267/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1994

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/92) 13 §:n 2 momentti,

muutetaan 23 §:n 2 momentti, 29 §:n 2 momentti ja 38 § sekä

lisätään 36 §:ään uusi 2 a momentti seuraavasti:

23 §
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää, ellei ajoneuvohallinto toisin määrää, ajoneuvoa, jolle on annettu määräyksenmukaisuustodistus, eikä tyyppikatsastettua mallia olevaa:

a) yksityiskäyttöön rekisteröitävää M1-luokan ajoneuvoa;

b) mopoa ja L-luokan ajoneuvoa;

c) N-luokan ajoneuvoa, jonka rakenteeseen ei ole tehty tyyppikatsastuksen jälkeen suurempia kuin 29 §:n 1 momentin f kohdassa tarkoitettuja muutoksia;

d) moottorikelkkaa;

e) moottorityökonetta ja muuta kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävää traktoria; eikä

f) perävaunua.


29 §
Muutoskatsastusvelvollisuus

2. Aikaisemmin yksityiskäytössä ollut henkilöauto (M1-luokka) on esitettävä muutoskatsastukseen ennen kuin ajoneuvoa ryhdytään käyttämään luvanvaraisessa liikenteessä. Muutoskatsastukseen on myös esitettävä traktori, jota ryhdytään käyttämään liikennetraktorina. Muutoskatsastusta ei kuitenkaan vaadita, jos ajoneuvolle suoritetaan rekisteröintikatsastus ennen luvanvaraiseen liikenteeseen ottamista.


36 §
Ajoneuvon yksilöinti sekä rekisteritietojen, vakuutuksen ja verotustietojen tarkastaminen

2 a. Katsastusta ei myöskään keskeytetä, vaikka liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaisen ajoneuvon liikennevakuutusmaksu on suorittamatta, jos tuomioistuin on päättänyt aloittaa suorittamatta jättäjää koskevan saneerausmenettelyn tai velkajärjestelyn.


38 §
Pakokaasupäästöjen tarkastus

1. Ottomoottorilla varustetulle autolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1978 tai myöhemmin, sekä dieselmoottorilla varustelulle autolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1980 tai myöhemmin, suoritetaan pakokaasupäästöjen tarkastus 37 §:ssä tarkoitetun direktiivin muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin (92/55/ETY) mukaisesti tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin. Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kaksitahtimoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia polttoaineena käyttävälle autolle.

2. Ottomoottorilla varustettujen autojen pakokaasupäästöjen raja-arvot ovat seuraavat:

ajoneuvon moottori-  joutokäynnillä   vähintään 2000 rpm
tyyppi ja                  kierrosnopeudella
käyttöönottoaika
             CO    HC    CO  HC  lambda
            [%]   [ppm]   [%] [ppm]
ennen 1.10.1986     4,5   1 000    -   -     -
1.10.1986 tai
sen jälkeen       3,5    600    -   -     -
vähäpäästöinen auto
käyttöönottoajasta
riippumatta       0,5    100   0,3  100 1 ± 0,03

3. Jos auton valmistaja on ilmoittanut vähäpäästöisen auton joutokäynnin hiilimonoksidi- ja hiilivetypäästöjen ja korotetun joutokäyntinopeuden lambdan raja-arvot 2 momentin säännöksistä poikkeavasti, käytetään raja-arvoina valmistajan ilmoittamia arvoja. Lambda-arvoa ei mitata, jos valmistaja ilmoittaa lambdan säätyvän automaattisesti siten, että kaikissa ajo-oloissa päästöt ovat mahdollisimman vähäiset.

4. Dieselkäyttöisten autojen pakokaasupäästöjen valvonta suoritetaan vuoden 1994 loppuun saakka vain jos siihen silmämääräisen arvion perusteella on aihetta. Valvonnassa raja-arvona on 7,0 Bosch-yksikköä, kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen käyttöön otetulle autolle 3,5 Bosch-yksikköä. Vuoden 1995 alusta alkaen sovelletaan dieselkäyttöisten autojen tarkastuksessa 1 momentissa tarkoitetun direktiivin mittaustapaa ja raja-arvoja.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1994. Asetuksen 38 §:n muutos tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

ETA-sopimuksen liite XIII: neuvoston direktiivi (77/143/ETY)
ETA-sekakomitean päätös N:o 7/94: neuvoston direktiivi (92/55/ETY)

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.