203/1994

Annettu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1994

Asetus korkeakoulututkintojen järjestelmästä

Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 §
Korkeakoulu tutkinnot

Korkeakoulututkintoja ovat:

1) yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa suoritettavat aiemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot, tohtorin tutkinnot ja erikoistumistutkinnot;

2) väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot; sekä

3) puolustusvoimiin kuuluvassa korkeakoulussa suoritettavat korkeakoulututkinnot.

2 §
Korkeakoulut

Edellä 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja yliopistoja ja muita korkeakouluja ovat:

Helsingin yliopisto, johon kuuluva Svenska social- och kommunalhögskolan, aikaisemmin Svenska Medborgarhögskolan, on ennen ollut erillinen korkeakoulu

Joensuun yliopisto, aikaisemmin Joensuun korkeakoulu

Jyväskylän yliopisto, aikaisemmin Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu

Kuopion yliopisto, aikaisemmin Kuopion korkeakoulu

Lapin yliopisto, aikaisemmin Lapin korkeakoulu

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto, aikaisemmin Yhteiskunnallinen Korkeakoulu

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto, aikaisemmin Vaasan korkeakoulu ja Vaasan kauppakorkeakoulu

Åbo Akademi, johon on liitetty aikaisempi Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Eläinlääketieteellinen korkeakoulu

Helsingin kauppakorkeakoulu, aikaisemmin Kauppakorkeakoulu

Svenska handelshögskolan

Turun kauppakorkeakoulu

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu

Tampereen teknillinen korkeakoulu

Teknillinen korkeakoulu

Kuvataideakatemia

Sibelius-Akatemia

Taideteollinen korkeakoulu

Teatterikorkeakoulu.

Väliaikaisia ammattikorkeakouluja ovat nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain (391/91) nojalla ammattikorkeakoulukokeilua varten muodostetut kokeiluyksiköt.

Puolustusvoimiin kuuluva korkeakoulu on maanpuolustuskorkeakoulu, aikaisemmin sota korkeakoulu, kadettikoulu, merisotakoulu ja ilmasotakoulu.

3 §
Alemmat korkeakoulututkinnot

Nykyisten säännösten ja määräysten mukaan voidaan suorittaa seuraavat alemmat korkeakoulututkinnot:

Hallintovirkamiestutkinto

Kunnallistutkinto

Kuvataiteen tutkinto

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto

Nuorisotyön tutkinto

Oopperalaulajan tutkinto

Ortodoksisen kirkkokunnan kanttorin tutkinto

Sosiaalihuoltajatutkinto

Sosionomin tutkinto

Toimittajatutkinto

Varanotaarin tutkinto

Verovirkamiestutkinto

Yhteiskunnallinen tutkinto

Yleinen vakuutustutkinto.

Alempia korkeakoulututkintoja ovat myös seuraavat tutkinnot, jotka on voitu suorittaa aikaisempien säännösten ja määräysten mukaan:

Akateemisen sihteerin tutkinto

Alempi oikeustutkinto

Ammattinäyttelijäkurssin tutkinto

Diplomiekonomin tutkinto

Diplomikirjeenvaihtajan tutkinto

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto

Hammaslääketieteen kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Kirjastotutkinto

Kirjeenvaihtajan tutkinto

Lainopillinen diplomitutkinto

Liikuntakasvatuksen kandidaatin tutkinto

Lääketieteen kandidaatin tutkinto

Nuorisonohjaajan tutkinto

Näyttelijäkurssin tutkinto

Odontologian kandidaatin tutkinto

Opettajakandidaatin tutkinto

Sosiaalivakuutustutkinto

Taloudellis-hallinnollinen tutkinto

Teatteritutkinto

Vankeinhoitotutkinto

Voimistelunopettajan tutkinto.

Kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen (402/77) 27 §:n 1 momentissa mainittujen aikaisempien säännösten ja määräysten mukaan suoritettu ekonomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

4 §
Ylemmät korkeakoulututkinnot

Nykyisten säännösten ja määräysten mukaan voidaan suorittaa seuraavat ylemmät korkeakoulututkinnot:

Arkkitehdin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinto

Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto

Filosofian kandidaatin tutkinto

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto

Kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto

Kuvataideakatemian loppututkinto

Liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto

Maisema-arkkitehdin tutkinto

Musiikin kandidaatin tutkinto

Oikeustieteen kandidaatin tutkinto

Proviisorin tutkinto

Psykologian kandidaatin tutkinto

Taiteen kandidaatin tutkinto

Tanssitaiteen kandidaatin tutkinto

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto

Teologian kandidaatin tutkinto

Terveydenhuollon kandidaatin tutkinto

Valtiotieteen kandidaatin tutkinto

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto.

Kauppatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaan suoritettu ekonomin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto.

Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat myös seuraavat tutkinnot, jotka on voitu suorittaa aikaisempien säännösten ja määräysten mukaan:

Agronomin tutkinto

Farmasian kandidaatin tutkinto

Hallinto-opin kandidaatin tutkinto

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Lainopin kandidaatin tutkinto

Metsätutkinto

Metsänhoitotutkinto

Odontologian lisensiaatin tutkinto

Puutarha-agronomin tutkinto

Sacri ministerii kandidaatin tutkinto

Sibelius-Akatemian diplomitutkinto

Taideteollisen korkeakoulun loppututkinto

Taloustieteiden kandidaatin tutkinto

Teologinen erotutkinto

Valtiotieteellinen virkatutkinto

Ylempi oikeustutkinto.

5 §
Jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot

Nykyisten säännösten ja määräysten mukaan voidaan jatkotutkintoina suorittaa seuraavat lisensiaatin tutkinnot:

Elintarviketieteiden lisensiaatin tutkinto

Farmasian lisensiaatin tutkinto

Filosofian lisensiaatin tutkinto

Hallintotieteiden lisensiaatin tutkinto

Kasvatustieteiden lisensiaatin tutkinto

Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto

Liikuntatieteiden lisensiaatin tutkinto

Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tutkinto

Musiikin lisensiaatin tutkinto

Oikeustieteen lisensiaatin tutkinto

Psykologian lisensiaatin tutkinto

Taiteen lisensiaatin tutkinto

Tanssitaiteen lisensiaatin tutkinto

Teatteritaiteen lisensiaatin tutkinto

Tekniikan lisensiaatin tutkinto

Teologian lisensiaatin tutkinto

Terveydenhuollon lisensiaatin tutkinto

Valtiotieteen lisensiaatin tutkinto

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto.

Jatkotutkintoina suoritettavia lisensiaatin tutkintoja ovat myös seuraavat tutkinnot, jotka on voitu suorittaa aikaisempien säännösten ja määräysten mukaan:

Hallinto-opin lisensiaatin tutkinto

Lakitieteen lisensiaatin tutkinto

Taloustieteiden lisensiaatin tutkinto.

6 §
Tohtorin tutkinnot

Nykyisten säännösten ja määräysten mukaan voidaan suorittaa seuraavat tohtorin tutkinnot:

Elintarviketieteiden tohtorin tutkinto

Eläinlääketieteen tohtorin tutkinto

Farmasian tohtorin tutkinto

Filosofian tohtorin tutkinto

Hallintotieteiden tohtorin tutkinto

Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto

Kasvatustieteiden tohtorin tutkinto

Kauppatieteiden tohtorin tutkinto

Liikuntatieteiden tohtorin tutkinto

Lääketieteen tohtorin tutkinto

Maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinto

Musiikin tohtorin tutkinto

Oikeustieteen tohtorin tutkinto

Psykologian tohtorin tutkinto

Taiteen tohtorin tutkinto

Tanssitaiteen tohtorin tutkinto

Teatteritaiteen tohtorin tutkinto

Tekniikan tohtorin tutkinto

Teologian tohtorin tutkinto

Terveydenhuollon tohtorin tutkinto

Valtiotieteen tohtorin tutkinto

Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto.

Tohtorin tutkintoja vastaavat aikaisempien säännösten ja määräysten mukaan suoritetut tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet.

7 §
Erikoistumistutkinnot

Nykyisten säännösten ja määräysten mukaan voidaan suorittaa seuraavat erikoistumistutkinnot:

Erikoiseläinlääkärin tutkinto

Erikoishammaslääkärin tutkinto

Erikoislääkärin tutkinto.

8 §
Ammattikorkeakoulututkinnot

Nykyisten säännösten ja määräysten mukaan väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja, joiden nimikkeistä on soveltuvin osin voimassa, mitä opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintonimikkeistä säädetään tai määrätään. Uusista tutkintonimikkeistä päättää tarvittaessa opetusministeriö.

9 §
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinnot

Upseerin tutkinto, joka voidaan suorittaa sotilasopetuslaitoksista ja niissä suoritettavista tutkinnoista annetun asetuksen 16 ja 18 §:n mukaan, sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa asetuksessa (908/91), tai maanpuolustuskorkeakoulusta annetun asetuksen (668/92) mukaan, on ylempi korkeakoulututkinto.

Kadettikoulussa, merisotakoulussa tai ilmasotakoulussa aikaisempien säännösten mukaan suoritettu upseerin tutkinto vastaa tasoltaan yliopistossa tai muussa korkeakoulussa suoritettua alempaa korkeakoulututkintoa.

Yleisesikuntaupseerin tutkinto vastaa tasoltaan vähintään ylempää korkeakoulututkintoa.

10 §
Erikoistumisopinnot

Tutkintojärjestelmää täydentävät erikoistumisopinnot, jotka järjestetään laajoina täydennyskoulutusohjelmina ja joiden suorittamisesta annetaan diplomi tai todistus. Erikoistumisopintojen rekisteröinnistä säädetään erikseen.

11 §
Korkeakoulututkinnon tuottama kelpoisuus

Jos kelpoisuusvaatimuksena julkiseen virkaan tai tehtävään on korkeakoulututkinto, korkeakoulussa suoritettu tutkinto tai korkeakoulun loppututkinto, kelpoisuus on henkilöllä, joka on suorittanut:

1) alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon;

2) jatkotutkintona suoritettavan lisensiaatin tutkinnon;

3) tohtorin tutkinnon;

4) ammattikorkeakoulututkinnon; tai

5) korkeakoulututkinnon, joka tämän asetuksen mukaan vastaa tasoltaan 1 tai 3 kohdassa mainittuja tutkintoja.

12 §
Opintosuoritusten vastaavuus

Jos kelpoisuusvaatimuksena julkiseen virkaan tai tehtävään on yliopistollinen arvosana tai muut korkeakouluopinnot, toisiaan vastaavat:

1) yliopistollinen arvosana laudatur ja vähintään 55 opintoviikon opinnot samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa tai muussa korkeakoulussa;

2) yliopistollinen arvosana cum laude approbatur ja vähintään 35 opintoviikon opinnot samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa, muussa korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa; sekä

3) yliopistollinen arvosana approbatur ja vähintään 15 opintoviikon opinnot samalla tieteen- tai opinalalla yliopistossa, muussa korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa.

13 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) korkeakoulututkintojen määrittelystä sekä eräiden opintosuoritusten vastaavuudesta 12 päivänä maaliskuuta 1982 annettu asetus (200/82);

2) Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa suoritetun vankeinhoitotutkinnon määrittelystä korkeakoulututkinnoksi 15 päivänä marraskuuta 1983 annettu opetusministeriön päätös (867/ 83); sekä

3) Tampereen yliopistossa vuosina 1967–81 suoritettujen kahden ammattinäyttelijäkurssin ja kahden näyttelijäkurssin sekä samassa yliopistossa suoritetun nuorisonohjaajakurssin lukemisesta alemmiksi korkeakoulututkinnoiksi 10 päivänä tammikuuta 1989 annettu opetusministeriön päätös (18/89).

Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.