242/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Laki maanmittausmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maanmittausmaksusta 2 päivänä toukokuuta 1972 annetun lain (320/72) 2 §:n 1 momentin 3 kohta ja 11 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentin 3 kohta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1161/88) ja 11 §:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1265/89), sekä

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä huhtikuuta 1992 ja 11 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (305 ja 1277/92), uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Maanmittausmaksun määräämisen perusteena käytetään:


3) valtiolle aiheutuneiden muiden kustannusten korvaamiseksi asetuksella säädettävän prosentin mukaan laskettavaa osuutta työaikakorvauksesta (yleiskustannuskorvaus).


9 §

Toimituksen hakijalta ja muilta asianosaisilta voidaan periä maanmittausmaksun ennakkoa ja vaatia vakuus maanmittausmaksun suorittamisen vakuudeksi sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

11 §

Jos maanmittausmaksua ei suoriteta määräaikana, erääntyneelle määrälle on suoritettava viivästyskorkoa 16 prosenttia vuodessa. Maksun suorittamisen laiminlyömisestä voidaan asetuksella säätää perittäväksi perimiskustannuksia. Asetuksella voidaan säätää myös viivästyskoron ja perimiskustannuksien sijasta perittäväksi kiinteä viivästysmaksu.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan tullessa keskeneräisinä oleviin toimituksiin.

HE 304/93
MmVM 1/94

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.