269/1994

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1994

Opetusministeriön päätös Spaso-Preobraženskaja nimisen uskonnollisen yhdyskunnan hyväksymisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

Opetusministeriölle osoittamallaan kirjeellä yliopiston lehtori Ludmilla Perepiolkina ja 27 muuta henkilöä ovat uskonnonvapauslain 13 §:n (589/93) mukaisesti ilmoittaneet perustaneensa Spaso-Preobrazenskaja nimisen uskonnollisen yhdyskunnan ja liittäneet ilmoitukseensa säännöksessä edellytetyn maininnan hallituksen jäsenistä sekä alempana olevat, selvityksen yhdyskunnan uskontunnustuksesta ja uskonnonharjoituksen muodosta sekä hyväksytyn yhdyskuntajärjestyksen seuraavasti:

Uskontunnustus

Yhdyskunnan jäsenet tunnustavat seuraavaa uskoa:

Uskon yhteen Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan, kaikkien näkyväisten ja näkymättömäin Luojaan. Ja yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainokaiseen Poikaan, joka on ennen kaikkia aikoja Isästä syntynyt, Valkeus Valkeudesta, totinen Jumalan totisesta Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on Isän kanssa yhtä olentoa ja jonka kautta kaikki tehdyt ovat. Joka meidän, ihmisten, tähden ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja Neitseestä Mariasta ja tuli ihmiseksi. Meidän edestämme myös ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin. Kolmantena päivänä nousi kuolleista kirjoitusten mukaan. Ja meni ylös taivaisiin ja istuu Isän oikealla puolella. Ja on taas kunniassa tuleva, tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalle ei loppua tule. Ja Pyhään Henkeen, Herraan, eläväksi tekevään, joka lähtee Isästä, jota yhtenä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka profeettain kautta puhunut on. Yhteen, pyhään, yhteiseen ja apostoliseen seurakuntaan. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotan kuolleitten ylösnousemista ja tulevaisen maailman elämää.

Julkisen uskonnonharjoituksen muoto

Uskonnon harjoittamiseksi yhdyskunta

1) opettaa ortodoksista elämäntapaa ja

2) ohjaa rukousten, sakramenttien, kristillisen opetuksen ja elämänasenteen avulla saavuttamaan ikuisen pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa.

Yhdyskunnan jäsenet

1) kokoontuvat säännöllisesti jumalanpalveluksiin, ja

2) noudattavat ortodoksisen kirkon määräämiä paastoja.

Yhdyskuntajärjestys

Nimi, kotipaikka ja toiminta
1 §

Yhdyskunnan nimi on Spaso-Preobrazenskaja ja se on New Yorkissa, Yhdysvalloissa toimivan Venäjän Ortodoksisen Ulkomaankirkon alainen. Yhdyskunnan kotipaikka on Tampereen kaupunki. Uskonnollisessa suhteessa yhdyskunta toimii itsenäisesti Suomessa ja sen kaikki uskonnonharjoitusta koskevat kanoniset kysymykset on tarkemmin määritelty erillisessä Venäjän Ortodoksisen Ulkomaankirkon Piispain Synodin vahvistamassa yhdyskuntajärjestyksessä (30.6./13.7.1951 ja 15./28.4.1955).

Yhdyskunnan jäsenet
2 §

Jäsenyyttä on haettava kirjallisesti yhdyskunnan neuvostolta. Yhdyskunnan jäseniksi voivat tulla ne 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka tunnustavat ortodoksista uskontoa, osallistuvat pyhiin sakramentteihin vähintään kerran vuodessa ja huolehtivat kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan yhdyskunnan eettisestä ja aineellisesta hyvinvoinnista.

Yhdyskunnan jäsenet, jotka ovat epälojaaleja Venäjän Ortodoksista Ulkomaankirkkoa tai yhdyskuntaa kohtaan, toimivat tahallaan kirkon sääntöjä, yhdyskunnan kokousten päätöksiä tai yhdyskunnan neuvoston määräyksiä vastaan, voidaan erottaa yhdyskunnasta kokouksen päätöksellä, jolle yhdyskunnan neuvoston on haettava vahvistus virassa olevalta piispalta. Jäsenyys voidaan palauttaa yhdyskunnan kokouksen päätöksellä, jos erotettu jäsen osoittaa katumusta teoistaan.

Yhdyskunnan kokoukset
3 §

Yhdyskunnalla on oikeus toimeenpanna kokouksia julkista uskonnonharjoitusta varten.

Jäsenkokoukset
4 §

Jäsenkokous voi olla joko sääntömääräinen vuosikokous tai ylimääräinen kokous.

Vuosikokous
5 §

Ylin päätösvalta yhdyskunnan asioissa kuuluu vuosikokoukselle. Vuosikokouksen koollekutsumisesta päättää yhdyskunnan neuvosto, joka toimittaa kokouskutsun, jossa mainitaan käsiteltävät asiat, vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Tämän lisäksi kirkkoherra ilmoittaa vuosikokouksesta suullisesti kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen kolmena peräkkäisenä kokousta edeltävänä sunnuntaina.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

1) Valitaan kirkkoherra, yhdyskunnan neuvosto, tilin- ja pöytäkirjantarkastajat ja kunniajäsenet,

2) yhdyskunnan neuvoston vuosikertomuksen esittely,

3) tilinpäätöksen esittely ja vahvistaminen,

4) tilintarkastajien ja pöytäkirjantarkastajien lausunto sekä talousarvio seuraavalle vuodelle,

5) mahdollisen jäsenmaksun määrääminen,

6) yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen, sekä

7) vuosikokouksen asialistalla olevat muut asiat.

Vuosikokous on laillinen ja päätösvaltainen vain, jos siihen ottaa osaa vähintään kaksi kolmasosaa yhdyskunnan jäsenistä. Jos vuosikokous ei ole päätösvaltainen, määrätään tunnin päästä alkavaksi uusi vuosikokous, joka on laillinen ja päätösvaltainen. Tästä on oltava maininta kokouskutsussa.

Jos vuosikokous on päätösvaltainen alkaessaan, mutta kokouksen kuluessa osa jäsenistä poistuu, on se siitä huolimatta päätösvaltainen.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä avoimella äänestyksellä. Jos kuitenkin joku läsnäolevista vaatii salaista äänestystapaa, on siihen suostuttava. Äänestyksen mennessä tasan, puheenjohtajana toimivan kirkkoherran tai tämän varamiehen ääni ratkaisee. Sihteeri pitää pöytäkirjaa vuosikokouksessa.

Tarkastettu pöytäkirja toimitetaan virassa olevalle piispalle seitsemän päivän kuluessa tarkastuspäivämäärästä luettuna.

Ylimääräiset kokoukset
6 §

Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle jotain erityistä syytä varten osoittamalla siitä kirjallinen pyyntö yhdyskunnan neuvostolle. Tällaisen pyynnön voi esittää virassa oleva piispa, kirkkoherra tai vähintään yksi kolmasosa yhdyskunnan jäsenistä.

Ylimääräisen kokouksen järjestämiseen sovelletaan vuosikokouksesta annettuja sääntöjä. Kiireellisissä kysymyksissä ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle kahdeksan päivän varoitusajalla. Tällöin kirkkoherra ilmoittaa asiasta suullisesti kirkossa sunnuntain jumalanpalveluksen jälkeen. Lisäksi yhdyskunnan neuvosto toimittaa yhdyskunnan jäsenille kirjallisen asialistan.

Yhdyskunnan neuvosto
7 §

Yhdyskunnan neuvosto huolehtii yhdyskunnan hengellisestä ja aineellisesta hyvinvoinnista, mahdollisten jäsenmaksujen keräämisestä, opetus- ja hyväntekeväisyystoiminnan järjestämisestä sekä yhdyskunnan juoksevien siviiliasioiden hoidosta. Yhdyskunnan neuvostoon kuuluu kirkkoherra, kirkon vanhin, rahastonhoitaja, sihteeri sekä seurakunnan jäseniä tarpeen mukaan.

Vuosikokous valitsee neuvoston yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Kirkkoherra esittää neuvoston kokoonpanon vahvistettavaksi virassa olevalle piispalle. Kirkon vanhin valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhdyskunnan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan kirkkoherra yhdessä kirkon vanhimman tai rahastonhoitajan kanssa.

Omaisuus, sen hoito ja hoidon tarkastaminen
8 §

Yhdyskunta voi ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdyskunnan vuosikokous vastaa yhdyskunnan omaisuuden hoidosta.

Tilintarkastajia on kolme, jotka valitaan vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Yhdyskuntajärjestyksen muuttaminen
9 §

Tätä yhdyskuntajärjestystä voidaan muuttaa Piispain Synodin suostumuksella laillisesti kokoonkutsutun ja päätösvaltaisen vuosikokouksen päätöksellä, jota vähintään kaksi komasosaa yhdyskunnan jäsenistä on kannattanut.

Yhdyskuntajärjestyksen muutosehdotus on liitettävä vuosikokouksen kutsuun.

Yhdyskunnan purkautuessa sen omaisuus käytetään Piispain Synodin määräysten mukaisesti.


Opetusministeriö on tutkinut tämän asian.

Koska Spaso-Preobrazenskaja nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestys on laadittu uskonnonvapauslain (267/22) säännösten mukaisesti eivätkä yhdyskunnan uskontunnustus ja julkisen uskonnonharjoituksen muoto ole vastoin lakia ja hyviä tapoja, opetusministeriö on, kun lisäksi yhdyskunnan hallitus täyttää uskonnonvapauslain 15 §:ssä säädetyt ehdot, hyväksynyt yhdyskunnan merkittäväksi väestörekisterikeskuksessa pidettävään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin, mistä yhdyskunnan neuvostolle annetaan todistus.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1994

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Vanhempi hallitussihteeri
Marjatta Lehtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.