, ohjauskeskusta ja vastaavia osia kannattavat rakenteet on mitoitettava riittävän lujiksi eikä rakenteista saa aiheutua palovaaraa tai muuta vaaraa.

16 §

Konehuoneeseen ja muuhun koneistotilaan on järjestettävä hissin käytön ja huollon kannalta riittävä ilmanvaihto ja lämmitys.

17 §

Konehuoneessa, pyörästökomerossa tai muussa vastaavassa tilassa sekä niihin johtavilla kulkuteillä on oltava riittävä valaistus.

Kuilun ovet
18 §

Kuilun kulku- ja kuormausaukoissa on oltava hissin käyttötarkoitukseen soveltuvat lujat ovet.

19 §

Sulkeutuvien ovien liike-energian ja sulkuvoiman on oltava niin pieniä ja itsetoimivat ovet on varustettava sellaisilla turvalaitteilla, ettei oven liikkeestä aiheudu vaaraa.

20 §

Kuilun ovessa tai sen läheisyydessä on oltava tarpeelliset merkinannot korin asemasta ja liikkeestä.

21 §

Kuilun ovessa on oltava laite, joka estää hissin käynnistymisen ja muun kuin 2 momentissa tarkoitetun liikkeen oven ollessa auki, sekä lukko, joka estää oven avautumisen, jos kori ei ole oven kohdalla.

Kori saa liikkua kuilun ovien ollessa auki pienellä nopeudella kyseisen pysähdystason läheisyydessa.

Kori ja vastapaino
22 §

Hississä on oltava luja ja myös huollon kannalta turvallinen kori. Sen katon, lattian ja seinien on oltava umpinaiset lukuun ottamatta 2 momentissa mainittuja aukkoja.

Korissa saa olla aukkoja kulkua, kuormausta, huoltoa ja ilmanvaihtoa varten. Aukot on suojattava siten, ettei niistä aiheudu vaaraa. Jos hissin nimellisnopeus on yli 1 m/s, on kulku- ja kuormausaukoissa oltava henkilökuljetukseen sallituissa hisseissä ovi ja muissa hisseissä ovi tai veräjä.

23 §

Henkilökuljetukseen sallitun hissin korin lattiapinta-alan ja nimelliskuorman suhteen on oltava 2 momentissa mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta sellainen, että hissin ylikuormittuminen normaalikäytössä on korin mitoituksen vuoksi epätodennäköistä. Korissa on kuitenkin oltava henkilöä kohden riittävästi tilaa.

Jos hissin ylikuormittuminen on sen rakenteen tai käyttöolosuhteiden vuoksi epätodennäköistä, saa korin lattiapinta-ala olla suurempi kuin 1 momentin mukainen mitoitus edellyttää, mikäli hissin hallitsematon liikkeellelähtö ylikuorman vaikutuksesta on riittävästi estetty. Henkilökuljetukseen sallitun hissin nimelliskuorman on tällöin kuitenkin oltava vähintään 200 kg korin lattiapinta-alan neliömetriä kohti, ja sen nimellisnopeus saa olla enintään 1 m/s.

24 §

Korissa on myös käyttöhäiriön aikana oltava hissin matkustajille riittävä ilmanvaihto ja valaistus.

25 §

Korin- tai kuorman tasapainottamiseksi käytettävä vastapaino on kiinnitettävä luotettavasti kannattimiinsa ja sen koossapysyminen on varmistettava.

Hälytys ja hissistä pelastaminen
26 §

Henkilökuljetukseen sallitun hissin korissa on oltava laite, jolla voi antaa tehokkaan hälytyksen.

27 §

Henkilökuljetukseen sallitun hissin on oltava rakenteeltaan ja varusteiltaan sellainen, että matkustajat voi pelastaa turvallisesti käyttöhäiriön takia kerrosten väliin jääneestä korista.

Kannattimet, tasausköydet, tarrain ja nopeudenrajoitin
28 §

Koria ja vastapainoa kannattavien köysien ja ketjujen on oltava rakenteeltaan, aineeltaan ja asennustavaltaan hissikäyttöön sopivia ja kuormitukseen nähden riittävän lujia. Henkilökuljetukseen sallitussa vetopyörähississä on oltava vähintään kolme ja muissa hisseissä vähintään kaksi erikseen kiinnitettyä kannatinta.

29 §

Vetopyörähissin kannatusköysien ja vetopyörän välillä on oltava hallitsemattoman luiston välttämiseksi riittävä kitka.

Köysien painon tasaukseen on käytettävä luotettavasti kiinnitettyjä ja kiristyspainolla varustettuja tasausköysiä, jos hissin nimellisnopeus ylittää 2,5 m/s. Mikäli hitaammissa hisseissä käytetään tasausköysiä- tai ketjuja, ne on kiinnitettävä ja tarvittaessa ohjattava luotettavasti.

30 §

Korissa, johon henkilö voi astua ja jonka kannattimia ovat köydet tai ketjut, on oltava mekaanisesti toimiva luotettava tarrain. Tarrain on mitoitettava siten, että se pystyy pysäyttämään nimelliskuormalla kuormatun korin kannattimien katketessa. Vastapainossa saa olla tarrain, jos siihen on erityinen syy. Tarraimen toiminnasta ei saa aiheutua matkustajille vaaraa.

Tarrain on laukaistava nopeudenrajoittimella tai muulla yhtä luotettavalla tavalla ennen kuin hissin nopeus ylittää nimellisnopeuden vaarallisessa määrin.

31 §

Kun koria kannattaa suoraan hydraulinen sylinteri, ruuvi, hammastanko tms. koneiston osa, on korin vapaa putoaminen koneiston tai hydraulijärjestelmän rikkoutuessa estettävä.

Hydraulisessa hississä on oltava turvalaitteet, jotka öljyvuodon sattuessa estävät hydraulisen sylinterin suoraan tai epäsuoraan kannattaman korin vajoamisen pois kerrostason pysähdysalueelta kuilun oven ollessa auki.

Johteet, puskurit ja hissin liikkeen valvonta
32 §

Koria ja vastapainoa on kumpaakin ohjattava vähintään kahdella teräsjohteella. Johteiden ja niiden kiinnitysten on kestettävä tarrauksesta ja hissin käytöstä aiheutuvat voimat.

33 §

Hissin korin ja vastapainon liikerata on rajoitettava alapäästään puskureilla. Muun kuin vetopyörähissin korin liikerata on rajoitettava myös yläpäästään puskurilla tai muulla luotettavalla tavalla. Henkilökuljetukseen sallitun hissin sekä nimellisnopeudeltaan yli 1 m/s olevan muun hissin puskurin on oltava joustava.

34 §

Koneiston on pysähdyttävä, jos kori ohittaa päätepysähdystason.

Koneiston käynti on estettävä, jos kori tai vastapaino ei lähde liikkeelle tai juuttuu kiinni ajon aikana.

Korin, vastapainon ja kuilun väliset etäisyydet
35 §

Korin ja vastapainon etäisyyden toisistaan ja kuilun seinistä on oltava sellainen, että törmäysvaaraa ei ole. Kuilun seinän ja korin kulku- tai kuormausaukon reunojen välisistä raoista ei saa aiheutua vaaraa.

Koneisto
36 §

Jokaisella hissillä on oltava vähintään yksi oma riittävän luja koneisto, joka pystyy tarkoitetulla tavalla saamaan korin liikkeelle, pitämään sen kulussa koneiston rakenteesta riippuvalla turvallisella nopeudella ja pysäyttämään sen.

37 §

Koneistossa, jossa liike käyttömoottorista kannattimiin välittyy mekaanisesti, on oltava sähkömekaaninen jarru. Koneiston pysähtyminen on varmistettava myös sähköisesti.

38 §

Hydraulisen hissin mäntä saa nostaa koria joko suoraan tai 28 §:n mukaisten kannattimien välityksellä. Sylinterin ja männän mitoituksessa on hissistä välittömästi aiheutuvien kuormitusten lisäksi otettava huomioon myös nurjahdusvaara ja öljyn paine.

Sylinteri on yhdistettävä koneistoon putkilla tai letkulla, joilla on käytössä esiintyviin öljyn paineisiin nähden riittävä varmuus.

Hydraulisen hissin koneiston on pysähdyttävä luotettavasti, ja siinä on oltava tätä varten ohjaus- ja turvalaitteet.

39 §

Hissin koneisto siihen kuuluvine laitteineen ei saa aiheuttaa vaaraa ja se on suojattava ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamalta vaurioitumiselta.

Hissin ohjaus ja suojaus sähkövioilta
40 §

Hississä on oltava ohjauslaitteet turvallista käyttöä ja huoltoa varten. Ohjauksen on toimittava sähköisesti.

Hissin ohjauksen on oltava sellainen, ettei mikään yleisesti esiintyvä sähköinen vika yksinään aiheuta hissin vaarallista virhetoimintaa.

Merkinnät, opasteet ja kaaviot
41 §

Hississä on oltava sen turvallisen käytön ja huollon edellyttämät merkinnät, opasteet ja varoitukset.

Hissin konehuoneessa on oltava hissin käyttöturvallisuuden varmistamiseen tarvittavat piirikaaviot ja ohjeet.

Määräyksistä poikkeaminen
42 §

Sähkötarkastuskeskus voi harkintansa mukaan sallia poikkeuksia tämän luvun määräyksistä tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla, jos tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muilla tavoin.

3 luku

Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen mukaiset vaatimukset

Sovellettavuus
43 §

Tämän luvun määräyksiä sovelletaan sellaisiin yksinomaan henkilöiden tai sekä henkilöiden että tavaroiden kuljettamiseen tarkoitettuihin 2 §:n määritelmän mukaisiin hisseihin, joiden kori on ripustettu köysien tai ketjujen varaan tai joiden koria nostetaan yhdellä tai useammalla hydraulisylinterillä.

Tämän luvun määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta:

1) hammastankohisseihin;

2) ruuvihisseihin;

3) henkilöpaternosterhisseihin;

4) yksinomaan vammaisten kuljetukseen tarkoitettuihin hisseihin.

Turvallisuusvaatimukset
44 §

Hissin on täytettävä liitteessä 1 lueteltujen Euroopan standardointikomitean (European Committee for Standardization, CEN) antamien standardien turvallisuusvaatimukset liitteen mukaisesti sovellettuina.

4 luku

Eräitä hissin osia koskevat vaatimukset

Turvallisuusvaatimukset
45 §

Seuraavien hissin osien on täytettävä liitteessä 1 lueteltujen Euroopan standardointikomitean antamien standardien turvallisuusvaatimukset kyseisen liitteen mukaisesti sovellettuina:

1) kuilun ovien lukituslaitteet;

2) nopeudenrajoittimet (kori ja vastapaino);

3) tarraimet (kori ja vastapaino);

4) puskurit (energiaa varastoiva puskuri, jossa on vaimennettu palautusliike ja energiaa kuluttava puskuri).

46 §

Osoituksena siitä, että hissin osa täyttää tämän luvun vaatimukset, siinä on oltava osan valmistajan tai tämän Euroopan talousalueella toimivan edustajan kiinnittämä liitteen 2 mukainen tyyppitarkastusmerkki, jonka kiinnittäminen perustuu valvotun tarkastuslaitoksen suorittamastaan ETY-tyyppitarkastuksesta antamaan liitteen 3 mukaiseen ETY-tyyppitarkastustodistukseen. Lisäksi hissin rakentajan tai haltijan on tarvittaessa voitava esittää Sähkötarkastuskeskukselle liitteen 4 mukainen vaatimustenmukaisuustodistus.

47 §

ETY-tyyppitarkastuksella tarkoitetaan tässä päätöksessä ETA-sopimuksen liitteessä II olevan nostolaitteisiin ja mekaanisiin käsittelylaitteisiin liittyviä yleisiä määräyksiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin (84/528/ETY) IV luvun mukaista tyyppitarkastusta.

48 §

Valvotulla tarkastuslaitoksella tarkoitetaan tässä päätöksessä Sähkötarkastuskeskusta sekä muita Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 47 §:ssä tarkoitetun direktiivin mukaisesti hissin osien tyyppitarkastuksia suorittamaan nimeämiä laitoksia.

Sähkötarkastuskeskus pitää luetteloa valvotuista tarkastuslaitoksista.

5 luku

Yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitettuja hissejä sekä muita nosto- ja siirtolaitteita koskevat vaatimukset

Turvallisuus vaatimukset
49 §

Yksinomaan tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetun hissin sekä 3 §:n 36 kohdassa tarkoitetun muun nosto- tai siirtolaitteen on täytettävä koneiden suunnittelua ja rakentamista koskevat oleelliset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, joista on säädetty valtioneuvoston päätöksessä (1410/93) koneiden turvallisuudesta.

Edellä 3 §:n 7–9 kohdassa tarkoitetun nostolaitteen on täytettävä ETA-sopimuksen liitteessä II olevan rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin (89/106/ETY) mukaiset oleelliset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

50 §

Oleelliset terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan katsoa täytetyiksi, kun laitteiston suunnittelussa, rakentamisessa ja asentamisessa on noudatettu soveltuvin osin 2 luvun määräyksiä ja niiden soveltamisesta annettuja Sähkötarkastuskeskuksen ohjeita.

Edellä 49 §:ssä tarkoitetun hissin sekä muun nosto- tai siirtolaitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettava 49 §:n 1 momentissa tarkoitetussa valtioneuvoston päätöksessä tai vastaavasti 49 §:n 2 momentissa tarkoitetussa direktiivissä määrätyllä tavalla.

6 luku

Erinäisiä määräyksiä

51 §

Sähkötarkastuskeskus antaa täydentävät ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta.

52 §

Tämä päätös tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 1994.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa hyväksyttyjä tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvia hissejä sekä muita nosto- ja siirtolaitteita tai aikaisemmin voimassa olleiden määräysten perusteella asennettuja tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvia hissejä sekä muita nosto- ja siirtolaitteita saa käyttää edelleen aikaisemmin hyväksytyllä tavalla. Edellytyksenä on, että ne eivät aiheuta ilmeistä hengen-, terveyden tai omaisuuden vaaraa eivätkä kohtuuttomasti häiritse ympäristöään.

Tällä päätöksellä kumotaan sähköllä toimivista hisseistä annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1099/88) sekä sähköllä toimivista hisseistä ja niihin verrattavista siirtolaitteista annettu kauppa- ja teollisuusministeriön

päätös (386/74) siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin kumottu.

53 §

Sen estämättä, mitä tässä päätöksessä määrätään, edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu hissi, muu nosto- tai siirtolaite voidaan saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön 31 päivään joulukuuta 1994 saakka Suomessa 31 päivänä joulukuuta 1993 voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaisesti.

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi (84/528/ETY), ETA-sopimuksen liite 11: neuvoston direktiivi (84/529/ETY), ETA-sopimuksen liite II: komission direktiivi(86/312/ETY), ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi (90/486/ETY)

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Päivi Janka

Liite 1

EUROOPAN STANDARDOINTIKOMITEAN ANTAMAT STANDARDIT, JOIHIN VIITATAAN 44 §:SSÄ JA 45 §:SSÄ

1. Edellä 44 §:ssä tarkoitettujen hissien ja 45 §:ssä tarkoitettujen hissin osien on täytettävä seuraavat Euroopan standardointikomitean antamat standardit:

– EN 81–1 (painos: joulukuu 1985). Hissien ja pikkuhissien rakentamista ja asentamista koskevat turvallisuussäännöt. Osa 1: Sähkökäyttöiset hissit.

– EN 81–2 (painos: marraskuu 1987). Hissien ja pikkuhissien rakentamista ja asentamista koskevat turvallisuussäännöt. Osa 2. Hydraulikäyttöiset hissit.

2. Kohdassa 1. mainittuja standardeja sovelletaan seuraavin muutoksin:

2.1. Kohta 13.1.1.4 korvataan seuraavasti:

Hissien sähköasennusten on oltava:

a) CENELEC :in harmonisointiasiakirjojen vaatimusten mukaisia tai,

b) sen maan kansallisten määräysten vaatimusten mukaisia, jossa hissi asennetaan, jos a kohdassa tarkoitettuja sähköasennuksia koskevia harmonisointiasiakirjoja ei ole."

2.2. Kohta 13.1.2 korvataan seuraavasti:

"Konehuoneessa ja pyörästökomerossa riittävä kosketussuojaus edellyttää vähintään kotelointiluokkaa IP 2 X."

2.3. Kohtaan F.O.1.6. lisätään seuraava:

direktiivin 84/528/ETY mukaisesti."

2.4. Kohdat, joissa kansallisia poikkeuksia sallitaan, on merkitty standardeihin tunnuksella

(N)

Suomessa menetellään näissä kohdissa Suomen Standardisoimisliiton voimaansaattamisilmoitusten SFS-EN 81–1 ja SFS-EN 81–2 mukaisesti

Liite 2

TYYPPITARKASTUSMERKKI, JOHON VIITATAAN TÄMÄN PÄÄTÖKSEN 46 §:SSÄ

Tämän päätöksen 46 §:ssä tarkoitettu ETY-tyyppitarkastusmerkki on kuusikulmioon sijoitettu tyylitelty kirjan

, jonka yläosassa on merkkijono, jonka muodostaa numero 529, ajatusviiva, todistuksen antaneen valtion isolla kirjaimella merkitty maatunnus sekä todistuksen antamisvuoden kaksi viimeistä numeroa ja jonka alaosassa on ETY-tyyppitarkastustodistuksen numero.

Merkin kirjaimien ja numeroiden on oltava vähintään 5 mm korkeita.

Merkin on oltava näkyvästi, luettavasti ja pysyvällä tavalla kiinnitettynä kaikkiin osiin.

Esimerkki yllä kuvatusta merkistä:

Todistuksen antanut Saksa tai sen nimeämä valvottu tarkastuslaitos.

Todistuksen numero.

Liite 3

ETY-TYYPPITARKASTUSTODISTUKSEN MALLI, JOHON VIITATAAN 46 §:SSÄ ETY-VAATIMUSTEN MUKAISUUSTODISTUS, JOHON VIITATAAN 46 §:SSÄ

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.