167/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1990 annetun ajokorttiasetuksen (845/90) 43 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella (1404/92),

muutetaan 39 §, 40 §:n 2 momentti, 42 §:n 2 momentti ja 44 §, sellaisina kuin niistä ovat 39 § osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella sekä 40 §:n 2 momentti ja 42 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 39 a ja 39 b § sekä 40 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella, uusi 3 momentti seuraavasti:

39 §
Autokoululuvan myöntämisen edellytykset

Autokoululupa myönnetään hakijalle:

1) jolla on liikenneopettajalupa;

2) joka on luvan myöntämistä edeltäneiden kymmenen vuoden aikana toiminut päätoimisena liikenneopettajana autokoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa C-luokan kuljettajaopetuksessa vähintään neljä vuotta;

3) joka on suorittanut hyväksytysti liikenneministeriön määräysten mukaisen autokouluyrittäjäkurssin;

4) jota ei törkeisiin tai toistuviin liikennerikkomuksiin taikka muihin rikoksiin syyllistymisen perusteella tai muuten henkilönä ole ilmeisesti katsottava sopimattomaksi pitämään autokoulua;

5) joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan; sekä

6) joka on vakavarainen, kykenevä asianmukaisesti vastaamaan velvoitteistaan ja asettanut riittävien taloudellisten voimavarojen osoittamiseksi vakuuden, jonka määrä on 50 000 markkaa tai, jos koulussa annetaan opetusta useammalla kuin kolmella autolla, 100 000 markkaa.

Jos hakijana on oikeushenkilö, tämän nimeämän opetustoiminnasta vastaavan johtajan on täytettävä 1 momentin 1-5 kohdassa säädetyt vaatimukset.

Opetustoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ei ilman erityistä syytä saa hyväksyä henkilöä, joka toimii muussa autokoulussa vastaavassa tehtävässä.

39 a §
Autokoululupaa koskevat hakemukset

Autokoululupaa haetaan kirjallisesti koulun sijaintipaikan lääninhallitukselta. Hakemuksessa on mainittava autokoulun aiottu sijaintikunta, opetustoiminnasta vastaava johtaja sekä ne ajoneuvoluokat, joita koskevan ajo-oikeuden saamiseksi autokoulussa annetaan kuljettajaopetusta.

Hakemukseen on liitettävä:

1) oikeaksi todistettu jäljennös liikenneopettajaluvasta ja autokouluyrittäjäkurssin suorittamisesta annetusta todistuksesta, selvitys työkokemuksesta sekä ote ajokorttirekisteristä;

2) selvitys siitä, että hakija hallitsee itseään ja omaisuuttaan;

3) 39 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuna vakuutena pankin tai vakuutuslaitoksen antama takaussitoumus, joka on osoitettu lupaviranomaiselle ja jota voidaan käyttää autokoululuvan perusteella harjoitetun toiminnan aiheuttamien velvoitteiden täyttämiseen siten kuin takausmiehen edesvastaus-velvollisuuden tarkemmasta määräämisestä annetun asetuksen 3 §:ssä säädetään; sekä

4) ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä sekä yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopimus taikka osuuskunnan tai muun yhteisön säännöt, jos hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö.

Autokoululuvan muuttamista tai uudistamista haetaan samassa järjestyksessä kuin lupaa autokoulun pitämiseen. Hakemukseen on liitettävä lisäksi autokoululupa tai sen oikeaksi todistettu jäljennös.

Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun takaussitoumuksen voimassaoloaika on kymmenen vuotta sen antamispäivästä. Lupaviranomainen säilyttää takaussitoumuksen. Vakuutta ei voi vapauttaa ennen kuin luvanhaltijan lupa on peruutettu tai jätetty uudistamatta. Näissä tapauksissa takaussitoumus vapautetaan, kun peruuttamisesta tai uudistamatta jättämisestä on kulunut yksi vuosi.

39 b §
Autokoululuvan myöntäminen ja uudistaminen sekä autokoululupaa koskevat ilmoitukset

Ennen hakemuksen ratkaisemista lääninhallituksen on hankittava ajoneuvohallinnon lausunto ja tarvittaessa poliisin lausunto. Uudistamista koskevaa hakemusta ratkaistaessa on luvan myöntämisedellytysten lisäksi otettava huomioon se, miten hakija on hoitanut autokoululupansa mukaisen autokoulutoiminnan.

Autokoululupa myönnetään enintään viideksi vuodeksi.

Autokoululuvassa on määrättävä:

1) alue, jolla lupa oikeuttaa harjoittamaan autokoulutoimintaa;

2) koulun opetustilan tai -tilojen sijantikunta;

3) ne ajoneuvoluokat, joita koskevan ajo-oikeuden saamiseksi koulussa annetaan opetusta, sekä muut opetuksen laatua ja laajuutta koskevat ehdot ja rajoitukset; sekä

4) autokoulun opetustoiminnasta vastaava johtaja.

Lääninhallituksen on lähetettävä autokoululuvan myöntämistä, muuttamista, uudistamista ja peruuttamista sekä varoituksen antamista koskeva päätös tiedoksi ajoneuvohallinnolle.

40 §
Autokoulun opetushenkilöstö

Autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan on täytettävä 39 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa säädetyt vaatimukset ja hänellä on oltava niiden ajoneuvoluokkien ajo-oikeus, joita koskevan ajo-oikeuden saamiseksi autokoulussa annetaan kuljettajaopetusta. Ajo-opetusta antavalla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa. Muulla opettajalla on oltava liikenneopettajalupa tai autokoulua valvovan tutkinnon vastaanottajan ajoneuvohallinnon antamien ohjeiden mukaisesti hyväksymä opetusalan koulutus ja käytännön kokemus. Tutkinnon vastaanottajan on hyväksyttävä opettajan pätevyys ennen opetustoimintaan ryhtymistä.

Jos autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan vaihtuminen on kuoleman, äkillisen vakavan sairauden, tapaturman tai muun näihin verrattavan ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi tarpeen, voidaan opetustoiminnasta vastaavana johtajana hyväksyä toimimaan enintään yhden vuoden ajan myös henkilö, joka ei täytä 39 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimusta, jollei vaatimukset täyttävää henkilöä ole tehtävään heti esitettävissä.Tapahtumasta ja väliaikaisesta johtajasta on ilmoitettava viipymättä luvan myöntäneelle viranomaiselle.

42 §
Autokoulun valvonta

Valvonnan toteuttajina toimivat tutkinnon vastaanottajat. Tutkinnon vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava valvonnan yhteydessä havaituista puutteista ja laiminlyönneistä ajoneuvohallinnolle. Ajoneuvohallinto voi saattaa asian lupaviranomaisen tietoon luvan peruuttamista tai varoituksen antamista varten tai muihin toimenpiteisiin ryhtymättä antaa luvanhaltijalle huomautuksen.


44 §
Autokoululuvan haltijan kuolema tai konkurssi

Jos autokoululuvan haltija kuolee tai joutuu konkurssiin, kuolin- tai konkurssipesällä on oikeus jatkaa entisen luvan nojalla autokoulun pitämistä enintään yhden vuoden ajan edellyttäen, että kuolin- tai konkurssipesä viipymättä ilmoittaa luvan myöntäneelle viranomaiselle luvanhaltijan velvollisuuksista vastaavan henkilön, joka täyttää 39 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdassa säädetyt vaatimukset.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt autokoululuvat ja luvat teoriaopetuksen antamiseen ovat voimassa niissä määrätyn ajan.

Tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun autokouluyrittäjäkurssin suorittamista ei vaadita siltä, jolla tämän asetuksen voimaan tullessa on autokoululupa tai joka tällöin toimii autokoulun opetustoiminnasta vastaavana johtajana.

Tämän asetuksen 39 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua vakuutta ei vaadita uudistettaessa autokoululupaa, joka on voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.