165/1994

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Pakasteasetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 3 päivänä heinäkuuta 1941 annetun elintarvikelain (526/41) 11 §:n nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee pakastettuja elintarvikkeita, joita myydään kuluttajalle tai suurtaloudelle pakastettuna tai teollisuuteen edelleen valmistettavaksi tai muutoin käsiteltäväksi. Asetus ei koske jäätelöä, mehujäätä tai muuta elintarvikejäätä.

Asetus koskee soveltuvin osin jäädytettyjä elintarvikkeita sekä pakastettuna tai jäädytettynä varastoitujen elintarvikkeiden myyntiä.

Tätä asetusta ei sovelleta siltä osin kuin elintarvikkeen pakastamisesta tai jäädyttämisestä on muualla toisin säädetty.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) pakastetulla elintarvikkeella (pakaste) elintarviketta,

– joka on jäädytetty pakastamiseksi kutsutulla jäädytysmenetelmällä, jossa maksimaalinen kiteenmuodostus etenee elintarviketyypistä riippuen mahdollisimman nopeasti,

– jonka lopullinen lämpötila pysytetään lämmön tasaantumisen jälkeen -18 Celsiusasteessa tai sitä kylmempänä elintarvikkeen kaikissa osissa, ja

– joka myydään pakastettuna,

2) jäädytetyllä elintarvikkeella elintarviketta, joka on säilytystarkoituksessa jäädytetty ja myydään jäätyneenä, mutta joka ei täytä pakastetulle elintarvikkeelle asetettuja vaatimuksia, sekä

3) pakastettuna tai jäädytettynä varastoidulla elintarvikkeella pakastettua tai jäädytettyä elintarviketta, joka myydään osittain tai kokonaan sulaneena.

2 luku

Pakastetut elintarvikkeet

3 §
Valmistus

Pakasteen valmistukseen käytettävien valmistusaineiden on oltava laadultaan moitteettomia.

Pakaste on valmistettava, jäähdytettävä ja pakastettava viivytyksettä käyttämällä tarkoituksenmukaisia teknisiä laitteita, jotta kemialliset, biokemialliset ja mikrobiologiset muutokset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

4 §
Sallitut väliaineet

Ainoastaan seuraavia jäähdyttäviä väliaineita saa käyttää suorassa kosketuksessa pakastettavan elintarvikkeen kanssa:

– ilma,

– typpi ja

– hiilidioksidi.

5 §
Pakkaaminen

Kuluttajalle myytäväksi tarkoitettu pakaste on valmistajan tai pakkaajan pakattava sopivaan pakkaukseen, joka suojaa elintarviketta kuivumiselta sekä mikrobiologiselta tai muulta ulkopuoliselta likaantumiselta.

6 §
Pakasteeksi nimittäminen

Nimeä pakastettu elintarvike tai pakaste saa käyttää vain 2 pykälän 1 kohdan määritelmän mukaisesta elintarvikkeesta.

7 §
Pakkausmerkinnät

Kuluttajalle tai suurtaloudelle sellaisenaan myytäväksi tarkoitetun pakasteen pakkaukseen on tehtävä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetussa asetuksessa (794/91) säädettyjen ja sen nojalla määrättyjen merkintöjen lisäksi seuraavat merkinnät:

(a) sana pakastettu tai pakaste,

(b) vähimmäissäilyvyysaikaa koskevan merkinnän lisäksi on merkittävä aika, jonka ostaja voi pakastetta säilyttää, ja säilytysohje, josta selviää säilytyslämpötila tai vaadittava kylmäkaluste, ja

(c) seuraavan sisältöinen selkeä merkintä ei saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen.

8 §
Muut pakkausmerkinnät

Muulle kuin kuluttajalle tai suurtaloudelle myytävän pakasteen pakkauksessa on oltava ainakin seuraavat pakolliset merkinnät:

(a) elintarvikkeen nimi täydennettynä sanalla pakastettu,

(b) sisällön määrä painoyksiköin,

(c) elintarvike-erän tunnus, ja

(d) valmistajan, pakkaajan tai Euroopan talousalueella toimivan myyjän nimi tai apu toiminimi ja osoite.

Edellä 1 momentissa säädetyt merkinnät on oltava pakkauksessa, astiassa tai päällyksessä tai siihen kiinnitetyssä esitteessä.

9 §
Varastointi-, kuljetus- ja myyntilämpötilat

Pakasteen lämpötilan on oltava vakaa ja sen on pysyttävä elintarvikkeen kaikissa osissa -18 Celsius-asteessa tai sitä kylmempänä. Kuljetuksen tai myynnin aikana sallitaan kuitenkin lämpötilan lyhytaikainen muutos enintään -15 Celsius-asteeseen.

Pakasteiden varastointi-, kuljetus- tai myyntitilaa ei saa käyttää elintarvikkeen jäädyttämiseen ja siinä saa säilyttää pakasteiden lisäksi vain jäätelöä, mehujäätä ja muita elintarvikejäitä.

10 §
Valvonta

Elintarvikevalvontaviranomaisten on

(a) valvottava, että pakastamisessa, varastoinnissa, kuljetuksessa ja myyntipaikassa käytettävät tilat ja laitteet täyttävät tämän asetuksen edellyttämät vaatimukset, ja

(b) valvottava pistokokein pakasteiden lämpötiloja.

Valvontaviranomaiset eivät saa vaatia etukäteen tai pakasteiden myynnin yhteydessä virallista todistusta siitä, että 1 momentin a-kohdassa esitetyt vaatimukset täytetään.

3 luku

Jäädytetyt elintarvikkeet

11 §
Elintarvikkeen jäädyttäminen

Elintarvikkeen jäädyttäminen on sallittua leipomoissa, suurtalouksissa, kotitalouksissa ja maatilatalouksissa, jotka saavat jäädyttää itse tuottamiaan tai valmistamiaan elintarvikkeita sekä luonnonvaraisia keräilytuotteita.

Jäädytettävän elintarvikkeen tulee olla laadultaan moitteetonta eikä sen laatu saa jäädytyksessä huonontua.

Jäädytykseen ja säilytykseen käytettävien tilojen ja laitteiden on oltava paikallisten elintarvikevalvontaviranomaisten hyväksymiä.

12 §
Jäädytetyn elintarvikkeen myynti

Jäädytettyjä elintarvikkeita voivat leipomot, suurtaloudet, kotitaloudet ja maatilataloudet tarjoilla tai myydä valmistuspaikalla ja myyjäisissä, halleissa tai muissa myyntipaikoissa tai toimittaa vähittäismyyntipaikkoihin myytäväksi, jos kuljetus, säilytys ja myynti on siten järjestetty, ettei jäädytettyjen elintarvikkeiden laatu huonone.

Jäädytetyn elintarvikkeen pakkaukseen on tehtävä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetussa asetuksessa säädetyt merkinnät. Pakkaukseen on lisäksi nimen yhteyteen merkittävä selvästi sana jäädytetty sekä säilytysohje.

Teollisuudessa jäädytetyt munavalmisteet ja liha on myytävä -12 Celsius-asteessa tai sitä kylmemmässä lämpötilassa.

4 luku

Pakastettuna tai jäädytettynä varastoidut elintarvikkeet

13 §
Myynti

Pakastettuna tai jäädytettynä varastoituja elintarvikkeita voidaan myydä kuluttajalle tai suurtaloudelle osittain tai kokonaan sulaneena, jos pakkausmerkinnöissä tai esitteessä selvästi ilmoitetaan, että ne on varastoitu pakastettuna tai jäätyneenä ja ettei niitä saa jäädyttää uudelleen sulatuksen jälkeen.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

14 §
Tarkemmat määräykset

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta ja täytäntöönpanosta.

15 §
Rikkomisen seuraamukset

Tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten rikkomisen seuraamuksista säädetään elintarvikelaissa (526/41).

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan 11 päivänä marraskuuta 1977 annettu asetus pakastetuista, jäädytetyistä ja jäätyneistä elintarvikkeista (797/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

17 §
Siirtymäsäännös

Valmistaja, pakkaaja tai maahantuoja saa luovuttaa kauppaan tässä asetuksessa tarkoitettuja pakastettuja tai jäädytettyjä elintarvikkeita joulukuun 1994 loppuun, vaikka niiden merkinnät eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä, jos ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia.

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi (89/108ETY)

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.