272/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1994

Asetus opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/94)32 §:n 3 momentin nojalla:

1 luku

Asioiden käsittely

1 §
Asioiden käsittely istunnossa

Opetusministeriön yhteydessä toimivan opintotuen muutoksenhakulautakunnan ratkaistaviksi kuuluvat valitusasiat käsitellään muutoksenhakulautakunnan täysistunnossa tai jaoston istunnossa.

Muut asiat käsitellään täysistunnossa, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

2 §
Jaostot

Jaostojen lukumäärästä määrätään työjärjestyksessä.

Lautakunnan puheenjohtaja määrää jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet. Sama henkilö voidaan määrätä useamman jaoston puheenjohtajaksi. Jaostojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita.

3 §
Päätösvaltaisuus

Täysistunto on päätösvaltainen, kun istunnon puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä ovat läsnä.

Jaoston istunto on päätösvaltainen, kun istunnon puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat läsnä.

4 §
Täysistunto

Jos lautakunnassa ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, jaoston puheenjohtaja voi määrätä taikka jaosto siirtää asian käsiteltäväksi täysistunnossa.

5 §
Asioiden valmistelu ja esittely

Valitusasiat ratkaistaan esittelystä. Asioiden valmistelusta ja esittelystä huolehtivan esittelijän tulee hankkia tarpeelliset selvitykset ja lausunnot ennen asian esittelyä.

6 §
Äänestys

Jos valitusasiaa ratkaistaessa lautakunnassa ilmenee eriäviä mielipiteitä, asia ratkaistaan äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

7 §
Esteellisyys

Lautakunnan jäsenen ja esittelijänä toimivan virkamiehen esteellisyydestä on voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään tuomarin esteellisyydestä.

8 §
Tuomarinvalan vannominen

Lautakunnan jäsenen, joka ei ole aikaisemmin vannonut tuomarinvalaa, on ennen tehtäväänsä ryhtymistä vannottava se muutoksenhakulautakunnassa.

2 luku

Henkilöstö

9 §
Kelpoisuusvaatimukset

Esittelijänä toimivalta virkamieheltä vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto.

10 §
Nimittäminen ja virkavapaus

Esittelijänä toimivan virkamiehen nimittää muutoksenhakulautakunta täysistunnossaan. Lautakunnan muun virkamiehen nimittää lautakunnan puheenjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Virkavapauden myöntämisestä sekä viran väliaikaisen hoitajan ja viransijaisen ottamisesta määrätään työjärjestyksessä.

3 luku

Erinäiset säännökset

11 §
Asiakirjat

Lautakunnan päätöksen sisältävän toimituskirjan taltion allekirjoittaa istunnon puheenjohtaja ja varmentaa asian esittelijä.

Jos päätöksestä on äänestetty tai esittelijä on ilmoittanut eriävän mielipiteen, äänestyslausunto ja eriävä mielipide merkitään taltioon.

Toimituskirjan allekirjoittaa asian esittelijä. Hän vastaa siitä, että toimituskirja on päätöksen mukainen. Toimituskirjaan merkitään päätöksentekoon osallistuneiden jäsenten nimet ja, jollei päätös ole yksimielinen tai esittelijä on ilmoittanut eriävän mielipiteen, ilmoitus äänestyksestä tai eriävästä mielipiteestä sekä siitä, että eri mielipiteet ilmenevät lautakunnassa säilytettävästä taltiosta.

Muissa kuin valitusasioissa annettavat toimituskirjat allekirjoittaa asian ratkaisija ja, milloin asia on ratkaistu esittelystä, varmentaa esittelijä.

12 §
Työjärjestys

Tarkempia määräyksiä asioiden käsittelystä, henkilöstön tehtävistä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä, joka hyväksytään lautakunnan täysistunnossa.

13 §
Palkkiot

Lautakunnan jäsenten palkkioiden perusteet vahvistaa opetusministeriö.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.