47/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös lannoitevalmisteiden valvonnasta

Maa- ja metsätalousministeriö on 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun lannoitelain (232/93) 13 §:n 2 momentin, 14 §:n 2 momentin, 15 §:n 1 momentin ja 17 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee lannoitelain (232/93) 2 §:ssä tarkoitettujen lannoitevalmisteiden valvontaa.

2 §
Elinkeinoilmoitus

Elinkeinonharjoittajan on tehtävä lannoitelain 14 §:ssä tarkoitettu elinkeinotoimintaa koskeva ilmoitus toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta ja siinä tapahtuneista muutoksista.

Elinkeinotoiminnan aloittamisesta on ilmoitettava kasvintuotannon tarkastuskeskukselle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksessa tulee olla tämän päätöksen liitteessä 1 mainitut tiedot.

Ilmoitus elinkeinotoiminnan lopettamisesta tai siinä tapahtuneista muutoksista on tehtävä kirjallisesti viipymättä. Muutosilmoitus on tehtävä, kun toiminnassa tapahtuu sellaisia muutoksia, että liitteessä 1 mainitut lannoitevalmisteiden valvonnan kannalta välttämättömät tiedot eivät ole ajan tasalla tai muutoin riittäviä.

3 §
Tiedosto

Elinkeinonharjoittajan on pidettävä lannoitelain 15 §:ssä tarkoitettua tiedostoa kirjallisesti. Tiedosto voidaan laatia automaattisen tietojenkäsittelyjärjestelmän avulla tai muuta tähän verrattavaa tapaa käyttäen. Tiedoston tulee olla ajan tasalla ja siihen on merkittävä eräkohtaisesti kaikki lannoitevalmisteiden ostot, myynnit ja luovutukset sekä lannoitevalmisteiden säilytyspaikat. Jos valmisteen maahantuonti, markkinointi, valmistus tai luovutus on kielletty, on tiedostoon merkittävä myös tiedot kiellosta ja lannoitevalmisteen säilytyspaikasta.

4 §
Tarkastusten suorittaminen sekä näytteenotto- ja analyysimenetelmät

Lannoitelain 13 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia on suoritettava kasvintuotannon tarkastuskeskuksen vuosittain etukäteen laatiman valvontasuunnitelman mukaisesti. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on toimitettava valvontasuunnitelma maa- ja metsätalousministeriön vahvistettavaksi.

Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvien näytteiden ottamisessa, lähettämisessä ja tutkimisessa on noudatettava tämän päätöksen liitteessä 2 ja 3 määrättyjä periaatteita ja menetelmiä.

5 §
Valvonnan tulosten julkaiseminen

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on julkaistava valvonnan kannalta oleelliset tulokset valmistaja- ja/tai maahantuojakohtaisesti neljännesvuosiraportteina. Tulokset on julkaistava sellaisenaan.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on lisäksi julkaistava vuosittain tilastokirjana yhteenveto valvonnan tuloksista.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Nuorempi hallitussihteeri
Maria Teirikko

Liite 1

ELINKEINOTOIMINNAN ALOITTAMISTA KOSKEVASSA ILMOITUKSESSA VAADITTAVAT TIEDOT:

1) yrityksen nimi ja osoite;

2) valmistuspaikat sekä pysyvät tai pysyväisluonteiset myynti-, varasto- ja muut toimipaikat;

3) omistajan tai haltijan yhteystiedot;

4) toiminnan laatu (valmistus, maahantuonti, markkinointi, muu luovutus); sekä

5) valmistettavaksi, maahantuotavaksi, markkinoitavaksi tai muutoin luovutettavaksi aiotut tuotteet, niiden tyyppinimi ja kauppanimi, tuoteselosteessa ilmoitettavaksi määrätyt tiedot, valmistusmenetelmät sekä muista kuin ETY-lannoitteista selvitys tuotteen kemiallisesta koostumuksesta tai siihen käytetyistä raaka-aineista, teknisestä käsittelystä, ominaisuuksista, säilyvyydestä, iästä, käyttötarkoituksesta ja -tavasta sekä muista seikoista, joilla on merkitystä tuotteen ominaisuuksia arvioitaessa.

Liite 2

LANNOITEVALMISTEIDEN VALVONNASSA KÄYTETTÄVÄT VIRALLISET NÄYTTEENOTTOMENETELMÄT

A. ETY-lannoitteiden ja muiden kuin eloperäisten lannoitteiden sekä maanparannusaineena käytettävien kalkitusaineiden näytteenottomenetelmä (vastaa standardia SFS 5698)

JOHDANTO

Näytteen ottaminen oikealla tavalla on vaikea tehtävä, joka vaatii suurta huolellisuutta.

Lannoitteiden virallisessa laadunvalvonnassa tulee hankkia riittävän edustava näyte.

Näytteenottajien tulee tarkoin soveltaa seuraavaa näytteenottomenetelmää. Menetelmää sovelletaan ETY-lannoitteisiin ja muihin kuin eloperäisiin lannoitteisiin sekä maanparannusaineena käytettäviin kalkitusaineisiin.

1. KÄYTTÖTARKOITUS JA SOVELTAMISALA

Näytteet, joita on tarkoitus käyttää lannoitteiden ja maanparannusaineena käytettävien kalkitusaineiden virallisessa laadun ja koostumuksen valvonnassa, otetaan jäljempänä selostetun menetelmän mukaisesti. Näin saatujen näytteiden katsotaan edustavan koko tarkastettavaa erää. Menetelmää sovelletaan sekä kiinteille että nestemäisille lannoitteille.

2. NÄYTTEENOTTAJAT

Näytteitä saavat kasvintuotannon tarkastuskeskuksen ohella ottaa valtuutetut näytteenottajat ja valtuutetut tarkastajat, jotka toimivat tehtävässään virkamiehen vastuulla. Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi valtuutetun näytteenottajan tai tarkastajan estyneenä ollessa määrätä jonkun esteettömän henkilön tilapäisesti ottamaan näytteitä. Näytteitä saa ottaa myös tulli- tai poliisiviranomainen kasvintuotannon tarkastuskeskuksen kutakin tapausta varten erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

3. MÄÄRITELMÄT

Tarkastettava erä: Tuotemäärän se osa, jolla oletetaan olevan yhtenäiset laadun tunnusmerkit. Jos koko tuotemäärällä on yhtenäiset laadun tunnusmerkit, tarkastettava erä käsittää koko tuotemäärän.

Osanäyte: Ainemäärä, joka on otettu tarkastettavan erän yhdestä kohdasta.

Kokoomanäyte: Tarkastettavan erän eri kohdista otetuista osanäytteistä muodostettu kokonaisnäyte.

Supistettu näyte: Kokoomanäytteen edustava osa, joka on saatu kokoomanäytteestä jakomenettelyn avulla.

Lopullinen näyte: Edustava näyte, joka on saatu supistettua näytettä edelleen jakamalla.

4.VÄLINEET

4.1.Näytteenottovälineiden on oltava materiaaleista, jotka eivät voi vaikuttaa näytteenoton kohteena olevien tuotteiden ominaisuuksiin.

4.2. Kiinteiden lannoitteiden näytteenottoon tarkoitetut välineet

4.2.1. Käsinäytteenotto

4.2.1.1. Tasapohjainen lapio, jossa on pystysuorat reunat.

4.2.1.2.Näytteenottokaira, jossa on yhtenäinen tai osastoihin jaettu ura. Kairan mittojen tulee olla oikeassa suhteessa tarkastettavaan erään (säiliön syvyys, säkin mitat, jne.) sekä lannoitteiden raekokoon.

4.2.2.Mekaaninen näytteenotto

Näytteenottoon lannoitevirrasta voidaan käyttää hyväksyttyä mekaanista laitetta.

4.2.3.Näytteenjakolaite Osanäytteiden ottamiseen sekä supistettujen ja lopullisten näytteiden valmistukseen voidaan käyttää laitetta, joka on suunniteltu jakamaan näyte yhtä suuriin osiin.

4.3.Nestemäisten lannoitteiden näytteenottoon suositeltavat välineet

4.3.1.Käsinäytteenotto Avonainen putki, koetin, pullo tai joku muu sopiva väline satunnaisen näytteen ottamiseksi tarkastettavasta erästä.

4.3.2.Mekaaninen näytteenotto Pakkaamattomien nestemäisten lannoitteiden näytteenottoon voidaan käyttää hyväksyttyä mekaanista laitetta.

5. MÄÄRÄLLISET VAATIMUKSET

5.1.Tarkastettava erä

Tarkastettavan erän tulee olla sen kokoinen, että näyte voidaan ottaa erän mistä kohdasta tahansa.

5.2.Osanäytteet

5.2.1. Kiinteät irtolannoitteet tai     Pienin sallittu 
    nestemäiset lannoitteet yli     osanäytteiden
    100 kg:n vetoisissa astioissa    lukumäärä
5.2.1.1.Tarkastettava erä enintään
    2,5 tonnia:             seitsemän
5.2.1.2.Tarkastettava erä yli 2,5      sqrt(20 x tonnien lukumäärä
    tonnia, mutta enintään 80 tonnia:  tarkastettavassa erässä (1))
5.2.1.3.Tarkastettava erä yli 80 tonnia:  40 
5.2.2. Pakatut kiinteät tai neste-     Pienin sallittu
    mäiset lannoitteet enintään     tarkastettavien
    100 kg:n pakkauksissa        pakkausten lukumäärä,
                      joista otetaan osanäyte (2)
5.2.2.1.Pakkaukset yli 1 kg
5.2.2.1.1.Tarkastettavassa erässä
    alle 5 pakkausta:          kaikki pakkaukset
5.2.2.1.2.Tarkastettavassa erässä
    5 - 16 pakkausta:          neljä
5.2.2.1.3.Tarkastettavassa erässä      sqrt(tarkastettavassa erässä
    17 - 400 pakkausta:         olevien pakkausten määrä (1))
5.2.2.1.4.Tarkastettavassa erässä 
    yli 400 pakkausta:          20 
5.2.2.2.Pakkausten paino 
    enintään 1 kg:            neljä 

5.3.Kokoomanäyte

Tarkastettavaa erää kohden riittää yksi kokoomanäyte. Yhden kokoomanäytteen muodostavien osanäytteiden kokonaispainon tulee olla vähintään seuraava:

5.3.1.Kiinteät irtolannoitteet tai 
   nestemäiset lannoitteet yli
   100 kg:n vetoisissa astioissa:    4 kg
5.3.2.Pakatut kiinteät lannoitteet tai 
   nestemäiset lannoitteet enintään 
   100 kg:n vetoisissa pakkauksissa
5.3.2.1.Pakkausten koko yli 1 kg:      4 kg
5.3.2.2.Pakkausten koko enintään 1 kg:   Neljän alkuperäispakkauksen paino
5.3.3.Näyte ammoniumnitraatti-
   lannoitteesta: direktiivin 80/876/ETY
   liitteen II mukaisesti        75 kg

5.4.Lopullinen näyte

5.4.1.Kiinteät ja nestemäiset lannoitteet Lopullinen näyte on kokoomanäyte tarpeen mukaan pienennettynä. Analyysi tehdään vähintään yhdestä lopullisesta näytteestä. Analyysiä varten valmistetun lopullisen näytteen on oltava kooltaan vähintään 500 g.

5.4.2.Ammoniumnitraattilannoitteen kokoomanäytteestä saadaan tarvittaessa lopullinen näyte määrää pienentämällä.

5.4.2.1.Pienin sallittu lopullisen
    näytteen määrä muita määri-
    tyksiä kuin räjähtämättömyys-
    koetta varten:           1 kg
5.4.2.2.Pienin sallittu lopullisen
    näytteen määrä räjähtämättö- 
    myyskoetta varten:         25 kg

6.OHJEET NÄYTTEIDEN OTTAMISTA, VALMISTAMISTA JA PAKKAAMISTA VARTEN

6.1.Yleistä

Näytteet tulee ottaa ja valmistaa viivyttelemättä ja niin, että niiden edustavuus on mahdollisimman hyvä. Milloin tarkastettava erä on nestemäistä lannoitetta, se tulee voida sekoittaa, mikäli mahdollista, ennen näytteen ottamista.Kaikkien näytteiden kanssa kosketuksiin joutuvien välineiden ja materiaalien tulee olla puhtaita ja kuivia.

6.2.Osanäytteet

Osanäytteet otetaan tarkastettavasta erästä siten, että näytteenottokohdat valitaan sattumanvaraisesti. Osanäytteiden tulee olla suunnilleen samankokoisia.

6.2.1.Kiinteät irtolannoitteet tai pakatut nestemäiset lannoitteet yli 100 kg:n vetoisissa astioissa Tarkastettava erä jaetaan kuvitteellisesti suunnilleen samankokoisiin osiin. Osien lukumäärä valitaan siten, että se vastaa kohdan 5.2. mukaista osanäytteiden määrää. Jokaisesta osasta otetaan vähintään yksi osanäyte. Silloin kun pakkaamattomien kiinteiden lannoitteiden tai yli 100 kg:n vetoisissa astioissa olevien nestemäisten lannoitteiden näytteenotossa ei voida noudattaa kohdan 5.1. vaatimuksia (erän kokovaatimus ei toteudu), näytteet otetaan tarkastettavaa erää siirrettäessä, mikä toteutuu lastauksen tai purkauksen yhteydessä. Tässäkin tapauksessa näytteet otetaan edellä sanotun mukaisesti kuvitteellisesti valituista osista.

6.2.2.Pakatut kiinteät lannoitteet tai pakatut nestemäiset lannoitteet alle 100 kg:n vetoisissa astioissa. Näytteenottoa varten valitaan kohdan 5.2. mukainen lukumäärä pakkauksia tai astioita. Kustakin niistä otetaan osanäyte. Näyte voidaan ottaa parhaiten, jos pakkaukset tai astiat ovat tätä varten tyhjennettävissä.

6.3.Kokoomanäytteen valmistaminen (1)

Kokoomanäyte muodostetaan sekoittamalla osanäytteet keskenään.

6.4.Lopullisen näytteen valmistaminen

Kokoomanäytteen sisältämä aines sekoitetaan huolellisesti. Kiinteän lannoitteen paakkuuntumat ja nestemäisen lannoitteen mahdolliset saostumat rikotaan. Niitä ei saa poistaa kokoomanäytteestä.Tarvittaessa kokoomanäyte pienennetään ensin noin kahden kilon suuruiseksi (supistettu näyte) käyttämällä joko mekaanista näytteenjakajaa tai neljään osaan jakamisen periaatetta.Tämän jälkeen valmistetaan vähintään kolme näytettä kohdassa 5.4. määrätyt lopullisen näytteen kokoa koskevat vaatimukset huomioon ottaen. Kukin niistä laitetaan viralliseen näytepussiin (käytetään kahta päällekkäistä pussia) joko sinällään (kiinteät lannoitteet) suljettuna ilmatiiviisti tai erilliseen muovipulloon pakattuna (nestemäiset lannoitteet). Näytteiden käsittelyssä on huolehdittava siitä, etteivät näytteen ominaisuudet pääse käsittelyn aikana muuttumaan.Ammoniumnitraattilannoitenäytteet on säilytettävä 0-25 °C lämpötilassa.

7.LOPULLISEN NÄYTTEEN PAKKAAMINEN

Näytepussit varustetaan asianmukaiset tunnistetiedot sisältävällä nimilapulla, joka laitetaan päällekkäisten pussien väliin. Pussit sinetöidään niin, että niitä ei voi avata sinettiä rikkomatta.

8.NÄYTTEENOTTOPÖYTÄKIRJA

Jokaisesta näytteenotosta laaditaan näytteenottopöytäkirja, josta jokainen tarkastettava erä on helposti ja luotettavasti tunnistettavissa.

9.NÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN

Jokaisesta tarkastettavasta erästä lähetetään vähintään yksi lopullinen näyte mahdollisimman nopeasti kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maatalouskemian osastolle analysoitavaksi.

B. Muiden lannoitevalmisteiden näytteenottomenetelmä

Näytteenottomenetelmänä käytetään kasvintuotannon tarkastuskeskuksen asianomaista näytteenottomenetelmää.

Liite 3

LANNOITEVALMISTEIDEN VALVONNASSA KÄYTETTÄVÄT VIRALLISET ANALYYSIMENETELMÄT

1. ETY-lannoitteet

ETY-lannoitteiden tutkimisessa käytetään seuraavissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen II liitteessä mainituissa direktiiveissä säädettyjä analyysimenetelmiä:

1) komission direktiivi, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1977, lannoitteiden näytteenotto- ja analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (77/535/ETY);

2) komission direktiivi, annettu 14 päivänä joulukuuta 1978, lannoitteiden näytteenottoa ja analysoimista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/535/ETY muuttamisesta (79/138/ETY);

3) komission direktiivi, annettu 1 päivänä elokuuta 1989, lannoitteiden analyysi- ja näytteenottomenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/535/ETY täydentämisestä ja muuttamisesta (89/519/ETY); ja

4) komission direktiivi, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, runsastyppisten yksiravinteisten ammoniumnitraattilannoitteiden ominaisuuksien, raja-arvojen ja räjähtämättömyyden valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (87/94/ETY) (oikaistu EYVL N:o L63, 7.2.1987, s. 16-20), seuraavasti:


Direktiivi 	EYVL N:o 		Menetelmä
77/535/ETY 	L213/5	1. 	NÄYTTEEN VALMISTUS
					ANALYSOINTIA VARTEN
77/535/ETY 	L213/9	2. 	TYPPI
77/535/ETY 	L213/9 	2.1 	Ammoniakkitypen määritys
77/535/ETY 	L213/19 2.2. 	Nitraatti- ja ammoniumtypen määritys
77/535/ETY 	L213/19 2.2.1. 	Ulschin mukaan
77/535/ETY 	L213/21 2.2.2. 	Arndin mukaan
77/535/ETY 	L213/23 2.2.3. 	Devardan mukaan
77/535/ETY 	L213/28	2.3. 	Kokonaistyppipitoisuuden määritys
77/535/ETY 	L213/28 2.3.1. 	Kalsiumsyanamidista, nitraatiton
77/535/ETY 	L213/30	2.3.2. 	Nitraatteja sisältävästä kalsiumsyanamidista
77/535/ETY 	L213/33 2.3.3. 	Ureasta
77/535/ETY 	L213/35	2.4. 	Syanamiditypen määrittäminen
77/535/ETY 	L213/38	2.5. 	Urean biureetin määrittäminen
77/535/ETY 	L213/41 2.6. 	Eri typpimuotojen määritys samasta näytteestä
77/535/ETY 	L213/41	2.6.1. 	Lannoitteista, jotka sisältävät typpeä ainoastaan
					nitraatti-, ammonium-, urea- ja syanamidityppenä
77/535/ETY 	L213/55 2.6.2. 	Lannoitteista, jotka sisältävät typpeä ainoastaan
					nitraatti-, ammonium- ja ureatyppenä
77/535/ETY 	L213/62 3. 	FOSFORI
77/535/ETY 	L213/62	3.1. 	Uuttaminen
77/535/ETY 	L213/62 3.1.1. 	Mineraalihapoilla
77/535/ETY 	L213/63	3.1.2 	2%:lla muurahaishapolla
77/535/ETY 	L213/64	3.1.3. 	2%:lla sitruunahapolla
77/535/ETY 	L213/65 3.1.4. 	Neutraalilla ammoniumsitraatilla
77/535/ETY 	L213/68 3.1.5. 	Emäksisellä ammoniumsitraatilla
77/535/ETY 	L213/68 3.1.5.1.Petermannin mukaan 65°C:n lämpötilassa
77/535/ETY 	L213/70 3.1.5.2.Petermannin mukaan huonelämpötilassa
77/535/ETY 	L213/71 3.1.5.3.Joulien mukaan
77/535/ETY 	L213/73	3.1.6. 	Vedellä
77/535/ETY 	L213/74 3.2. 	Uutetun fosforin määrittäminen
77/535/ETY 	L213/77	4. 	KALIUM
77/535/ETY 	L213/77	4.1. 	Vesiliukoisen kaliumin määrittäminen
79/138/ETY 	L39/4	5. 	MAGNESIUM
79/138/ETY 	L39/4	5.2. 	Kokonaismagnesiumin määrittäminen, titrimetrinen menetelmä
79/138/ETY 	L39/7	5.3 	Vesiliukoisen magnesiumin määrittäminen
79/138/ETY 	L39/8	5.4 	Kokonaismagnesiumin määrittäminen spektrofotometrisesti
77/535/ETY 	L213/85	6. 	KLOORI
77/535/ETY 	L213/85	6.1. 	Kloridien määrittäminen orgaanisen aineen puuttuessa
77/535/ETY 	L213/88	7. 	JAUHATUKSEN HIENOUS
77/535/ETY 	L213/88	7.1. 	Hienouden määrittäminen kuivamenetelmällä
77/535/ETY 	L213/89	7.2 	Pehmeiden luonnonfosfaattien jauhatushienouden määrittäminen
89/519/ETY 	L265/32	8 	SIVURAVINTEET
89/519/ETY 	L265/32	8.1. 	Kalsiumin, magnesiumin, natriumin ja sulfaattimuotoisen
					rikin kokonaismäärän uuttaminen
89/519/ETY 	L265/33	8.2 	Eri muodoissa olevan rikin kokonaismäärän uuttaminen
89/519/ETY 	L265/34	8.3 	Vesiliukoisen kalsiumin, magnesiumin, natriumin ja 
					sulfaattimuotoisen rikin uuttaminen
89/519/ETY 	L265/35	8.4 	Eri muodoissa olevan vesiliukoisen rikin uuttaminen
89/519/ETY 	L265/36	8.5 	Alkuainerikin uuttaminen ja määritys
89/519/ETY 	L265/38	8.6 	Uutetun kalsiumin manganometrinen määritys oksalaattina 
					saostamisen jälkeen
89/519/ETY 	L265/40	8.7 	Magnesiumin määrittäminen, AAS-menetelmä
89/519/ETY 	L265/42	8.8 	Magnesiumin määrittäminen kompleksometrisesti
89/519/ETY 	L265/45	8.9 	Sulfaattien määrittäminen
89/519/ETY 	L265/30	8.10 	Uutetun natriumin määrittäminen
87/94/ETY 		L38/4,L63/16 	Lämpökäsittelyjen soveltamismenetelmät
87/94/ETY 		L38/5		Öljynpidätyskyvyn määrittäminen
87/94/ETY 		L38/7,L63/17 	Palavien ainesosien määrittäminen
87/94/ETY 		L38/11		pH-arvon määrittäminen
87/94/ETY 		L38/11,L63/17 	Hiukkaskoon määrittäminen
87/94/ETY 		L38/12,L63/17 	Kloridi-ionina olevan klooripitoisuuden määrittäminen
87/94/ETY 		L38/17,L63/17 	Räjähtämättömyyskoe

2. Muut lannoitteet lukuunottamatta eloperäisiä lannoitteita


Määritettäväainesosa	KTTK N:o*)	Menetelmä
Typpi	L03031	Veteen liukeneva typpi ammonium- ja nitraattityppeä 
			sisältävistä lannoitteista J. of AOAC 1975
Typpi	L03061	Veteen liukeneva kokonaistyppi orgaanista typpeä, ammonium- 
			ja nitraattityppeä sisältävistä lannoitteista J. of AOAC 1975
Typpi 	L03041	Kokonaistyppi orgaanista typpeä, ammoniumtyppeä ja nitraattityppeä 
			sisältävistä lannoitteista J. of AOAC 1975
Typpi	L03071	Ammoniumtyppi lannoitteista J. of AOAC 1975
Typpi	L03091	Ureatyppi lannoitteista J. of AOAC 1975
Fosfori 	L03111	Kivennäishappoihin liukeneva fosfori lannoitteistaKTTK:n menetelmä
Fosfori	L03131	Veteen liukeneva fosfori lannoitteista KTTK:n menetelmä
Fosfori	L03171	Veteen ja neutraaliin ammoniumsitraattiin liukeneva fosfori 
			lannoitteista J. of AOAC 1975
Fosfori	L03151	2-%:een sitruunahappoon liukeneva fosfori lannoitteista KTTK:n menetelmä
Kalium 	L03211	Kalium mitta-analyyttisesti lannoitteista J.of AOAC 1970
Kalium	L03191	Kokonaiskalium veteen liukenemattomista lannoitteista KTTK:n menetelmä
Kalium	L03211 	Veteen liukeneva kalium lannoitteista KTTK:n menetelmä
Kalium	H03195 	Kalium lannoitteista AAS-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Natrium 	H03553 	Natrium lannoitteista AAS-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Kalsium	H03305	Kalsiumin, magnesiumin,
magnesium	H03415	raudan, mangaanin,
rauta	H07053	kuparin ja sinkin,
mangaani	H07073	määrittäminen lannoitteista
kupari	H07093	AAS-menetelmällä
sinkki	H07113	KTTK:n menetelmä (modifioitu J. of AOAC 1990)
Molybdeeni	H07133	Molybdeenin ja koboltin määrittäminen
koboltti	H07153	lannoitteista AAS-menetelmällä KTTK:n menetelmä (modifioitu 93/1/EEC)
Magnesium	H03417	Magnesiumin, natriumin, raudan,
natrium	H03555	mangaanin, kuparin, sinkin,
rauta	H07057	molybdeenin ja koboltin
mangaani	H07077	määrittäminen lannoitteista ICP-menetelmällä
kupari	H07097	KTTK:n menetelmä
sinkki	H07117
molybdeeni	H07135
koboltti	H07157
*) KTTK = Kasvintuotannon tarkastuskeskus/maatalouskemian osasto/analyysimenetelmän numero
Magnesium	H03411	Magnesium titrimetrisesti lannoitteista
			KTTK:n menetelmä
Boori	H07031	Boorin määrittäminen lannoitteista
			spektrofotometrisesti J. of AOAC 1978
Boori	H07036	Boorin määrittäminen lannoitteista
			ICP-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Boori	H07037	Vesiliukoisen boorin määrittäminen
			lannoitteista ICP-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Seleeni	H07239	Seleenin määrittäminen lannoitteista
			hydridimenetelmällä KTTK:n menetelmä
Seleeni	H07237	Seleenin määrittäminen lannoitteista
			fluorometrisesti KTTK:n menetelmä
Lyijy	H07271	Lyijyn määrittäminen lannoitteista
			AAS-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Kadmium	H07293	Kadmiumin määrittäminen lannoitteista
			AAS-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Elohopea	H07313	Elohopean määrittäminen lannoitteista
			kylmähöyrymenetelmällä J. of AOAC 1973
Kromi	H07173/ Kromin määrittäminen
		H07175	AAS-menetelmällä/
			ICP-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Nikkeli	H07191/	Nikkelin määrittäminen
		H07192	AAS-menetelmällä/
			ICP-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Arseeni	H07251	Arseenin määrittäminen hydridi-
			menetelmällä KTTK:n menetelmä
Vanadiini	H07390 	Vanadiinin määrittäminen
			ICP-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Kloridi	L00371	Kloridin potentiometrinen määritys
			KTTK:n menetelmä
Rikki	H03335	Rikin määrittäminen lannoitteista
			ICP-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Rikki	L03311	Rikin määrittäminen lannoitteista
			ionikromatografilla KTTK:n menetelmä
Kosteus	L00213	Kosteus Karl Fischer-menetelmällä Anal. Chem. 23 (1951) 1332
Kosteus	L03733	Kosteus vakuumilämpökaappimenetelmällä
			J. of AOAC 1975
pH		L03611	pH:n määrittäminen
(happamuus)KTTK:n menetelmä
Hehkutus-	L03651	Hehkutusjäännöksen määrittäminen
jäännös		KTTK:n menetelmä
Hienousaste	Hienousasteen määrittäminen (seulonta) KTTK:n menetelmä
Pöly	L03691	Pölypitoisuuden määrittäminen
			KTTK:n menetelmä

3. Muut lannoitevalmisteet

3.1. Epäorgaaniset maanparannusaineet (kalkitusaineet)


Määritettävä	KTTK N:o	Menetelmä
ainesosa
Neutraloivakyky	L03373		Potentiometrinen menetelmä neutraloivan 
					kyvyn määrittämiseksi J. of AOAC 1961
Nopeavaikutteinen 	L03361		Nopeavaikutteinen neutraloiva kyky 
neutraloiva kyky			pH-staattimenetelmällä KTTK:n menetelmä
Magnesium		H03416/H03417	Magnesiumin määrittäminen maanparannus- 
					aineista AAS-menetelmällä/ ICP-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Kalsium ja		L03371		Kompleksometrinen menetelmä neutraloivan 
magnesium				kyvyn määrittämiseksi KTTK:n menetelmä
Magnesium		H03415		Magnesiumin, natriumin,
natrium		H03553		raudan, mangaanin, kuparin ja sinkin
rauta		H07053		määrittäminen maanparannusaineista
mangaani		H07073		AAS-menetelmällä
kupari		H07093		KTTK:n menetelmä
sinkki		H07113
Magnesium		H03417		Magnesiumin, natriumin,
natrium		H03555		raudan, mangaanin, kuparin ja sinkin
rauta		H07057		määrittäminen maanparannusaineista
mangaani		H07077		ICP-menetelmällä
kupari		H07097		KTTK:n menetelmä
sinkki		H07117
Boori		H07031		Boorin määrittäminen spektrofotometrisesti
					J. of AOAC 1978
Boori		H07036		Boorin määrittäminen ICP-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Seleeni		H07239		Seleenin määrittäminen hydridimenetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Lyijy		H07271		Lyijyn määrittäminen maanparannusaineista
					AAS-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Kadmium		H07291		Kadmiumin määrittäminen maanparannusaineista
					AAS-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Elohopea		H07313		Elohopean määrittäminen maanparannusaineista
					kylmähöyrymenetelmällä KTTK:n menetelmä 
					(modifioitu J.of AOAC 1973)
Kromi		H07173/		Kromin määrittäminen AAS-menetelmällä/
			H07175		ICP-menetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Nikkeli		H07191/		Nikkelin määrittäminen AAS-menetelmällä/
			H07192		ICP-menetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Arseeni		H07251		Arseenin määrittäminen hydridimenetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Vanadiini		H07390		Vanadiinin määrittäminen ICP-menetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Kosteus		L03731		Kosteuden määrittäminen lämpökaappimenetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Hienousaste			Hienousasteen määrittäminen (seulonta) KTTK:n menetelmä
pH(happamuus)	L03611		pH:n määrittäminen
					KTTK:n menetelmä

3.2. Eloperäiset lannoitteet, maanparannusturpeet, maanparannuskompostit, lannoitetut kasvualustat ja kompostointivalmisteet


Määritettävä	KTTK N:o	Menetelmä
ainesosa
Typpi		L03061		Typen kokonaispitoisuus K2SO4-uutolla J. of AOAC 1975
Fosfori		H03117		Fosforin määrittäminen ICP-menetelmällä KTTK:n menetelmä
Kalium 		L03213		Kalium orgaanista ainetta sisältävistä lannoitteista 
					KTTK:n menetelmä
Kalium		H03195		Kaliumin, kalsiumin,
kalsium		H03305		magnesiumin, natriumin,
magnesium		H03415		raudan, mangaanin, kuparin
natrium		H03553		ja sinkin määrittäminen
rauta		H07053		maanparannusaineista
mangaani		H07073		AAS-menetelmällä
kupari		H07093		KTTK:n menetelmä
sinkki		H07113
Kalium		H03196		Kaliumin, kalsiumin,
kalsium		H03306		magnesiumin, natriumin,
magnesium		H03417		raudan, mangaanin, kuparin
natrium		H03555		sinkin ja rikin määrittäminen
rauta		H07057		maanparannusaineista
mangaani		H07077		ICP-menetelmällä
kupari		H07097		KTTK:n menetelmä
sinkki		H07117
rikki		H03335
Boori		H07037		Vesiliukoisen boorin määrittäminen
					KTTK:n menetelmä
Seleeni		H07239		Seleenin määrittäminen hydridimenetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Lyijy		H07271		Lyijyn määrittäminen AAS-menetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Kadmium		H07291		Kadmiumin määrittäminen AAS-menetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Elohopea		H07313		Elohopean määrittäminen kylmähöyrymenetelmällä
					J. of AOAC 1973
Kromi		H07173/		Kromin määrittäminen AAS-menetelmällä/
			H07175		ICP-menetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Nikkeli		H07191/		Nikkelin määrittäminen AAS-menetelmällä/
			H07192		ICP-menetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Arseeni		H07253		Arseenin määrittäminen hydridimenetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Vanadiini		H07390		Vanadiinin määrittäminen ICP-menetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Kloridi		L00371		Kloridin potentiometrinen määrittäminen
					KTTK:n menetelmä (modifioitu J. of AOAC 1969)
pH(happamuus)	L03611		pH:n määrittäminen
					KTTK:n menetelmä
Kosteus		L03731		Kosteuden määrittäminen lämpökaappimenetelmällä
					KTTK:n menetelmä
Hienousaste			Hienousasteen määrittäminen (seulonta) KTTK:n menetelmä
Hehkutushäviö	L03661		Hehkutushäviön (humuspitoisuuden) määrittäminen
					KTTK:n menetelmä
Johtoluku		L03571		Johtoluvun määrittäminen
					KTTK:n menetelmä
Johtokyky 		LO3591		Johtokyvyn määrittäminen
					KTTK:n menetelmä
E. Coli-bakteerit	M75921		Escherichia colibakteerien lukumäärä
					Nordisk Metodikkommitt för livsmedel (NMKL) 147, 1993
Salmonella- 	M76101		Salmonellan toteaminen 
bakteerit				Nordisk Metodikkommitt för livsmedel (NMKL) 71, 4. painos 1991
Streptokokit	M75701		Streptokokkien lukumäärä
					KTTK:n menetelmä (modifioitu ISO 7899/1, 1984)
Kompostinkypsyys	M79101		Jannin testi Jann G.J. et. al. Method for the 
					determination of completion of composting, 
					Appl. Microbiol., Vol 7 (1959) s. 271-275
Typpibakteerit 	M75261		Typpibakteerien lukumäärä KTTK:n menetelmä 
(Rhizobium)			(modifioitu Bergey's Manual for Systematic Bacteriology
					(1984) osa I, s. 234-247)

Lannoitteena, maanparannusaineena, lannoitettuna kasvualustana tai kompostointivalmisteena käytettäväksi kelpaavan sivutuotteen tutkimiseen käytetään soveltuvin osin edellä esitettyjä menetelmiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.