266/1994

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1994

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1703/92) 8 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti, 33 §:n 2 momentti, 34 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti ja 56 §:n otsikko ja 1 momentti sekä

lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti, 5 §:ään uusi 2 a momentti, 9 §:ään uusi 4 momentti, 10 §:ään uusi 3 momentti, 12 §:ään uusi 3 momentti ja 20 §:ään uusi 1 a momentti seuraavasti:

4 §
Tekniset tiedot

3. Moposta, L2-luokan ajoneuvosta ja moottorikelkasta on merkittävä rekisteriin 1 momentin e ja g kohdassa tarkoitetut tiedot ja tarpeelliset erityistiedot. Lisäksi moposta ja L2-luokan ajoneuvosta on merkittävä tieto välityssuhteesta sekä kaasuttimen merkki ja malli.

5 §
Ennakkoilmoituksen tekeminen

2 a. Ennakkoilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä moposta, L2-luokan ajoneuvosta eikä moottorikelkasta.


8 §
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

a) muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa;

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria ja vastaavaa moottorityökonetta;

c) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi moottoripyörään, L5-luokan ajoneuvoon, mopoon, L2-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon;

d) hinattavaa laitetta; eikä

e) rekeä.


9 §
Ensirekisteröinnin edellytykset

4. Moottorikelkan, mopon ja L2-luokan ajoneuvon omistusoikeudesta esitettäväksi asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan rekisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan.

10 §
Uudelleenrekisteröinnin edellytykset

3. Moottorikelkan, mopon ja L2-luokan ajoneuvon omistusoikeudesta esitettäväksi asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan rekisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan.

12 §
Muutosrekisteröinnin hyväksymisen edellytykset

3. Moottorikelkan, mopon ja L2-luokan ajoneuvon omistusoikeudesta esitettäväksi asianmukaiseksi selvitykseksi katsotaan rekisteri-ilmoituksen tekijän allekirjoituksellaan vahvistama ilmoitus ajoneuvoa koskevasta omistusoikeudestaan ja sen rekisteriin merkittävästä alkamispäivästä.

14 §
Rekisteristä poistettava ajoneuvo

1. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle on tehtävä rekisteri-ilmoitus ajoneuvon poistamiseksi rekisteristä, jos:

a) rekisteröity ajoneuvo on tuhoutunut;

b) ajoneuvo on rekisteröity ulkomailla;

c) rekisteröityä ajoneuvoa ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa; tai

d) moottorikelkkaa ei enää käytetä tiellä eikä maastossa.


19 §
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

1. Ajoneuvon omistajan on tehtävä ensi- ja uudelleenrekisteröintiä, rekisteristä poistamista sekä omistusoikeuden siirtymistä tai haltijan lisäämistä taikka vaihtumista koskeva rekisteri-ilmoitus. Ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi uuden omistajan nimen, jos samalla ilmoitetaan uuden omistajan kotiosoite tai asuinpaikan osoite ja ajoneuvon luovutuspäivä. Moottorikelkan, mopon ja L2-luokan ajoneuvon edellisen omistajan ei kuitenkaan tarvitse tässä yhteydessä ilmoittaa uuden omistajan osoitetta. Ajoneuvon edellinen haltija voi tehdä haltijuutensa poistamista koskevan ilmoituksen.


20 §
Alaikäinen tai ulkomailla asuva omistajana

1 a. Jos ajoneuvon omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, joka ikänsä puolesta ei saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, joka ikänsä puolesta saa kuljettaa kyseistä ajoneuvoa.


33 §
Rekisterikilpien antaminen

2. Autoa ja moottorikelkkaa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä ja muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Erityisestä syystä ajoneuvohallinto voi sallia rekisterikilpien lukumäärästä poikkeamisen.

34 §
Rekisterikilpien kiinnitys ja käyttö

1. Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse, moottorikelkassa molemmille sivuille ja muussa ajoneuvossa taakse kilville varattuihin paikkoihin ajoneuvon poikkisuuntaan, pystyasentoon tai enintään 30° alareunasta ulospäin kallistettuna ja siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai varuste osittainkaan peitä sitä. Rekisterikilpi tulee tarvittaessa pohjustaa tai kehystää siten, ettei se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekisterikilpeä ei saa taittaa, leikata eikä peittää.


36 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

a) auton, moottoripyörän, mopon, L2- ja L5-luokan ajoneuvon sekä perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla;

c) ulkovallan edustuston virka-auton ja sen diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan samoin kuin ulkoasiainministeriön määräyksen perusteella näihin rinnastettavan henkilön auton rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasianministeriön määräämät enintään neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan auton rekisterikilvessä kirjaimen C ja ulkoasiainministeriön määräämät enintään viisi numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemasta olla Suomen vaakuna; ja

e) moottorikelkan, traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroisen luvun ja enintään kolme kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella heijastavalla pohjalla.


56 §
Rekisteröimätön mopo, L2-luokan ajoneuvo, moottoripyörä, L5-luokan ajoneuvo ja moottorireki

1. Ulkomailla asuva 15 vuotta täyttänyt henkilö saa käyttää Suomessa omaa tilapäistä tarvettaan varten maahan tuomaansa rekisteröimätöntä mopoa tai rekisteröimätöntä L2-luokan ajoneuvoa, rekisteröimätöntä enintään 50 cm3:n polttomoottorilla varustettua moottoripyörää tai rekisteröimätöntä L5- luokan ajoneuvoa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h, sekä rekisteröimätöntä moottorirekeä enintään yhden vuoden ajan tai, milloin tulliviranomainen on tulliverolain nojalla myöntänyt ajoneuvolle tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun.1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1994. Mopon ja L2-luokan ajoneuvon rekisteröintivelvollisuus tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995. Tämän asetuksen voimaan tullessa käytössä oleva moottorikelkka on ilmoitettava rekisteriin merkittäväksi siirtymäajan kuluessa. Moottorikelkan rekisteröinnin siirtymäaika päättyy 31 päivänä tammikuuta 1995 sekä mopon ja L2-luokan ajoneuvon 30 päivänä kesäkuuta 1995.

2. Autorekisterikeskuksella on oikeus moottorikelkkojen ja mopojen rekisteröinnin toteuttamiseksi saada ajoneuvon omistajan ja haltijan henkilötiedot sekä muut 3 ja 4 §:ssä tarkoitetut tiedot tieliikenteen tietojärjestelmän tietokantaan vakuutusyhtiöiden tietojärjestelmistä.

3. Asetuksen 9 §:n 1 momentin a, d ja e kohdan säännöksiä ei sovelleta siirtymäaikana suoritettaviin ensirekisteröinteihin. Asetuksen 9 §:n 1 momentin a kohtaa ei sovelleta ennen tämän asetuksen voimaan tuloa käytössä olleeseen moottorikelkkaan eikä ennen 1 päivää huhtikuuta 1995 käytössä olleeseen mopoon ja L2-luokan ajoneuvoon, jos ajoneuvo ensirekisteröidään siirtymäkauden jälkeen. Rekisteri-ilmoituksen tekijän on kuitenkin ilmoitettava vähintään 3 §:n 1 momentin a–d, i, k ja l kohdassa tarkoitetut tiedot, jollei niitä ole jo saatu rekisteriin vakuutusyhtiön tietojärjestelmästä.

4. Sen estämättä, mitä 18 §:ssä säädetään rekisteri-ilmoituksen tekemisestä, saadaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa käytössä olleen moottorikelkan ja ennen 1 päivää huhtikuuta 1995 käytössä olleen mopon ja L2-luokan ajoneuvon rekisteri-ilmoitus tehdä Autorekisterikeskuksen vahvistaman kaavan mukaisella ilmoituslomakkeella.

5. Mitä 38 §:ssä säädetään vakuutuskilvestä ja tyyppikilvestä, ei sovelleta sellaiseen moottorikelkkaan, mopoon eikä L2-luokan ajoneuvoon, joka on ilmoitettu merkittäväksi rekisteriin.

6. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.