46/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä lannoitevalmisteista

Maa- ja metsätalousministeriö on 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun lannoitelain (232/93) 8 §:n 2 momentin sekä 9 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee lannoitelain (232/93) 2 §:ssä tarkoitettuja maanparannusaineita, lannoitettuja kasvualustoja, typpibakteerivalmisteita ja kompostointivalmisteita sekä maanparannusaineena, lannoitettuna kasvualustana tai kompostointivalmisteena käytettäväksi kelpaavia sivutuotteita.

2 §
Tyyppinimen ja kauppanimen vahvistaminen

Lannoitelain 9 §:ssä tarkoitettuja tyyppinimiä ja kauppanimiä muodostettaessa ja vahvistettaessa on otettava huomioon tämän päätöksen liitteestä 1 ilmenevät periaatteet.

3 §
Laatuvaatimukset

Maanparannusaineiden, lannoitettujen kasvualustojen, kompostointivalmisteiden ja sellaisena käytettäväksi kelpaavien sivutuotteiden sekä typpibakteerivalmisteiden on sen lisäksi, mitä lannoitelain 8 §:ssä on säädetty, täytettävä tämän päätöksen liitteessä 2 määrätyt laatuvaatimukset.

4 §
Merkitseminen

Maanparannusaineen, lannoitetun kasvualustan, kompostointivalmisteen ja sellaisena käytettäväksi kelpaavan sivu tuotteen sekä typpibakteerivalmisteen tuoteselosteessa on ostajalle annettava tämän päätöksen liitteessä 3 määrätyt tiedot. Muita tietoja ei maanparannusaineista, lannoitetuista kasvualustoista, typpibakteerivalmisteista tai kompostointivalmisteista saa ostajalle tuoteselosteessa ilmoittaa.

Merkintöjen tekemisessä on lannoitelain 10 §:ssä säädetyn lisäksi noudatettava liitteestä 3 ilmeneviä vaatimuksia.

Liitteessä 4 on määrätty tarkastuksessa todetun ravinnepitoisuuden suurimmat sallitut poikkeamat tuoteselosteessa ilmoitetusta arvosta.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Nuorempi hallitussihteeri
Maria Teirikko

Liite 1

LANNOITEVALMISTEIDEN TYYPPINIMEN JA KAUPPANIMEN VAHVISTAMINEN

Lannoitevalmisteen lajista saa käyttää vain seuraavia tyyppinimiä:

MAANPARANNUSAINEET

Kalkkikivijauhe

Kalkkikivirouhe

Magnesiumpitoinen kalkkikivijauhe

Dolomiittikalkki

Dolomiittirouhe

Leväkalkki

Liejukalkki

Kuonakalkki

Kuona

Meesakalkki

Kalkkikivipitoinen kivijauhe

Maanparannustuhka

Maanparannusturve

Maanparannuskomposti

Lantaseos

LANNOITETUT KASVUALUSTAT

Viljelyturve

Kasvuturve

Kukkamulta tai vastaava kasvualusta

KOMPOSTOINTIVALMISTEET

Orgaaninen/epäorgaaninen/biologinen kompostointivalmiste

TYPPIBAKTEERIVALMISTEET

Kasvilajikohtainen typpibakteerivalmiste

Lannoitevalmisteelle voidaan antaa kauppanimi. Se ei saa olla ristiriidassa valmisteen tyyppinimen, alkuperän, koostumuksen tai käyttötarkoituksen kanssa eikä se saa antaa tuotteen ominaisuuksista tai vaikutuksesta ostajalle tai käyttäjälle harhaanjohtavaa käsitystä.

Liite 2

MAANPARANNUSAINEIDEN, LANNOITETTUJEN KASVUALUSTOJEN, KOMPOSTOINTIVALMISTEIDEN JA SELLAISENA KÄYTETTÄVÄKSI KELPAAVIEN SIVUTUOTTEIDEN SEKÄ TYPPIBAKTEERIVALMISTEIDEN LAATUVAATIMUKSET

I RASKASMETALLIT; enimmäispitoisuus mg/kg

Maanparannusaine tai kompostointivalmiste Lannoitettu kasvualusta
mg/kg mg/l
Elohopea (Hg) 2,0 0,2
Kadmium (Cd) 3,0 0,5
Arseeni (As) 50 10
Nikkeli (Ni) 100 60
Lyijy (Pb) 150 60
Kupari (Cu) 6001) 100
Sinkki (Zn) 15001) 150

1) Enimmäispitoisuuden ylitys maanparannusaineissa voidaan sallia, milloin kyseisestä ravinteesta on puutetta maaperässä, johon maanparannusainetta on tarkoitus levittää. Ylitys ei kuitenkaan saa johtaa maaperässä suurempiin pitoisuuksiin kuin lannoitetulle kasvualustalle on määrätty.

Edellä mainittuja maanparannusaineelle, lannoitetulle kasvualustalle ja kompostointivalmisteelle asetettuja vaatimuksia sovelletaan myös tällaisina valmisteina käytettäväksi kelpaaviin sivutuotteisiin.

Poiketen siitä, mitä edellä on määrätty, maanparannusaineita koskevia enimmäispitoisuusvaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta metsään levitettävään puun- tai turpeen tuhkaan eikä julkiseen viherrakentamiseen tai maisemointiin tarkoitettuihin maanparannusaineisiin.

II MUUT LAATUVAATIMUKSET

1. Maanparannusaineet

1.1. Kalkitusaineet (maanviljelyskalkit)

1.1.1. Kalkkikivijauhe

Kalkkikivijauheena myytävän kalkitusaineen tulee olla niin hienoa, että 98% siitä läpäisee seulan, jonka neliön muotoisen aukon sivu on 2,0 mm ja 50% seulan, jonka neliön muotoisen aukon sivu on 0,15 mm.

Kalkkikivijauheen happoa neutraloivan kyvyn tulee olla vähintään 30% kalsiumiksi (Ca) laskettuna.

Magnesiumpitoiseksi kalkkikivijauheeksi saadaan nimittää kalkkikivijauhetta, joka sisältää 2–7% magnesiumia (Mg).

1.1.2. Kalkkikivirouhe

Kalkkikivirouheen tulee hienousastetta lukuun ottamatta täyttää kalkkikivijauheelle edellä kohdassa 1.1.1. asetetut laatuvaatimukset.

1.1.3. Dolomiittikalkki

Dolomiittikalkkina myytävän kalkkikivijauheen tulee sekä hienousasteeltaan että happoa neutraloivalta kyvyltään täyttää kalkkikivijauheelle edellä kohdassa 1.1.1. asetetut laatuvaatimukset. Dolomiittikalkin tulee lisäksi sisältää yli 7% magnesiumia (Mg).

1.1.4. Dolomiittirouhe

Dolomiittirouheen tulee hienousastetta lukuun ottamatta täyttää dolomiittikalkille edellä kohdassa 1.1.3. asetetut laatuvaatimukset.

1.1.5. Leväkalkki

Leväkalkkina myytävän valmisteen tulee olla kalkkiutunutta merilevää ja sen tulee täyttää kalkkikivijauheelle edellä kohdassa 1.1.1. asetetut laatuvaatimukset hienousasteen suhteen. Valmisteen happoa neutraloivan kyvyn tulee olla vähintään 25% kalsiumiksi (Ca) laskettuna.

1.1.6. Liejukalkki

Liejukalkin happoa neutraloivan kyvyn tulee olla vähintään 20 % kalsiumiksi (Ca) laskettuna.

1.1.7. Kuonakalkki

Kuonakalkkina myytävän kuonan tulee hienousasteeltaan täyttää kalkkikivijauheelle edellä kohdassa 1.1.1. asetetut laatuvaatimukset. Kuonakalkin happoa neutraloivan kyvyn tulee olla vähintään 30% kalsiumiksi (Ca) laskettuna.

1.1.8. Kuona

Masuunikuonan happoa neutraloivan kyvyn tulee olla vähintään 25% kalsiumiksi (Ca) laskettuna. Teräskuonan happoa neutraloivan kyvyn on oltava vähintään 30% kalsiumiksi (Ca) laskettuna.

1.1.9. Meesakalkki

Meesakalkin happoa neutraloivan kyvyn tulee olla vähintään 20% kalsiumiksi (Ca) laskettuna.

1.1.10. Kalkkikivipitoinen kivijauhe

Kalkkikivipitoisena kivijauheena myytävän kalkitusaineen tulee täyttää hienousasteeltaan kalkkikivijauheelle edellä kohdassa 1.1.1. asetetut vaatimukset.

Kalkkikivipitoisen kivijauheen happoa neutraloivan kyvyn tulee olla vähintään 10% kalsiumiksi (Ca) laskettuna.

1.1.11. Maanparannustuhka

Ravintokasvien tuotantoon käytettävän maanparannustuhkan happoa neutraloivan kyvyn tulee olla vähintään 10% kalsiumiksi (Ca) laskettuna.

1.2. Maanparannusturve

Maanparannusturpeen on koostumukseltaan vastattava jäljempänä kohdassa 2.3. määriteltyä kasvuturpeen koostumusta. Hehkutusjäännös saa kuitenkin olla enintään 50 %.

1.3. Maanparannuskomposti

Maanparannuskomposti ei saa sisältää orgaanisia haitta-aineita eikä haitallisia mikro-organismeja siinä määrin, että sen käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä voi olla haittaa ihmisille, eläimille tai ympäristölle.

Maanparannuskompostin tulee olla siinä määrin kypsynyttä, ettei siinä ole haitallisia määriä fytotoksisia aineita (kasveille myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita).

Maanparannuskompostin tulee olla tasalaatuista ja se saa sisältää roskaavia epäpuhtauksia, kuten muovia tai lasia, enintään 0,5% tuotteen tuorepainosta. Maanparannuskompostin humuspitoisuuden on oltava vähintään 20% kuiva-aineen painosta.

Kompostivalmisteen tulee olla laadultaan sellaista, ettei sen käytön ja varastoinnin yhteydessä synny kohtuuttomia hajuhaittoja.

1.4. Lantaseos

Lantaseoksen tulee soveltuvin osin täyttää kohdassa 1.3. mainitut maanparannuskompostille asetetut laatuvaatimukset.

2. Lannoitetut kasvualustat

2.1. Yleiset laatuvaatimukset

Lannoitetun kasvualustan tulee täyttää edellä kohdassa 1.3. mainitut laatuvaatimukset mikro-organismien, fytotoksisten aineiden, orgaanisten haitta-aineiden ja hajuhaittojen suhteen.

2.2. Viljelyturve

Viljelyturpeen tulee olla vaaleaa rahkaturvetta, jonka maatumisaste on H 1–3 von Postin asteikolla mitattuna ja joka sisältää vähintään 90% rahkasammaljäänteitä, joista yli 80% tulee olla acutifoliaryhmän jäänteitä. Varpujen ja muiden puumaisten kasvien jäänteiden määrä saa olla enintään 3% ja tupasvillan jäänteiden määrä enintään 6% kuiva-aineen painosta.

2.3. Kasvuturve

Kasvuturpeen on oltava koostumukseltaan pääosin suokasvien jäännettä, sen maatumisasteen tulee olla H 1–6 von Postin asteikolla mitattuna ja sen hehkutusjäännös saa olla enintään 20% kuiva-aineen painosta.

2.4. Kukkamulta tai vastaava kasvualusta

Kukkamullan tai vastaavan kasvualustan tulee olla valmistettu kivennäismaa-aineksista tai sekoittamalla eloperäiseen ainekseen, kuten turve ja komposti, kivennäismaa-aineksia. Valmisteen johtoluku saa olla enintään 10.

3. Kompostointivalmisteet

Kompostointivalmisteiden tulee soveltuvin osin täyttää edellä kohdassa 1.3. mainitut laatuvaatimukset.

4. Typpibakteerivalmisteet

Typpibakteerivalmisteiden tulee soveltuvin osin täyttää edellä kohdassa 1.3. mainitut laatuvaatimukset.

Liite 3

I MAANPARANNUSAINEIDEN, LANNOITETTUJEN KASVUALUSTOJEN, KOMPOSTOINTIVALMISTEIDEN JA SELLAISENA KÄYTETTÄVÄKSI KELPAAVIEN SIVUTUOTTEIDEN SEKÄ TYPPIBAKTEERIVALMISTEIDEN TUOTESELOSTEESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT

1. Maanparannusaineet

1.1. Kalkitusaineet

– tyyppinimi (esimerkiksi kalkkikivijauhe, magnesiumpitoinen kalkkikivijauhe, kalkkikivirouhe, dolomiittikalkki, dolomiittirouhe, leväkalkki, liejukalkki, kuonakalkki, kuona, meesakalkki, kalkkikivipitoinen kivijauhe ja maanparannustuhka, esimerkiksi puun-, oljen- ja turpeentuhka),

– kauppanimi,

– kemiallinen koostumus tai valmisteeseen käytetyt raaka-aineet, elleivät ne käy ilmi tyyppinimestä,

– neutraloiva kyky prosentteina kalsiumiksi (Ca) laskettuna,

– nopeavaikutteinen neutraloiva kyky prosentteina kalsiumiksi (Ca) laskettuna,

– ravinteet prosentteina kokonaispainosta; pää- ja sivuravinteet voidaan ilmoittaa, jos niiden pitoisuudet ovat yli 1%, kuitenkin siten, että rikkipitoisuus tulee aina ilmoittaa, mikäli se on vähintään 1%; hivenravinteet voidaan ilmoittaa, jos niiden pitoisuudet ovat vähintään 0,1% tai niillä on muutoin merkitystä valmisteen käytön kannalta,

– kosteusprosentti, mikäli tuote on kostutettu,

– kalkitusaineen hienousaste,

– haitalliset raskasmetallit kadmium (Cd), elohopea (Hg), lyijy (Pb) ja nikkeli (Ni) mg/kg,

– pakkauskoko (kg), mikäli tavara toimitetaan pakattuna,

– käyttötarkoitus,

– käyttöohje ja -rajoitukset, joissa tarpeen mukaan on otettu huomioon valmisteen sisältämien raskasmetallien pitoisuudet,

– alkuperämaa, valmistaja, myyjä sekä valmistajan ja myyjän osoite.

1.2. Maanparannusturve

– tyyppinimi,

– kauppanimi,

– lisätyt aineet, niiden määrä (kg tai g/m3) ja laji; lisätystä lannoitteesta käytetään NPK -merkintää ja myös typen muodot ilmoitetaan, lannoitteen sisältämät sivu- ja hivenravinteet voidaan ilmoittaa,

– ravinteet (kokonais- tai liukoiset pitoisuudet) g/l tai mg/l, pH ja johtoluku (voidaan ilmoittaa)

– irtotiheys (kuiva-aineen tilavuuspaino) g/l,

– kosteusprosentti (voidaan ilmoittaa),

– humuspitoisuus (hehkutushäviö) prosentteina kuiva-aineesta,

– haitalliset raskasmetallit kadmium (Cd), elohopea (Hg) ja lyijy (Pb) mg/l,

– pakkauskoko (1 tai m3), mikäli valmiste toimitetaan pakattuna,

– käyttötarkoitus,

– käyttöohje ja -rajoitukset, joissa tarpeen mukaan on otettu huomioon valmisteen sisältämien raskasmetallien pitoisuudet,

– alkuperämaa, valmistaja, myyjä sekä valmistajan ja myyjän osoite.

1.3. Maanparannuskomposti

– tyyppinimi,

– kauppanimi,

– kompostoidut raaka-aineet (esimerkiksi lietelanta, kalkkistabiloitu liete, mädätetty liete ja turve) sekä kompostoinnin jälkeen lisätyt seosaineet ja niiden seossuhteet,

– pakkauskoko (1 tai kg), mikäli valmiste toimitetaan pakattuna,

– tilavuuspaino (myyntikosteudessa) g/l, (voidaan ilmoittaa),

– kosteusprosentti (voidaan ilmoittaa),

– humuspitoisuus (hehkutushäviö) prosentteina kuiva-aineesta,

– johtoluku ja pH (vesiuutteesta mitattuina),

– pääravinteet typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K) (kokonaispitoisuus); myös liukoiset pääravinteet voidaan ilmoittaa g/l tai mg/l,

– kokonais- tai liukoiset sivu- ja hivenravinteet kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S), boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn) sekä kloridipitoisuus (Cl) mg/l (voidaan ilmoittaa),

– karkeusaste; ilmoitettava myös, onko tuote seulottu vai ei,

– haitalliset raskasmetallit arseeni (As), kadmium (Cd), elohopea (Hg), lyijy (Pb) ja nikkeli (Ni) mg/l,

– käyttötarkoitus,

– käyttöohje ja -rajoitukset, joissa tarpeen mukaan on otettu huomioon valmisteen sisältämien raskasmetallien pitoisuudet,

– alkuperämaa, valmistaja tai valmistuttaja, myyjä sekä valmistajan, valmistuttajan ja myyjän osoite.

1.4. Lantaseos

– tyyppinimi,

– kauppanimi,

– raaka-aineet sekä niiden seossuhteet; lantalaji mainittava, esimerkiksi kananlanta ja hevosenlanta,

– pakkauskoko (1 tai kg), mikäli valmiste toimitetaan pakattuna,

– tilavuuspaino (myyntikosteudessa) g/l (voidaan ilmoittaa),

– kosteusprosentti (voidaan ilmoittaa),

– humuspitoisuus (hehkutushäviö) prosentteina kuiva-aineesta,

– johtoluku ja pH (vesiuutteesta mitattuina),

– pääravinteet typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K) (kokonaispitoisuus g/l); liukoiset pääravinteet voidaan ilmoittaa,

– sivuravinteista rikki (S) tulee ilmoittaa, mikäli sitä on vähintään 5 g/l; muut sivu- ja hivenravinteet sekä kloridipitoisuus (Cl) voidaan ilmoittaa g/l tai mg/l,

– haitalliset raskasmetallit kadmium (Cd), elohopea (Hg) ja lyijy (Pb) mg/l,

– käyttötarkoitus,

– käyttöohje ja -rajoitukset, joissa tarpeen mukaan on otettu huomioon valmisteen sisältämien raskasmetallien pitoisuudet,

– alkuperämaa, valmistaja, myyjä sekä valmistajan ja myyjän osoite.

2. Lannoitetut kasvualustat

2.1. Viljelyturve

– tyyppinimi,

– kauppanimi,

– raaka-aineen botaaninen koostumus,

– lisätyt aineet, niiden määrä (kg/m3, g/m3 tai l/m3) ja laji; lisätystä lannoitteesta käytetään NPK -merkintää ja myös typen muodot ilmoitetaan, lannoitteen sisältämät sivu- ja hivenravinteet voidaan ilmoittaa,

– puristenesteestä mitatut pH ja johtokyky mS/cm, pääravinteet typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K) mg/l,

– puristenesteestä mitatut sivu- ja hivenravinteet kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S), boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn) sekä kloridipitoisuus (Cl) mg/l (voidaan ilmoittaa),

– irtotiheys (kuiva-aineen tilavuuspaino) g/l,

– kosteus painoprosentteina (voidaan ilmoittaa),

– karkeusaste (esimerkiksi karkea, keskikarkea, hieno),

– haitalliset raskasmetallit kadmium (Cd), elohopea (Hg) ja lyijy (Pb) mg/l,

– irtotilavuus (l tai m3), mikäli tavara toimitetaan pakattuna,

– käyttöohje ja -rajoitukset, joissa tarpeen mukaan on otettu huomioon valmisteen sisältämien raskasmetallien pitoisuudet,

– alkuperämaa, valmistaja, myyjä sekä valmistajan ja myyjän osoite.

2.2. Kasvuturve ja turvepohjaiset kasvualustat

– tyyppinimi,

– kauppanimi,

– raaka-aineen botaaninen koostumus,

– lisätyt aineet, niiden määrä (kg/m3, g/m3 tai l/m3) ja laji; lisätystä lannoitteesta käytetään NPK -merkintää ja myös typen muodot ilmoitetaan, lannoitteen sisältämät sivu- ja hivenravinteet voidaan ilmoittaa,

– puristenesteestä tai maa-analyysimenetelmällä mitatut pH ja johtokyky tai johtoluku sekä pääravinteet typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K) mg/l,

– puristenesteestä tai maa-analyysimenetelmällä mitatut sivu- ja hivenravinteet kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na), rikki (S), boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn) sekä kloridipitoisuus mg/1 (voidaan ilmoittaa),

– irtotiheys (kuiva-aineen tilavuuspaino) g/l,

– kosteus painoprosentteina (voidaan ilmoittaa),

– humuspitoisuus (hehkutushäviö) prosentteina kuiva-aineesta (voidaan ilmoittaa),

– karkeusaste (esimerkiksi karkea, keskikarkea, hieno tai enimmäiskarkeus),

– haitalliset raskasmetallit kadmium (Cd), elohopea (Hg) ja lyijy (Pb) mg/l,

– irtotilavuus (1 tai m3), mikäli valmiste toimitetaan pakattuna,

– käyttöohje ja -rajoitukset, joissa tarpeen mukaan on otettu huomioon valmisteen sisältämien raskasmetallien pitoisuudet,

– alkuperämaa, valmistaja, myyjä sekä valmistajan ja myyjän osoite.

2.3. Kukkamulta tai vastaava kasvualusta

– tyyppinimi,

– kauppanimi,

– kompostoidut raaka-aineet sekä kompostoinnin jälkeen lisätyt seosaineet ja niiden seossuhteet,

– mullan tilavuus (l tai m3), mikäli valmiste toimitetaan pakattuna,

– kosteusprosentti (voidaan ilmoittaa),

– maa-analyysimenetelmällä mitatut pH ja johtoluku sekä ravinteet kuten kohdassa 2.2.,

– karkeusaste (valmisteen enimmäiskarkeus, mm),

– haitalliset raskasmetallit kadmium (Cd), elohopea (Hg) ja lyijy (Pb) mg/l,

– käyttötarkoitus,

– käyttöohje ja -rajoitukset, joissa tarpeen mukaan on otettu huomioon valmisteen sisältämien raskasmetallien pitoisuudet,

– alkuperämaa, valmistaja, myyjä sekä valmistajan ja myyjän osoite.

Irtotavarana myytävästä tuotteesta on lisäksi ilmoitettava:

– tilavuuspaino myyntikosteudessa g/l,

– humuspitoisuus (hehkutushäviö) prosentteina kuiva-aineesta.

3. Kompostointivalmisteet (eli kompostiherätteet)

– tyyppinimi, josta tulee ilmetä, onko tuote orgaanista, epäorgaanista vai biologista alkuperää,

– kauppanimi,

– tuotteen kemiallinen koostumus ja raaka-ainetiedot (lueteltava suuruusjärjestyksessä),

– kokonaistyppi (N) prosentteina sekä muut mahdolliset ravinteet,

– mikro-organismien laatu ja määrä, mikäli valmisteen vaikutus kompostointiaineena perustuu niihin,

– käyttötarkoitus,

– käyttöohje ja -rajoitukset, joissa tarpeen mukaan on otettu huomioon valmisteen sisältämien raskasmetallien pitoisuudet,

– alkuperämaa, valmistaja, myyjä sekä valmistajan ja myyjän osoite.

4. Typpibakteerivalmisteet

– tyyppinimi, josta tulee käydä ilmi kasvilaji, jonka siemenille valmiste on tarkoitettu,

– elävien typpibakteerien lukumäärä grammassa valmistetta,

– siemenmäärä, jonka käsittelyyn valmistemäärä riittää,

– käyttöohje ja -rajoitukset, joissa tarpeen mukaan on otettu huomioon valmisteen sisältämien raskasmetallien pitoisuudet,

– viimeinen käyttöpäivä,

– alkuperämaa, valmistaja, myyjä sekä valmistajan ja myyjän osoite.

5. Maanparannusaineena, lannoitettuna kasvualustana tai kompostointivalmisteena käytettäväksi kelpaavat sivutuotteet

– tavaran alkuperä,

– käyttötarkoitus,

– käyttöohje ja -rajoitukset, joissa tarpeen mukaan on otettu huomioon valmisteen sisältämien raskasmetallien pitoisuudet,

– koostumus ja ominaisuudet, siltä osin kuin niillä on merkitystä sivutuotteen maanparannusaineeksi, lannoitetuksi kasvualustaksi tai kompostointivalmisteeksi soveltuvuuden kannalta,

– haitalliset raskasmetallit arseeni (As), kadmium (Cd), elohopea (Hg), lyijy (Pb) ja nikkeli (Ni) mg/kg.

Lukuarvot edellä kohdissa 1–5 voidaan ilmoittaa myös vaihteluvälinä. Vaihteluväli saa olla enintään tämän päätöksen liitteessä 4 määrätyn poikkeaman suuruinen. Tämä ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa laatuominaisuudelle ei ole määrätty suurinta sallittua poikkeamaa.

II MERKINTÖJEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Tuoteseloste on painettava tai kiinnitettävä helposti havaittavaan paikkaan ja sen merkintöjen tulee olla selvästi luettavissa. Kiinnitettyjen tuoteselosteiden on pysyttävä paikallaan suljettaessa pakkaus millä tahansa menetelmällä.

Tuoteselostemerkintöjä sisältävien asiakirjojen tulee olla valmisteiden mukana ja niiden on oltava helposti saatavilla valvontaa varten.

Tuoteseloste on laadittava suomen ja ruotsin kielellä.

Tuoteselosteessa ilmoitetut tiedot on selvästi erotettava kaikista muista pakkauksia, valmistetta tai asiakirjoja koskevista tiedoista.

Liite

MAANPARANNUSAINEIDEN, LANNOITETTUJEN KASVUALUSTOJEN, KOMPOSTOINTIVALMISTEIDEN JA SELLAISENA KÄYTETTÄVÄKSI KELPAAVIEN SIVUTUOTTEIDEN SEKÄ TYPPIBAKTEERIVALMISTEIDEN TARKASTUKSESSA TODETUN ARVON SALLITUT POIKKEAMAT TUOTESELOSTEESSA ILMOITETUSTA ARVOSTA

Maanparannusaineiden, lannoitettujen kasvualustojen, kompostointivalmisteiden ja sellaisena käytettäväksi kelpaavien sivutuotteiden sekä typpibakteerivalmisteiden tarkastuksessa todetut ravinnepitoisuudet saavat poiketa tuoteselosteessa mainituista pitoisuuksista seuraavasti1):

1. Maanparannusaineet

1.1. Kalkitusaineet

Ainesosa Ilmoitettu pitoisuus Suurin sallittu poikkeama
alaspäin ylöspäin
Neutraloiva kyky (Ca) -2,0%-yksikköä ei ylärajaa
Kalsium (Ca) -2,0%-yksikköä ei ylärajaa
Magnesium (Mg) -1,0%-yksikköä ei ylärajaa
Muut ravinteet vähintään 1% -10% ei ylärajaa
alle 1% -30% ei ylärajaa
Hienousaste (hiukkaskoko) -10% ei ylärajaa

1) Sallitut poikkeamat eivät koske tämän päätöksen liitteessä 2 mainittuja vähimmäis- ja enimmäisrajoja. Jos tuoteselosteessa mainitut arvot ilmoitetaan vaihteluvälinä, niihin ei sovelleta tässä liitteessä määrättyjä poikkeamia.

1.2. Muut maanparannusaineet

Ainesosa Suurin sallittu poikkeama
alaspäin ylöspäin
Irtotiheys,
tilavuuspaino -25% +25%
Johtoluku -50% +50%
pH -1-yksikköä +1-yksikköä
Humuspitoisuus -40% +40%
Pääravinteet -50% +100%
Sivu- ja hivenravinteet -50% +100%
Kosteus -25% +25%

2. Lannoitetut kasvualustat

Ainesosa Suurin sallittu poikkeama
alaspäin ylöspäin
Irtotiheys -25% +25%
Irtotilavuus -20% ei ylärajaa
Johtokyky,
johtoluku -50% +50%
pH -0,5-yksikköä +1,0-yksikköä
Pääravinteet -50% +100%
Sivu- ja hivenravinteet -50% +100%
Kosteus -25 +25%

3. Kompostointi- ja typpibakteerivalmisteet

Ainesosa Suurin sallittu poikkeama
alaspäin ylöspäin
Ravinteet -50% +100%
Mikro-organismien
lukumäärä -50% ei ylärajaa

4. Maanparannusaineena, lannoitettuna kasvualustana tai kompostointivalmisteena käytettäväksi kelpaavat sivutuotteet

Sivutuotteiden ravinnepitoisuuksissa sallittuihin poikkeamiin sovelletaan vastaaville valmisteille edellä kohdissa 1–3 määrättyjä poikkeamia tuotteen käyttötarkoituksen mukaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.