233/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Asetus eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1282/92) 1 §:n 3 ja 4 kohta, 2 §:n 1 ja 2 momentti, 3 ja 4 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9 §, 10 §:n 2 momentti sekä 19 ja 20 § sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 a kohta seuraavasti:

1 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen tulee eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksesta annetun lain (1202/92) 1 §:ssä säädettyjen tehtävien suorittamiseksi:


3) tehdä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja elintarvikerasvojen tutkimuksia ja valvoa niiden tuotantoa, tehdä laitoksen toimialaan kuuluvia vienti- ja tuontitarkastuksia sekä hoitaa valtion tehtävänä oleva lihantarkastuksen järjestäminen samoin kuin teurastamoiden ja lihavalmiste- ja lihankäsittelylaitosten sekä lihanjalostustehtaiden hyväksyminen ja valvonta siten kuin siitä erikseen säädetään;

3 a) johtaa lihantarkastusta koskevien säännösten ja määräysten sekä teurastamoiden ja lihavalmiste- ja lihankäsittelylaitoksien sekä lihanjalostustehtaiden toiminnalle asetettujen elintarvikehygieenisten vaatimusten noudattamisen valvontaa siten kuin siitä erikseen säädetään;

4) tehdä ja seurata eläintauteihin, eläinlääkintään ja eläimistä saataviin elintarvikkeisiin liittyvää tieteellistä tutkimusta; sekä


2 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen toimintaorganisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

Laitoksen aluelaboratorioiden toimipaikat ja tarvittaessa toimialueet määrää maa- ja metsätalousministeriö.


3 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen toimintayksiköt suorittavat 1 §:ssä mainittuja tehtäviä sen mukaan kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

4 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen päällikkönä on ylijohtaja.

Toimintayksiköiden päällikköinä ovat johtaja, tutkimusyksiköiden johtajat ja muut yksikönjohtajat.

7 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee ylijohtaja tai muu virkamies sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.


8 §

Johtaja, tutkimusyksikön johtaja tai muu yksikönjohtaja voi siirtää hänen ratkaistavikseen määrätyt asiat alaisensa virkamiehen ratkaistaviksi, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.


9 §

Kelpoisuusvaatimuksena eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkoihin on:

1) ylijohtajalla virkaan soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys laitoksen alaan kuuluviin tehtäviin, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä johtamiskokemusta; sekä

2) johtajalla ja tutkimusyksikön johtajalla virkaan soveltuva tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet sekä tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys viran edustamalla toimialalla.

10 §

Johtajan, tutkimusyksikön johtajan ja muun yksikönjohtajan nimittää ylijohtaja johtoryhmää kuultuaan.


19 §

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen virkamies on velvollinen ylijohtajan sekä johtajan, tutkimusyksikön johtajan tai muun yksikönjohtajan määräyksestä suorittamaan sellaisenkin yksikön tehtäviä, johon hän ei kuulu.

20 §

Ylijohtajalla, johtajalla ja tutkimusyksikön johtajalla, jolla on tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, on professorin arvonimi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään tai sen nojalla annettavalla työjärjestyksellä määrätään, tämän asetuksen voimaan tullessa johtaja, joka on valvontaosaston päällikkönä, toimii edelleen valvontaosaston tai sitä vastaavan, työjärjestyksellä määrättävän toimintayksikön johtajana.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.