169/1994

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1994

Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Opetusministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti, jollei toisin ole säädetty.

Tämän päätöksen mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 3 §:ssä tarkoitetussa asiassa annetut kielteiset päätökset.

2 §
Maksulliset suoritteet

Suoritteista peritään valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja omakustannusarvoa vastaavia tai kiinteitä taikka 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein määräytyviä maksuja.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteä maksu peritään tämän päätöksen liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.

Yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu peritään seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista:

1) lupa kahden peruskoulua korvaavan koulun yhdistämiseen;

2) lupa vieraskielisen koulun perustamiseen, päätös vieraskielisen yksityisen koulun työohjelman vahvistamisesta ja päätös koulun ohjesäännön vahvistamisesta; sekä

3) päätös vieraskielisen yksityisen koulun työohjelman muuttamisesta ja päätös koulun ohjesäännön muuttamisesta.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) opetusministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

2) virasto- ja toimistopalvelut;

3) julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) valokopiot ja muut jäljennökset;

5) selvitykset ja tutkimukset; sekä

6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

5 §
Maksuttomat suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat muut sellaiset opetusministeriön julkisoikeudelliset suoritteet, joita ei mainita 3 §:ssä.

Maksuttomia ovat myös 4 §:ssä luetellut suoritteet silloin, kun ne liittyvät ministeriön neuvonta-, opastus-, tiedotus- tai selvitystoimintaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994 ja se on voimassa vuoden 1994 loppuun.

Tällä päätöksellä kumotaan opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annettu opetusministeriön päätös (1705/93).

Sellaisesta 1 ja 3 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten tai maksuperustepäätösten mukaan.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 1994

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Esittelijä
Merja Leinonen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Opetusministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet


  Suorite                       Hinta
 1) oppilaitosten perustamis- ja ylläpitämisluvat    700,Ä
 2) oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen     500,Ä
 3) oppilaitoksen ylläpitämisoikeuden luovuttaminen   500,Ä
 4) oppilaitoksen toimintamuodon muuttaminen      400,Ä
 5) oppilaitoksen työohjelman vahvistaminen       400,Ä
 6) oppilaitoksen työohjelman muuttaminen        400,Ä
 7) vapauttaminen tekijänoikeuslaissa tarkoitetun
  maksun suorittamisesta, jos päätös koskee
  yksittäistä henkilöä                400,Ä
 8) luvan myöntäminen muille kuin
  tekijänoikeusasetuksen 1 ja 7 §:n 1 momenteissa
  mainituille kirjastoille ja arkistoille kappaleiden
  valmistamiseen tekijän suostumuksetta kirjallisesta
  tai taiteellisesta teoksesta tai valokuvasta    400,Ä
 9) lupa video-ohjelmien levittämiseen tai elokuvien
  esittämiseen ilman ennakkotarkastusta        400,Ä
10) päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle 700,Ä
11) päätös ulkomailla suoritettujen
  korkeakouluopintojen rinnastamisesta Suomessa
  suoritettaviin korkeakouluopintoihin       1 000,Ä
12) päätös Euroopan talousalueen valtion kansalaisen
  tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta
  virkaan tai tehtävään               1 000,Ä
13) ylioppilaskuntien sääntöjen vahvistamista
  koskeva päätös ja ylioppilaskuntien maksuja
  koskeva suostumus                  400,Ä
14) päätös poikkeuksista Suomen kansalaisuutta
  koskevaan vaatimukseen uskonnollisen yhdyskunnan
  hallituksen kokoonpanosta              300,Ä
15) lupa uskonnolliselle yhdyskunnalle kiinteän
  omaisuuden omistamiseen               300,Ä
16) lupa yksityisen hautausmaan ja hautasijan sekä
  ruumiinpolttolaitoksen perustamiseen        400,Ä
17) lupa järjestää peruskoulussa ministeriön määräämin
  perustein enintään yhden lukuvuoden kestävää
  esiopetusta lapsille, jotka eivät ole
  oppivelvollisia                   400,Ä
18) peruskoulun käyttökustannusten valtionosuuden
  laskemisessa tarkoitetun tuntimäärän korottaminen  300,Ä
19) lupa peruskoulua korvaavan koulun ylläpitäjälle
  laatia oma, peruskoulun opetussuunnitelmasta
  poikkeava opetussuunnitelma             300,Ä
20) lupa poiketa yläasteen piirin muodostamisessa
  ja ylläpitämisessä peruskouluasetuksessa
  mainituista ehdoista                400,Ä
21) ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta
  yksityiskoulusta annetussa asetuksessa
  tarkoitettu lupa poiketa oppilaslukua
  koskevista säännöksistä               300,Ä
22) kelpoisuustodistuksen antaminen pohjoismaisen
  tutkinnon suorittaneelle opettajalle        400,Ä
23) lupa lukiolle opetussuunnitelmaan perustuvasta
  erityisestä tehtävästä, laskennallisen tuntimäärän
  korotus sekä oikeus poiketa opetussuunnitelmaa
  ja oppilaaksiottoa koskevista säännöksistä
  ja määräyksistä                   700,Ä
24) lupa iltalukiolle toimia sivistystarpeen
  vaatiessa sijaintikuntansa ulkopuolella       400,Ä
25) lupa iltalukiolle poiketa erityisen
  koulutustehtävän vaatiessa iltalukiolain ja sen
  nojalla annetun asetuksen työaikaa, opetusta
  ja oppilaaksiottoa koskevista säännöksistä     500,Ä
26) lupa siihen, että yksityiseen lukioon voi
  erityisestä syystä kuulua peruskoulua
  vastaavia luokkia                  400,Ä
27) lupa evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai
  erillään olevaan evankelis-luterilaiseen
  yhdyskuntaan kuulumattomalle henkilölle
  opettaa uskontoa                  400,Ä
28) päätös musiikkioppilaitoksissa annettavan
  tanssin perusopetuksen järjestämisestä       400,Ä
29) lupa vieraskieliselle peruskouluun tai lukioon
  verrattavalle koululle antaa sellaisia todistuksia,
  jotka tuottavat samat oikeudet kuin peruskoulun
  ja lukion antamat vastaavat todistukset       700,Ä
30) poikkeuslupa vieraskielisen yksityisen koulun
  opettajalle vieraskielisistä yksityisistä
  kouluista annetussa asetuksessa mainituista
  ehdoista                      400,Ä
31) lupa ammatillisen oppilaitoksen koulutustehtävän
  olennaiseen muuttamiseen sekä oppilaitoksen
  sijaintipaikan, nimen ja opetuskielen muuttamiseen 300,Ä
32) lupa ammatilliselle oppilaitokselle saada järjestää
  toiseen oppilaitosmuotoon kuuluvaa koulutusta    400,Ä
33) lupa ammatilliselle oppilaitokselle antaa
  ammatillisen peruskoulutuksen ohella
  kotitalousopetusta                 300,Ä
34) lupa opettajankoulutusosaston perustamiseen
  ammatilliseen oppilaitokseen            700,Ä
35) lupa periä oppilasmaksuja              300,Ä
36) lupa valtionosuutta tai -avustusta saavien
  ammatillisten oppilaitosten yhdistämiseen      500,Ä
37) lupa lukion todistuksenanto-oikeuteen
  kansanopistolle                   400,Ä
38) erivapauspäätös asetuksella säädetyistä
  kelpoisuusvaatimuksista, ellei siitä ole
  suoritettava leimaveroa              1 000,Ä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.