244/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 16 päivänä toukokuuta 1985 annetun kiinteistörekisterilain (392/85) 10 §:n 3 momentti,

muutetaan 5 §, 9 §:n 2 ja 3 momentti sekä 14 §:n 2 momentti,

näistä 14 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (629/87), sekä

lisätään 13 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 14 a § seuraavasti:

5 §

Kiinteistörekisterin pitämisestä huolehtivat maanmittauslaitoksen maanmittaustoimistot sen mukaan kuin maanmittauslaitoksen keskushallinto määrää. Kaavoitusalueiden jakolain 115 §:n 1 momentin mukaisista kiinteistöistä kiinteistörekisteriä pitää kuitenkin rakennuslautakunnan valvonnan alaisena kiinteistöinsinööri. Jos kunnassa on useita kiinteistöinsinöörejä, kunnan tulee määrätä kenen heistä on toimittava kiinteistörekisterin pitäjänä.

9 §

Maanmittaustoimiston ja kiinteistörekisterin pitäjänä toimivan kiinteistöinsinöörin on pyydettäessä annettava kiinteistörekisteristä otteita.

Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen viranomaisten oikeudesta antaa otteita kiinteistörekisteristä säädetään asetuksella.

13 §

Jos muun kuin 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun viranomaisen antamassa kiinteistörekisteriotteessa on 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon osalta virhe eikä virhe johdu kiinteistörekisterissä olevasta virheellisestä tiedosta, vahinko korvataan asianomaisen julkisyhteisön varoista.

14 §

Kiinteistörekisterikartasta on 9 §:n 2 momentissa tarkoitettujen viranomaisten annettava otteita. Tietojen antamiseen kiinteistörekisterikartasta muulla tavoin kuin otteina sovelletaan, mitä 10 §:ssä kiinteistörekisteritiedoista säädetään.

14 a §

Kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle maksuja, joihin sovelletaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetään.

Maksullisuudesta ja perittävien maksujen perusteista päättää maa- ja metsätalousministeriö. Kiinteistönmuodostamistehtäviä hoitaville viranomaisille sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä pitäville viranomaisille tiedot kiinteistörekisteristä ja kiinteistörekisterikartasta annetaan sanottujen tehtävien hoitamista varten kuitenkin maksutta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1994.

HE 328/93
MmVM 2/94

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.