286/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Laki merilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain (167/39) 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1967 annetussa laissa (237/67), sekä

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 26 päivänä toukokuuta 1967 annetulla lailla, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 238 a §, seuraavasti:

8 §

Aluksen rakenteesta, varusteista, miehityksestä, turvallisesta käytöstä ja turvalliseen käyttöön liittyvistä johtamisjärjestelyistä sekä aluksen katsastuksesta ja muusta sen merikelpoisuuden valvonnasta säädetään asetuksella. Asetuksella voidaan säätää myös helikopteritoiminnasta aluksella.

Asetuksella voidaan liikenneministeriö valtuuttaa antamaan tarkempia määräyksiä 2 momentissa mainituista asioista. Lisäksi asetuksella voidaan merenkulkuhallitus valtuuttaa antamaan tarkempia määräyksiä aluksen merikelpoisuuteen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista sekä myöntämään yksittäistapauksessa poikkeuksia tämän lain nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimuksista.


238 a §

Joka rikkoo tämän lain 8 §:n nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, merilakirikkomuksesta sakkoon.

Joka tahallaan tai piittaamattomuudesta rikkoo tämän lain 8 §:n nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä siten, että teko on omiaan vaarantamaan merenkulun turvallisuutta, on tuomittava meriturvallisuusrikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Merilaki- ja meriturvallisuusrikkomuksesta voidaan jättää ilmoitus tekemättä, syyte ajamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos teko on olosuhteisiin nähden vähäinen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

HE 329/93
LiVM 3/94

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.