224/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1994

Valtiovarainministeriön päätös verohallinnon luottamushenkilöiden palkkioista

Valtiovarainministeriö on päättänyt 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain 69 §:n ja 30 päivänä joulukuuta 1959 annetun verotusasetuksen (530/59) 60 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat, edellinen 30 päivänä joulukuuta 1959 annetussa laissa (520/59) ja jälkimmäinen 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1561/93):

Yleiset säännökset
1 §
Soveltamisala

Verotuksen oikaisulautakunnan ja perintöverolautakunnan varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä näiden varamiehille, lautakunnan kutsumalle asiantuntijalle sekä valtionasiamiehelle, verotusasiamiehelle ja tarkastusasiamiehelle sekä näiden varamiehille suoritetaan palkkiota ja matkakustannusten korvausta tässä päätöksessä määrättyjen perusteiden mukaisesti.

2 §
Palkkion peruste

Palkkiota suoritetaan osallistumisesta 1 §:ssä mainittujen lautakuntien kokouksiin sekä kokousten ulkopuolella tehdystä työstä.

3 §
Yhteinen valtion- ja kunnanasiamies

Milloin sama henkilö toimii sekä valtion- että kunnanasiamiehenä, suoritetaan hänelle puolet tässä päätöksessä tarkoitetusta palkkiosta ja matkakustannusten korvauksesta. Yhteisten päätoimisten valtion- ja kunnanasiamiesten palkkioperusteet vahvistetaan erikseen.

Kokousajalta maksettavat palkkiot
4 §
Kokouspalkkiot

Verotuksen oikaisulautakunnan ja perintöverolautakunnan varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä näiden varamiehille, lautakunnan kutsumalle asiantuntijalle sekä valtionasiamiehelle, verotusasiamiehelle ja näiden varamiehille suoritetaan heidän kokoukseen käyttämänsä ajan perusteella kokouspalkkiota kultakin kokouspäivältä:


          Varapuheenjohtajalle,   Muille
          joka toimii lauta-   kokoukseen
           kunnan tai sen   osallistuville
           jaoston puheen-
             johtajana
enintään 2 tunnilta    180 mk      120 mk
yli 2 tunnilta       235 mk      155 mk
yli 3 tunnilta       290 mk      190 mk
yli 4 tunnilta       340 mk      230 mk
yli 5 tunnilta       360 mk      240 mk

Samana päivänä pidettyjen useiden kokousten palkkiot suoritetaan yhteenlasketun kokousajan perusteella.

5 §
Valtion palveluksessa olevan henkilön kokouspalkkio

Valtion palveluksessa olevalle 4 §:ssä tarkoitetulle henkilölle suoritetaan kokouspalkkiota mainitussa pykälässä määrättyjen perusteiden mukaan vain virka-ajan ulkopuolella olevalta kokousajalta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu henkilö on kokouspäivän aikana osallistunut kokoukseen virka-aikana vähintään tunnin, hänelle suoritetaan tältä ajalta kokouspalkkiota, jos hän on toiminut lautakunnan tai sen jaoston puheenjohtajana, 85 markkaa ja muutoin 70 markkaa.

Kokouksen ulkopuolella tehdystä työstä maksettavat palkkiot
6 §
Asiamiespalkkio

Valtionasiamiehelle ja hänen varamiehelleen suoritetaan palkkiota valtionasiamiehelle kuuluvien tehtävien suorittamisesta jokaiselta täydeltä tunnilta 85 markkaa ja verotusasiamiehelle ja hänen varamiehelleen vastaavasti 95 markkaa ja tarkastusasiamiehelle ja hänen varamiehelleen 120 markkaa.

7 §
Perintöverolautakunnan tarkastuspalkkio

Perintöverolautakunnan varapuheenjohtajalle ja jäsenelle sekä näiden varamiehelle, joka suorittaa perintö- ja lahjaverotusaineiston valmistavan tarkastuksen ja laatii veron määrää koskevan ehdotuksen, suoritetaan tästä tehtävästä jokaiselta täydeltä tunnilta 70 markkaa.

8 §
Valtion palveluksessa oleva henkilö

Valtion palveluksessa olevalle henkilölle suoritetaan kokousten ulkopuolella tehdystä työstä maksettava palkkio vain sellaisesta työstä, joka on tehty muuna kuin virka-aikana. Palkkiota ei kuitenkaan suoriteta sellaiselle valtion palveluksessa olevalle henkilölle, jonka päätoimen tehtäviin kyseessä olevien kokousten ulkopuolella tehty työ kuulu.

Muu korvaus
9 §
Matkakustannusten korvaus

Kokoukseen osallistuvalle suoritetaan matkakustannusten korvausta kulloinkin voimassa olevien valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevien virkaehtosopimusmääräysten mukaisesti.

Erinäiset säännökset
10 §
Ohjeidenantovaltuus

Tarkemmat ohjeet tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa verohallitus.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa tehtyyn kokousmatkaan tai työhön taikka pidettyyn kokoukseen sovelletaan aiemmin voimassa olleita määräyksiä.

Tällä päätöksellä kumotaan verohallinnon luottamushenkilöiden palkkioista 10 päivänä maaliskuuta 1987 annettu valtiovarainministeriön päätös (264/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 1994

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Tp. ylitarkastaja
Jukka Havula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.