256/1994

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1994

Ympäristöministeriön päätös suojauskemikaalien ennakkohyväksymis- ja ilmoitusmenettelystä

Ympäristöministeriö on 11 päivänä helmikuuta 1994 annetun suojauskemikaaliasetuksen (123/94)12 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Tarkoitus

Tällä päätöksellä määrätään suojauskemikaaleista toimitettavista tiedoista ja niiden laadulle asetettavista vaatimuksista.

2 §
Suojauskemikaalin ennakkohyväksyminen

Suojauskemikaalin ennakkohyväksymistä haettaessa on vesi- ja ympäristöhallitukselle toimitettava tämän päätöksen liitteen 1 mukaiset suojauskemikaaliasetuksen 2 §:ssä tarkoitetut tiedot.

3 §
Tutkimukset

Suojauskemikaalien fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia sekä terveys- ja ympäristövaikutuksia koskevien tietojen on perustuttava tutkimuksiin, jotka on tehty Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, OECD:n, testiohjeiden mukaisesti (OECD:n päätös C(81)30 Annex 1) tai Euroopan talousyhteisön (ETY) vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkitsemistä koskevan direktiivin 67/548/ETY liitteessä V mainittujen testimenetelmien mukaan noudattaen kemikaalilain 57 §:n mukaista hyvää laboratoriokäytäntöä.

Jos liitteen 1 mukaisten tietojen antaminen tai vaadittujen tutkimusten tekeminen ei ole teknisesti mahdollista tai tieteellisesti perusteltua tai jos tutkimuksia ei ole tehty 1 momentissa tarkoitettujen testimenetelmien mukaisesti, on nämä seikat perusteltava hakemuksessa. Jos samanveroiset tiedot voidaan saada muilla kuin liitteessä esitetyillä tutkimuksilla, on niiden käyttö perusteltava hakemuksessa.

4 §
Käyttöohje

Suojauskemikaaliasetuksen 2 §:n 8 kohdan mukaisesta ehdotuksesta suojauskemikaalin käyttöohjeeksi on seuraavien seikkojen käytävä ilmi:

1) käyttötarkoitus;

2) käytön rajoitukset;

3) päällysmerkinnät;

4) tiivistelmä suojauskemikaalin terveys- ja ympäristövaikutuksista;

5) tekniset käyttöohjeet;

6) työsuojeluohjeet eri työvaiheissa;

7) ympäristönsuojeluohjeet eri työvaiheissa;

8) ensiapuohjeet;

9) ohjeet onnettomuuden varalta; sekä

10) jätehuolto-ohjeet.

5 §
Ilmoitukset

Tehtäessä suojauskemikaaliasetuksen 3, 4 ja 5 §:n mukaisia ilmoituksia on vesi- ja ympäristöhallitukselle toimitettava liitteen 2 mukaiset tiedot.

6 §
Valmistus- ja maahantuontimäärien ilmoittaminen

Suojauskemikaalin valmistajan ja maahantuojan on pyynnöstä ilmoitettava vesi- ja ympäristöhallitukselle tiedot suojauskemikaalin valmistus- ja maahantuontimääristä.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan 24 päivänä elokuuta 1990 annettu ympäristöministeriön päätös suojauskemikaalien ennakkohyväksymis- ja ilmoitusmenettelystä (746/90).

1) ETY-numero = EINECS- tai ELINCS-numero
1) ETY-numero = EINECS- tai ELINCS-numero

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1994

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Pirkko Kivelä-Ikonen

Liite 1

SUOJAUSKEMIKAALIN ENNAKKOHYVÄKSYMISTÄ HAETTAESSA TOIMITETTAVAT TIEDOT

(P) = vaatimus koskee vain puunsuojakemikaaleja

(L) = vaatimus koskee vain limantorjuntakemikaaleja

VALMISTE

Yleiset tiedot

Kotimaisen valmistajan tai maahantuojan nimi ja yhteystiedot

Ulkomainen valmistaja

Valmisteen nimi

Valtuutus valmistajalta

Rekisteröity tavaramerkki

LY-tunnus

Tiedot valmisteesta

Suojauskemikaalityyppi

Valmisteen vaikutustapa

Valmisteen sisältämät tehoaineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa sekä CAS- ja ETY-numerot1)

Valmisteen sisältämät vaaralliset aineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa sekä CAS- ja ETY-numerot1)

Valmisteen sisältämät muut aineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa sekä CAS- ja ETY-numerot1)

Valmisteen olomuoto

Valmisteen luokitus

Valmisteen käyttö

Käyttötarkoitus

Käyttöväkevyys ja annostelu

Käsittelytekniikka

Sekoitettavuus

Käyttökelpoisuus ja biologinen tehokkuus

Tehoaineiden sitoutuminen käsiteltyyn tuotteeseen

Arvio vuotuisesta valmistus- tai maahantuontimäärästä

Käsiteltyä tuotetta koskevat ohjeet ja rajoitukset

Valmisteen päällys

Ehdotus päällysmerkinnöiksi

Päällysmateriaali ja pakkauskoot

Valmisteen vaikutukset terveyteen

Välitön myrkyllisyys

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitysteitse

Ärsyttävyys

Iho

Silmät

Valmisteen vaikutukset ympäristöön

Myrkyllisyys eliöille

Vaikutus vesikirpun lisääntymiseen

Valmisteen fysikaaliset, kemialliset ja tekniset ominaisuudet

pH-arvo

Tiheys

Hiukkaskoko

Suspensio- ja emulsio-ominaisuudet

Säilyminen varastoinnissa

Syövyttävät ominaisuudet

Höyrynpaine

Leimahduspiste

Tulipalo- ja räjähdysvaara

Luokittelu erityismääräysten mukaan

Kuljetusluokitus

Jätteiden käsittely

Valmiste

Käytön yhteydessä syntyvä jäte

Tyhjät pakkaukset

Käsitellystä tuotteesta syntyvä jäte

Analyysimenetelmät

Tehoaineen analysointi valmisteesta

Turvallisuustoimet

Käsittely

Varastointi

Kuljetus

Palovaaran torjuminen

Valmisteen myrkyllisyys ihmiselle

Tiedot todetuista myrkytyksistä sekä altistumisesta valmistuksen ja käytön yhteydessä

Työhygieeniset altistumistutkimukset

Ensiapuohjeet myrkytyksissä

Rekisteröinti muissa maissa

Käyttöturvallisuustiedote

Ehdotus käyttöohjeeksi

TEHOAINE

Yleiset tiedot

Tehoaineen kotimaisen valmistajan tai maahantuojan nimi ja yhteystiedot

Tehoaineen ulkomainen valmistaja

Valtuutus tehoaineen valmistajalta

Tunnistustiedot

Aineen nimi (IUPAC)

Muut nimet (yleisesti tunnettu nimi, kauppanimi, lyhenne)

CAS- ja ETY-numero1)

Molekyylikaava

Rakennekaava ja optiset isomeerit

Molekyylipaino

Spektritiedot

Tiedot teknisestä tehoaineesta

Puhtaus

Epäpuhtauksien laatu ja määrä

Tehoaineeseen lisätyt aineet tunnistetietoineen

Tiedot tehoaineen määrittämiseksi

Tehoaineen analysointi vedestä, maaperästä (P) ja biologisista näytteistä

Kuvaus tehoaineen valmistusmenetelmästä

Tehoaineen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto

Sulamispiste

Kiehumispiste

Tiheys

Dissosiaatiovakio

Höyrynpaine

Henryn lain vakio

Pintajännitys

Vesiliukoisuus

Rasvaliukoisuus

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi

Liukoisuus orgaanisiin liuottimiin

Hydrolyysi pH:n funktiona

Hajoaminen lämmön ja valon vaikutuksesta

Leimahduspiste

Syttyvyys

Hapettavat ominaisuudet

Hajoaminen tai muu reaktio poltettaessa

Tehoaineen vaikutukset terveyteen

Välitön myrkyllisyys

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitysteitse

Ärsyttävyys

Iho

Silmät

Herkistävyys

Toksikokinetiikka (P)

Subakuutti ja subkrooninen myrkyllisyys

Mutageenisuus

Teratogeenisuus (P)

Vaikutukset lisääntymiseen (P)

Krooninen myrkyllisyys (P)

Karsinogeenisuus (P)

Myrkyllisyys ihmiselle

Tiedot todetuista myrkytyksistä sekä altistumisesta valmistuksen ja käytön yhteydessä

Työhygieeniset altistumistutkimukset

Yhteen veto tehoaineen terveysvaikutuksia koskevista tutkimuksista

Tehoaineen vaikutukset ympäristöön

Kulkeutuminen ympäristössä

Kiinnittyminen maa-ainekseen ja sedimenttiin

Hajoaminen

Biologinen hajoaminen

Lisätutkimukset biologisesta hajoamisesta, jos aine edellisen perusteella on vaikeasti hajoava

Kertyvyys

Biokertyvyystekijä (BCF) kalalle, jos n-oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin on yli 1000

Lisätutkimukset kertymisestä, jos BCF kalalle on yli 100

Myrkyllisyys vesieliöille

Levän kasvun estyminen

Välitön myrkyllisyys vesikirpulle

Vaikutus vesikirpun lisääntymiseen

Välitön myrkyllisyys kalalle

Vaikutus aktiivilietteen hengitykseen (L)

Yhteen veto tehoaineen ympäristövaikutuksia koskevista tutkimuksista

Liite 2

SUOJAUSKEMIKAALEISTA TEHTÄVISSÄ ILMOITUKSISSA ANNETTAVAT TIEDOT

I Ilmoitus maalin tavoin käytettävästä puunsuojakemikaalista

Yleiset tiedot

Kotimaisen valmistajan tai maahantuojan nimi ja yhteystiedot

Ulkomainen valmistaja

Valmisteen nimi

Rekisteröity tavaramerkki

Tiedot valmisteen koostumuksesta

Valmisteen sisältämät tehoaineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa

Tehoaineen nimi (IUPAC)

Muut nimet

CAS- ja ETY-numero1)

Molekyylikaava

Rakennekaava ja optiset isomeerit

Molekyylipaino

Tehoaineen luokitus

Valmisteen sisältämät vaaralliset aineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa

Aineen nimi (IUPAC)

Muut nimet

CAS- ja ETY-numero1)

Aineen luokitus

Valmisteen sisältämät muut aineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa

Aineen nimi (IUPAC)

CAS- ja ETY-numero1)

Tiedot valmisteen käytöstä

Valmisteen käyttötarkoitus ja käyttötavat

Arvio valmisteen vuosittaisesta valmistus- tai maahantuontimäärästä

Käyttöohjeet

Jätteidenkäsittelyohjeet

Valmisteen päällys

Valmisteen luokitus

Valmisteen päällysmerkinnät

Käyttöturvallisuustiedote tai sitä vastaavat tiedot

II Ilmoitus suojauskemikaalin valmistuksesta vientiä varten

Yleiset tiedot

Valmistajan nimi ja yhteystiedot

Valmisteen nimi

Rekisteröity tavaramerkki

Tiedot valmisteesta

Valmisteen sisältämät tehoaineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa

Tehoaineen nimi (IUPAC)

Muut nimet

CAS- ja ETY-numero1)

Molekyylikaava

Rakennekaava ja optiset isomeerit

Molekyylipaino

Valmisteen sisältämät vaaralliset aineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa sekä CAS- ja ETY-numerot1)

Valmisteen sisältämät muut aineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa sekä CAS- ja ETY-numerot1)

Käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot

Valmisteen päällys

III Ilmoitus suojauskemikaalilla tehtävistä kokeista

Tiedot kokeesta

Kokeen tekijän nimi ja osoite

Kokeen tarkoitus

Kokeen tekopaikka

Kokeen suunniteltu ajankohta ja kesto

Käytettävien kemikaalien nimet ja määrät

Tiedot valmisteesta

Valmisteen valmistaja ja/tai maahantuoja

Valmisteen sisältämät tehoaineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa

Tehoaineen nimi (IUPAC)

Muut nimet

CAS- ja ETY-numero1)

Molekyylikaava

Rakennekaava ja optiset isomeerit

Molekyylipaino

Valmisteen sisältämät vaaralliset aineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa sekä CAS- ja ETY-numerot1)

Valmisteen sisältämät muut aineet ja niiden pitoisuudet valmisteessa sekä CAS- ja ETY-numerot1)

Käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot

Kokeen edellyttämät varotoimet

Työsuojeluohjeet

Ympäristönsuojeluohjeet

Varautuminen onnettomuuksiin

Jätteiden käsittelyohjeet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.