45/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös lannoitteista

Maa- ja metsätalousministeriö on 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun lannoitelain (232/93) 4–7 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee lannoitelain (232/93) 2 §:ssä tarkoitettuja lannoitteita ja lannoitteena käytettäväksi kelpaavia sivutuotteita.

2 §
Lannoiteluettelo

Maahantuoda, markkinoida ja markkinointia varten valmistaa saa tämän päätöksen liitteenä 1 olevaan lannoiteluetteloon merkittyjä lannoitteita edellyttäen, että ne täyttävät siinä mainitut sekä lannoitelaissa ja jäljempänä tässä päätöksessä säädetyt tai määrätyt vaatimukset.

Luetteloon merkitsemistä koskeva hakemus on toimitettava kasvintuotannon tarkastuskeskukselle kahtena kappaleena ja siinä on ilmoitettava tämän päätöksen liitteessä 2 mainitut tiedot. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen on toimitettava hakemus ja siitä antamansa lausunto maa- ja metsätalousministeriölle.

3 §
Erityiset laatuvaatimukset

Pelto- ja puutarhalannoitteissa saa olla enintään 50 mg kadmiumia fosforikiloa kohden.

Muissa kuin fosforia sisältävissä lannoitteissa saa olla enintään 3 mg kadmiumia kilossa kuiva-ainetta. Viimeksi mainittu vaatimus ei kuitenkaan koske ETY-lannoitteita.

Pelto- ja puutarhakäyttöön valmistettaviin, moniravinteisiin epäorgaanisiin seoslannoitteisiin saadaan lisätä seleeniä selenaattina 6 mg lannoitekiloa kohti. Tämä ei kuitenkaan koske ETY-lannoitteita.

4 §
Ammoniumnitraattilannoitteiden lisävaatimukset

Sen lisäksi, mitä 2 §:n 1 momentissa ja 3 §:n 1 momentissa määrätään, tulee sellaisten ammoniumnitraattilannoitteiden, jotka sisältävät yli 28 painoprosenttia typpeä, täyttää tämän päätöksen liitteessä 3 määrätyt vaatimukset. Tällaisia lannoitteita koskevat lannoitelain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut räjähtämättömyyskokeet on suoritettava sanotussa liitteessä määrätyllä tavalla.

5 §
Sivutuotteiden laatuvaatimukset

Lannoitelain 2 §:ssä tarkoitettujen lannoitteena käytettäväksi kelpaavien sivutuotteiden tulee täyttää tämän päätöksen liitteessä 4 määrätyt laatuvaatimukset.

6 §
Merkitseminen

Lannoitteen tai lannoitteena käytettäväksi kelpaavan sivutuotteen tuoteselosteessa on ostajalle sen lisäksi, mitä 2 §:n 1 momentissa määrätään, annettava tämän päätöksen liitteessä 5 määrätyt tiedot. Muita tietoja ei lannoitteista saa ostajalle tuoteselosteessa ilmoittaa. Liitteessä 5 ovat määräykset myös lannoitteiden tuoteselosteen yhteydessä ilmoitettavista tiedoista.

Merkintöjen tekemisessä on lannoitelain 6 §:ssä säädetyn lisäksi noudatettava liitteestä 5 ilmeneviä vaatimuksia.

7 §
Pakkausmääräykset

Lannoitelain 7 §:ssä tarkoitetut lannoitteita koskevat pakkausvaatimukset ovat tämän päätöksen liitteessä 6.

8 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Nuorempi hallitussihteeri
Maria Teirikko

Liite 1

A. YKSIRAVINTEISET LANNOITTEET

1. Typpilannoitteet

1.1. Lannoitteet, jotka voidaan varustaa "ETY-lannoite" -merkinnällä

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1)
1 2 3 4 5
1a. Kalsiumnitraatti Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa kalsiumnitraattia sekä mahdollisesti ammoniumnitraattia; 15% N. Typpi ilmoitetaan kokonaistyppenä tai nitraatti- ja ammoniumtyppenä. Ammoniumtypen enimmäispitoisuus 1.5% N. Kokonaistyppi, tai myös nitraattityppi, ammoniumtyppi 0.4 1) e
1b. Kalsiummagnesiumnitraatti Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa kalsiumnitraattia ja magnesiumnitraattia; 13% N. Nitraattityppi 0.4
Typpi ilmoitetaan nitraattityppenä; magnesium vesiliukoisena, vähimmäispitoisuus 3 % Mg. Vesiliukoinen magnesium 25 % (suht. poikkeama), enintään 0,55
2a. Natriumnitraatti Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa natriumnitraattia; 15 % N. Typpi ilmoitetaan nitraattityppenä. Nitraattityppi 0,4
2b. Chilensalpietari Caliche'sta (luonnon Chilensalpietari) valmistettu tuote, joka sisältää pääasiassa natriumnitraattia; 15% N. Typpi ilmoitetaan nitraattityppenä. Nitraattityppi 0,4
3a. Kalsiumsyanamidi Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa kalsiumsyanamidia, kalsiumia sekä mahdollisesti pieniä määriä ammoniumyhdisteitä ja ureaa; 18% N. Typpi ilmoitetaan kokonaistyppenä. Vähintään 75 % ilmoitetusta typestä tulee olla sitoutuneena syanamidimuotoon. Kokonaistyppi 1,0

1) a. Sallitut poikkeamat tarkoittavat määritetyn ravinnepitoisuuden sallittua poikkeamaa ilmoitetusta arvosta.

b. Sallittujen poikkeamien tarkoitus on sisältää valmistuksessa, näytteenotossa ja analyysissä tapahtuvat vaihtelut.

c. Tässä liitteessä esitettyihin vähimmäis- ja enimmäispitoisuuksiin ei sallita poikkeamia.

d. Kun enimmäismäärää ei ole mainittu, ilmoitettavan ravinnepitoisuuden ylittävälle määrälle ei ole rajoituksia.

e. Eri typpimuodoista ilmoitettavien pitoisuuksien tai fosforista ilmoitettavien liukoisuuksien sallittu poikkeama on 1/10 kyseisestä pitoisuudesta (kuitenkin enintään 2 painoprosenttia typpeä, 0,9 painoprosenttia fosforia) edellyttäen, että kyseisen ravinteen enimmäispitoisuus pysyy tässä liitteessä esitetyissä rajoissa.

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1)
1 2 3 4 5
3b. Typpipitoinen kalsiumsyanamidi Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa kalsiumsyanamidia, kalsiumoksidia sekä mahdollisesti pieniä määriä ammoniumyhdisteitä, ureaa ja lisättyä nitraattia; 18 % N. Kokonaistyppi 1.0
Nitraattityppi 1) e
Typpi ilmoitetaan kokonaistyppenä.
Vähintään 75 % muusta ilmoitetusta typestä kuin nitraattitypestä tulee olla sitoutuneena syanamidimuotoon.
Nitraattityppipitoisuus:
– vähimmäispitoisuus: 1% N
– enimmäispitoisuus: 3% N
4. Ammoniumsulfaatti Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa ammoniumsulfaattia; 20 % N. Ammoniumtyppi 0.3
Typpi ilmoitetaan ammoniumtyppenä.
5. Ammoniumnitraatti tai Kalsiumammoniumnitraatti (Kalkkiammonsalpietari) Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa ammoniumnitraattia ja joka voi sisältää täyteaineita, esim. jauhettua kalkkikiveä, kalsiumsulfaattia, jauhettua dolomiittia, magnesiumsulfaattia tai kiseriittiä; 20% N. Kokonaistyppi 0,8 (enintään 32%N)
0,6 (yli 32% N)
Nitraattityppi 1) e
Typpi ilmoitetaan nitraatti- ja ammoniumtyppenä. Kumpikin näistä typpimuodoista kattaa noin puolet mukana olevasta typestä. Ammoniumtyppi
Kalsiumammoniumnitraattimerkintä (kalkkiammonsalpietari) varataan lannoitteille, jotka sisältävät vain kalsiumkarbonaattia ja/tai magnesiumkarbonaattia ja kalsiumkarbonaattia (dolomiittia) ammoniumnitraatin lisäksi.
Karbonaattien vähimmäispitoisuuden on oltava 20% ja puhtausasteen vähintään 90%. Mikäli tuote sisältää yli 28 painoprosenttia typpeä (N), sen tulee täyttää tämän päätöksen liitteeseen 3 sisältyvät laatuvaatimukset.
6. Ammoniumsulfaattinitraatti Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa ammoniumnitraattia ja ammoniumsulfaattia; 25% N. Typpi ilmoitetaan ammonium- ja nitraattityppenä. Nitraattitypen vähimmäispitoisuus: 5% Kokonaistyppi 0.8
Ammoniumtyppi 1) e
Nitraattityppi
7. Magnesiumsulfaattinitraatti tai Magnesiumsulfaattisalpietari Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa ammoniumnitraattia, ammoniumsulfaattia, ja magnesiumsulfaattia; 19% N. Kokonaistyppi 0,8
Typpi ilmoitetaan ammonium- ja nitraattityppenä. Ammoniumtyppi 1) e
Nitraattitypen vähimmäispitoisuus: 6 % N. Nitraattityppi
Magnesium ilmoitetaan vesiliukoisena, vähimmäispitoisuus 3% Mg Vesiliukoinen magnesium 0,5
8. Magnesiumammoniumnitraatti tai Magnesiumpitoinen ammonsalpietari Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa ammoniumnitraatteja ja eräitä magnesiumyhdisteitä, kuten dolomiitti magnesiumkarbonaattia ja/tai magnesiumsulfaattia; 19% N. Kokonaistyppi 0.8
Ammoniumtyppi 1) e
Typpi ilmoitetaan ammonium- ja nitraattityppenä. Nitraattityppi
Nitraattitypen vähimmäispitoisuus: 6% N. Magnesium ilmoitetaan kokonaispitoisuutena, vähimmäispitoisuus 3% Mg Magnesiumin kokonaispitoisuus, ja mahdollisesti 0,5
vesiliukoinen magnesium 0,5
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1)
1 2 3 4 5
9. Urea Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa karbonyylidiamidia (karbamidia); 44% N. Kokonaistyppi ilmoitetaan ureatyppenä 0.4
Kokonaisureatyppi (sisältäen biureettia).
Biureettipitoisuus enintään 1,2%.
10. Typpilannoiteliuos Kemiallisesti ja veteen liuottamalla aikaansaatu valmiste, joka säilyy stabiilina ilmanpaineen muutoksista huolimatta ja johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäisiä orgaanisia ravinteita; 15% N Kokonaistyppi, sekä ne typen muodot, nitraattityppi, ammoniumtyppi ja/tai ureatyppi, joita on vähintään 1%. Jos biureettipitoisuus on alle 0,2%, merkintään voidaan lisätä sana "vähäbiureettinen". 0.6 1) e
Typpi ilmoitetaan kokonaispitoisuutena tai, jos typpeä on vain yhdessä muodossa, se ilmoitetaan nitraattityppenä, ammoniumtyppenä tai ureatyppenä.
Biureettipitoisuus enintään: urea-N x 0,026
11. Ammoniumnitraatti-urealiuos Kemiallisesti ja veteen liuottamalla aikaansaatu valmiste, joka sisältää ammoniumnitraattia ja ureaa; 26% N Kokonaistyppi, nitraattityppi, ammoniumtyppi ja ureatyppi. Jos biureettipitoisuus on alle 0,2%, merkintään voidaan lisätä sana "vähäbiureettinen" 0.6 1) e
Typpi ilmoitetaan kokonaispitoisuutena silloin, kun ureatyppeä on noin puolet koko typestä. Biureettipitoisuus enintään: 0,5%
12. Kalsiumnitraattiliuos Tuote, joka syntyy liuottamalla veteen kalsiumnitraattia; 8% N Typen kokonaispitoisuuden lisäksi: – typpi nitraattimuodossa – typpi ammoniummuodossa – kalsium, mikäli jokin sarakkeessa 3 esitetyistä käyttötarkoituksista 0,6 1) e
Typpi ilmoitetaan typpenä nitraattimuodossa, typpeä ammoniummuodossa enintään 1%
Tyyppimerkintään voi liittää tarkoituksen mukaan yhden seuraavista ilmauksista:
– lehtilannoitteeksi
– ravinneliuosten valmistamiseen
– kastelulannoitteeksi

1.2. Muut typpilannoitteet

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1)
1 2 3 4 5
1. Magnesiumnitraatti Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa kuusikidevedellistä magnesiumnitraattia (MgNO36H2O); 10% N, 8,4% Mg Nitraattityppi 0,6
Veteen liukeneva magnesium. Jos lannoite on kiteinen, voidaan se ilmoittaa 0,5
2. Metyleeniurea Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa ureaa (karbonyyliamidia, karbamidia) ja formaldehydiä. Kokonaistyppi, ureatyppi 1,0
32% N
3. Ureaformaldehydi Tuote, joka syntyy urean ja formaldehydin reaktiosta, ja joka sisältää pääasiassa ureaformaldehydimolekyylejä; polymeerinen yhdiste. Kokonaistyppi; ureatyppi, mikäli pitoisuus vähintaan 1 %. Ureaformaldehyditypestä kylmään veteen liukeneva typpi sekä yksinomaan kuumaan veteen liukeneva typpi. 1.0
Kokonaistyppi 36%
Ilmoitetusta kokonaistypen määrästä vähintään 60% on oltava kuumaan veteen liukenevaa. Vähintään 31% typestä ureaformaldehydityppeä, ureatypen pitoisuus enintään 5%.
4. Disyaanidiamidi Kemiallinen valmiste, joka sisältää pääasiassa syaaniamidia sekä mahdollisesti pieniä määriä ammoniumyhdisteitä. Kokonaistyppi 1,0
Ammoniumtyppi
60% N
5. Orgaaninen typpilannoite Pääasiassa eläinperäistä orgaanista ainetta sisältävä lannoite. Ei saa sisältää tauteja aiheuttavia bakteereja. Kokonaistyppi 1,0
3% N
Typen alkuperä mainittava.
6. Magnesiumnitraattiliuos Tuote joka syntyy liuottamalla veteen magnesiumnitraattia. Nitraattityppi 0,6
6% N Vesiliukoinen magnesium 0,6
5,4% Mg
pH vähintään 4
7. Typpiliuos Vesiliukoinen lannoite, johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäisiä orgaanisia aineita. Vesiliukoinen typpi sekä ne typen muodot (nitraatti-, ammonium- ja/tai ureatyppi), joita on vähintään 1% 0,6
15% N

2. Fosforilannoitteet

2.1. Lannoitteet, jotka voidaan varustaa "ETY-lannoite" -merkinnällä

Milloin hiukkaskoko on määrätty sellaisille lannoitteiden raaka-aineille, joita myydään rakeisena (lannoitteet 1, 3, 4, 5, 6 ja 7), se määritetään lannoitevalmisteiden valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (47/94) liitteessä 3 määrätyllä analyysimenetelmällä.

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1)
1 2 3 4 5
1. Emäksinen kuona: – Tuomasfosfaatit – Tuomaskuona Raudanvalmistuksessa fosforisulatetta käsittelemällä aikaan saatu valmiste, joka sisältää pääasiassa kalsiumsilikofosfaatteja; 5,2 % P. Kivennäishappoihin liukeneva fosfori, josta 75 % liukenee 2% sitruunahappoon (myynti Ranskaan ja Italiaan): 0,4
Fosfori ilmoitetaan kivennäishappoihin liukenevana fosforina, josta vähintään 75% liukenee 2% sitruunahappoon; 1) e
tai
4,4% P.
Fosfori ilmoitetaan 2% sitruunahappoon liukenevana fosforina. Kivennäishappoihin liukeneva fosfori ja 2% sitruunahappoon liukeneva fosfori (myynti Englantiin); 0,4
Hiukkaskoko: 1) e
vähintään 75% läpäisee 0,160 mm seulan,
vähintään 96% läpäisee 0,630 mm seulan.
2% sitruunahappoon liukeneva fosfori (myynti Saksaan, Belgiaan. Tanskaan, Irlantiin, Luxemburgiin, Alankomaihin, Itävaltaan, Suomeen, Norjaan ja Ruotsiin); 0,3
2a. Normaali superfosfaatti Valmiste, joka syntyy, kun jauhettu mineraalifosfaatti reagoi rikkihapon kanssa ja joka sisältää pääasiassa monokalsiumfosfaattia ja kalsiumsulfaattia; 7% P Neutraaliin ammoniumsitraattiin liukeneva fosfori. 0,3
Vesiliukoinen fosfori. 0,4
Fosfori ilmoitetaan neutraalin ammoniumsitraattiin liukenevana fosforina, vähintään 93% P-pitoisuudesta on vesiliukoista.
Analyysinäytteen määrä: 1 g.
2b. Väkevä superfosfaatti Valmiste, joka syntyy, kun jauhettu mineraalifosfaatti reagoi rikkihapon ja fosforihapon kanssa, ja joka sisältää pääasiassa monokalsiumfosfaattia ja kalsiumsulfaattia; Neutraaliin ammoniumsitraattiin liukeneva fosfori. 0,3
Vesiliukoinen fosfori. 0,4
10,9% P
Fosfori ilmoitetaan neutraaliin ammoniumsitraattiin liukenevana fosforina, vähintään 93% P-pitoisuudesta on vesiliukoista.
Analyysinäytteen määrä: 1 g.
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1)
1 2 3 4 5
2c. Kaksoissuperfosfaatti Valmiste, joka syntyy, kun jauhettu mineraalifosfaatti reagoi fosforihapon kanssa, ja joka sisältää pääasiassa monokalsiumfosfaattia; 16,6% P Neutraaliin ammoniumsitraattiin liukeneva fosfori 0,3
Fosfori ilmoitetaan neutraaliin ammoniumsitraattiin liukenevana fosforina, vähintään 93 % P-pitoisuudesta on vesiliukoista. Vesiliukoinen fosfori 0,6
Analyysinäytteen määrä: 3 g.
3. Osittain liuennut raakafosfaatti Valmiste, joka syntyy, kun jauhettu raakafosfaatti liuotetaan rikkihappoon tai fosforihappoon, ja joka sisältää pääasiassa monokalsiumfosfaattia, trikalsiumfosfaattia ja kalsiumsulfaattia; 8,7 % P Kivennäishappoihin liukeneva kokonaisfosfori 0,3
Veteen liukeneva fosfori 0,4
Fosfori ilmoitetaan kivennäishappoihin liukenevana fosforina, vähintään 40% P-pitoisuudesta on vesiliukoista.
Hiukkaskoko:
vähintään 90% läpäisee 0,160 mm seulan,
vähintään 98% läpäisee 0,630 mm seulan.
4. Dikalsiumfosfaatti Valmiste, joka syntyy, kun mineraalifosfaateista tai luista liuottamalla saatua fosforihappoa saostetaan, ja joka sisältää pääasiassa dikalsiumfosfaattidihydraattia; 16,6% P Emäksiseen ammoniumsitraattiin liukeneva fosfori 0,3
Fosfori ilmoitetaan emäksiseen ammoniumsitraattiin (Petermann) liukenevana fosforina
Hiukkaskoko:
vähintään 90% läpäisee 0,160 mm seulan,
vähintään 98% läpäisee 0,630 mm seulan
5. Kalsinoitu fosfaatti Valmiste, joka syntyy, kun jauhettua raakafosfaattia kuumennetaan emäksisten yhdisteiden ja piihapon kanssa, ja joka sisältää pääasiassa emäksistä kalsiumfosfaattia ja kalsiumsilikaattia; 10,9 % P Emäksiseen ammoniumsitraattiin liukeneva fosfori 0.3
Fosfori ilmoitetaan emäksiseen ammoniumsitraattiin (Petermann) liukenevana fosforina.
Hiukkaskoko:
vähintään 75% läpäisee 0,160 mm seulan,
vähintään 96% läpäisee 0,630 mm seulan
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1)
1 2 3 4 5
6. Alumiinikalsiumfosfaatti Amorfisessa muodossa oleva valmiste, joka syntyy kuumentamalla ja jauhamalla, ja joka sisältää pääasiassa alumiini- ja kalsiumfosfaattia; 13,1 % P. Kivennäishappoihin liukeneva kokonaisfosfori 0,3
Fosfori ilmoitetaan kivennäishappoihin liukenevana fosforina, vähintään 75 % ilmoitetusta P-pitoisuudesta liukenee emäksiseen ammoniumsitraattiin (Joulie). Emäksiseen ammoniumsitraattiin liukeneva fosfori 0,3
Hiukkaskoko:
vähintään 90% läpäisee 0,160 mm seulan,
vähintään 98% läpäisee 0,630 mm seulan.
7. Hienoksi jauhettu raakafosfaatti Valmiste, joka saadaan jauhamalla raakafosfaattia hienoksi, ja joka sisältää pääasiassa trikalsiumfosfaattia ja kalsiumkarbonaattia; 10,9% P. Kivennäishappoihin liukeneva kokonaisfosfori 0,3
Fosfori ilmoitetaan kivennäishappoihin liukenevana fosforina, vähintään 55 % P-pitoisuudesta liukenee 2% muurahaishappoon. 2% muurahaishappoon liukeneva fosfori 0,3
Hiukkaskoko: 0,063 mm seulan, läpäisevän materiaalin painoprosentti 5% ilmoitetusta arvosta
vähintään 90% läpäisee 0,063 mm seulan
vähintään 99% läpäisee 0,125 mm seulan.

2.2. Muut fosforilannoitteet

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1)
1 2 3 4 5
1. Hienoksi jauhettu apatiitti Valmiste, joka saadaan jauhamalla apatiittia hienoksi, ja joka sisältää pääasiassa trikalsiumfosfaattia; 15% P Kivennäishappoihin liukeneva fosfori 0,3
Fosfori ilmoitetaan kivennäishappoihoin liukenevana fosforina.
Hiukkaskoko:
vähintään 90% läpäisee 0,063 mm seulan, 0,063 mm seulan läpäisevän materiaalin painoprosentti 5 % ilmoitetusta arvosta
vähintään 99% läpäisee 0,125 mm seulan.
2. Ammonoitu osittain liuennut apatiitti Valmiste, joka syntyy, kun apatiittia liuotetaan stökiömetrisesti alimäärään fosforihappoa, ja vapaa fosforihappo neutraloidaan ammoniakilla. Kivennäishappoihin liukeneva fosfori 0,3
Valmiste sisältää pääasiassa monokalsiumfosfaattia, trikalsiumfosfaattia ja monoammoniumfosfaattia. Vesiliukoinen fosfori 0,4
15% P.
Fosfori ilmoitetaan kivennäishappoihin liukenevana fosforina, vähintään 40 % fosforipitoisuudesta on vesiliukoista.
Valmiste voi olla rakeinen tai jauheinen.

3. Kaliumlannoitteet

3.1. Lannoitteet, jotka voidaan varustaa "ETY-lannoite" -merkinnällä

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1)
1 2 3 4 5
1. Kainiitti Luonnon kaliumyhdisteistä saatava valmiste; Vesiliukoinen kalium 1,2
8,3% K. Kalium ilmoitetaan vesiliukoisena kaliumina.
3% Mg. Magnesium ilmoitetaan vesiliukoisena magnesiumina. Vesiliukoinen magnesium 0,5
Tavanomaiset kauppanimet voidaan lisätä.
2. Rikastettu kainiittisuola Luonnon kaliumyhdisteitä ja kaliumkloridia sekoittamalla saatu valmiste; 14,9 % K Vesiliukoinen kalium 0,8
Kalium ilmoitetaan vesiliukoisena kaliumina.
Tavanomaiset kauppanimet voidaan lisätä. Lisäksi voidaan ilmoittaa vesiliukoinen magnesium, milloin se on yli 3%. 0,5
3. Kalisuola Luonnon kaliumyhdisteistä saatu valmiste, joka sisältää pääasiassa kaliumkloridia; 30,7 % K. Vesiliukoinen kalium 0,8 (alle 45,6% K)
Kalium ilmoitetaan vesiliukoisena kaliumina.
Tavanomaiset kauppanimet voidaan lisätä. 0,4 (yli 45,6% K)
4. Magnesiumia sisältävä kaliumkloridi Luonnon kaliumyhdisteistä magnesiumyhdisteitä lisäämällä saatu valmiste, joka sisältää pääasiassa kaliumkloridia ja magnesiumyhdisteitä; 30,7 % K. Vesiliukoinen kalium 1,2
Kalium ilmoitetaan vesiliukoisena kaliumina.
3 % Mg. Magnesium ilmoitetaan vesiliukoisena magnesiumina. Vesiliukoinen magnesium 0,5
5. Kaliumsulfaatti Kaliumyhdisteistä kemiallisesti saatu valmiste, joka sisältää pääasiassa kaliumsulfaattia; 39 % K. Vesiliukoinen kalium 0,4
Kalium ilmoitetaan vesiliukoisena kaliumina. Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa milloin se on alle 3% Cl. 0,2
Enimmäisklooripitoisuus: 3% Cl.
6. Magnesiumia sisältävä kaliumsulfaatti Kaliumyhdisteistä, mahdollisesti magnesiumyhdisteitä lisäämällä kemiallisesti aikaansaatu valmiste, joka sisältää pääasiassa kaliumsulfaattia ja magnesiumsulfaattia; 18,3 % K. Kalium ilmoitetaan vesiliukoisena kaliumina. Vesiliukoinen kalium 1,2
Vesiliukoinen magnesium 0,5
Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa, milloin se on alle 3% Cl.
4,8% Mg. Magnesium ilmoitetaan vesiliukoisena magnesiumina.
Enimmäisklooripitoisuus: 3% Cl.
Tavanomaiset kauppanimet voidaan lisätä.
7. Kaliumsulfaattia sisältävä kiseriitti Valmiste, joka on saatu kiseriitistä lisäämällä kaliumsulfaattia; Vesiliukoinen magnesium 0,5
4,8% Mg. Magnesium ilmoitetaan vesiliukoisena magnesiumina. Vesiliukoinen kalium 0,8
5,0% K. Kalium ilmoitetaan vesiliukoisena kaliumina. (Mg/0,6 + K/0,83) 20% Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa, milloin se on alle 3% Cl
Enimmäisklooripitoisuus: 3% Cl
Tavanomaiset kauppanimet voidaan lisätä.

3.2. Muut kaliumlannoitteet

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1)
1 2 3 4 5
Kaliummagnesiumsulfaatti Kemiallisesti saatu valmiste; Vesiliukoinen kalium 0,4
Kalium ja magnesium ilmoitetaan vesiliukoisina: Vesiliukoinen magnesium 0,5
25% K
6% Mg
Enimmäisklooripitoisuus: 3% Cl

B. MONIRAVINTEISET LANNOITTEET

1. Lannoitteet, jotka voidaan varustaa "ETY-lannoite" -merkinnällä

1.1. NPK-lannoitteet

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
1. NPK-lannoite Kemiallisesti tai sekoittamalla valmistettu tuote, johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäisiä orgaanisia ravinteita; Typpi (N)
1. Kokonaistyppi N 1,1
2. Typen muodot 2–5 (sarake 3) on ilmoitettava mikäli pitoisuus on vähintään 1 painoprosentti 1) e
20% (N+P/0,436+K/0,83), jossa vähintään
3% N
2,2% P
4,1 % K
Typpi (N)
1. Kokonaistyppi
2. Nitraattityppi
3. Ammoniumtyppi
4. Ureatyppi
5. Syanamidityppi
Fosfori (P) Fosfori (P) P 0,5
1. Vesiliukoinen P 1. NPK-lannoite, joka ei sisällä Tuomaskuonaa, kalsinoitua fosfaattia, alumiini-kalsiumfosfaattia, osittain liuennutta raakafosfaattia eikä hienoksi jauhettua raakafosfaattia, on ilmoitettava liukoisuuden 1, 2 tai 3 mukaan: 1) e
– kun vesiliukoinen P on alle 0,9%, ilmoitetaan vain liukoisuus 2;
2. Neutraaliin ammoniumsitraattiin liukeneva P
3. Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva P
4. Ainoastaan kivennäishappoihin liukeneva P
5. Emäksiseen ammoniumsitraattiin liukeneva P (Petermann)
6a. Kivennäishappoihin liukeneva P, josta vähintään 75% liukenee 2% sitruunahappoon
6b. 2 % sitruunahappoon liukeneva P
7. Kivennäishappoihin liukeneva P, josta vähintään 75% liukenee emäksiseen ammoniumsitraattiin (Joulie)
8. Kivennäishappoihin liukeneva P, josta vähintään 55 % liukenee muurahaishappoon

2) Negatiivinen kokonaispoikkeama ilmoitetusta arvosta

– kaksiravinteiset lannoitteet: N+P/0.436 ≤ 1.5

N+K/0.83 ≤ 1.5

P/0.436+K/0.83 ≤ 1.5

– kolmiravinteiset lannoitteet: N+P/0.436+K/0.83 ≤ 1.9

3) Sivuravinteiden (Ca, Mg, Na, S) sallittu poikkeama ilmoitetusta arvosta on 1/4, kuitenkin korkeintaan 0,6% (Ca, Mg, Na) ja 0,4% (S).

Hivenravinteiden sallittu poikkeama ilmoitetusta arvosta

– hivenravinnepitoisuus > 2% : 0,4 paino-%

– hivenravinnepitoisuus ≤ 2% : 20% ilmoitetusta pitoisuudesta

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
– kun vesiliukoinen P on vähintään 0,9 %, ilmoitetaan liukoisuus 3; myös vesiliukoinen P ilmoitetaan (liukoisuus 1)
Ainoastaan kivennäishappoihin liukeneva P ei saa ylittää 0,9 %
Liukoisuutta 2 ja 3 määritettäessä näytemäärä on 1 g
Fosfaattiraaka-aineiden hiukkaskoko:
Tuomaskuona: 2a. Hienoksi jauhettua raakafosfaattia tai osittain liuennutta raakafosfaattia sisältävästä NPK-lannoitteesta, joka ei saa sisältää Tuomas-kuonaa, kalsinoitua fosfaattia eikä alumiinikalsiumfosfaattia, on ilmoitettava liukoisuudet 1, 3 ja 4. Tämän lannoitetyypin tulee sisältää:
– vähintään 0,9 % ainoastaan kivennäishappoihin liukenevaa fosforia (liukoisuus 4)
– vähintään 2,2 % veteen ja neutraaliin ammoniumsitraattiin liukenevaa fosforia (liukoisuus 3)
vähintään 75% läpäisee 0,160 mm seulan
Alumiinikalsiumfosfaatti:
vähintään 90% läpäisee 0,160 mm seulan
Kalsinoitu fosfaatti:
vähintään 75% läpäisee 0,160 mm seulan
Hienoksi jauhettu raakafosfaatti:
vähintään 90% läpäisee 0,063 mm seulan
Osittain liuennut raakafosfaatti:
vähintään 90% läpäisee 0,160 mm seulan
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
– vähintään 1,1% vesiliukoista fosforia (liukoisuus 1). Tämä lannoitetyyppi on varustettava merkinnällä "hienoksi jauhettua raakafosfaattia sisältävä NPK-lannoite" tai "osittain liuennutta raakafosfaattia sisältävä NPK-lannoite".
Määritettäessä liukoisuutta 3, näytemäärä on 3 g.
2b. Alumiinikalsiumfosfaattia sisältävä NPK-lannoite, joka ei saa sisältää Tuomaskuonaa, kalsinoitua fosfaattia, jauhettua raakafosfaattia eikä osittain liuennutta raakafosfaattia.
Tästä tuotteesta on ilmoitettava liukoisuudet 1 ja 7; jälkimmäinen vesiliukoisuuden vähentämisen jälkeen.
Tämän lannoitetyypin tulee sisältää:
– vähintään 0,9% vesiliukoista P (liukoisuus 1)
– vähintään 2,2% P liukoisuuden 7 mukaan.
Tämä lannoitetyyppi on varustettava merkinnällä "alumiinikalsiumfosfaattia sisältävä NPK-lannoite".
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
3. Mikäli NPK-lannoite sisältää vain yhtä seuraavista aineista: Tuomaskuona, kalsinoitu fosfaatti, alumiinikalsiumfosfaatti, hienoksi jauhettu raakafosfaatti, tyyppimerkintä on tehtävä fosfaattiaineksen mukaan.
P:n liukoisuus on ilmoitettava seuraavien liukoisuuksien mukaisesti:
– Tuomaskuonaa sisältävät lannoitteet: liukoisuus (6a) (Ranska, Italia), (6b) (Saksa, Belgia, Tanska, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta, Suomi, Norja, Ruotsi);
– kalsinoituja fosfaatteja sisältävät lannoitteet: liukoisuus 5
– alumiinikalsiumfosfaattia sisältävät lannoitteet: liukoisuus 7
– hienoksi jauhettuja raakafosfaatteja sisältävät lannoitteet: liukoisuus 8
Kalium (K)
Vesiliukoinen K 1. Vesiliukoinen kalium K 0,9
2. Ilmaisu "kloorivapaa", kun Cl-pitoisuus enintään 2% Cl.
3. Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa.

1.2. NP-lannoitteet

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
1. NP-lannoite Kemiallisesti tai sekoittamalla valmistettu tuote, johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäisiä orgaanisia ravinteita; Typpi (N)
1. Kokonaistyppi N 1,1
2. Typen muodot 2–5 (sarake 3) on ilmoitettava, mikäli pitoisuus on vähintään 1 painoprosentti. 1) e
18% (N+P/0,436), jossa
3% N
2,2% P
Typpi (N)
1. Kokonaistyppi
2. Nitraattityppi
3. Ammoniumtyppi
4. Ureatyppi
5. Syanamidityppi
Fosfori (P) Fosfori (P) P 0,5
1. Vesiliukoinen P 1. NPK-lannoite, joka ei sisällä Tuomaskuonaa, kalsinoitua fosfaattia, alumiinikalsiumfosfaattia, osittain liuennutta raakafosfaattia eikä hienoksi jauhettua raakafosfaattia, on ilmoitettava liukoisuuden 1, 2 tai 3 mukaan: 1) e
2. Neutraaliin ammoniumsitraattiin liukeneva P
3. Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva P
4. Ainoastaan kivennäishappoihin liukeneva P
5. Emäksiseen ammoniumsitraattiin liukeneva P (Petermann)
6a. Kivennäishappoihin liukeneva P, josta vähintään 75% liukenee 2% sitruunahappoon
– kun vesiliukoinen P on alle 0,9 %, ilmoitetaan vain liukoisuus 2;
– kun vesiliukoinen P on vähintään 0,9 %, ilmoitetaan liukoisuus 3; myös vesiliukoinen P on merkittävä (liukoisuus 1).
Kivennäishappoihin liukeneva P ei saa ylittää 0,9 %.
Liukoisuutta 2 ja 3 määritettäessä näytemäärä on 1 g.
2a. Hienoksi jauhettua raakafosfaattia tai osittain
6b. 2 % sitruunahappoon liukeneva P
7. Kivennäishappoihin liukeneva P, josta vähintään 75% liukenee emäksiseen ammoniumsitraattiin (Joulie)
8. Kivennäishappoihin liukeneva P, josta vähintään 55% liukenee muurahaishappoon
Fosfaattiraaka-aineiden hiukkaskoko:
Tuomaskuona:
vähintään 75% läpäisee 0,160 mm seulan
Alumiinikalsiumfosfaatti:
vähintään 90% läpäisee 0,160 mm seulan
Hienoksi jauhettu raakafosfaatti:
vähintään 90% läpäisee 0,063 mm seulan
Osittain liuennut raakafosfaatti:
vähintään 90% läpäisee 0,160 mm seulan
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
liuennutta raakafosfaattia sisältävästä NPK-lannoitteesta, joka ei saa sisältää Tuomaskuonaa, kalsinoitua fosfaattia eikä alumiinikalsiumfosfaattia, on ilmoitettava liukoisuudet 1, 3 ja 4.
Tämän lannoitetyypin tulee sisältää
– vähintään 0,9% ainoastaan kivennäishappoihin liukenevaa fosforia (liukoisuus 4)
– vähintään 2,2% veteen ja neutraaliin ammouniumsitraattiin liukenevaa fosforia (liukoisuus 3)
– vähintään 1,1% vesiliukoista fosforia (liukoisuus 1)
Tämä lannoitetyyppi on varustettava merkinnällä "hienoksi jauhettua raakafosfaattia sisältävä NP-lannoite" tai "osittain liuennutta raakafosfaattia sisältävä NP-lannoite".
Määritettäessä liukoisuutta 3 näytemäärä on 3 g.
2b. Alumiinikalsiumfosfaattia sisältävä NP-lannoite, joka ei saa sisältää Tuomaskuonaa, kalsinoitua fosfaattia, hienoksi jauhettua raakafosfaattia eikä osittain liuennutta raakafosfaattia.
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
Tästä tuotteesta on ilmoitettava liukoisuudet 1 ja 7; jälkimmäinen vesiliukoisuuden vähentämisen jälkeen. Tämän lannoitetyypin tulee sisältää:
– vähintään 0,9% vesiliukoista P (liukoisuus 1)
– vähintään 2,2% P (liukoisuus 7)
Tämä lannoitetyyppi on varustettava merkinnällä "alumiinikalsiumfosfaattia sisältävä NP-lannoite".
3. Mikäli NP-lannoite sisältää vain yhtä seuraavista aineista: Tuomaskuona, kalsinoitu fosfaatti, alumiinikalsiumfosfaatti, hienoksi jauhettu raakafosfaatti, tyyppimerkintä on tehtävä fosfaattiaineksen mukaan.
P:n liukoisuus on ilmoitettava seuraavien liukoisuuksien mukaisesti:
– Tuomaskuonaa sisältävät lannoitteet: liukoisuus (6a) (Ranska, Italia), (6b) (Saksa, Belgia, Tanska, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta, Suomi, Norja, Ruotsi);
– kalsinoituja fosfaatteja sisältävät lannoitteet: liukoisuus 5
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
– alumiinikalsiumfosfaattia sisältävät lannoitteet: liukoisuus 7
– hienoksi jauhettuja raakafosfaatteja sisältävät lannoitteet: liukoisuus 8.

1.3. NK-lannoitteet

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
1. NK-lannoite Kemiallisesti tai sekoittamalla valmistettu tuote, johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäisiä orgaanisia ravinteita; Typpi (N)
1. Kokonaistyppi N 1,1
2. Typen muodot 2–5 (sarake 3) on ilmoitettava, mikäli pitoisuus on vähintään 1 painoprosentti. 1) e
18% (N+K/0,83), jossa
3% N
4,1% K
Typpi (N)
1. Kokonaistyppi
2. Nitraattityppi
3. Ammoniumtyppi
4. Ureatyppi
5. Syanamidityppi
Kalium (K) Kalium (K) K 0,9
Vesiliukoinen K 1. Vesiliukoinen kalium
2. Ilmaisu "kloorivapaa", kun Cl-pitoisuus enintään 2% Cl.
3. Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa

1.4. PK-lannoitteet

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
1. PK-lannoite Kemialllisesti tai sekoittamalla valmistettu tuote, johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäisiä orgaanisia ravinteita; 18% (P/0,436+K/0,83), jossa Fosfori (P) P 0,5
1. PK-lannoite, joka ei sisällä Tuomaskuonaa, kalsinoitua fosfaattia, alumiinikalsiumfosfaattia, osittain liuennutta raakafosfaattia eikä hienoksi jauhettua raakafosfaattia, on ilmoitettava liukoisuuden 1, 2 tai 3 mukaan: 1) e
– kun vesiliukoinen P on alle 0,9 %, ilmoitetaan vain liukoisuus 2;
– kun vesiliukoinen P on vähintään 0,9 %, ilmoitetaan liukoisuus 3; myös vesiliukoinen P on merkittävä (liukoisuus 1).
2,2% P
4,1% K
Fosfori (P)
1. Vesiliukoinen P
2. Neutraaliin ammoniumsitraattiin liukeneva P
3. Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva P
4. Ainoastaan kivennäishappoihin liukeneva P
5. Emäksiseen ammoniumsitraattiin liukeneva P (Petermann)
6a. Kivennäishappoihin liukeneva P, josta vähintään 75% liukenee 2% sitruunahappoon
6b. 2% sitruunahappoon liukeneva P
7. Kivennäishappoihin liukeneva P, josta vähintään 75% liukenee emäksiseen ammoniumsitraattiin (Joulie)
8. Kivennäishapoihin liukeneva P, josta vähintään 55% liukenee muurahaishappoon.
Fosfaattiraaka-aineiden hiukkaskoko:
Tuomaskuona:
vähintään 75% läpäisee 0,160 mm seulan
Alumiinikalsiumfosfaatti: Kivennäishappoihin liukeneva P ei saa ylittää 0,9 %.
Liukoisuutta 2 ja 3 määritettäessä näytemäärä on 1 g.
2a. Hienoksi jauhettua raakafosfaattia tai osittain liuennutta raakafosfaattia sisältävästä PK-lannoitteesta, joka ei saa sisältää Tuomaskuonaa, kalsinoitua fosfaattia eikä alumiinikalsiumfosfaattia, on ilmoitettava liukoisuudet 1, 3 ja 4.
vähintään 90% läpäisee 0,160 mm seulan
Kalsinoitu fosfaatti:
vähintään 75% läpäisee 0,160 mm seulan
Hienoksi jauhettu raakafosfaatti
vähintään 90% läpäisee 0,063 mm seulan
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
Tämän lannoitetyypin tulee sisältää:
– vähintään 0,9% ainoastaan kivennäishappoihin liukenevaa P (liukoisuus 4)
– vähintään 2,2% veteen ja neutraaliin ammoniumsitraattiin liukenevaa P (liukoisuus 3)
–vähintään 1,1% vesiliukoista P (liukoisuus 1)
Tämä lannoitetyyppi on varustettava merkinnällä "hienoksi jauhettua raakafosfaattia sisältävä PK-lannoite" tai "osittain liuennutta raakafosfaattia sisältävä PK-lannoite".
Määritettäessä liukoisuutta 3, näytemäärä on 3 g.
2b. Alumiinikalsiumfosfaattia sisältävä NPK-lannoite, joka ei saa sisältää Tuomaskuonaa, kalsinoitua fosfaattia, jauhettua raakafosfaattia eikä osittain liuennutta raakafosfaattia.
Tästä tuotteesta on ilmoitettava liukoisuudet 1 ja 7; jälkimmäinen vesiliukoisuuden vähentämisen jälkeen.
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
Tämän lannoitetyypin tulee sisältää:
– vähintään 0,9% vesiliukoista P (liukoisuus 1)
– vähintään 2,2% P (liukoisuus 7).
Tämä lannoitetyyppi on varustettava merkinnällä "alumiinikalsiumfosfaattia sisältävä PK-lannoite".
3. Mikäli PK- lannoite sisältää vain yhtä seuraavista aineista: Tuomaskuona, kalsinoitu fosfaatti, hienoksi jauhettu raakafosfaatti, tyyppimerkintä on tehtävä fosfaattiaineksen mukaan. P:n liukoisuus on ilmoitettava seuraavien liukoisuuksien mukaisesti:
– Tuomaskuonaa sisältävät lannoitteet:
liukoisuus (6a) (Ranska, Italia), (6b) Saksa, Belgia, Tanska, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat t, Yhdistynyt kuningaskunta, Itävalta, Suomi, Norja, Ruotsi);
– kalsinoituihin fosfaatteihin perustuvat lannoitteet:
liukoisuus 5;
– alumiinikalsiumfosfaattia sisältävät lannoitteet:
liukoisuus 7;
– hienoksi jauhettuja raakafosfaatteja sisältävät lannoitteet:
liukoisuus 8.
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
Kalium (K) 1. Vesiliukoinen kalium K 0,9
2. Ilmaisu "kloorivapaa", kun Cl-pitoisuus enintään 2% Cl.
3. Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa.
Vesiliukoinen K

1.5. Moniravinteiset nestemäiset lannoitteet

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; Ilmoitettavat tiedot 4) Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
1. NPK-lannoiteliuos Kemiallisesti ja veteen liuottamalla aikaansaatu valmiste, joka säilyy stabiilina normaali-ilmanpaineessa ja johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäistä orgaanista ainetta; Typpi (N)
1. Kokonaistyppi N 1,1
2. Vähintään 1 painoprosenttia olevat muodot 2–4 on ilmoitettava.
Jos biureettipitoisuus on alle 0,2%, merkintään voidaan lisätä sana "vähäbiureettinen". 1) e
15% (N+P/0,436+K/0,83), jossa
2% N
1,3% P
2,5% K
Biureettipitoisuus enintään: Urea-N x 0,026%
Typpi (N)
1. Kokonaistyppi
2. Nitraattityppi
3. Ammoniumtyppi
4. Ureatyppi
Fosfori (P)
1. Vesiliukoinen P Fosfori (P) P 0,5
1. Vesiliukoinen F 1) e
Kalium (K)
1. Vesiliukoinen K Kalium (K) K 0,9
1. Vesiliukoinen kalium
2. Vähäkloorinenmerkintää voidaan käyttää vain, jos Cl-pitoisuus on alle 2%
3. Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa

4) Pitoisuudet voidaan lisäksi ilmoittaa grammoina litraa kohti.

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; Ilmoitettavat tiedot 4) Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
2. NPK-suspensio Nestemäisessä muodossa oleva valmiste, jonka ravinteet ovat peräisin sekä vesiliuoksesta että suspensiosta ja johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäistä orgaanista ainetta; Typpi (N)
1. Kokonaistyppi N 1,1
2. Vähintään 1 painoprosenttia olevat typenmuodot 2–4 on ilmoitettava 1) e
20% (N+P/0,436+K/0,83), jossa
3% N
1,7% P
3,3% K
Biureettipitoisuus enintään: Urea-N x 0,026% Jos biureettipitoisuus on alle 0,2%, merkintään voidaan lisätä sana "vähäbiureettinen".
Typpi (N)
1. Kokonaistyppi
2. Nitraattityppi
3. Ammoniumtyppi
4. Ureatyppi
Fosfori (P) Fosfori (P) P 0,5
Lannoitteet eivät saa sisältää Tuomaskuonaa, alumiinikalsiumfosfaatteja, osittain liuenneita fosfaatteja tai luonnon fosfaatteja. 1) e
1. Vesiliukoinen P
2. Neutraaliin ammoniumsitraattiin liukeneva P
3. Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva P
1. Jos vesiliukoinen P on alle 0,9%, vain liukoisuus 2 ilmoitetaan.
2. Jos vesiliukoinen P on vähintään 0,9%, liukoisuus 3 ja vesiliukoinen P-pitoisuus ilmoitetaan.
Kalium (K) Kalium (K) K 0,5
1. Vesiliukoinen K 1. Vesiliukoinen kalium
2. Vähäkloorinenmerkintää voidaan käyttää vain kun Cl-pitoisuus on alle 2%
3. Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa.
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; Ilmoitettavat tiedot 4) Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
3. NP-lannoiteliuos Kemiallisesti ja veteen liuottamalla aikaansaatu valmiste, joka säily stabiilina normaali-ilmanpaineessa ja johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäistä orgaanista ainetta; Typpi (N)
1. Kokonaistyppi N 1,1
2. Vähintään 1 painoprosenttia olevat typenmuodot 2–4 on ilmoitettava. 1) e
18% (N+P/0,436), jossa
3% N
2,2% P
Biureettipitoisuus enintään: urea-N x 0,026% Jos biureettipitoisuus on alle 0,2% merkintään voidaan lisätä sana "vähäbiureettinen".
Typpi (N) 1. Kokonaistyppi
2. Nitraattityppi
3. Ammoniumtyppi
4. Ureatyppi
Fosfori (P) Fosfori (P)
1. Vesiliukoinen P 1. Vesiliukoinen P 1) e
4. NP-suspensio Nestemäisessä muodossa oleva valmiste, jonka ravinteet ovat peräisin sekä vesiliuoksesta että suspensiosta ja johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäistä orgaanista ainetta; Typpi (N)
1. Kokonaistyppi N 1,1
2. Vähintään 1 painoprosenttia olevat typen muodot 2–4 on ilmoitettava. 1) e
18% (N+P/0,436), jossa
3% N
2,2% P
Biureettipitoisuus enintään: urea-N x 0,026% Jos biureettipitoisuus on alle 0,2% merkintään voidaan lisätä sana "vähäbiureettinen".
Typpi (N)
1. Kokonaistyppi
2. Nitraattityppi
3. Ammoniumtyppi
4. Ureatyppi
Fosfori (P) Fosfori (P) P 0,5
1. Vesiliukoinen P 1. Jos vesiliukoinen P on alle 0,9%, liukoisuus 2 ilmoitetaan. 1) e
2. Neutraaliin ammoniumsitraattiin liukeneva P 2. Jos vesiliukoinen P on vähintään 0,9%, liukoisuus 3 ilmoitetaan ja vesiliukoinen P-pitoisuus on mainittava. Lannoitteet eivät saa sisältää Tuomaskuonaa, alumiinikalsiumfosfaattia, kalsinoituja fosfaatteja, osittain liuennutta fosfaattia tai luonnon fosfaatteja.
3. Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva P
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; Ilmoitettavat tiedot 4) Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
5. NK-lannoiteliuos Kemiallisesti ja veteen liuottamalla aikaansaatu valmiste, joka säilyy stabiiliaa normaali-ilmanpaineessa ja johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäistä orgaanista ainetta; Typpi (N)
1. Kokonaistyppi N 1,1
2. Vähintään 1 painoprosenttia olevat typen muodot 2–4 on ilmoitettava. 1) e
15% (N+K/0,83), jossa
3% N
4,1% K
Biureettipitoisuus enintään: urea-N x 0,026% Jos biureettipitoisuus on alle 0,2% merkintään voidaan lisätä sana "vähäbiureettinen".
Typpi (N)
1. Kokonaistyppi
2. Nitraattityppi
3. Ammoniumtyppi
4. Ureatyppi
Kalium (K) Kalium (K) K 0,9
1. Vesiliukoinen K 1. Vesiliukoinen kalium
2. Vähäkloorinenmerkintää voidaan käyttää vain, kun Cl-pitoisuus on alle 2%
3. Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa
6. NK-suspensio Nestemäisessä muodossa oleva valmiste, jonka ravinteet ovat peräisin sekä vesiliuoksesta että suspensiosta ja johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäistä orgaanista ainetta; Typpi (N)
1. Kokonaistyppi N 1,1
2. Vähintään 1 painoprosenttia olevat typen muodot 2–4 on ilmoitettava. 1) e
18% (N+K/0,83), jossa
3% N
4,1% K
Biureettipitoisuus enintään: urea-N x 0,026 % Jos biureettipitoisuus on alle 0,2% merkintään voidaan lisätä sana "vähäbiureettinen".
Typpi (N)
1. Kokonaistyppi
2. Nitraattityppi
3. Ammoniumtyppi
4. Ureatyppi
Kalium (K) Kalium (K) K 0,9
1. Vesiliukoinen K 1. Vesiliukoinen kalium
2. Vähäkloorinenmerkintää voidaan käyttää vain, kun Cl-pitoisuus on alle 2%
3. Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; Ilmoitettavat tiedot 4) Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 2) 3)
1 2 3 4 5
7. PK-lannoiteliuos Kemiallisesti ja veteen liuottamalla aikaansaatu valmiste, johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäistä orgaanista ainetta; Fosfori P P 0,5
1. Vesiliukoinen P 1) e
18% (P/0,436+K/0,83), jossa
2,2% P
4,1% K
Fosfori (P)
1. Vesiliukoinen P
Kalium (K) Kalium (K) K 0,9
1. Vesiliukoinen K 1. Vesiliukoinen kalium
2. Vähäkloorinenmerkintää voidaan käyttää vain, kun Cl-pitoisuus on alle 2%
3. Klooripitoisuus on ilmoitettava
8. PK-suspensio Nestemäisessä muodossa oleva valmiste, jonka ravinteet ovat peräisin sekä eläin- että kasviperäisistä orgaanisista ravinteista; Fosfori P P 0,5
1. Jos vesiliukoinen P on alle 0,9%, ainoastaan liukoisuus 2 ilmoitetaan 1) e
2. Jos vesiliukoinen P on vähintään 0,9%, liukoisuus 3 ja vesiliukoinen P-pitoisuus ilmoitetaan
Lannoitteet eivät saa sisältää Tuomaskuonaa, alumiinikalsiumfosfaattia, kalsinoituja fosfaatteja, osittain liuenneita fosfaatteja tai luonnon fosfaatteja
18% (P/0,436+K/0,83), jossa
2,2% P
4,1% K
Fosfori (P)
1. Vesiliukoinen P
2. Neutraaliin ammoniumsitraattiin liukeneva P
3. Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva P
Kalium K Kalium (K) K 0,9
1. Vesiliukoinen K 1. Vesiliukoinen kalium
2. Vähäkloorinen- merkintää voidaan käyttää vain, kun Cl-pitoisuus on alle 2%
3. Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa

2. Muut moniravinteiset lannoitteet

2.1. Kiinteät lannoitteet

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot 5) Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 6)
1 2 3 4 5
1. NPK-lannoite, hidasliukoinen Kemiallisesti ja/tai sekoittamalla valmistettu tuote, johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäisiä orgaanisia ravinteita; Typpi (N):
Kokonaistyppi N 1,1
Vesiliukoinen typpi 1) e
Muu, nimettävä
Fosfori (P):
Kivennäishappoihin liukeneva fosfori P 0,5
4 Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva fosfori
Vesiliukoinen fosfori
Kalium (K):
Kokonaiskalium K 0,9
Vesiliukoinen kalium
20% (N + P/0,436 + K/0,83), jossa vähintään 5% N, 2.2% P, 4.2% K
Nimeä voidaan käyttää kun vähintään 25% yhdestä tai useammasta ravinteesta (N, P, K) on hidasliukoisessa muodossa.
2. Hidasliukoista typpeä (N) sisältävä NPK-lannoite Kemiallisesti ja/tai sekoittamalla valmistettu tuote, johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäisiä orgaanisia ravinteita Typpi (N):
Kokonaistyppi N 1,1
Vesiliukoinen typpi 1) e
Muu, nimettävä
Fosfori (P):
Kivennäishappoihin liukeneva fosfori P 0,5
Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva fosfori
Vesiliukoinen fosfori
Kalium (K):
Kokonaiskalium K 0,9
Vesiliukoinen kalium
20% (N + P/0,436 + K/0,83), jossa vähintään 5% N, 2.2% P, 4.2% K
Nimeä voidaan käyttää kun vähintään 25% typestä on hidasliukoista.

5) Ilmoitettava, mikäli vähintään 1%

6) Sivuravinteiden (Ca, Mg, Na, S) sallittu poikkeama ilmoitetusta arvosta on 1/4, kuitenkin korkeintaan 0,6% (Ca, Mg, Na) ja 0,4% (S).

Hivenravinteiden sallittu poikkeama ilmoitetusta arvosta:

50% kun pitoisuus < 0.20%

40% kun pitoisuus 0.20%-1.00%

20% kun pitoisuus 1.00%-2.00%

0,4 paino-% kun pitoisuus > 2 %

kuitenkin siten, että boori ja seleeni ± 50%

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot 5) Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 6)
1 2 3 4 5
3. Moniravinteinen lannoite (NPK, NP, NK tai PK, yksilöitävä) Kemiallisesti ja/tai sekoittamalla valmistettu tuote, johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäisiä orgaanisia ravinteita.
Lannoitteen tulee sisältää kutakin tyyppinimessä mainittua ravinnetta (N,P,K) vähintään 1%.
Typpi (N) Typpi (N):
1. Kokonaistyppi 1. Kokonaistyppi N 1,1
2. Nitraattityppi 2. Typen muodot 2–5 (sarake 3) on ilmoitettava, mikäli pitoisuus vähintään 1 painoprosentti 1) e
3. Ammoniumtyppi
4. Ureatyppi
5. Muu, nimettävä
Fosfori (P) Fosfori (P):
1. Kivennäishappoihin liukeneva fosfori Fosforin muodot 1–3 on ilmoitettava P 0,5
2. Vesiliukoinen fosfori
3. Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen liukeneva fosfori
Kalium (K) Kalium (K)
Vesiliukoinen kalium (K) 1 Vesiliukoinen kalium K 0,9
2. Ilmaisu "kloorivapaa", kun Cl-pitoisuus enintään 2% Cl.
3. Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa.
Mikäli tuote on kokonaan vesiliukoinen, ilmoitetaan vesiliukoiset ravinteet.
4. Orgaaninen kivennäislannoite (NPK, NP tai NK, yksilöitävä) Kemiallisesti ja/tai sekoittamalla valmistettu tuote, joka sisältää myös eläin- tai kasviperäistä, tai muuta orgaanista ainetta. Tuote ei saa sisältää tauteja aiheuttavia bakteereja. Typpi (N):
Kokonaistyppi N 1,1
Vesiliukoinen typpi 1) e
Muu, nimettävä
Fosfori (P)
Kokonaisfosfori P 0,5
Vesiliukoinen fosfori
Kalium (K):
Kokonaiskalium K 0,9
Vesiliukoinen kalium
Kosteus
Valmistukseen käytetyt raaka-aineet on ilmoitettava niiden suuruusjärjestyksessä.
Lisätyn kivennäislannoitteen osuus on ilmoitettava.
Yhteensä
10% (N + P + K) tai (N + K);
8% (N + P).
Lannoitteen tulee sisältää kutakin tyyppinimessä mainittua ravinnetta (N, P, K) vähintään 1%.
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot 5) Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 6)
1 2 3 4 5
5. Orgaaninen lannoite (NPK tai NP, yksilöitävä) Valmistetaan sekoittamalla, kompostoimalla ja/tai teollisesti käsittelemällä elollista alkuperää olevia tai muita orgaanisia raaka-aineita. Tuote ei saa sisältää tauteja aiheuttavia bakteereja. Typpi (N):
Kokonaistyppi N 40% (suht. poikkeama)
Vesiliukoinen typpi
Fosfori (P): P 40%. (suht. poikkeama)
Kokonaisfosfori
Kalium (K): K 40% (suht. poikkeama)
Kokonaiskalium
Kosteus
Valmistukseen käytetyt raaka-aineet on ilmoitettava niiden suuruusjärjestyksessä
Yhteensä
4% (N+P+K),
3% (N + P)
Lannoitteen tulee sisältää kutakin tyyppinimessä mainittua ravinnetta (N,P,K) vähintään 1%.
6. Lanta (tyyppi nimi eläinlajin mukaan) Kompostoitu tai muuten stabiloitu eläinjäte, jonka raaka-aineena on lannan lisäksi vain kuiviketta. Tuote ei saa sisältää tautia aiheuttavia bakteereja. Typpi: Kokonaispoikkeama (N + P + K) 40% (suht. poikkeama)
Kokonaistyppi
Vesiliukoinen typpi
Kokonaisfosfori (P)
Kokonaiskalium (K)
Kosteus
2% (N + P + K)
Johtoluku vähintään 10 (10 x mS/cm)
Ravinteet voidaan ilmoittaa vastaavasti g/kg tai g/l.

2.2. Nestemäiset lannoitteet

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä; ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina), muoto, liukoisuus ja ravinnepitoisuus; hiukkaskoko Ilmoitettavat tiedot 4) Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 6)
1 2 3 4 5
1. Moniravinteinen nestemäinen lannoite (NPK, NP, NK, tai PK, yksilöitävä) (Lannoite voidaan myös varustaa tyyppinimellä "kukkalannoiteliuos") Kemiallisesti tai veteen liuottamalla aikaansaatu valmiste, joka säilyy stabiilina normaali-ilmanpaineessa ja johon ei ole lisätty eläin- tai kasviperäistä orgaanista ainetta.
Lannoitteen tulee sisältää kutakin tyyppinimessä mainittua ravinnetta (N, P, K) vähintään 1%. Typen muodot 1–4 (sarake 3) on ilmoitettava, mikäli pitoisuus vähintään 1%. N 0,4
Typpi (N)
1 Kokonaistyppi
2. Nitraattityppi
3. Ammoniumtyppi
4. Ureatyppi
Vesiliukoinen fosfori P 0,4
Vesiliukoinen kalium K 0,4
Vähäkloorinen -merkintää voidaan käyttää vain, kun Cl-pitoisuus on alle 2%.
Klooripitoisuus voidaan ilmoittaa.
2. Orgaaninen kivennäislannoitesuspensio (NPK) Kemiallisesti tai sekoittamalla valmistettu tuote, joka sisältää eläin- tai kasviperäistä tai muuta orgaanista ainetta; Kokonaistyppi N 0,6
Kokonaisfosfori P 0,4
Kokonaiskalium K 0,4
Valmistukseen käytetyt raaka-aineet on ilmoitettava niiden suuruusjärjestyksessä.
10% (N + P + K), kukin vähintään 1%
3. Orgaaninen lannoiteliuos (NPK) Kemiallisesti tai veteen liuottamalla aikaansaatu valmiste, joka sisältää eläin- tai kasviperäistä orgaanista ainetta 3% (N + P + K), kukin vähintään 1% Kokonaistyppi N 40% (suht.poikkeama)
Kokonaisfosfori P 40% (suht.poikkeama)
Kokonaiskalium K 40 % (suht.poikkeama)
Valmistukseen käytetyt raaka-aineet on ilmoitettava niiden suuruusjärjestyksessä

4) Pitoisuudet voidaan ilmoittaa grammoina litraa kohti.

C. PÄÄASIASSA KALSIUMIA, MAGNESIUMIA TAI RIKKIÄ RAVINTEINA SISÄLTÄVÄT LANNOITTEET

1. Lannoitteet, jotka voidaan varustaa "ETY-lannoite" -merkinnällä

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Ravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 7)
1 2 3 4 5
1. Kalsiumsulfaatti Kalsiumsulfaattia sisältävä lannoite tai teollinen tuote, jossa vesipitoisuus voi vaihdella. Rikin kokonaispitoisuus. 0,4
Kalsiumin kokonaispitoisuus voidaan ilmoittaa. 0,6
18% Ca
14% S
Kalsium ja rikki ilmoitetaan kokonaispitoisuuksina.
Hiukkaskoko: vähintään 80% läpäisee 2 mm seulan
vähintään 99% läpäisee 10 mm seulan
Kauppanimi voidaan lisätä
2. Kalsiumkloridiliuos Teollinen kalsiumkloridiliuos; Vesiliukoinen kalsium 0,6
Voidaan suositella käytettäväksi lehtilannoitteena.
8,6% Ca
Kalsium ilmoitetaan vesiliukoisena kalsiumina
3. Rikki (alkuaineena) Suhteellisen puhdas luonnontuote tai teollinen tuote; Kokonaisrikki 0,4
98% S
Rikki ilmoitetaan kokonaisrikkinä
4. Kiseriitti Magnesiumsulfaattimonohydraattia pääaineksena sisältävä kivennäisperäinen tuote; Veteen liukeneva magnesium 0,6
Veteen liukeneva rikki voidaan ilmoittaa. 0,4
14,4% Mg
18,0% S
Magnesium ja rikki ilmoitetaan vesiliukoisina.
Kauppanimi voidaan lisätä.
5. Magnesiumsulfaatti Magnesiumsulfaattiheptahydraattia pääaineksena sisältävä tuote; Veteen liukeneva magnesium 0,6
Veteen liukeneva rikki voidaan ilmoittaa. 0,4
9,0% Mg
11,2% S
Magnesium ja rikki ilmoitetaan vesiliukoisina.
Kauppanimi voidaan lisätä.
6. Magnesiumkloridiliuos Teollista magnesiumkloridia liuottamalla saatu tuote; Vesiliukoinen magnesium 0,6
7,8% Mg
Magnesium ilmoitetaan vesiliukoisena magnesiumina.
Kalsiumin enimmäispitoisuus: 2,1% Ca

7) Ilmoitettujen kalsium-, magnesium-, natrium- ja rikkipitoisuuksien sallitut poikkeamat ovat 1/4 näiden alkuaineiden ilmoitetuista pitoisuuksista, kuitenkin korkeintaan 0,6% (Ca, Mg, Na) ja 0,4% (S).

D. LANNOITTEET, JOTKA SISÄLTÄVÄT HIVENRAVINTEITA

1. Lannoitteet, jotka voidaan varustaa "ETY-lannoite" -merkinnällä

1.1. Hivenlannoitteet, jotka sisältävät vain yhtä hivenravinnetta

Huom. 1: Kelaatinmuodostaja voidaan D 1.5. kohdan mukaisesti merkitä alkukirjaimilla hyväksyttyä lyhennysta käyttäen (isot alkukirjaimet).

Huom. 2: Jos tuotteesta ei veteen liuottamisen jälkeen jää sakkaa, tuote voidaan nimetä "liukenevaksi".

Huom. 3: Kun hivenravinne on kelatoituneessa muodossa, on siitä ilmoitettava pH-alue, jossa kelatoituneen aineen hyväksyttävä stabiilisuus on taattu.

Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Hivenravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 3)
1 2 3 4 5
BOORI
1a Boorihappo Tuote, joka syntyy, kun happo reagoi boraatin kanssa; vesiliukoinen boori 14% Vesiliukoinen boori (B) 0,4
Kauppanimi voidaan lisätä
1b Natriumboraatti Kemiallisesti valmistettu tuote, jonka keskeisenä aineosana on natriumboraatti; Vesiliukoinen boori (B) 0,4
vesiliukoinen boori 10%
Kauppanimi voidaan lisätä
1c Kalsiumboraatti Kolemaniitista tai pandermiitista saatava tuote, jonka keskeisenä aineosana on kalsiumboraatti; Kokonaispitoisuus (B) 0,4
kokonaisboori 7 %
Hiukkaskoko: vähintään 98% läpäisee 0,063 mm seulan
Kauppanimi voidaan lisätä
1d Boorietanoliamiini Tuote, joka syntyy, kun boorihappo reagoi etanoliamiinin kanssa; vesiliukoinen boori 8% Vesiliukoinen boori (B) 0,4
1e Booriliuos tai boorisuspensio Tuote, joka syntyy liuottamalla tai suspensoimalla veteen lannoitteita 1a, 1b tai 1d; vesiliukoinen boori 2% Vesiliukoinen boori (B) 0,4
KOBOLTTI
2a Kobolttisuola Kemiallisesti valmistettu tuote, jonka keskeisenä aineosana on koboltin mineraalisuola; Vesiliukoinen koboltti (Co) 0,4
kobolttia vesiliukoisena 19%
Merkinnässä ilmoitettava sitoutuneen anionin nimi
2b Kobolttikelaatti Tuote, joka syntyy koboltista ja kelaatin muodostajasta kemiallisen reaktion tuloksena; kobolttia vesiliukoisena 2%, josta vähintään 80% on kelatoitunutta Vesiliukoinen koboltti (Co) 0,4
Kelatoitunut koboltti (Co)
Kelaatin muodostajan nimi
2c Kobolttilannoiteliuos Tuote, joka syntyy liuottamalla veteen tyyppejä 2a ja/tai 2b; kobolttia vesiliukoisena 2% Vesiliukoinen koboltti (Co) 0,4
Merkinnässä ilmoitettava anionin nimi ja/tai kelaatinmuodostajan nimi Kelatoitunut koboltti (Co)
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Hivenravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 3)
1 2 3 4 5
KUPARI
3a Kuparisuola Kemiallisesti valmistettu tuote, jonka keskeisenä aineosana on epäorgaaninen kupariyhdiste; kuparia vesiliukoisena 20% Vesiliukoinen kupari (Cu) 0,4
Merkinnässä ilmoitettava sitoutuneen anionin nimi
3b Kuparioksidi Kemiallisesti valmistettu tuote, jonka keskeisenä aineosana on kuparioksidi; kokonaiskupari 70 % Kokonaispitoisuus (Cu) 0,4
Hiukkaskoko: vähintään 98% läpäisee 0,063 mm seulan
3c Kuparihydroksidi Kemiallisesti valmistettu tuote, jonka keskeisenä aineosana on kuparihydroksidi; kokonaiskupari 5% Kokonaispitoisuus (Cu) 0,4
Hiukkaskoko: vähintään 98% läpäisee 0,063 mm seulan
3d Kuparikelaatti Tuote, joka syntyy kuparista ja kelaatinmuodostajasta kemiallisen reaktion tuloksena; kuparia vesiliukoisena 9%, josta vähintään 80% on kelatoitunut Vesiliukoinen kupari (Cu) 0,4
Kelatoitunut kupari (Cu)
Kelaatinmuodostajan nimi
3e Kuparipohjainen lannoite Tuote, joka syntyy yhdistämällä lannoitteita 3a, 3b, 3c tai 3d. ja tarvittaessa täyteainetta, joka ei sisällä kuparia; Kokonaispitoisuus (Cu) 0,4
Vesiliukoinen kupari (Cu), jos se edustaa vähintään 1/4 Cu-kokonaispitoisuudesta,
Kelatoitunut kupari (Cu)
kokonaiskupari 5%
Hiukkaskoko: vähintään 98% läpäisee 0,063 mm seulan
Kelaatinmuodostajan nimi
3f Kuparilannoiteliuos Tuote, joka syntyy liuottamalla veteen lannoitteita 3a ja/tai 3d; kuparia vesiliukoisena 3% Vesiliukoinen kupari (Cu), josta osa on kelatoitunutta kuparia (Cu) 0,4
Kelaatinmuodostajan nimi
RAUTA
4a Rautasuola Kemiallisesti valmistettu tuote, jonka keskeisenä aineosana on rauta (II)-yhdiste; rautaa vesiliukoisena 12% Vesiliukoinen rauta (Fe) 0,4
Merkinnässä ilmoitettava sitoutuneen anionin nimi
4b Rautakelaatti Tuote, joka syntyy raudasta ja kelaatinmuodostajasta kemiallisen reaktion tuloksena; rautaa vesiliukoisena 5% Vesiliukoinen rauta (Fe) 0,4
Kelatoitunut rauta (Fe)
Kelaatin muodostajan nimi
4c Rautalannoiteliuos Tuote, joka syntyy liottamalla veteen 4a ja/ tai 4b lannoitteita; rautaa vesiliukoisena 2% Vesiliukoinen rauta (Fe) 0,4
Kelaatinmuodostajan nimi
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Hivenravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 3)
1 2 3 4 5
MANGAANI
5a Mangaanisuola Kemiallisesti valmistettu tuote, jonka keskeisenä aineosana on mangaani (II)-yhdiste; mangaania vesiliukoisena 17% Vesiliukoinen mangaani (Mn) 0,4
Merkinnässä ilmoitettava sitoutuneen anionin nimi Kelatoitunut mangaani (Mn)
5b Mangaanikelaatti Tuote, joka syntyy mangaanista ja kelaatinmuodostajasta kemiallisen reaktion tuloksena; mangaania vesiliukoisena 5%, josta vähintään 80% on kelatoitunutta Vesiliukoinen mangaani (Mn) 0,4
Kelaatinmuodostajan nimi Kelatoitunut mangaani (Mn)
5c Mangaanioksidi Kemiallisesti valmistettu tuote, jonka keskeisenä aineosana ovat mangaanioksidi; kokonaismangaani 40% Kokonaispitoisuus (Mn) 0,4
Hiukkaskoko: vähintään 80% läpäisee 0,063 mm seulan
5d Mangaanipohjainen lannoite Tuote, joka syntyy sekoittamalla 5a ja 5c lannoitetta; kokonaismangaani 17% Kokonaispitoisuus (Mn) vesiliukoinen mangaani (Mn) 0,4
Kelatoitunut mangaani (Mn)
Kelaatinmuodostajan nimi
5e Mangaanipohjainen lannoiteliuos Tuote, joka syntyy liottamalla veteen 5a ja/ 5b lannoitetta; mangaania vesiliukoisena 3% Vesiliukoinen mangaani (Mn) 0,4
Kelatoitunut mangaani (Mn)
Kelaatinmuodostajan nimi
MOLYBDEENI
6a Natriummolybdaatti Kemiallisesti valmistettu tuote, keskeisenä aineosana on natriummolybdaatti; molybdeenia vesiliukoisena 35% Vesiliukoinen molybdeeni (Mo) 0,4
6b Ammoniummolybdaatti Kemiallisesti valmistettu tuote, jonka keskeisenä aineosana on ammoniummolybdaatti; molybdeenia vesiliukoisena 50% Vesiliukoinen molybdeeni (Mo) 0,4
6c Molybdeenipohjainen lannoite Tuote, joka syntyy sekoittamalla 6a ja 6b lannoitteita; molybdeenia vesiliukoisena 35% Vesiliukoinen molybdeeni (Mo) 0,4
Nro Tyyppinimi Valmistusmenetelmä sekä keskeiset aineosat. Hivenravinteiden vähimmäispitoisuus (painoprosentteina) ja ilmoitustapa; muita vaatimuksia Ilmoitettavat tiedot Sallittu poikkeama (absol. arvo painoprosentteina ellei toisin mainittu) 1) 3)
1 2 3 4 5
6d Molybdeenilannoiteliuos Tuote, joka syntyy liuottamalla veteen 6a ja/ tai 6b lannoitteita Vesiliukoinen molybdeeni (Mo) 0,4 (Mo > 2%)
20% (Mo ≤ 2%) suhteellinen poikkeama
SINKKI
7a Sinkkisuola Kemiallisesti valmistettu tuote, jonka keskeisenä aineosana on epäorgaaninen sinkkiyhdiste; sinkkiä vesiliukoisena 15% Vesiliukoinen sinkki (Zn) 0,4
Merkinnässä ilmoitettava sitoutuneen anionin nimi
7b Sinkkikelaatti Tuote, joka syntyy sinkistä ja kelaatinmuodostajasta kemiallisen reaktion tuloksena; sinkkiä vesiliukoisena 5% Vesiliukoinen sinkki (Zn) 0,4
Kelatoitunut sinkki (Zn)
Kelaatinmuodostajan nimi
7c Sinkkioksidi Kemiallisesti valmistettu tuote, jonka keskeisenä aineosana on sinkkioksidi; kokonaissinkki 70% Kokonaispitoisuus (Zn) 0,4
7d Sinkkipohjainen lannoite 7a ja 7b lannoitteista saatava tuote; kokonaissinkki 30% Kokonaispitoisuus (Zn) 0,4
Vesiliukoinen sinkki (Zn), jos se edustaa vähintään 1/4 Zn-kokonaispitoisuudesta
7e Sinkkipohjainen liuos Tuote, joka syntyy liuottamalla veteen 7a ja 7b lannoitteita Vesiliukoinen sinkki (Zn) 0,4 (Zn > 2%)
Kelatoitunut sinkki (Zn) 20% (Zn ≤ 2%) suhteellinen poikkeama

HIVENRAVINTEIDEN VÄHIMMÄISPITOISUUS LANNOITTEESSA3) PAINOPROSENTTINA

1.2. Hivenravinteiden kiinteät tai nestemäiset seokset

Hivenravinnetta seoksessa:
Hivenravinne pelkästään epäorgaanisena kelatoituna tai kompleksina
Boori (B) 0,2 0,2
Koboltti (Co) 0,02 0,02
Kupari (Cu) 0,5 0,1
Rauta (Fe) 2,0 0,3
Mangaani (Mn) 0,5 0,1
Molybdeeni (Mo) 0,02
Sinkki (Zn) 0,5 0,1

Hivenravinteiden kokonaismäärä kiinteässä seoksessa vähintään:

5 painoprosenttia.

Hivenravinteiden kokonaismäärä nestemäisessä seoksessa vähintään:

2 painoprosenttia.

1.3. Maahan levitettävät ETY-lannoitteet, joissa on pää- ja/tai sivuravinteiden ohella hivenravinteita

viljalle tai nurmelle tarkoitettuja puutarhakäyttöön
Boori (B) 0,01 0,01
Koboltti (Co) 0,002
Kupari (Cu) 0,01 0,002
Rauta (Fe) 0,5 0,02
Mangaani (Mn) 0,1 0,01
Molybdeeni (Mo) 0,001 0,001
Sinkki (Zn) 0 01 0,002

1.4. Lehtiruiskutteina käytettävät ETY-lannoitteet, joissa on pää- ja/tai sivuravinteiden ohella hivenravinteita

Boori (B) 0,01
Koboltti (Co) 0,002
Kupari (Cu) 0,002
Rauta (Fe) 0,02
Mangaani (Mn) 0,01
Molybdeeni (Mo) 0,001
Sinkki (Zn) 0,002

1.5. Luettelo hyväksytyistä hivenravinteiden kanssa komplekseja muodostavista orgaanisista yhdisteistä

Hivenravinnekompleksin määritelmä:

Tässä direktiivissä hiven ravinnekompleksit määritellään yhdisteiksi, jotka sisältävät metallin

– kelaattina

– kompleksina

Hyväksytyt yhdisteet:

1. Kelaatinmuodostajat:

Seuraavien happojen; natrium-, kalium- tai ammoniumsuolat:

etyleenidiamiinitetra - etikkahappo EDTA C10H16O8N2
dietyleenitriamiini - pentaetikkahappo DPTA C14H23O10N3
etyleenidiamiini-N,N, = di(o-hydroksifenyyli)etikkahappo EDDHA C18H20O6N2
N,-(2-hydroksietyyli) = etyleenidiamiini-N,N,N,-trietikkahappo HEEDTA C10H18O7N2
etyylidiamiini-N,N, = di(o-hydroksi-p-metyyli = fenyyli)etikkahappo EDDHMA C20H24N2O6
etyleenidiamiinidi = (5-karboksi-2-hydroksi= fenyyli)etikkahappo EDDCHA C20H20O10N2

2. kompleksinmuodostajat (*)

(*) Luettelo laadittavana (EY)

2. Muut lannoitteet, jotka sisältävät hivenravinteita

Kohdassa B. 2. mainittuihin lannoitteisiin voidaan lisätä hivenravinteita vastaavasti kuin kohdissa D. 1.3.-1.5. on mainittu.

3) Hivenravinteiden sallittu poikkeama ilmoitetusta arvosta:

– hivenravinnepitoisuus > 2% : 0,4 painoprosenttia

– hivenravinnepitoisuus ≤ 2% : 20 % ilmoitetusta pitoisuudesta

Liite 2

LANNOITELUETTELOON MERKITSEMISTÄ KOSKEVASSA HAKEMUKSESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT:

1) lannoitteen valmistajan ja valmistuttajan nimi ja osoite sekä maahantuodusta lannoitteesta myös maahantuojan ja myyjän nimi ja osoite;

2) selvitys lannoitteen kemiallisesta koostumuksesta tai siihen käytetyistä raaka-aineista, fysikaalisista ominaisuuksista, kuten olomuoto, hienousaste ja liukoisuus, teknisestä käsittelystä sekä soveltuvuudesta varastointiin;

3) valmistajan ilmoittamat tiedot lannoitteen ravinnepitoisuuksista sekä niiden määrittämiseksi käytetyistä analyysimenetelmistä ja näiden menetelmien vertailukelpoisuudesta lannoitevalmisteiden valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (47/94) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen menetelmien kanssa;

4) analyysitulokset, jotka osoittavat lannoitteen sisältämät kasvinravinteet, sekä haitallisten tai vaarallisten aineiden tai eliöiden määrän;

5) lannoitteen käyttömäärä ja muut käyttöohjeet sekä käyttöä rajoittavat tekijät; sekä

6) ehdotus tyyppinimeksi.

Liite 3

AMMONIUMNITRAATTILANNOITTEIDEN LISÄVAATIMUKSET

1. Ominaisuudet ja raja-arvot

1.1. Huokoisuus (öljynpidätyskyky)

Kaksi lämpökäsittelyjaksoa (kuumennus 25°C:sta 50°C:een) läpikäyneen lannoitteen öljynpidätyskyky ei saa ylittää 4 painoprosenttia.

1.2. Palavat aineet

Lannoite ei saa sisältää palavaa ainetta yli 0,2 % hiileksi (C) laskettuna, jos lannoitteen typpipitoisuus on vähintään 31,5 painoprosenttia, eikä 0,4% niiden lannoitteiden osalta, joiden typpipitoisuus on vähintään 28 painoprosenttia, mutta alle 31,5 painoprosenttia.

1.3. pH

Lannoiteliuoksen, joka sisältää 10 g lannoitetta liuotettuna 100 ml:aan vettä, pH:n tulee olla vähintään 4,5.

1.4. Seula-analyysi

Enintään 5 painoprosenttia lannoitteesta saa läpäistä 1 mm:n seulan ja enintään 3 painoprosenttia lannoitteesta saa läpäistä 0,5 mm:n seulan.

1.5. Kloridipitoisuus

Lannoitteen suurin sallittu kloridipitoisuus on 0,02 painoprosenttia.

1.6. Raskasmetallit

Raskasmetalleja ei saa lisätä lannoitteeseen tahallisesti. Tuotantoprosessista peräisin olevan kuparin pitoisuus (Cu) ei saa ylittää 10 mg/kg.

2. Räjähtämättömyyskoe

Räjähtämättömyyskoe on suoritettava teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymässä laitoksessa. Todistus kokeesta saa olla enintään kuusi kuukautta vanha.

Kokeen kuvaus:

Koe on suoritettava edustavalle lannoitenäytteelle. Ennen räjähtämättömyyskoetta koko näytteen on käytävä läpi viisi lämpökäsittelyä.

Lannoitteelle on tehtävä räjähtämättömyyskoe vaaka-asennossa olevassa teräsputkessa seuraavien olosuhteiden vallitessa:

Saumaton teräsputki
Putken pituus: vähintään 1 000 mm
Nimellishalkaisija
ulkopuolelta mitattuna: vähintään 114 mm
Putken seinämän
nimellispaksuus: vähintään 5 mm
Tehostin: valitun tehostimen tyypin ja massan tulisi olla sellaiset, että ne maksimoivat näytteeseen kohdistetun räjähdyspaineen, jotta voitaisiin määrittää näytteen räjähdyksensiirtoalttius
Koelämpötila: 15–20°C
Räjähdyksen toteamiseksi käytettävät lyijysylinterit: halkaisija 50 mm
korkeus 100 mm

sijoitettuna 150 mm:n välein tukemaan putkea horisontaalisesti.

Koe on suoritettava kahdesti. Jos yksi tai useampi putkea vasten olevista lyijysylintereistä painuu kokoon molemmissa kokeissa vähemmän kuin 5 %, lannoitenäyte on läpäissyt räjähtämättömyyskokeen.

Liite 4

LANNOITTEENA KÄYTETTÄVÄKSI KELPAAVIEN SIVUTUOTTEIDEN LAATUVAATIMUKSET

1. Raskasmetallit; enimmäispitoisuus mg/kg kuiva-ainetta (k.a.)

suurin sallittu pitoisuus mg/kg (k.a).
Elohopea (Hg) 2
Kadmium (Cd) 3
Nikkeli (Ni) 100
Lyijy (Pb) 150
Kupari (Cu) 600
Kromi (Cr) 300
Sinkki (Zn) 1 500

2. Muut laatuvaatimukset

Lannoitteena käytettäväksi kelpaavat sivutuotteet eivät saa sisältää orgaanisia haitta-aineita eivätkä haitallisia mikro-organismeja siinä määrin, että niiden käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä voi olla haittaa ihmisille, eläimille tai ympäristölle.

Liite 5

1. LANNOITTEIDEN TUOTESELOSTEESSA TAI SEN YHTEYDESSÄ ILMOITETTAVAT TIEDOT

1.1. Tuoteselosteessa ilmoitettavat tiedot

Lannoitteen tuoteselosteessa tulee tämän päätöksen liitteessä 1 olevassa luettelossa (lannoiteluettelo) määrättyjen pakollisten ja vapaaehtoisten tietojen lisäksi ilmoittaa seuraavat tiedot:

1) ETY-lannoitteissa merkintä "ETY-LANNOITE" isoilla kirjaimilla. Merkintää voidaan käyttää ainoastaan lannoitteista, jotka täyttävät ETY-lannoitteille lannoitelaissa, tässä päätöksessä ja sen liitteissä asetetut vaatimukset.

2) Lannoitteen tyyppimerkintä lannoiteluettelon mukaisesti sekä moniravinteisten lannoitteiden osalta ravinnepitoisuutta ilmaisevat numerot N,P,K sanotussa järjestyksessä.

Mikäli lannoiteluettelossa mainitut lannoitteet sisältävät sivuravinteita, lisätään tyyppimerkintään:

– "sisältää" sekä lannoitteen sisältämien sivuravinteiden nimet tai kemialliset merkit jäljempänä kohdassa 3 määrätyssä järjestyksessä. Nimien tai kemiallisten merkkien jälkeen voidaan suluissa ilmoittaa sivuravinteiden ravinnepitoisuudet.

Mikäli lannoiteluettelossa mainitut lannoitteet sisältävät hivenravinteita, lisätään tyyppimerkintään:

– "sisältää hivenravinteita", tai

– "sisältää", jonka jälkeen luetellaan lannoitteen sisältämien hivenravinteiden nimet tai niiden kemialliset merkit jäljempänä kohdassa 3 määrätyssä järjestyksessä.

Poiketen siitä, mitä edellä tässä kohdassa on määrätty, voidaan pelkästään hivenravinteita sisältävissä lannoitteissa käyttää lannoiteluettelossa mainittujen tyyppimerkintöjen sijasta merkintää:

– "Hivenravinneseos", jonka jälkeen merkitään lannoitteen sisältämien hivenravinteiden nimet tai niiden kemialliset merkit jäljempänä kohdassa 3 määrätyssä järjestyksessä.

3) Kunkin ilmoitettavan ravinteen pitoisuus sekä ilmoitustapa siten kuin se on yksilöity lannoiteluettelon sarakkeessa 4.

Suomessa markkinoitavissa tai luovutettavissa lannoitteissa fosfori-, kalium-, kalsium-, magnesium-, natrium- ja rikkipitoisuudet on ilmoitettava alkuaineina. Oksidit on muunnettava alkuaineiksi seuraavasti:

fosforipentoksidi (P2O5) x 0.436 = fosfori (P)

kaliumoksidi (K2O) x 0.830= kalium (K)

kalsiumoksidi (CaO) x 0.715 = kalsium (Ca)

magnesiumoksidi (MgO) x 0.603 = magnesium (Mg)

natriumoksidi (Na2O) x 0.742 = natrium (Na) rikkitrioksidi (SO3) X 0.400 = rikki (S)

Lannoitteiden hivenravinnepitoisuudet on aina ilmoitettava alkuaineina (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

Yksi- ja moniravinteisten lannoitteiden ravinnepitoisuus on ilmoitettava painoprosentteina kokonaislukuna tai tarvittaessa yhden desimaalin tarkkuudella. Milloin lannoite sisältää useampaa kuin yhtä hivenravinnetta, voidaan pitoisuudet ilmoittaa lannoiteluettelon kohdissa D. 1.3. ja D. 1.4. määrätyllä tarkkuudella. Ravinnemuodot ja liukoisuudet on ilmoitettava painoprosentteina paitsi silloin, kun lannoiteluettelossa edellytetään, että pitoisuus ilmoitetaan toisin.

Nestemäisten lannoitteiden ravinteita koskevat tiedot voidaan ilmoittaa likimääräisesti ekvivalenttisina paino/tilavuus-mittoina (kh/hl tai g/l).

Lannoitteiden pää- ja sivuravinteet on ilmoitettava sekä sanallisesti että kemiallisin merkein seuraavassa järjestyksessä: typpi (N), fosfori (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) ja rikki (S). Vastaavasti hivenravinteet on ilmoitettava sekä sanallisesti että kemiallisin merkein kemiallisten merkkien mukaisessa aakkosjärjestyksessä: boori (B), koboltti (Co), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo) ja sinkki (Zn).

Lannoitteiden magnesium-, natrium- ja rikkipitoisuuksista saa antaa ilmoituksen vain, jos ne sisältävät vähintään 1,2% magnesiumia, 3% natriumia ja 5% rikkiä, kuitenkin siten, että muista lannoitteista kuin ETY-lannoitteista saa rikkipitoisuuden (S) ilmoittaa, jos se on vähintään 1%. Ilmoitus ravinteeksi katsottavan kalsiumin pitoisuudesta tulee tehdä ainoastaan lannoiteluettelon kohdassa C. mainituista lannoitetyypeistä. Lehtisumutteina käytettävien nestemäisten lannoitteiden sisältämästä liukoisesta kalsiumista saa antaa ilmoituksen vain, mikäli lannoite sisältää vähintään 5,7% kalsiumia.

Poiketen siitä, mitä edellä tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa on sanottu, tulee hivenravinteista ilmoittaa kokonaispitoisuus sekä vesiliukoinen pitoisuus, jos se on vähintään puolet kokonaispitoisuudesta. Milloin hivenravinne on kokonaan vesiliukoinen, ainoastaan vesiliukoinen pitoisuus ilmoitetaan. Mikäli hivenravinne on kokonaan tai osittain kemiallisesti sitoutunut orgaaniseen molekyyliin, hivenravinteen nimen jälkeen liitetään jokin seuraavista määritteistä:

– "....-kelaatti" (kelatoivan aineen nimi tai sen lyhennys lannoiteluettelon kohdassa D. 1.5. määrätyllä tavalla),

– "....-kompleksi" (kompleksoivan aineen nimi tai sen kemiallinen kaava siten kuin edellä on kelaatin osalta esitetty).

Orgaaniseen molekyyliin sitoutuneen hivenravinteen pitoisuus ilmoitetaan heti vesiliukoisen pitoisuuden jälkeen ilmoittamalla kelaatin- tai kompleksinmuodostajan nimi tai sen lyhenne (esimerkiksi kupari-EDTA-kelaatti).

Poiketen siitä, mitä edellä tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa on sanottu, magnesiumin, natriumin ja rikin pitoisuudet tulee ilmoittaa seuraavasti:

– kokonaispitoisuus painoprosentteina tai, milloin kysymys on täysin vesiliukoisesta ravinteesta, ainoastaan veteen liukeneva määrä. Mikäli vesiliukoinen osuus on vähintään neljäsosa kokonaispitoisuudesta, se voidaan ilmoittaa kokonaispitoisuuden ohella painoprosentteina lannoitteesta.

Mikäli lannoiteluettelossa mainitut lannoitteet sisältävät yhtä tai useampaa seuraavista hivenravinteista: boori, koboltti, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni tai sinkki, on niiden pitoisuudet ilmoitettava, mikäli lannoitteeseen on lisätty hivenravinteita ja niitä on lannoitteessa vähintään lannoiteluettelon kohdissa D.1.3. ja D.1.4. määrätty vähimmäismäärä.

Mikäli hivenravinteet ovat tavanomaisia ainesosia lannoitteen pää- ja sivuravinteita sisältävissä raaka-aineissa, niiden ilmoittaminen on vapaaehtoista edellyttäen, että niitä on lannoitteessa vähintään lannoiteluettelon kohdissa D.l.3. ja D.1.4. määrätty vähimmäismäärä.

4) Netto- tai bruttopaino. Mikäli bruttopaino ilmoitetaan, sen ohella on ilmoitettava myös taarapaino.

Nestemäisten lannoitteiden määrät on ilmoitettava painoyksikkönä. Määrien ilmoittaminen tilavuusyksikkönä on vapaaehtoista.

5) Valmistajan ja myyjän nimi ja toiminimi taikka tavaramerkki sekä lannoitteen markkinoille saattamisesta vastuussa olevan henkilön osoite Euroopan talousalueella.

6) Alkuperämaa, ei kuitenkaan ETY-lannoitteista.

1.2. Tuoteselosteen yhteydessä ilmoitettavat pakolliset tiedot

Nestemäisten lannoitteiden tuoteselosteen yhteyteen on aina liitettävä asianmukaiset ohjeet. Näissä ohjeissa on erityisesti oltava tiedot säilytyslämpötilasta ja varastoinnin aikaisesta onnettomuuksien ehkäisystä.

Hivenravinteita sisältävien valmisteiden tuoteselosteen alapuolelle tulee merkitä seuraava teksti: "Käytetään ainoastaan todettuun tarpeeseen. Asianmukaisia käyttömääriä ei saa ylittää."

1.3. Tuoteselosteen yhteydessä ilmoitettavat vapaaehtoiset tiedot

Tuoteselosteen yhteydessä saadaan ilmoittaa seuraavat tiedot:

1) valmistajan toiminimi, tuotteen kauppanimi ja kuvaus; sekä

2) tarkat käyttö-, varastointi- ja käsittelyohjeet.

Nämä tiedot eivät saa olla ristiriidassa tuoteselosteen tietojen kanssa ja ne on pidettävä selvästi erillään tuoteselosteen tiedoista.

2. LANNOITTEENA KÄYTETTÄVÄKSI KELPAAVIEN SIVUTUOTTEIDEN TUOTESELOSTEESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT

Lannoitteena käytettäväksi kelpaavien sivutuotteiden tuoteselosteessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

1) sivutuotteen alkuperä;

2) tuotteen käyttötarkoitus lannoitteena; sekä

3) valmisteen koostumus siltä osin kuin sillä on merkitystä sivutuotteen lannoitteeksi soveltuvuuden kannalta.

3. MERKINTÖJEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Tuoteseloste on painettava tai kiinnitettävä helposti havaittavaan paikkaan ja sen merkintöjen tulee olla selvästi luettavissa. Kiinnitettyjen tuoteselosteiden on pysyttävä paikallaan suljettaessa pakkaus millä tahansa menetelmällä. Mikäli lyijykettä tai muunlaista sinettiä käytetään, sinetissä tulee olla merkittynä lannoitteen markkinoille saattamisesta vastuullisen henkilön nimi.

Tuoteselostemerkintöjä sisältävien asiakirjojen tulee olla valmisteiden mukana ja niiden on oltava helposti saatavilla valvontaa varten.

Tuoteseloste ja sen yhteydessä ilmoitettavat tiedot on laadittava suomen ja ruotsin kielellä.

Tuoteselosteessa tai sen yhteydessä ilmoitetut tiedot on selvästi erotettava kaikista muista pakkauksia, valmistetta tai asiakirjoja koskevista tiedoista.

Liite 6

PAKKAUSMÄÄRÄYKSET

Pakattuina toimitettavien lannoitteiden pakkaus on suljettava sillä tavalla tai sellaisella välineellä, että pakkausta avattaessa kiinnitys, kiinnityssulkija tai itse pakkaus vaurioituu korjauskelvottomaksi.

Venttiilisäkkien käyttö on sallittu.

Yli 28 painoprosenttia typpeä sisältäviä ammoniumnitraattilannoitteita saa toimittaa lopulliselle käyttäjälle vain pakattuna.

Lannoiteluettelon kohdissa D. 1.1–1.2 mainittujen hivenlannoitteiden on oltava pakattuja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.