250/1994

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan, maidin ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Vuoksen vesistöalueen eräälle osa-alueelle ja eräille muille vesistöalueille

Maa- ja metsätalousministeriö on 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/82) 95 §:n 2 momentin ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/80)12 §:n, sellaisena kuin se on 21 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (801/92), nojalla päättänyt:

Tarkoitus
1 §

Tämän päätöksen tarkoituksena on estää lohikalojen paisetaudin leviäminen tämän päätöksen 3 §:ssä tarkoitetuille suojatuille alueille.

Soveltamisala
2 §

Tätä päätöstä sovelletaan elävien kalojen, maidin ja mädin siirtämiseen tämän päätöksen 3 §:ssä tarkoitetuille suojatuille alueille ja siirtäseen niiden välillä.

Tätä päätöstä ei sovelleta elävien kalojen, maidin ja mädin siirtämiseen

1) 3 §:n 1 momentin 3 ja 5–13 kohdassa tarkoitettujen alueiden väl illä;

2) 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen alueiden välillä; eikä

3) suojatuilta alueilta muualle Suomeen.

Suojatut alueet
3 §

Tämän päätöksen tarkoittamia suojattuja alueita ovat seuraavat vesistöalueet:

1) Vuoksen vesistöalueella oleva Suur-Saimaan alue 4.1;

2) Vuoksen vesistöalueella oleva Ylä-Enon veden alue 4.29;

3) Kymijoen vesistöalueella olevan Kuuhankaveden vesistöalueen Venekosken nousuesteen yläpuolinen osa (osa-alue 14.37);

4) Kymijoen vesistöalueen Mäntyharjun reitin alue 14.9;

5) Oulujoen Montan nousuesteen yläpuolinen vesistöalue (vesistöalue 59 lukuunottamatta osa-alueita 59.11, 59.14, 59.15, 59.16 ja 59.17);

6) Iijoen vesistöalueella oleva Ohtaojan alue 61.232 ja Loukusanjoen vesistöalueen Virkkusenjärven nousuesteen yläpuolinen osa 61.272;

7) Tenojoen Suomen puolella oleva vesistöalue (vesistöalue 68);

8) Näätämöjoen Suomen puolella oleva vesistöalue (vesistöalue 69);

9) Uutuanjoen Suomen puolella oleva vesistöalue (vesistöalue 70);

10) Paatsjoen Suomen puolella oleva vesistöalue (vesistöalue 71);

11) Tuulomajoen Suomen puolella oleva latvavesistöalue (vesistöalue 72);

12) Koutajoen Suomen puolella oleva latvavesistöalue (vesistöalue 73); sekä

13) Kemjoen Suomen puolella oleva latvavesistöalue (vesistöalue 74).

Suojattuna alueena pidetään myös kalanviljelylaitosta, jonka vedenotto on edellä tarkoitetulla suojatulla alueella ja jossa ei ole todettu kalojen paisetautia tai jonka eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos on todennut vapautuneen paisetaudista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen vesistöalueiden numerointi on vesi- ja ympäristöhallituksen hydrologian toimiston vuodelta 1989 olevan Suomen vesistöalueet-nimisen kartan mukainen.

Rajoitukset siirroille muualta Suomesta suojatuille alueille ja suojattujen alueiden välillä
4 §

Eläviä kaloja ja maitia ei saa siirtää muualta Suomesta suojatuille alueille tai edellä 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuilta alueilta muille suojatuille alueille.

5 §

Mätiä saadaan siirtää viljely- ja istutustarkoituksiin muualta Suomesta suojatuille alueille tai edellä 3 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuilta alueilta muille suojatuille alueille edellyttäen, että mäti on välittömästi ennen siirtoa käsitelty jodoforiliuoksella tai muulla paisetaudin aiheuttajaan tehoavalla aineella.

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos antaa tarkempia ohjeita edellä 1 momentissa tarkoitetusta mädin käsittelystä.

Päätöksen määräyksistä poikkeaminen
6 §

Maaseutuelinkeinopiiri voi erityisistä syistä antaa luvan poiketa tämän päätöksen 4 ja 5 §:n määräyksistä. Poikkeuslupahakemuksen ratkaisee se maaseutuelinkeinopiireistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1532/92) 4 §:n 1 momentin mukainen maaseutuelinkeinopiiri, jonka toimialueelle kalat, maiti tai mäti siirrettäisiin.

Ennen edellä 1 momentissa tarkoitetun siirtoluvan myöntämistä on siirtolupaa koskevasta hakemuksesta pyydettävä sen läänin läänineläinlääkärin lausunto, jonka alueelle kalat, maiti tai mäti siirrettäisiin.

Muut määräykset
7 §

Elävien kalojen siirtämistä 3 §:n 1 momentin 7–11 kohdassa tarkoitetuille alueille koskee myös maa- ja metsätalousministeriön elävän kalan kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelle sekä Paatsjoen ja Luttojoen vesistöjen alueelta Näätämöjoen vesistön alueelle antama päätös (470/90).

Elävien kalojen, maidin ja mädin siirtämistä 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulle alueelle koskee myös Suomen ja Norjan välinen sopimus Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä (SopS 93–94/89).

Elävien kalojen ja mädin siirtämistä 3 §:n 1 momentin 7–9 kohdassa tarkoitetuilta alueilta muille suojatuille alueille tai muualle Suomeen koskee myös maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta merestä sisävesistöön (471/90).

Voimaantulo
8 §

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä huhtikuuta 1994 ja se on voimassa toistaiseksi.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.