241/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Työministeriön päätös työhallinnon maksullisista suoritteista

Työministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään työhallinnon maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista.

Työhallinnolla tarkoitetaan tässä päätöksessä työministeriötä, työministeriön yhteydessä olevaa valtakunnansovittelijain toimistoa, työsuojelun piirihallintoa, työvoima-asiain piiri- ja paikallishallintoa, työvoimaopistoa sekä työneuvostoa.

Työsuojelun piirihallinnon suoritteista maksullisia ovat vain 2 §:ssä 1 kohdassa mainitut suoritteet.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat:

1) paperikoneiden ja alusten ennakkotarkastukset;

2) koneen, laitteen tai rakenteen taikka sen tyypin tai mallin hyväksymiseen liittyvät asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset sekä muut tarpeelliset käyttöön liittyvät tarkastukset;

3) kone- tai laitetyyppiä taikka sen suunnitelmaa koskevat ennakkotarkastukset;

4) tyyppitarkastukset ja -hyväksymiset;

5) koneiden ja laitteiden sekä henkilönsuojainten vaatimusten mukaisuutta koskevat lausunnot;

6) vaaraa aiheuttavia kemikaaleja koskevien tietojen käsittely;

7) työntekijän tai työn suorittamiseen liittyvää pätevyyttä koskevat luvat ja muut luvat;

8) henkilöstörahaston rekisteröinti ja sääntöjen muutos;

9) muu kuin 8 kohdassa mainittu muutos henkilöstörahastorekisteriin; sekä

10) otteet henkilöstörahastorekisteristä.

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista työhallinto perii omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat liitteenä olevassa maksutaulukossa mainitut suoritteet.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka työhallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) muut kuin työvoimapalveluasetuksen (1251/93) 7 §:n 3 momentissa mainitut yrityksen tai yhteisön tilauksesta tuotettavat henkilöstön hankintaan, valintaan, käyttöön ja kehittämiseen liittyvät erityispalvelut;

2) työhallinnon valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa viestintävälineissä julkaistavat erityisilmoitukset ja tiedotteet;

3) työhallinnon hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

4) tilaukseen perustuvat koulutus-, kehittämis-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut;

5) oppilaitosten oppilasvalintoihin ja koulutukseen liittyvät soveltuvuuskokeet;

6) psykologisten testien ja muiden menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

7) haut kansainvälisistä tietokannoista lukuun ottamatta maksuttomiin työvoimapalveluihin liittyviä hakuja;

8) muiden viranomaisten ja yhteisöjen suoritteita koskeva tiedotus ja neuvonta, jotka palvelevat ensi sijassa niiden toimintaa;

9) työvoimaopiston tarjoamat majoituspalvelut ja muut koulutustilaisuuksiin liittyvät palvelut, jotka eivät liity työhallinnon vuotuisen henkilöstökoulutusohjelman toteutukseen;

10) yrityksille tarkoitettu konsultointityyppinen sijaintineuvonta;

11) sijainninohjaushankkeet, jotka tuotetaan yrityksen tai yhteisön toimeksiannosta edistämään sen toimintaa tai etuja;

12) julkaisut;

13) tutkimus-, selvitys- ja tilastopalvelut;

14) toimisto- ja virastopalvelut;

15) valokopio- ja muut jäljennökset; sekä

16) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan työhallinnon maksullisista suoritteista 18 päivänä joulukuuta 1992 annettu työministeriön päätös (1374/92).

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Matti Ilonen

Liite

MAKSUTAULUKKO
TYÖHALLINNON KIINTEÄMAKSUISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

                           Maksu/mk
                           1.4.1994
Säädöksissä mainittu ennakkotarkastus, lausunto,
lupa tai muu suorite
 1. Ajoneuvonosturi                   2 990
 2. Aluksen lastauksessa käytettävä kuormauselin     810
 3. Aluksen lastauksessa käytettävä muu nostoapulaite   590
 4. Aluksen lastauksessa käytettävä nosturi,
  nostoteho < 25 t                   810
 5. Aluksen lastauksessa käytettävä nosturi,
  nostoteho > 25 t                  1 040
 6. Hengityksensuojain                 1 400
 7. Henkilökuljetuksiin käytettävä rakennushissi    3 810
 8. Kaivukone, kaivuri                 2 540
 9. Kaivulaite                     1 790
10. Ketjusaha                      2 380
11. Kuormausnosturi                   1 670
12. Käsipyörösaha                    1 400
13. Laserlaite                      730
14. Maataloustraktori                  2 680
15. Mekaanisen puristimen ohjausjärjestelmä       3 650
16. Metsätraktori                    2 990
17. Nosturissa käytettävä henkilönnostokori       1 260
18. Palokypärä                     1 400
19. Palonaru                      1 400
20. Panostajan hylkäyspäätös/lupakirjan peruuttaminen   350
21. Panostajan pätevyyskirja               430
22. Panostajan uusi kortti                270
23. Pulttipistooli                   1 180
24. Pulttipistoolin tarvikkeet             1 180
25. Pulttipistoolityössä käytettävä suojain       1 400
26. Puristimen valoverhosuojus             1 400
27. Puristimen veräjäsuojus               1 400
28. Putoamissuojain                   1 400
29. Raivaussaha                     2 380
30. Riipputelineessä käytettävä nostolaite       1 340
31. Riipputelineessä käytettävä tarrain          590
32. Räjäytystyössä käytettävä muu laite         1 480
33. Räjäytystyössä käytettävä sähkölaite         950
34. Sammutuspuku                    1 400
35. Silmiensuojain                    950
36. Torninosturissa käytettävä henkilönnostokorin
  turvalaite                      590
37. Torninosturi                    3 810
38. Torninosturinkuljettajan korttijäljennös        70
39. Trukki                       1 670
Laitetta koskeva lupa
40. Hydraulinen ja pneumaattinen puristin        1 420
41. Leikkuupuimuri                   1 270
42. Lumilinko                      1 270
43. Nivelakseli                      970
44. Tasoruohonleikkuri                  970
Muu lupa tai suorite
45. Koulutusohjelman hyväksyminen             740
46. Kemikaalitietojen käsittely, < 100 ilmoitusta     180
47. Kemikaalitietojen käsittely, > 100 ilmoitusta     90
48. Panostajan kuulustelija                290
49. Nostolaitekurssin kuulustelija            290
50. Nosturinkuljettaja                  740
51. Nosturitarkastaja                   740
52. Vaatimustenmukaisuuslausunto koneesta ja laitteesta 1 780
Poikkeuslupa
53. Asbestin merkintä                  2 170
54. Kone tai laite                   1 480
55. Nostokori, henkilökuljetus              740
56. Nosturin kuljettaminen                740
57. Nosturitarkastaja                   810
58. Rakennus- ja muuraussementin kromaattipitoisuus   1 490
59. Rakennustöiden järjestysohjeista annettu
  poikkeuslupa                    1 490
60. Räjäytystyö                     1 420
61. Torninosturi                    1 630
Henkilöstörahastorekisteri
62. Henkilöstörahaston rekisteröinti          1 400
63. Henkilöstörahaston sääntömuutoksen rekisteröinti  1 000
64. Muu muutos henkilöstörahastorekisteriin        200
65. Ote henkilöstörahastoluettelosta            60
66. Ote henkilöstörahastoluettelosta ja säännöistä    120

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.