133/1994

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta 13 päivänä helmikuuta 1976 annetun lain (145/76) 8 §, sekä

muutetaan 2 §:n 3 momentti ja 7 §:n 3 momentti, näistä 2 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 1 päivänä marraskuuta 1991 annetussa laissa (1302/91), seuraavasti:

2 §

Verotuslain 108 §:n 2 momentissa tarkoitettu viivästyskorko lasketaan kullekin maksamattomalle ennakon erälle eräpäivästä verotuksen valmistumista edeltävän kuukauden loppuun. Siltä osin kuin verovelvolliselta kannetaan lopullista veroa ennakon maksamatta jättämisen johdosta, viivästyskorko lasketaan kuitenkin kannossa maksettavan veron ensimmäisen erän eräkuukauden loppuun. Osittain maksamattomille ennakon erille viivästyskorko lasketaan osasuorituksen maksupäivästä alkaen.

7 §

Jäämämaksusta on muutoin voimassa, mitä edellä säädetään viivästyskorosta. Jäämämaksua ei peritä ennakon osalle, jota ei maksamatta jättämisen vuoksi lueta hyväksi verotusta toimitettaessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 1993 maksuunpantuun ennakkoon.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 279/93
VaVM 79/93

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.