123/1994

Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1994

Suojauskemikaaliasetus

Ympäristöministerin esittelystä säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kemikaalilain (744/89) soveltamisesta suojauskemikaalin ennakkohyväksymiseen ja päällysmerkintöihin.

2 §
Hakemus suojauskemikaalin ennakkohyväksymisestä

Kemikaalilain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettua ennakkohyväksymistä haettaessa on hakemuksessa esitettävä:

1) selvitys suojauskemikaalin koostumuksesta;

2) suojauskemikaalin vaarallisten ominaisuuksien arvioimiseksi tarvittavat tiedot;

3) selvitys suojauskemikaalin biologisesta tehokkuudesta ja tehoaineiden sitoutumisesta sillä käsiteltyyn tuotteeseen;

4) arvio suojauskemikaalin vuosittaisesta valmistus- tai maahantuontimäärästä;

5) selvitys suojauskemikaalin käyttötavoista mahdollisesti aiheutuvista haitoista sekä ehdotus suojauskemikaalin turvallisen ja haitattoman käsittelyn edellyttämistä varotoimista;

6) ehdotus suojauskemikaalin luokituksesta ja merkinnöistä;

7) käyttöturvallisuustiedote;

8) ehdotus käyttöohjeeksi;

9) ehdotus suojauskemikaalilla käsiteltyjä tuotteita koskevista rajoituksista; sekä

10) muut hakemuksen käsittelyn ja suojauskemikaalin vaarallisuuden arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot.

3 §
Ilmoitus maalin tavoin käytettävästä puunsuojakemikaalista

Kemikaalilain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on esitettävä:

1) selvitys puunsuojakemikaalin koostumuksesta;

2) arvio puunsuojakemikaalin vuosittaisesta valmistus- tai maahantuontimäärästä;

3) puunsuojakemikaalin luokitus ja merkinnät;

4) käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot; sekä

5) selvitys puunsuojakemikaalin eri käyttötavoista mahdollisesti aiheutuvista haitoista sekä ehdotus turvallisen ja haitattoman käsittelyn edellyttämistä varotoimista.

Jos ilmoituksessa mainitut tiedot muuttuvat, muuttuneet tiedot on ilmoitettava vesi- ja ympäristöhallitukselle.

4 §
Ilmoitus vientiin tarkoitetun suojauskemikaalin valmistuksesta

Kemikaalilain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on esitettävä:

1) selvitys suojauskemikaalin koostumuksesta; sekä

2) käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot.

Jos ilmoituksessa mainitut tiedot muuttuvat, muuttuneet tiedot on ilmoitettava vesi- ja ympäristöhallitukselle.

5 §
Ilmoitus suojauskemikaalilla tehtävistä kokeista

Kemikaalilain 26 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on esitettävä:

1) selvitys suojauskemikaalin koostumuksesta;

2) käyttöturvallisuustiedote tai vastaavat tiedot;

3) selvitys kokeen tarkoituksesta, tekijästä, tekopaikasta ja kestosta sekä käytettävien kemikaalien määristä; sekä

4) selvitys turvallisen ja haitattoman käytön edellyttämistä varotoimista.

6 §
Uudet tiedot

Suojauskemikaalin valmistajan tai maahantuojan on toimitettava vesi- ja ympäristöhallitukselle uudet suojauskemikaalin vaarallisten ominaisuuksien arvioimiseksi tarvittavat tiedot, joista valmistajan tai maahantuojan voidaan kohtuudella olettaa olevan tietoinen.

7 §
Poikkeukset

Haettaessa ennakkohyväksymistä limantorjuntakemikaalille, joka kemikaalin ominaisuuksien vuoksi valmistetaan käyttöpaikalla, voi hakijana olla kemikaalin valmistajan tai maahantuojan asemesta limantorjuntakemikaalin valmistuslaitteiston valmistaja tai maahantuoja.

Ympäristöministeriö voi määrätä, ettei suojauskemikaalin ennakkohyväksymisestä annettuja säännöksiä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä joiltakin osin sovelleta, jos riittävä turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

8 §
Salassa pidettävät tiedot

Suojauskemikaalin ennakkohyväksymisen hakijan tai suojauskemikaalia koskevan ilmoituksen tekijän tulee erikseen mainita liike- ja ammattisalaisuuksiksi katsomansa tiedot, jotka tulee pitää salassa muilta kuin hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn osallistuvilta viranomaisilta. Hakijan tai ilmoituksen tekijän on perusteltava kantansa.

Salassa pidettäviä tietoja eivät kuitenkaan ole:

1) hakijan tai ilmoituksen tekijän nimi;

2) suojauskemikaalin ja sen sisältämien tehoaineiden valmistajan nimi;

3) suojauskemikaalin sisältämien tehoaineiden nimet ja niiden pitoisuudet valmisteessa sekä suojauskemikaalin nimi;

4) tiedot tehoaineiden ja suojauskemikaalin fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista;

5) tiivistelmä suojauskemikaalin tehokkuudesta sekä sen vaikutuksista ihmisen terveyteen ja ympäristöön tehtyjen tutkimusten tuloksista;

6) tiedot siitä, miten suojauskemikaali voidaan tehdä haitattomaksi;

7) suojauskemikaalista ja sen päällyksestä samoin kuin suojauskemikaalilla käsitellystä tuotteesta syntyvän jätteen käsittelymenetelmät;

8) käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot; sekä

9) tehoaineiden sekä kemikaalilain 11 §:n 4 momentissa tarkoitetussa luettelossa mainittujen aineiden analyysimenetelmät, joiden avulla voidaan havaita ympäristöön päässyt aine sekä määrittää ihmisten välitön altistuminen aineelle.

Jos hakija tai ilmoituksen tekijä itse saattaa julkiseksi aikaisemmin salassa pidettyjä tietoja, on asiasta ilmoitettava vesi- ja ympäristöhallitukselle.

9 §
Hakemuksen ja ilmoituksen käsittely

Vesi- ja ympäristöhallituksen tulee käsitellessään suojauskemikaalin ennakkohyväksymistä koskevaa hakemusta tai suojauskemikaalista tehtyä ilmoitusta pyytää tarvittaessa lausunto suojauskemikaalin vaikutuksista terveyteen kansanterveyslaitokselta sekä hakemuksessa tai ilmoituksessa esitetyistä turvallisen käytön edellyttämistä varotoimista työministeriöltä.

10 §
Suojauskemikaalin päällysmerkinnät

Sen lisäksi, mitä kemikaalilain nojalla säädetään vaarallisen kemikaalin päällysmerkinnöistä, on suojauskemikaalin päällykseen merkittävä:

1) suojauskemikaalin sisältämien tehoaineiden nimet ja pitoisuudet;

2) käyttötarkoitus; sekä

3) vähittäismyyntiin luovutettavissa suojauskemikaaleissa ohjeet valmisteen käytöstä sekä ohjeet suojauskemikaalista ja sen pakkauksesta syntyvän jätteen käsittelystä.

11 §
Paikallinen valvonta

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa, että markkinoille tai käyttöön luovutetaan vain sellaisia suojauskemikaaleja, joiden käyttö kemikaalilain ja tämän asetuksen perusteella on sallittua, ja että suojauskemikaalit on merkitty tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

12 §
Yksityiskohtaiset määräykset

Ympäristöministeriö voi antaa yksityiskohtaisia määräyksiä suojauskemikaalien ennakkohyväksymis- ja ilmoitusmenettelystä sekä muusta tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta.

13 §
Voimaan tulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994.

Tämän asetuksen voimaantultua ei enää sovelleta kemikaaliasetuksen (620/90) 34–39 §:ää.

Suojauskemikaaleja koskevat hakemukset ja ilmoitukset, jotka ovat saapuneet vesi- ja ympäristöhallitukselle ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, käsitellään tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.