239/1994

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Asetus hukkakauran torjunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan hukkakauran torjunnasta 17 päivänä kesäkuuta 1976 annetun asetuksen (541/76) 13 §,

muutetaan 14-16 § sekä

lisätään asetukseen uusi 16 a § seuraavasti:

14 §

Jos alueen haltija, joka on täyttänyt hukkakauralakiin perustuvan velvollisuutensa hukkakauran hävittämiseksi, haluaa saada korvausta valtion varoista hukkakauralain 11 §:n perusteella, hänen on tehtävä sitä koskeva hakemus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Hakemuksessa on muun ohella selostettava, millä tavoin hukkakauran hävittäminen on suoritettu, eriteltävä ne kustannukset, joiden osalta korvausta haetaan, sekä esitettävä, miten nämä kustannukset ovat huomattavasti heikentäneet hakijan taloudellista asemaa. Selvitykseksi hakijan taloudellisesta asemasta on hakemukseen liitettävä verotoimiston todistus hakijan verotettavista tuloista ja varallisuudesta.

Hakemus on tehtävä hukkakauran hävittämisen jälkeisen elokuun loppuun mennessä.

15 §

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on selvitettävä, onko hukkakauran hävittäminen suoritettu 9 §:ssä tarkoitetussa katselmuksessa määrätyllä tavalla ja ovatko korvaushakemuksessa korvattaviksi esitetyt kustannukset johtuneet välittömästi hukkakauran hävittämisestä sekä arvioitava, missä määrin nämä kustannukset, hakijan tulot ja varallisuus huomioon ottaen, ovat heikentäneet hakijan taloudellista asemaa.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen on lähetettävä korvaushakemus 1 momentissa tarkoitettuine selvityksineen ja lausuntoineen maaseutuelinkeinopiirille. Jos kunnan alueella on tehty useita korvaushakemuksia, on kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunnossaan esitettävä, missä etusijajärjestyksessä ja minkä suuruisina korvauksia olisi maksettava.

16 §

Maaseutuelinkeinopiirin on hakemukset tarkastettuaan viimeistään 15 päivänä lokakuuta ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriölle korvausten maksamiseen tarvittavan määrärahan suuruus.

Maa- ja metsätalousministeriön on viimeistään 15 päivänä marraskuuta, valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitettu määräraha huomioon ottaen päätettävä, paljonko maaseutuelinkeinopiirin käytettävissä on korvauksiin tarkoitettuja varoja.

16 a §

Korvauksen maksamisesta päättää maaseutuelinkeinopiiri sen käytettäväksi osoitettujen varojen puitteissa.

Jos korvauksen hakija on tyytymätön 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen, hänellä on oikeus kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä maaseutuelinkeinopiirille kirjallinen vaatimus päätöksen oikaisemisesta. Päätökseen, johon saadaan hakea oikaisua, on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

Muuhun kuin 2 momentissa tarkoitettuun tämän pykälän perusteella annettuun maaseutuelinkeinopiirin päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.