216/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksesta

Puolustusministerin esittelystä säädetään puolustushallinnon rakennuslaitoksesta 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1360/93) 2, 3, 4 ja 7 §:n nojalla:

Tehtävä
1 §

Rakennuslaitoksen tehtävänä on tuottaa tai hankkia puolustusvoimien rauhan ja poikkeusolojen tehtävien edellyttämät rakentamis- ja kiinteistöjen ylläpitopalvelut.

Rakennuslaitoksella on oikeus tuottaa rakentamispalveluja ja kiinteistöjen ylläpitopalveluja valtion muille virastoille ja laitoksille sekä kunnille varuskunta- ja sotilasalueilla ja puolustusministeriön päätöksellä kiinteistöjen ylläpitopalveluita muuallakin, silloin kun se kohteiden sijainti ja valtiotaloudelliset näkökohdat huomioon ottaen on perusteltua.

Rakennuslaitos voi toimittaa ulkopuolisille lämpöä, sähköä ja vettä sekä käsitellä ulkopuolisten toimittamaa jätevettä.

Ulkopuolisille tehtyjen töiden hinnoittelussa noudatetaan liiketaloudellisia periaatteita.

Organisaatio
2 §

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen keskusyksikön ja alueyksiköiden tarkemmasta organisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

Johtaja
3 §

Rakennuslaitoksessa on virkasuhteinen johtaja, joka vastaa siitä, että rakennuslaitoksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti. Lisäksi johtaja huolehtii johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta.

Laitoksessa on lisäksi sen toiminnan edellyttämiä työsopimussuhteisia henkilöitä, joiden tehtävistä määrätään työjärjestyksessä.

4 §

Rakennuslaitoksen johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys laitoksen toimialaan sekä tehtävien edellyttämä käytännössä osoitettu johtamistaito.

5 §

Puolustusministeriö nimittää rakennuslaitoksen johtajan.

Johtaja ottaa palvelukseen laitoksen muun henkilöstön, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Johtokunta
6 §

Rakennuslaitoksen johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa rakennuslaitoksen toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) asettaa yleiset tavoitteet rakennuslaitoksen toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista;

2) päättää rakennuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta;

3) vahvistaa rakennuslaitoksen pitkän aikavälin kehittämisohjelmat;

4) hyväksyä tilinpäätös sekä toimintakertomus puolustusministeriön vahvistettavaksi;

5) ohjata ja valvoa rakennuslaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

6) tehdä aloitteita puolustushallinnon kiinteistö- ja rakennuspalvelujen kehittämiseksi; sekä

7) käsitellä muita rakennuslaitoksen kannalta merkittäviä asioita.

Puolustusministeriö voi antaa johtokunnalle lisätehtäviä.

7 §

Johtokunnassa on kuusi jäsentä. Puolustusministeriö määrää jäsenistä neljä, yhden nimeää henkilöstö keskuudestaan ja yhtenä on rakennuslaitoksen johtaja.

Puolustusministeriö määrää johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Johtokunnan toimikausi on kolme vuotta.

8 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat läsnä.

Jos asiaa päätettäessä ilmenee eriäviä mielipiteitä, päätetään asia yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset johtokunnan kokoonkutsumisesta ja asioiden käsittelystä.

9 §

Rakennuslaitoksen johtokunnan jäsenet saavat suorittamistaan tehtävistä palkkiota ja matkakustannusten korvausta puolustusministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Asian ratkaiseminen
10 §

Rakennuslaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee johtaja, jollei siitä mitä 6 §:ssä säädetään muuta johdu tai työjärjestyksessä toisin määrätä.

Työjärjestys
11 §

Tarkemmat määräykset rakennuslaitoksen organisaatiosta, henkilöstön tehtävistä, asioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä, jonka vahvistaa rakennuslaitoksen johtaja.

Asianvalvonta
12 §

Rakennuslaitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä valtion etua ja oikeutta kaikissa rakennuslaitosta koskevissa asioissa.

Voimaantulo
13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Rakennuslaitoksen ensimmäisen työjärjestyksen vahvistaa puolustusministeriö.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Martti Ahtisaari

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.