38/1994

Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1994

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

kumonnut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 annetun liikenneministeriön päätöksen (394/92) liitteen II osan rn 302 (2) kohdan, rn 602 (2) kohdan ja rn 802 (2) kohdan,

muuttanut liitteen II osan rn 301 aineluettelon kohdan 41, rn 310, rn 322 (1) ja (2) kohdan, rn 601 aineluettelon kohdan 91, rn 609, rn 622 (1), (2), (3) ja (4) kohdan, rn 801 aineluettelon kohdan 71, rn 808, rn 822 (1) ja (2) kohdan sekä

lisännyt 31 §:ään uuden 6 ja 7 momentin sekä liitteen rn 302 uuden (2) ja (3) kohdan, jolloin nykyinen (3) kohta siirtyy (4) kohdaksi, rn 306 uuden (3) kohdan, rn 307 uuden (2) ja (3) kohdan, rn 309 uuden huomautuksen, rn 602 uuden (2) ja (3) kohdan, jolloin nykyinen (3) kohta siirtyy (4) kohdaksi, rn 606 uuden (2) kohdan, jolloin nykyinen (2) ja (3) kohta siirtyvät (3) ja (4) kohdaksi ja viimeksi mainittuun kohtaan uuden c) alakohdan, rn 607 uuden (2) kohdan, jolloin nykyinen (2) kohta siirtyy (3) kohdaksi ja viimeksi mainittuun kohtaan uuden c) alakohdan, rn 802 uuden (2) ja (3) kohdan, jolloin nykyinen (3) kohta siirtyy (4) kohdaksi, rn 806 uuden (2) kohdan, jolloin nykyinen (2) kohta siirtyy (3) kohdaksi ja viimeksi mainittuun kohtaan uuden c) alakohdan, rn 807 uuden (2) kohdan, jolloin nykyinen (2) kohta siirtyy (3) kohdaksi ja viimeksi mainittuun kohtaan uuden c) ala kohdan sekä uuden lisäyksen VI seuraavasti:

31 §
Voimaantulo- ja siirtymämääräykset

Metallisia kuutionmallisia säiliökontteja, jotka täyttävät tämän päätöksen voimaantullessa voimassa olleet määräykset, saa käyttää edelleen.

Säiliökontteja ja RID/ADR-määräysten tarkoittamia suurpakkauksia (IBC), jotka on hyväksytty ja tarkastettu vaarallisten aineiden tiekuljetusmääräysten (147/92 ja 926/92) mukaisesti, saa käyttää myös vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1994.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1994

Liikenneministeri
Ole Norrback

Ylitarkastaja
Liisa Virtanen

LIITE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET
II OSA
Eri kuljetusluokat
3 luokka.
Palavat nesteet

301


H. Tyhjät pakkaukset

41. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit, jotka ovat sisältäneet luokan 3 aineita.

1. Yleiset pakkausmääräykset

302


(2) Suurpakkausten on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(3) Rn 300 (3) ja 1511 (2) tai 1611 (2) määräysten mukaisesti seuraavanlaisia pakkauksia on käytettävä:

Pakkausryhmän I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "X", aineluettelon ryhmään a) kuuluville aineille;

Pakkausryhmän II tai 1 pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X", taikka pakkausryhmän 11 suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" aineluettelon ryhmään b) kuuluville aineille; ja

Pakkausryhmän III, II tai 1 pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z", "Y" tai "X", taikka pakkausryhmän III tai II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z" tai "Y", aineluettelon ryhmään c) kuuluville aineille.


306


(3) Aineluettelossa (rn 301) ryhmään b) kuuluvat aineet, joiden höyrynpaine 50°C:ssa on enintään 110 kPa (1,10 bar), saa pakata myös rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin, muovisiin suurpakkauksiin tai rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (jäykkä, muovinen sisäastia).

307


(2) Aineluettelossa (rn 301) ryhmään c) kuuluvat aineet, kohdan 31 c) nitrometaania lukuunottamatta, saa pakata myös rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin, muovisiin suurpakkauksiin tai rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (jäykkä, muovinen sisäastia).

(3) Aineluettelon kohdan 32 c) aineet saa myös pakata rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (taipuisa, muovinen sisäastia).

309


Huom. Suurpakkausten osalta ks. rn 1601 (8).

310

Pakkaukset, mukaan lukien suurpakkaukset, jotka sisältävät aineluettelon kohtien 31 c) ja 32 c) valmisteita, jotka kehittävät pieniä määriä hiilidioksidia ja/tai typpeä, on varustettava rn 1500 (8) tai 1601 (6) tarkoittamalla paineentasauslaitteella.

F. Tyhjät pakkaukset

320

(1) Aineluettelon kohdan 41 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täytettyinä ollessaankin.

(2) Aineluettelon kohdan 41 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin täytettyinä ollessaankin.

(3) Aineluettelon kohdan 41 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, jotka on varustettu mallien 6.1 tai 6.1 A mukaisilla lipukkeilla, on pidettävä vaunussa ja tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.


6.1 luokka.
Myrkylliset aineet

601


H. Tyhjät pakkaukset


91. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit, jotka ovat sisältäneet luokan 6.1 aineita.

1. Yleiset pakkausmääräykset

602


(2) Suurpakkausten on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(3) Rn 600 (1) ja 1511(2) tai 1611(2) määräysten mukaisesti seuraavanlaisia pakkauksia on käytettävä:

Pakkausryhmän I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "X", aineluettelon ryhmään a) kuuluville aineille;

Pakkausryhmän II tai 1 pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X", taikka pakkausryhmän II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y", aineluettelon ryhmään b) kuuluville aineille; ja

Pakkausryhmän III, II tai 1 pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z", "Y"tai "X", taikka pakkausryhmän III tai II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z" tai "Y", aineluettelon ryhmään c) kuuluville aineille.


606


(2) Aineluettelossa (rn 601) ryhmään b) kuuluvat aineet, joiden höyrynpaine 50°C:ssa on enintään 110 kPa (1,10 bar), saa pakata myös rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin, muovisiin suurpakkauksiin tai rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (jäykkä, muovinen sisäastia).


(4) Rn 600 (2) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:


c) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin, 13H1, 13L1 ja 13M1 tyyppisiä suursäkkejä lukuun ottamatta, rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (taipuisa, muovinen sisäastia), rn 1626 tarkoittamiin pahvisiin suurpakkauksiin tai rn 1627 tarkoittamiin puisiin suurpakkauksiin edellyttäen, että aineet kuljetetaan joko vaunukuormana tai suursäkit on kuormattu kuormalavoille.

607


(2) Aineluettelossa (rn 601) ryhmään c) kuuluvat aineet, joiden höyrynpaine 50°C:ssa on enintään 110 kPa (1,10 bar), saa pakata myös rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin, muovisiin suurpakkauksiin tai rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (jäykkä, muovinen sisäastia).

(3) Rn 600 (2) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:


c) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin, 13H1, 13L1 ja 13M1 tyyppisiä suursäkkejä lukuun ottamatta, rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (taipuisa, muovinen sisäastia), rn 1626 tarkoittamiin pahvisiin suurpakkauksiin tai rn 1627 tarkoittamiin puisiin suurpakkauksiin.

609

Pakkaukset, mukaanlukien suurpakkaukset, jotka sisältävät aineluettelon kohdan 12 b) dimetyyliaminoboraania, on varustettava rn 1500 (8) tai 1601 (6) tarkoittamalla paineentasauslaitteella.

F. Tyhjät pakkaukset

622

(1) Jos kohdan 91 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset ovat säkkejä tai tyhjiä suursäkkejä, ne on pakattava sellaiseen laatikkoon tai vedenkestävään säkkiin, ettei mitään säkin sisällöstä pääse vuotamaan ulos.

(2) Aineluettelon kohdan 91 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täytettynä ollessaankin.

(3) Aineluettelon kohdan 91 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, tyhjät säiliövaunut ja tyhjät säiliökontit on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin täytettynä ollessaankin. Kohdan (1) säkkejä tai suursäkkejä sisältävät pakkaukset on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin säkkien tai suursäkkien ollessa täytettynä.

(4) Aineluettelon kohdan 91 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset on pidettävä vaunussa ja tavarasuojissa erillään ravinto- ja nautintoaineista sekä rehuista.


8 luokka.
Syövyttävät aineet

801


D. Tyhjät pakkaukset

71. Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, tyhjät suurpakkaukset (IBC), tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit ja tyhjät pienkontit (irtokuljetuksissa käytetyt), jotka ovat sisältäneet luokan 8 aineita.

1. Yleiset pakkausmääräykset

802

(2) Suurpakkausten on täytettävä lisäyksen VI määräykset.

(3) Rn 800 (1) ja 1511 (2) tai 1611 (2) määräysten mukaisesti seuraavanlaisia pakkauksia on käytettävä:

Pakkausryhmän I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "X", aineluettelon ryhmään a) kuuluville aineille;

Pakkausryhmän II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y" tai "X", taikka pakkausryhmän II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Y", aineluettelon ryhmään b) kuuluville aineille; ja

Pakkausryhmän III, II tai I pakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z", "Y" tai "X", taikka pakkausryhmän III tai II suurpakkauksia, jotka on merkitty kirjaimella "Z" tai Y", aineluettelon ryhmään c) kuuluville aineille.


806


(2) Aineluettelossa (rn 801) ryhmään b) kuuluvat aineet, joiden höyrynpaine 50°C:ssa on enintään 110 kPa (1,10 bar), saa pakata myös rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin, muovisiin suurpakkauksiin tai rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (jäykkä, muovinen sisäastia).

(3) Rn 800 (2) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:


c) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin, 13H1, 13L1 ja 13M1 tyyppisiä suursäkkejä lukuun ottamatta, rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (taipuisa, muovinen sisäastia), rn 1626 tarkoittamiin pahvisiin suurpakkauksiin tai rn 1627 tarkoittamiin puisiin suurpakkauksiin edellyttäen, että aineet kuljetetaan joko vaunukuormana tai suursäkit on kuormattu kuormalavoille.

807


(2) Aineluettelossa (rn 801) ryhmään c) kuuluvat aineet, joiden höyrynpaine 50°C:ssa on enintään 110 kPa (1,10 bar), saa pakata myös rn 1622 tarkoittamiin metallisiin suurpakkauksiin, rn 1624 tarkoittamiin jäykkiin, muovisiin suurpakkauksiin tai rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (jäykkä, muovinen sisäastia).

(3) Rn 800 (2) tarkoittamat kiinteät aineet saa pakata myös:


c) rn 1623 tarkoittamiin suursäkkeihin, 13H1, 13L1 ja 13M1 tyyppisiä suursäkkejä lukuun ottamatta, rn 1625 tarkoittamiin yhdistettyihin suurpakkauksiin (taipuisa, muovinen sisäastia), rn 1626 tarkoittamiin pahvisiin suurpakkauksiin tai rn 1627 tarkoittamiin puisiin suurpakkauksiin.

808

Pakkaukset, mukaanlukien suurpakkaukset, jotka sisältävät aineluettelon kohdan 61 tai 62 aineita, on varustettava rn 1500 (8) tai 1601 (6) tarkoittamalla paineentasauslaitteella.

F. Tyhjät pakkaukset

822

(1) Aineluettelon kohdan 71 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit ja tyhjät pienkontit on suljettava samalla tavalla ja yhtä tiiviisti kuin täytettyinä ollessaankin.

(2) Aineluettelon kohdan 71 puhdistamattomat tyhjät pakkaukset, mukaan lukien tyhjät suurpakkaukset, tyhjät säiliövaunut, tyhjät säiliökontit ja tyhjät pienkontit on varustettava samoilla varoituslipukkeilla kuin täytettyinä ollessaankin.


LISÄYS VI

YLEISET SUURPAKKAUKSIA (IBC) KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET, SUURPAKKAUSTYYPIT, SUURPAKKAUSTEN RAKENNEVAATIMUKSET JA TESTAUSMÄÄRÄYKSET

1600

Suurpakkaukset (IBC) ovat jäykkiä, puolijäykkiä tai taipuisia kuljetettavia pakkauksia, jotka eivät ole lisäyksen V tarkoittamia pakkauksia ja jotka

a) ovat tilavuudeltaan enintään 3,0 m3 (3 000 litraa);

b) on suunniteltu mekaanista käsittelyä varten;

c) kestävät käsittelyn ja kuljetuksen aikana esiintyvät rasitukset, jotka on tämän lisäyksen mukaisissa kokeissa määritelty.

Huom. 1. Nämä määräykset koskevat suurpakkauksia, joita saa käyttää vain eri luokissa nimenomaan mainittujen vaarallisten aineiden kuljetukseen.

Huom. 2. Lisäyksen X määräysten mukaisia säiliökontteje ei katsota suurpakkauksiksi.

Huom. 3. Tämän lisäyksen (VI) määräysten mukaisia suurpakkauksia (IBC) ei katsota liikenneministeriön päätöksen mukaisiksi konteiksi.

Huom. 4. Jatkossa tekstissä lyhenteellä IBC (Intermediate Bulk Container) tarkoitetaan suurpakkauksia.

Osa I

Suurpakkauksia koskevat yleiset määräykset

1601

(1) Jotta varmistauduttaisiin, että jokainen suurpakkaus täyttää tämän lisäyksen määräykset, on suurpakkaukset suunniteltava, valmistettava ja koestettava teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän laadunvalvontajärjestelmän mukaisesti. Jos yrityksellä ei ole laadunvalvontajärjestelmää, voidaan tyyppihyväksytty pakkaus ottaa käyttöön sarjatarkastusmenetelmällä, jonka tekee teknillinen tarkastuskeskus tai muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen.

(2) Jokaisen suurpakkauksen on vastattava kaikilta osiltaan rakennetyyppiä. Teknillinen tarkastuskeskus tai muu RID/ADR-määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen voi milloin tahansa suorituttaa testejä tässä lisäyksessä mainittujen määräysten mukaisesti sen varmistamiseksi, että suurpakkaus täyttää asetetut vaatimukset.

(3) Jokainen suurpakkaus on ennen täyttöä ja kuljetusta tarkastettava sen varmistamiseksi, ettei siinä ole syöpymiä, likaa tai muita vaurioita ja että käyttölaitteet toimivat moitteettomasti. Jos suurpakkauksessa todetaan tyyppihyväksyttyyn pakkaukseen verrattuna merkkejä heikentyneestä lujuudesta, ei sitä saa enää käyttää, ellei se ole kunnostettu siten, että se läpäisisi tyyppitestit.

(4) Mikäli useita sulkulaitteita on sijoitettu peräkkäin, on kuljetettavaa ainetta lähinnä oleva sulkulaite suljettava ensimmäisenä.

(5) Kuljetuksen aikana ei suurpakkauksen ulkopinnalla saa olla vaarallisten aineiden jäänteitä.

(6) Jos kuljetettavasta aineesta vapautuva kaasu voi synnyttää suurpakkauksessa ylipainetta (lämpötilan nousun tai muun syyn seurauksena), suurpakkauksen saa varustaa paineentasauslaitteella edellyttäen, että vapautuva kaasu ei aiheuta myrkyllisyytensä, palavuutensa, määränsä jne. johdosta mitään vaaraa. Paineentasauslaitteen tulee olla sellainen, että se estää normaaleissa kuljetusolosuhteissa sisällön vuotamisen tai vieraiden aineiden pääsemisen sisään, kun suurpakkaus on tavanomaisessa kuljetusasennossa. Paineentasauslaitetta saa käyttää vain luokkakohtaisissa määräyksissä erikseen mainituissa tapauksissa.

(7) Jos suurpakkaukset täytetään nestemäisillä aineilla, tulee jättää riittävän suuri tyhjä tila varmistamaan, että kuljetuksen aikana mahdolliset lämpötilamuutoksen johdosta tapahtuvat nesteen laajenemiset eivät aiheuta nestevuotoja tai pysyviä muutoksia suurpakkauksen muodossa.

Ellei luokkakohtaisissa määräyksissä ole toisin määrätty, saa täyttöaste 15 °C täyttölämpötilassa olla enintään seuraava:

joko a)

Aineen kiehumispiste (kiehumisen alkamispiste), °C > 35 < 60 ≥ 60 < 100 ≥ 100 < 200 ≥ 200 < 300 ≥ 300
Enimmäistäyttöaste laskettuna prosentteina suurpakkauksen tilavuudesta 90 92 94 96 98

tai b)

täyttöaste = 98/(1 + α (50 - tF)) prosentteina suurpakkauksen tilavuudesta.

Tässä kaavassa α on nesteen keskimääräinen tilavuuden laajenemiskerroin lämpötilan ollessa välillä 15°C–50°C eli suurimman lämpötilan nousun ollessa 35°C. α lasketaan seuraavan kaavan mukaan:

α = (d15 - d50)/(35 x d50)

jossa d15 ja d50 ovat nesteen suhteelliset tiheydet 15°C ja 50°C lämpötiloissa ja tF nesteen keskimääräinen lämpötila täyttöhetkellä.

(8) Palavien nesteiden (leimahduspiste enintään 55°C suljetun kupin menetelmällä) tai pölyräjähdysherkkien jauheiden kuljetukseen tarkoitettujen suurpakkausten tyhjennyksessä ja täyttämisessä on käytettävä maadoitettua letkua.

(9) Suurpakkauksen sulkimen tulee olla sellainen, että kostutettujen tai laimennettujen aineiden ollessa kyseessä nesteen (vesi, liuotin tai flegmatoimisaine) prosentuaalinen osuus ei laske kuljetuksen aikana alle sallittujen arvojen.

(10) Nesteitä saa kuljettaa vain sellaisissa jäykissä, muovisissa suurpakkauksissa tai yhdistetyissä suurpakkauksissa, jotka kestävät normaaleissa kuljetusolosuhteissa pakkauksen sisällä mahdollisesti kehittyvän paineen. Suurpakkauksessa, johon on merkitty rn 1612 (2) tarkoittama nestepainekokeen paine, saa kuljettaa vain nesteitä, joiden höyrynpaine1) on:

a) sellainen, että kokonaisylipaine pakkauksessa (eli kuljetettavan aineen höyrynpaineen ja ilman tai inerttikaasun osapaineen summa vähennettynä 100 kPa:lla) 55°C lämpötilassa määritettynä edellä kohdan (7) tarkoittamalla suurimmalla sallitulla täyttöasteella 15°C täyttölämpötilassa on enintään kaksi kolmasosaa merkitystä koepaineesta; tai

b) 50°C lämpötilassa vähemmän kuin neljä seitsemäsosaa merkityn koepaineen ja 100 kPa summasta; tai

c) 55°C lämpötilassa vähemmän kuin kaksi kolmasosaa merkityn koepaineen ja 100 kPa summasta.

(11) Kuljetuksen aikana suurpakkausten on oltava lujasti kiinnitetty tai tuettu kuljetusyksikössä siten, että pitkittäiset ja poikittaiset liikkeet sekä iskut estetään ja taataan riittävä ulkoinen tuki.

1602–1609

Osa II

Suurpakkaustyypit

Määritelmät

1610

(1) Seuraavia suurpakkauksia voidaan käyttää, riippuen siitä, mitä eri luokkien erityismääräyksissä määrätään;

Metallinen suurpakkaus muodostuu metallisesta pakkauksen vaipasta ja päädyistä sekä sopivista käyttölaitteista ja rakenteellisista varusteista.

Suursäkit muodostuvat rungosta, joka on tehty kalvosta, kankaasta tai muusta taipuisasta materiaalista tai näiden materiaalien yhdistelmistä, sekä sopivista käyttö- ja käsittelylaitteista.

Jäykät, muoviset suurpakkaukset muodostuvat vaipasta ja päädyistä, joissa saa olla rakenteellisia varusteita ja sopivia käyttölaitteita.

Yhdistetyssä suurpakkauksessa (muovinen sisäastia) on ulkopuolinen suojapakkaus ja sen sisällä muovinen sisäastia käyttö- ja muine rakenteellisine varusteineen. Molemmat muodostavat yhtenäisen kuljetuspakkauksen, joka pysyy yhtenäisenä myös täytön, varastoinnin, kuljetuksen ja tyhjennyksen aikana.

Pahviset suurpakkaukset muodostuvat pahvisesta vaipasta ja päädyistä, joissa on tai ei ole erillinen kansi ja pohja, tarvittaessa sisäsäkistä (mutta ei sisäpakkauksesta), sekä sopivista käyttölaitteista ja rakenteellisista varusteista.

Puiset suurpakkaukset muodostuvat jäykästä tai koottavasta puisesta vaipasta ja päädyistä, joissa on sisäsäkki (mutta ei sisäpakkausta), sekä sopivista käyttölaitteista ja rakenteellisista varusteista.

(2) Seuraavat määritelmät koskevat (1) kohdassa mainittuja suurpakkauksia:

Pakkauksen vaippa ja päädyt (koskee kaikkia suurpakkaustyyppejä yhdistettyjä suurpakkauksia lukuun ottamatta) tarkoittavat varsinaista pakkausta, mukaan luettuina aukot ja sulkulaitteet.

Käyttölaitteet (koskee kaikkia suurpakkaustyyppejä) tarkoittavat täyttö- ja tyhjennyslaitteita, paineentasauslaitteita, varo-, lämmitys- ja lämpöeristyslaitteita sekä mittauslaitteita.

Rakenteelliset varusteet (koskee kaikkia suurpakkaustyyppejä suursäkkejä lukuunottamatta) tarkoittavat vaipan ja päätyjen vahvisteita, kiinnittämiseen, käsittelyyn, suojaamiseen tai vakavointiin tarkoitettuja osia [[mukaanlukien yhdistetyn suurpakkauksen (muovinen sisäastia) kuljetusalusta].

Suurin sallittu bruttomassa (koskee kaikkia suurpakkaustyyppejä suursäkkejä lukuun ottamatta) tarkoittaa pakkauksen vaipan ja päätyjen, niiden käyttölaitteiden ja rakenteellisten varusteiden sekä suurimman kuljetukseen sallitun kuorman massaa.

Suurin sallittu kuorma (koskee vain suursäkkejä) tarkoittaa suurinta nettomassaa, jota varten suursäkki on tarkoitettu ja jonka kuljetukseen se on hyväksytty.

Suojattu (koskee metallisia suurpakkauksia) tarkoittaa, että suurpakkaus on varustettu lisäsuojauksella törmäystä vastaan. Tämä lisäsuojaus voi olla esim. monikerrosrakenne, kaksinkertainen seinärakenne tai metallinen häkki.

Muovikudos (koskee suursäkkejä) tarkoittaa kudosta, joka on valmistettu sopivasta muovista venytetyistä nauhoista tai yksittäisistä kuiduista.

Muovi (koskee yhdistettyjä suurpakkauksia varustettuna muovisella sisäastialla), joka muovisella sisäastialla varustetun yhdistetyn suurpakkauksen yhteyteen liittyvänä sisältää myös muita polymeerisiä tuotteita, kuten kumi jne.

Käsittelylaitteet (koskee suursäkkejä) tarkoittavat nostovöitä, lenkkejä, silmukoita tai kehyksiä, jotka on kiinnitetty suursäkin runkoon. Kysymyksessä voivat olla myös suursäkin rungon rakenneaineen jatkeet.

Sisäsäkki (koskee pahvisia ja puisia suurpakkauksia) tarkoittaa putkea tai säkkiä, joka on asetettu täysin erilleen pakkauksen rungon sisään, mukaan luettuina aukkojen sulkulaitteet.

1) Höyrynpaine on aina absoluuttinen paine. Muut paineet, kuten koepaine on ylipainetta.

Suurpakkausten tunnusmerkintä

1611

(1) Tunnusmerkintä käsittää:

– kaksi arabialaista numeroa, jotka osoittavat suurpakkaustyypin kohdan a) mukaisesti

– ison kirjaminen (tai kirjaimet), joka ilmaisee kohdan b) mukaisesti pakkauksen laadun, esim. metalli, muovi jne.;

– tarvittaessa suurpakkaustyypin laatua tarkentavan arabialaisen numeron.

Yhdistetyille suurpakkauksille on käytettävä kahta isoa kirjainta. Ensimmäinen kirjain osoittaa suurpakkauksen sisäastian aineksen ja toinen ulkopakkauksen aineksen.

a)

Suurpakkaustyypit Kiinteät aineet, jotka täytetään ja/tai tyhjennetään Nesteet
omalla painolla yli 10 kPa (0,1 bar) paineella
Jäykkä 11 21 31
Puolijäykkä 12 22 32
Taipuisa 13

b) Pakkauksen laatu

A. Teräs (kaikki tyypit ja pinnoitteet)

B. Alumiini

C. Puu

D. Vaneri

F. Muut puupohjaiset levyt

G. Pahvi

H. Muovi

L. Tekstiilikudos

M. Paperi, monikerroksinen

N. Metalli (muut kuin teräs tai alumiini)

(2) Suurpakkauksen tunnusnumeron jälkeen tulee olla kirjain osoittamassa aineryhmää, minkä aineiden kuljetukseen pakkaus on hyväksytty.

Y aineille, jotka kuuluvat pakkausryhmiin II tai III.

Z aineille, jotka kuuluvat pakkausryhmään III.

Huom. Pakksusryhmät ks. rn 1511(2).

Merkintä

1612

(1) Merkintä

Jokaisessa suurpakkauksessa, joka on valmistettu ja tarkoitettu näiden määräysten mukaiseen käyttöön, tulee olla seuraava selvä ja pysyvä merkintä:

a) Yhdistyneiden Kansakuntien pakkaustunnus (metallisissa suurpakkauksissa, joihin merkintä on meistetty tai leimattu, saadaan käyttää tunnuksen sijasta kirjaimia UN);

b) rn 1611 (1) tarkoittama suurpakkauksen tunnusmerkintä;

c) kirjain (Y tai Z) sen mukaan, mihin pakkausryhmään (-iin) suurpakkaus tyyppitestien perusteella kuuluu

d) valmistuskuukausi ja -vuosi (kaksi viimeistä numeroa);

e) sen valtion tunnus1), jossa hyväksyminen on annettu;

f) valmistajan nimi tai tunnus taikka muu teknillisen tarkastuskeskuksen tai RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen määräämä suurpakkauksen tunnusmerkintä;

g) pinoamiskokeessa käytetty koekuorma kilogrammoina.

h) suurin sallittu bruttomassa, tai suursäkeille suurin sallittu kuorma kilogrammoina.

Merkintä on tehtävä edellä esitetyssä järjestyksessä. Kohdassa (2) tarkoitettu merkintä sekä kaikki muut teknillisen tarkastuskeskuksen tai RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät merkinnät on tehtävä siten, että varsinaisen merkinnän tiedot on tunnistettavissa oikein.

Esimerkkejä merkinnöistä

11A/Y/0289

NL/Mulder 007/5500/1500

Metallinen IBC kiinteille aineille, tyhjennys esim. painovoimalla/pakkausryhmille II ja III/valmistettu helmikuussa 1989/hyväksytty Hollannissa/valmistanut Mulder rakennetyypin mukaisesti, jolle toimivaltainen viranomainen on antanut sarjanumeron 007/pinoamiskokeessa käytetty kuorma kg/suurin sallittu bruttomassa kg.

13H3/Z/0389

F/Meunier 1713/1000/500

Suursäkki kiinteille aineille, tyhjennys painovoimalla ja valmistettu vuoratusta muovikudoksesta.

31H1/0489

GB/9099/10800/1200

Jäykkä, muovinen IBC nesteille, valmistettu muovista, varustettuna rakenteellisilla varusteilla kestämään koko kuormitus pinottaessa.

31HA1/Y/0589

D/Muller/1683/10800/1200

Yhdistetty IBC nesteille varustettuna jäykällä, muovisella sisäastialla ja teräksisellä ulkopäällyksellä.

(2) Lisämerkintä2).

Jokaiselle suurpakkaukselle suursäkkiä lukuun ottamatta:

i) taara (kg)3).

Metalliset suurpakkaukset, jäykät, muoviset suurpakkaukset ja muovisella sisäastialla varustetut suurpakkaukset:

j) tilavuus litroina3) 20°C lämpötilassa,

k) viimeisen tiiviyskokeen aika (kuukausi ja vuosi), (tarvittaessa),

l) viimeisen tarkastuksen aika (kuukausi ja vuosi),

m) suurin sallittu täyttö-/tyhjennyspaine, kPa (tai bar)3) (tarvittaessa).

Metalliset suurpakkaukset:

n) vaipan ja päätyjen rakenneaine ja vähimmäispaksuus (mm),

o) valmistajan sarjanumero.

Jäykät, muoviset suurpakkaukset ja muovisella sisäastialla varustetut yhdistetyt suurpakkaukset:

p) koepaine, kPa (tai bar)3) (tarvittaessa).

(3) Suurpakkausten korjaajan tulee korjauksen jälkeen tehdä täydennysmerkinnät seuraavassa järjestyksessä:

sen valtion tunnus1), jossa korjaus on suoritettu;

korjaajan nimi tai teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymä tunnus;

korjausvuosi ja kirjain "R".

(4) Tämän kohdan määräysten mukaan merkittyjä suurpakkauksia, jotka on hyväksytty valtiossa, joka ei ole liittynyt kansainväliseen rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF), saa myös käyttää näiden määräysten mukaisiin kuljetuksiin Suomessa.

1) Kansainvälisen Wienin tieliikennesopimuksen (1968) tarkoittama moottoriajoneuvojen kansallisuustunnus.

2) Suursäkki saadaan myös varustaa kuvalla, jossa esitetään suositellut nostomenetelmät.

3) Mittayksiköt on ilmoitettava lukuarvojen jälkeen.

Varmennus

1613

Tekemällä tämän lisäyksen tarkoittaman merkinnän valmistaja vakuuttaa, että sarjatuotantona valmistetut suurpakkaukset vastaavat tyyppihyväksyttyä pakkausta ja että hyväksymiselle asetetut vaatimukset on täytetty.

Suurpakkauksia koskeva hakemisto

1614

Eri suurpakkaustyyppien tunnukset ovat seuraavat:

1. Omalla painollaan täytettävät ja tyhjennettävät kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitetut suurpakkaukset:

Suurpakkaus tyyppi Suurpakkauksen laji Suurpakkaustyypin tarkennus Tunnus Reunanumero
11 jäykkä teräs metalli 11A 1622
alumiini 11B
puu puu 11C 1627
vaneri 11D
muut puupohjaiset levyt 11F
pahvi pahvi 11G 1626
muovi jäykkä muovi (varustettu rakenteellisella varusteella) 11H1 1624
jäykkä muovi (vapaasti pystyssä pysyvä) 11H2
yhdistetty (jäykkä, muovinen sisäastia) 11HZ14) 1625
yhdistetty (muovinen taipuisa sisäastia) 11HZ24)
muu metalli metalli 11N 1622
12 puolijäykkä varattu
13 taipuisa muovikudos ilman pinnoitusta tai vuorausta taipuisa 13H1 1623
muovikudos, pinnoitettu 13H2
muovikudos, vuorattu 13H3
muovikudos, pinnoitettu ja vuorattu 13H4
muovikalvo 13H5
tekstiilikudos ilman pinnoitust tai vuorausta 13L1
tekstiilikudos, pinnoitettu 13L2
tekstiilikudos, vuorattu 13L3
tekstiilikudos, pinnoitettu ja vuorattu 13L4
paperi, monikerroksinen 13M1
paperi, monikerroksinen, veden kestävä 13M2

4) Kirjain Z, ks. rn 1625 (1) b).

2. Enintään 10 kPa (0,1 bar) paineella täytettävät ja tyhjennettävät kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitetut suurpakkaukset

Suurpakkaus tyyppi Suurpakkauksen laji Suurpakkaustyypin tarkennus Tunnus Reunanumero
21 jäykkä teräs metalli 21A 1622
alumiini 21B
muovi jäykkä muovi (varustettu rakenteellisella varusteella) 21H1 1624
jäykkä muovi (vapaasti pystyssä pysyvä) 21H2
yhdistetty (jäykkä, muovinen sisäastia) 21HZ14) 1625
yhdistetty (muovinen taipuisa sisäastia) 21 HZ24)
muu metalli metalli 21N 1622
22 puoli jäykkä varattu

4) Kirjain Z, ks. rn 1625(1) b).

3. Nesteiden kuljetukseen tarkoitetut suurpakkaukset

Suurpakkaus tyyppi Suurpakkauksen laji Suurpakkaustyypin tarkennus Tunnus Reunanumero
31 jäykkä teräs metalli 31A 1622
alumiini 31B
muovi jäykkä muovi (varustettu rakenteellisella varusteella) 31H1 1624
jäykkä muovi (vapaasti pystyssä pysyvä) 31H2
yhdistetty (jäykkä muovinen sisäastia) 31HZ14) 1625
yhdistetty (muovinen taipuisa sisäastia) 31 HZ24)
muu metalli metalli 31N 1622
32 puolijäykkä varattu

4) Kirjain Z, ks. rn 1625 (1) b).

1615–1620

Osa III

Rakennevaatimukset

Yleiset määräykset

1621

(1) Suurpakkausten on oltava ympäristön aiheuttamaa vaikutusta kestävät tai riittävästi suojattuja.

(2) Suurpakkausten on oltava siten valmistettu ja suljettu, että sisällöstä ei voi päästä mitään ulos normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

(3) Suurpakkaukset ja niiden sulkulaitteet on valmistettava rakenneaineista, jotka sopivat yhteen kuljetettavan aineen kanssa, tai suojattava sisältä siten, että

a) kuljetettava aine ei tee niiden käyttöä vaaralliseksi;

b) kuljetettava aine ei reagoi suurpakkausten kanssa, hajoa eikä muodosta vahingollisia tai vaarallisia yhdisteitä niiden kanssa.

(4) Mahdollisesti käytettävien tiivisteiden on oltava rakenneaineesta, johon suurpakkauksessa kuljetettava aine ei vaikuta.

(5) Kaikki käyttölaitteet on sijoitettava tai suojattava siten, että sisällön ulospääsyn vaara käsittelyn ja kuljetuksen aikana vaurioitumisen seurauksena on mahdollisimman pieni.

(6) Suurpakkaukset, niiden lisälaitteet sekä niiden käyttölaitteet ja rakenteelliset varusteet on suunniteltava siten, että ne kestävät kuljetettavan aineen aiheuttaman sisäisen paineen sekä normaalissa käsittelyssä ja kuljetuksessa syntyvät rasitukset ilman sisällön hävikkiä. Pinottaviksi tarkoitetut suurpakkaukset on suunniteltava pinoamista varten. Suurpakkausten nosto- ja varolaitteiden on oltava riittävän vahvat kestämään normaalit käsittely- ja kuljetusolosuhteet ilman merkittävää muodonmuutosta tai vioittumista. Niiden on oltava sijoitetut siten, ettei suurpakkaukseen missään osassa synny liiallista rasitusta.

(7) Jos suurpakkaus muodostuu kehyksen sisällä olevasta vaipasta ja päädyistä, sen on oltava suunniteltu siten,

– ettei vaippa ja päädyt hankaa tai hierrä kehystä vasten aiheuttaen vaippaan ja päätyihin vaurioita,

– että vaippa ja päädyt pysyy aina kehyksessä,

– että varusteosat on kiinnitetty siten, etteivät ne voi vahingoittua, jos vaippa ja päädyt ja kehyksen väliset liitokset sallivat suhteellisen laajenemisen tai liikkumisen.

(8) Jos pohjassa on tyhjennysventtiili, on sen pysyminen kiinniasennossa voitava varmistaa. Koko tyhjennysjärjestelmä on suojattava tehokkaasti vaurioitumiselta. Vipusulkulaitteilla varustetut venttiilit on varmistettava vahingossa tapahtuvaa aukeamista vastaan, ja auki- ja kiinni-asentojen on oltava selvästi havaittavissa. Nesteiden kuljetukseen tarkoitetuissa suurpakkauksissa on oltava lisälaite tyhjennysaukon tiivistämiseksi, esim. umpilaippa tai vastaava laite.

(9) Uusien, uudelleen käytettävien tai kunnostettujen suurpakkausten tulee olla sellaisia, että ne läpäisevät kuvatut testit.

Metallisia suurpakkauksia koskevat erityismääräykset

1622

(1) Nämä määräykset koskevat kiinteiden aineiden tai nesteiden kuljetukseen tarkoitettuja metallisia suurpakkauksia. Metalliset suurpakkaukset jaetaan seuraavasti:

 11A, 11B, 11N;
 kiinteitä aineita varten omalla painolla täytettävät ja
 tyhjennettävät;
 21A, 21B, 21N;
 kiinteitä aineita varten yli 10 kPa, (0,1 bar) paineella
 täytettävät tai tyhjennettävät; tai
 31A, 31B, 31N;
 nesteitä varten. Näiden määräysten mukaisia
 suurpakkauksia, jotka on tarkoitettu nesteiden
 kuljetukseen, ei saa käyttää sellaisten nesteiden kuljetukseen,
 joiden höyrynpaine 50°C lämpötilassa on yli 110
 kPa (1,1 bar) tai 55°C lämpötilassa yli 130 kPa (1,3
 bar).

(2) Pakkausten vaippa ja päädyt on valmistettava sopivista metallisista rakenneaineista, joiden hitsattavuus on taattu. Hitsisaumat on tehtävä määräysten mukaisesti ja niiden on oltava täysin turvallisia.

(3) Jos kuljetettavan aineen ja pakkauksen valmistuksessa käytetyn rakenneaineen välinen kosketus aiheuttaa seinämän paksuuden vähittäistä pienenemistä, on paksuutta lisättävä valmistuksen yhteydessä vastaavalla määrällä. Tämä ohenemisvara on lisättävä kohdan (7) mukaiseen seinämän paksuuteen [ks. myös rn 1621 (3)].

(4) On huolehdittava siitä, ettei vierekkäisten erilaisten metallien galvaanisesta vaikutuksesta aiheudu vaurioita.

(5) Jos suurpakkaukset, jotka on tarkoitettu palavien nesteiden kuljetukseen, joiden leimahduspiste on enintään 55°C, ovat alumiinista, ei mikään liikkuva osa, joka voi hankautua tai iskeytyä alumiinisuurpakkausta vasten, esimerkiksi kansi, sulkulaitteen osa jne., saa olla suojaamattomasta ruostuvasta teräksestä.

(6) Metalliset suurpakkaukset on valmistettava metalleista, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)  Teräksellä murtovenymän (prosentti) tulee olla

10000/Rm, kuitenkin vähintään 20 prosenttia.

   Rm = käytetyn teräksen vähimmäismurtolujuus,
   N/mm2.
b)  Alumiinilla ja sen seoksilla murtovenymän
   (prosentti) tulee olla

10000/6 Rm, kuitenkin vähintään 8 prosenttia.

   Murtovenymän määräämiseen käytettävät
   koesauvat on otettava poikittain valssaussuuntaan nähden
   ja on varmistettava siten että,
   Lo = 5d tai Lo = 5,65 √ A
   jossa  Lo = koesauvan mittapituus ennen koetta
       d = halkaisija
       A = koesauvan poikkileikkauspinta-ala.

(7) Seinämän vähimmäispaksuus

a)  Vertailuteräksellä (vähimmäismurtolujuuden (Rm)
   ja vähimmäismurtovenymän (Ao) tulo on 10000)
   seinämän vähimmäispaksuuden tulee olla vähintään:
Seinämän paksuus, mm
Tyypit 11A, 11B, 11N Tyypit 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N
Tilavuus m3 Suojaamaton Suojattu Suojaamaton Suojattu
≤ 1,0 2,0 1,5 2,5 2,0
> 10 – ≤ 2,0 2,5 2,0 3,0 2,5
> 20 – ≥ 3,0 3,0 2,5 4,0 3,0
   Ao on vertailuteräksen vähimmäismurtovenymä
   (prosentti) vetorasituksen alaisena [[ks. kohta (6)].
b)  Muille metalleille kuin kohdassa a) mainitulle
   vertailuteräkselle seinämän vähimmäispaksuus
   lasketaan seuraavalla kaavalla:

e1 = (21,4 x eo)/(3 √(Rm1 x A1))

jossa:

   e1  = valitun metallin seinämän vähimmäispaksuus
          (mm)
   eo  = vertailuteräksen seinämän vähimmäispaksuus
          (mm)
   Rm1 = valitun metallin vähimmäismurtolujuus
          (N/mm2)
   A1  = valitun metallin vähimmäismurtovenymä
          (prosentti) vetorasituksen alaisena
          [ks. kohta(6)].

Seinämän paksuuden tulee kuitenkin aina olla vähintään 1,5 mm.

(8) Paineentasaus

Nesteille tarkoitettujen suurpakkausten on oltava sellaisia, että ne voivat päästää riittävän määrän höyryä; jotta varmistauduttaisiin, etteivät pakkauksen vaippa ja päädyt tulen vaikutuksesta halkea. Tähän voidaan käyttää tavallisia paineentasauslaitteita tai muita sopivia rakenteellisia keinoja.

Paine, jossa paineentasaus alkaa, saa olla enintään 65 kPa (0,65 bar) ja sen tulee olla vähintään kokonaisylipaine suurpakkauksessa 55°C lämpötilassa enimmäistäyttöasteen ollessa rn 1601 (7) mukainen. Vaaditut paineentasauslaitteet on asennettava kaasutilaan. Kokonaisylipaineella tarkoitetaan täytettävän aineen höyrynpainetta ja ilman tai muiden vaarattomien kaasujen osapaineiden summaa vähennettynä 100 kPa (1 bar).

Suursäkkejä koskevat erityismääräykset

1623

(1) Nämä määräykset koskevat kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitettuja suursäkkejä. Suursäkit jaetaan seuraavasti:

 13H1  muovikudos ilman pinnoitusta tai vuorausta
 13H2  muovikudos, pinnoitettu
 13H3  muovikudos, vuorattu
 13H4  muovikudos, pinnoitettu ja vuorattu
 13H5  muovikalvo
 13L1  tekstiilikudos ilman pinnoitusta tai vuorausta
 13L2  tekstiilikudos, pinnoitettu
 13L3  tekstiilikudos, vuorattu
 13L4  tekstiilikudos, pinnoitettu ja vuorattu
 13M1  paperi, monikerroksinen
 13M2  paperi, monikerroksinen, vedenkestävä

(2) Suursäkin runko on valmistettava sopivasta rakenneaineesta. Rakenneaineen lujuuden ja suursäkin rakenteen on oltava suursäkin tilavuuden ja käytön kannalta sopiva.

(3) Kaikkien tyyppiä 13M1 ja 13M2 olevien suursäkkien valmistukseen käytettävien rakenneaineiden on säilytettävä vähintään 85 prosenttia vetolujuudestaan sen jälkeen, kun ne on upotettu veteen vähintään 24 tunnin ajaksi. Vertailuarvona käytetään sitä vetolujuusarvoa, joka ennen koetta saadaan kyseisestä aineesta enintään 67 prosentin suhteellisessa kosteudessa.

(4) Saumat tai liitokset on tehtävä ompelemalla, kuumasaumaamalla, liimaamalla tai vastaavilla menetelmillä. Ommeltujen liitosten kaikki päät on varmistettava.

(5) Suursäkkien tulee kestää riittävästi vanhenemisen samoin kuin ultraviolettisäteilyn, ilmasto-olosuhteiden tai kuljetettavan aineen vaikutusta ja niiden tulee olla tarkoituksenmukainen niille tarkoitettuun käyttöön.

(6) Muovisten suursäkkien suojaus ultraviolettisäteilyä vastaan, mikäli sellainen vaaditaan, on tehtävä hiilimustalla tai muilla sopivilla väriaineilla taikka inhibiiteillä. Näiden lisäaineiden tulee olla yhteensopivia kuljetettavien aineiden kanssa ja niiden tulee säilyttää tehokkuutensa suursäkin käyttöajan. Jos ei käytetä samaa hiilimustapigmenttiä tai samoja väriaineita taikka inhibiittejä kuin tyyppihyväksytyn suursäkin valmistukseen, ei testausta tarvitse kuitenkaan suorittaa uudelleen, mikäli hiilimusta-, väriaine- tai inhibiittipitoisuus ei vaikuta haitallisesti rakenneaineen fysikaalisiin ominaisuuksiin.

(7) Suursäkin rungon rakenneaineeseen voidaan lisätä lisäaineita vanhenemista vastaan tai muita tarkoituksia varten, mikäli nämä lisäaineet eivät vaikuta haitallisesti rakenneaineen fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin.

(8) Käytettyjen suursäkkien ainesta ei saa käyttää suursäkin rungon valmistukseen. Kuitenkin samanlaisen suursäkin valmistusprosessin jäännöksiä saa käyttää. Tämä ei sulje pois yksittäisten osien, kuten esim. laitteiden ja kuormalavaa vastaavien alusrakenteiden uudelleenkäyttöä, mikäli nämä osat eivät ole millään tavoin vaurioituneet aiemmassa käytössä.

(9) Täytetyn suursäkin korkeuden suhde leveyteen saa olla enintään 2:1.

Jäykkiä, muovisia suurpakkauksia koskevat määräykset

1624

(1) Nämä määräykset koskevat kiinteiden aineiden tai nesteiden kuljetukseen tarkoitettuja jäykkiä, muovisia suurpakkauksia. Jäykät, muoviset suurpakkaukset jaetaan seuraavasti:

 11H1  kiinteitä aineita varten, omalla painolla
     täytettävät ja tyhjennettävät, varustettuna
     rakenteellisilla varusteilla kestämään koko
     kuormitus pinottaessa suurpakkauksia;
 11H2  kiinteitä aineita varten, omalla painolla
     täytettävät ja tyhjennettävät, vapaasti pystyssä
     pysyvät;
 21H1  kiinteitä aineita varten, yli 10 kPa (0,1 bar)
     paineella täytettävät tai tyhjennettävät,
     varustettuna rakenteellisilla varusteilla kestämään
     koko kuormitus pinottaessa suurpakkauksia;
 21H2  kiinteitä aineita varten, yli 10 kPa (0,1 bar)
     paineella täytettävät tai tyhjennettävät,
     vapaasti pystyssä pysyvät;
 31H1  nesteitä varten, varustettuna rakenteellisilla
     varusteilla kestämään koko kuormitus
     pinottaessa suurpakkauksia;
 31H2  nesteitä varten, vapaasti pystyssä pysyvät.

(2) Jäykän, muovisen suurpakkausen vaippa ja päädyt on valmistettava sopivasta muovista, jonka ominaisuudet tunnetaan. Muoviraaka-aineen lujuuden on oltava jäykän, muovisen suurpakkauksen tilavuuden ja käytön kannalta sopiva. Jäykän, muovisen suurpakkauksen tulee kestää riittävästi vanhenemista samoin kuin kuljetettavan aineen tai tarvittaessa ultraviolettisäteilyn vaikutusta. Pakkauksen seinämän läpäisevyys ei saa aiheuttaa vaaraa normaaleissa kuljetusolosuhteissa.

(3) Jäykkien, muovisten suurpakkausten suojaus ultraviolettisäteilyä vastaan, mikäli sellainen vaaditaan, on tehtävä hiilimustalla tai muilla sopivilla väriaineilla taikka inhibiiteillä. Näiden lisäaineiden tulee olla yhteensopivia kuljetettavien aineiden kanssa ja niiden tulee säilyttää tehokkuutensa suurpakkauksen käyttöajan. Jos ei käytetä samaa hiilimustapigmenttiä tai samoja väriaineita taikka inhibiittejä kuin tyyppihyväksytyn suurpakkauksen valmistukseen, ei testausta tarvitse kuitenkaan suorittaa uudelleen, mikäli hiilimusta-, väriaine- tai inhibiittipitoisuus ei vaikuta haitallisesti rakenneaineen fysikaalisiin ominaisuuksiin.

(4) Jäykkien, muovisten suurpakkausten vaipan ja päätyjen rakenneaineeseen voidaan lisätä lisäaineita vanhenemista vastaan tai muita tarkoituksia varten, mikäli nämä lisäaineet eivät vaikuta haitallisesti rakenneaineen fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin.

(5) Käytettyjen jäykkien, muovisten suurpakkausten ainesta ei saa käyttää jäykän, muovisen suurpakkauksen valmistukseen. Kuitenkin samanlaisen jäykän, muovisen suurpakkauksen valmistusprosessin jäännöksiä tai niistä uudelleen jauhettua raaka-ainetta saa käyttää.

(6) Nesteille tarkoitettujen jäykkien, muovisten suurpakkausten on oltava sellaisia, että ne voivat päästää riittävän määrän höyryä, jotta varmistauduttaisiin, ettei pakkauksen vaippa ja päädyt halkea. Tähän voidaan käyttää tavallisia paineentasauslaitteita tai muita sopivia rakenteellisia keinoja. Paine, jossa paineentasaus alkaa, saa olla enintään nestepainekokeessa käytetty paine.

(7) Jäykkien, muovisten suurpakkausten sallittu käyttöaika on viisi vuotta laskettuna pakkauksen valmistuspäivämäärästä. Käyttöaika voi olla viittä vuotta lyhyempikin, mikäli luokkakohtaisissa määräyksissä niin määrätään.

Yhdistettyjä suurpakkauksia (muovinen sisäastia) koskevat erityismääräykset

1625

(1) Nämä määräykset koskevat kiinteiden aineiden tai nesteiden kuljetukseen tarkoitettuja yhdistettyjä suurpakkauksia. Yhdistetyt suurpakkaukset jaetaan seuraavasti:

a)

 11HZ1 kiinteitä aineita varten, omalla painolla
     täytettävät ja tyhjennettävät, varustettuna
     jäykällä, muovisella sisäastialla;
 11HZ2 kiinteitä aineita varten, omalla painolla
     täytettävät ja tyhjennettävät, varustettuna
     taipuisalla muovisella sisäastialla;
 21HZ1 kiinteitä aineita varten, yli 10 kPa (0,1 bar)
     paineella täytettävät tai tyhjennettävät,
     varustettuna jäykällä, muovisella sisäastialla;
 21HZ2 kiinteitä aineita varten, yli 10 kPa (0,1 bar)
     paineella täytettävät tai tyhjennettävät,
     varustettuna taipuisalla muovisella sisäastialla;
 31HZ1 nesteitä varten, varustettuna jäykällä,
     muovisella sisäastialla;
 31HZ2 nesteitä varten, varustettuna taipuisalla
     muovisella sisäastialla.

b) Tässä tunnusmerkinnässä kirjain Z on korvattava rn 1611 (1) b) mukaisella ulkopäällyksen laadun ilmaisevalla isolla kirjaimella.

(2) Yleistä

a) Sisäastiaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilman ulkopakkausta.

b) Tavallisesti ulkopakkaus on valmistettu jäykästä rakenneaineesta ja se on tarkoitettu suojaamaan sisäastiaa fysikaaliselta vaurioitumiselta käsittelyn ja kuljetuksen aikana. Ulkopakkaus ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilman sisäastiaa. Tarvittaessa ulkopakkaukseen kuuluu aluskehikko.

c) Täysin ulkopakkauksen ympäröimä yhdistetty suurpakkaus on suunniteltava siten, että sisäastian eheys voidaan todeta helposti tiiviys- ja nestepainekokeen yhteydessä.

(3) Sisäastia

Yhdistetyn suurpakkauksen sisäastioille sovelletaan samoja rn 1624 (2)–(6) määräyksiä kuin jäykkien, muovisten suurpakkausten vaipalle ja päädyille.

(4) Ulkopakkaus

a) Ulkopakkauksen rakenneaineen lujuuden ja rakenteen on oltava yhdistetyn suurpakkauksen tilavuuden ja käytön kannalta sopiva.

b) Ulkopakkauksessa ei saa olla sellaisia rakenneosia, jotka voivat aiheuttaa sisäastiaan vaurioita.

c) Täysseinäinen tai verkkomainen metallinen ulkopakkaus on valmistettava riittävän paksusta sopivasta rakenneaineesta.

d) Puinen ulkopakkaus on valmistettava hyvin ilmastoidusta ja kuivasta puusta, eikä siinä saa olla sellaisia vikoja, jotka voivat heikentää merkittävästi jotakin puisen ulkopakkauksen osaa. Kannet ja pohjat saa tehdä vedenkestävästä puupohjaisesta levystä kuten kovasta kuitulevystä, lastulevystä tai muusta sopivasta aineesta.

e) Vanerinen ulkopakkaus on valmistettava hyvin ilmastoidusta, sorvatuista, leikatuista tai sahatuista viiluista, jotka ovat kuivia ja joissa ei ole sellaisia vikoja, jotka voivat heikentää ulkopakkauksen kestävyyttä. Kaikki kerrokset on liimattava vedenkestävällä liimalla. Pakkauksen valmistuksessa saa käyttää yhdessä vanerin kanssa myös muita sopivia aineita. Pakkauksen kulmat ja reunat on naulattava tai kiinnitettävä kulmakiinnikkeillä taikka kiinnitettävä muulla yhtä hyvällä tavalla.

f) Ulkopakkauksen seinät on valmistettava vedenkestävästä puupohjaisesta levystä kuten kuitulevystä tai muusta sopivasta aineesta. Ulkopakkauksen muut osat saa tehdä muusta sopivasta aineesta.

g) Pahvinen ulkopakkaus on valmistettava vahvasta ja hyvänlaatuisesta voimapahvista tai kaksipuolisesta (yksi- tai monikerroksisesta) aaltopahvista, joka on pakkauksen tilavuuden ja käytön kannalta tarkoituksenmukainen. Ulkopinnan vedenkestävyyden tulee olla sellainen, että massa ei lisäänny Cobb-menetelmän mukaan suoritetussa vedenimeytymismäärityksessä 30 minuutissa yli 155 g/m2 (ISO 535 - 1991 (E)). Pahvin tulee olla riittävän taipuisaa ja kestävää. Sen oltava stanssattu ja nuutattu siten, että kokoaminen ei aiheuta halkeamia ja siten, että pinta ei repeydy tai pullistu kohtuuttomasti. Aaltopahvin aaltokerroksen on oltava tiiviisti liimattu pintakartonkiin.

h) Pahvisen pakkauksen päädyissä saa olla puiset kehykset tai ne saa olla kokonaan puuta. Puulistoja saa käyttää vahvistuksena.

i) Pahvisen pakkauksen tehdassaumat on liimattava teipillä taikka niiden on oltava limittäin ja liimattuja tai limittäin ja kiinnitetty metalliniiteillä. Limittäin olevissa saumoissa osat on oltava riittävästi päällekkäin. Jos sulkemisessa käytetään liimaa tai teippiä, liima-aineksen tulee olla vedenkestävää.

j) Yhdistetyn suurpakkauksen muoviselle ulkopakkaukselle sovelletaan soveltuvin osin samoja 1624 (2)–(5) määräyksiä kuin jäykkien, muovisten suurpakkausten vaipalle ja päädyille.

(5) Muut rakenteelliset varusteet

a) Suurpakkauksen kokonaisuuteen kuuluvan kuljetusalustan tai irrotettavan alustan on oltava sopiva mekaanista käsittelyä varten ja kestettävä täytetyn suurpakkauksen suurin sallittu bruttomassa.

b) Kuljetusalusta tai kiinteä alusta on suunniteltava siten, etteivät suurpakkauksen alustan ulkonemat voi vahingoittua käsittelyn yhteydessä.

c) Vakavoinnin varmistamiseksi käsittelyn ja kuljetuksen aikana on ulkopakkaus kiinnitettävä mahdolliseen irrotettavaan alustaan. Käytettäessä irrotettavaa alustaa ei sen pinnalla saa olla teräviä ulkonemia, jotka voivat vaurioittaa suurpakkausta.

d) Vahvisteita, kuten tukia pinottavuuden lisäämiseksi, saa käyttää, mutta niiden on oltava sisäastian ulkopuolella.

e) Pinottavaksi tarkoitetun suurpakkauksen kantavan pinnan on oltava sellainen, että se jakaa kuormituksen turvallisesti. Tällaiset suurpakkaukset on suunniteltava siten, että sisäastiat eivät kanna kuormitusta.

(6) Yhdistetyn suurpakkauksen sallittu käyttöaika on viisi vuotta laskettuna pakkauksen valmistuspäivämäärästä. Käyttöaika voi olla viittä vuotta lyhyempikin, mikäli luokkakohtaisissa määräyksissä niin määrätään.

Pahvisia suurpakkauksia koskevat erityismääräykset

1626

(1) Nämä määräykset koskevat omalla painollaan täytettäviä tai tyhjennettäviä kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitettuja pahvisia suurpakkauksia. Pahvisten suurpakkausten tyyppi on

11G.

(2) Pahvisessa suurpakkauksessa ei saa olla ylhäältä tapahtuvaa nostoa varten olevia nostolenkkejä.

(3) Vaippa ja päädyt

a) Pahvinen suurpakkaus on valmistettava vahvasta ja hyvänlaatuisesta voimapahvista tai kaksipuolisesta (yksi- tai monikerroksisesta) aaltopahvista, joka on pakkauksen tilavuuden ja käytön kannalta tarkoituksenmukainen. Ulkopinnan vedenkestävyyden tulee olla sellainen, että massa ei lisäänny Cobb-menetelmän mukaan suoritetussa vedenimeytymismäärityksessä 30 minuutissa yli 155 g/m2 (ISO 535 - 1991 (E)). Pahvin tulee olla riittävän taipuisaa ja kestävää. Sen oltava stanssattu ja nuutattu siten, että kokoaminen ei aiheuta halkeamia ja siten, että pinta ei repeydy tai pullistu kohtuuttomasti. Aaltopahvin aaltokerros on oltava tiiviisti liimattu pintakartonkiin.

b) Seinämillä, mukaan luettuina kansi ja pohja, on vähimmäispuhkaisuvastuksen oltava 15 J mitattuna ISO 3036 - 1975 mukaisesti.

c) Suurpakkauksen rungon tehdassaumojen on oltava riittävästi päällekkäin ja ne on liimattava teipillä tai niiden on oltava liimattuja, kiinnitetty metalliniiteillä taikka kiinnitetty vastaavilla yhtä tehokkailla menetelmillä. Jos saumoissa käytetään liimaa tai teippiä, liima-aineksen tulee olla vedenkestävää. Metalliniittien on läpäistävä täydellisesti jokainen yhteen kiinnitettäväksi tarkoitettu kappale ja ne on muotoiltava tai suojattava siten, etteivät ne voi hangata tai puhkaista sisäsäkkiä.

(4) Sisäsäkki (liner)

Säkki on valmistettava sopivasta rakenneaineesta. Rakenneaineen lujuuden ja sisäsäkin rakenteen tulee olla tilavuuden ja käytön kannalta sopivia. Liitosten ja sulkimien on oltava pölytiiviitä ja niiden on kestettävä normaalien käsittely- ja kuljetusolosuhteiden aiheuttamat rasitukset.

(5) Rakenteelliset varusteet

a) Suurpakkauksen kokonaisuuteen kuuluvan kuljetusalustan tai irrotettavan alustan on oltava sopiva mekaanista käsittelyä varten ja kestettävä täytetyn suurpakkauksen suurin sallittu bruttomassa.

b) Kuljetusalusta tai kiinteä alusta on suunniteltava siten, etteivät suurpakkauksen alustan ulkonemat voi vahingoittua käsittelyn yhteydessä.

c) Vakavoinnin varmistamiseksi käsittelyn ja kuljetuksen aikana on ulkopakkaus kiinnitettävä irrotettavaan alustaan. Käytettäessä irrotettavaa alustaa ei sen pinnalla saa olla teräviä ulkonemia, jotka voivat vaurioittaa suurpakkausta.

d) Vahvisteita, kuten puutukia pinottavuuden lisäämiseksi, saa käyttää, mutta niiden on oltava sisäsäkin ulkopuolella.

e) Pinottavaksi tarkoitetun suurpakkauksen kantavan pinnan on oltava sellainen, että se jakaa kuormituksen turvallisesti.

Puisia suurpakkauksia koskevat erityismääräykset

1627

(1) Nämä määräykset koskevat omalla painollaan täytettäviä tai tyhjennettäviä kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitettuja puisia suurpakkauksia. Puiset suurpakkaukset jaetaan seuraavasti:

 11C  sisäsäkillä (liner) varustetut puiset suurpakkaukset
 11D  sisäsäkillä (liner) varustetut vaneriset suurpakkaukset
 11F  sisäsäkillä (liner) varustetut muusta
     puupohjaisesta levystä valmistetut suurpakkaukset.

(2) Puisessa suurpakkauksessa ei saa olla ylhäältä tapahtuvaa nostoa varten olevia nostolenkkejä.

(3) Pakkauksen vaippa ja päädyt

a) Rakenneaineen lujuuden ja suurpakkauksen rakenteen tulee olla tilavuuden ja käytön kannalta sopivia.

b) Suurpakkauksessa käytetyn puun tulee olla hyvin ilmastoitua ja kuivaa eikä siinä saa olla sellaisia vikoja, jotka voivat heikentää merkittävästi jotakin suurpakkauksen osaa. Suurpakkauksen jokaisen osan tulee olla yhdestä kappaleesta tehty tai sitä vastaavasta. Osan katsotaan vastaavan yhdestä kappaleesta tehtyä osaa, jos sen liimaamisessa on käytetty jotakin seuraavista menetelmistä: pyrstöliitos, ponttisauma-uurreliitos tai huullosliitos tahi vähintään kahdella poimutetulla metallikiinnikkeellä per liitos kiinnitetty puskuliitos taikka kiinnitys on tehty muulla yhtä hyvällä tavalla.

c) Suurpakkauksen vaipassa ja päädyissä käytetyn vanerin tulee olla vähintään kolmikerroksista. Se on tehtävä hyvin ilmastoiduista, sorvatuista, leikatuista tai sahatuista viiluista, jotka ovat kuivia ja joissa ei ole sellaisia vikoja, jotka voivat heikentää suurpakkauksen kestävyyttä. Kaikki kerrokset on liimattava vedenkestävällä liimalla. Suurpakkauksen valmistuksessa saa käyttää yhdessä vanerin kanssa myös muita sopivia rakenneaineita.

d) Muusta puupohjaisesta levystä valmistetun suurpakkauksen vaippa ja päädyt on tehtävä vedenkestävästä muusta puupohjaisesta levystä kuten kovasta kuitulevystä, lastulevystä tai muusta sopivasta aineesta.

e) Suurpakkauksen kulmat ja reunat on naulattava tai kiinnitettävä kulmakiinnikkeillä taikka kiinnitettävä muulla yhtä hyvällä tavalla.

(4) Sisäsäkki (liner)

Säkki on valmistettava sopivasta rakenneaineesta. Rakenneaineen lujuuden ja sisäsäkin rakenteen tulee olla tilavuuden ja käytön kannalta sopivia. Liitosten ja sulkimien on oltava pölytiiviitä ja niiden on kestettävä normaalien käsittely- ja kuljetusolosuhteiden aiheuttamat rasitukset.

(5) Rakenteelliset varusteet

a) Suurpakkauksen kokonaisuuteen kuuluvan kuljetusalustan tai irrotettavan alustan on oltava sopiva mekaanista käsittelyä varten ja kestettävä täytetyn suurpakkauksen suurin sallittu bruttomassa.

b) Kuljetusalusta tai kiinteä alusta on suunniteltava siten, etteivät suurpakkauksen alustan ulkonemat voi vahingoittua käsittelyn yhteydessä.

c) Vakavoinnin varmistamiseksi käsittelyn ja kuljetuksen aikana on ulkopakkaus kiinnitettävä irrotettavaan alustaan. Käytettäessä irrotettavaa alustaa ei sen pinnalla saa olla teräviä ulkonemia, jotka voivat vaurioittaa suurpakkausta.

d) Vahvisteita, kuten puutukia pinottavuuden lisäämiseksi, saa käyttää, mutta niiden on oltava sisäsäkin ulkopuolella.

e) Pinottavaksi tarkoitetun suurpakkauksen kantavan pinnan on oltava sellainen, että se jakaa kuormituksen turvallisesti.

1628–1649

Osa IV

Suurpakkauksia koskevat testausmääräykset

A. Tyyppitestaus

Yleiset määräykset

1650

(1) Jokaisen suurpakkauksen rakennetyypin on oltava teknillistä tarkastuskeskusta tyydyttävän laboratorion testaama ja teknillisen tarkastuskeskuksen tai tämän valtuuttaman yhteisön hyväksymä tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.

(2) Jokaisen rakennetyypin yhdelle suurpakkaustyypille on tehtävä jäljempänä kohdassa (5) mainitut testit taulukossa mainitussa järjestyksessä ja rn 1652–1660 mainittujen määräysten mukaisesti (ja suursäkeille teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen määräämällä tavalla) ennenkuin sellaista suurpakkausta saa käyttää. Suurpakkaustyyppi määräytyy rakenteen, koon, rakenneaineen, seinämän paksuuden, valmistustavan sekä täyttö- ja tyhjennystavan perusteella. Samaan suurpakkaustyyppiin voi kuitenkin kuulua erilaisia pintakäsittelyjä. Jos suurpakkaus eroaa jostakin suurpakkaustyypistä vain pienempien ulkomittojensa puolesta, se luetaan kuuluvaksi tähän suurpakkaustyyppiin.

Teknillinen tarkastuskeskus tai muun RID/ADR määräysten tarkoittama toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin määrätä valikoivan testin suurpakkauksille, jotka eroavat edellä mainitusta, testatusta suurpakkauksesta vain vähän, kuten esim. pienempien ulkoisten mittojen suhteen.

(3) Kokeet on suoritettava kuljetusvalmiina olevilla suurpakkauksilla. Suurpakkaukset on täytettävä eri kokeissa esitettyjen määräysten mukaisesti. Kuljetettavaksi tarkoitetut aineet saa korvata muilla aineilla, ellei se heikennä koetulosten luotettavuutta. Jos kiinteä aine korvataan toisella aineella, tulee tällä korvaavalla aineella olla samat fysikaaliset ominaisuudet (massa, raekoko jne.). Lisäaineita kuten esimerkiksi lyijyhaulisäkkejä saa käyttää kollin kokonaismassan nostamiseksi vaaditun suuruiseksi edellyttäen, että ne sijoitetaan siten, etteivät ne vaikuta koetulokseen.

(4) Käytettäessä nestemäisten aineiden pudotuskokeessa korvaavaa ainetta, tulee tämän aineen suhteellisen tiheyden ja viskositeetin olla sama kuin kuljetettavaksi tarkoitetun aineen suhteellinen tiheys ja viskositeetti. Seuraavin ehdoin saa pudotuskokeissa nestemäiset aineet korvata myös vedellä:

a) jos kuljetettavien aineiden suhteellinen tiheys on enintään 1,2, pudotuskorkeuksina ovat tämän lisäyksen asianomaisissa osissa eri suurpakkaustyypeille mainitut korkeudet;

b) jos kuljetettavien aineiden suhteellinen tiheys on yli 1,2, pudotuskorkeuksina ovat tämän lisäyksen asianomaisissa osissa eri suurpakkaustyypeille ilmoitetut korkeudet kerrottuna osamäärällä, joka saadaan jakamalla kuljetettavan aineen suhteellinen tiheys pyöristettynä ensimmäiseen desimaaliin luvulla 1,2, ts.

(suhteellinen tiheys/1,2) x ilmoitettu pudotuskorkeus.

(5) Testimääräykset kaikille suurpakkaustyypeille

Jokainen x osoittaa palstan otsikossa mainitulle suurpakkaukselle suoritettavan vasemmalla mainitun kokeen ja sen suoritusjärjestyksen.

Metallinen IBC Suursäkki Jäykkä, muovinen IBC Yhdistetty IBC (muovinen sisäastia) Pahvinen IBC Puinen IBC
Nostokoe alhaalta x1) x x x x
Nostokoe ylhäältä x1) x4) x1) x1)
Repimiskoe x
Pinoamiskoe x x x x x x
Tiiviyskoe x5) x5) x5)
Nestepainekoe x2) x2) x2)
Pudotuskoe x3) x x x3) x x
Kumoamiskoe x
Pystyynnostokoe x4)

1) Mikäli suurpakkaukset on suunniteltu tällaista käsittelyä varten.

2) Sisäisiä vesipainekoetta ei edellytetä suurpakkaustypeiltä 11A, 11B, 11N, 11H1, 11H2, 11HZ1 tai 11HZ2.

3) Toista samanlaista suurpakkausta saa käyttää pudotuskokeessa.

4) Mikäli suurpakkaukset on suunniteltu nostettavaksi ylhäältä tai sivulta.

5) Tiiviyskoetta ei edellytetä suurpakkaustyypeiltä 11A, 11B, 11N, 11H1, 11H2, 11HZ1 tai 11HZ2.

Suurpakkausten valmistelu testausta varten

1651

(1) Suursäkit, pahviset suurpakkaukset ja pahvisella ulkopakkauksella varustetut suurpakkaukset.

Paperiset suurpakkaukset, pahviset suurpakkaukset ja pahvisella ulkopakkauksella varustetut suurpakkaukset on pidettävä vähintään 24 tuntia tilassa, jossa lämpötila on 23°C ± 2°C ja suhteellinen kosteus 50 prosenttia ± 2 prosenttia. Vaihtoehtoisesti lämpötila ja suhteellinen kosteus saavat olla joko 20°C ± 2°C ja 65 prosenttia ± 2 prosenttia, tai 27°C ± 2°C ja 65 prosenttia ± 2 prosenttia.

Huom. Edellä mainitut arvot ovat keskiarvo. Lyhyen ajan kuluessa suhteellisen kosteuden arvot voivat vaihdella ± 5% ilman, että se vaikuttaa testiin.

(2) Jäykät, muoviset suurpakkaukset ja yhdistetyt suurpakkaukset (muovinen sisäastia).

On varmistettava, että jäykkiin, muovisiin suurpakkauksiin ja yhdistettyihin suurpakkauksiin käytettävä muoviraaka-aine vastaa rn 1624 mainittuja määräyksiä.

Riittävä kemiallinen kestävyys kuljetettavalle aineelle osoitetaan suorittamalla suurpakkauksille alustava testaus, jossa suurpakkaukset pidetään täytettynä huoneen lämpötilassa kuuden kuukauden ajan kuljetettavaksi tarkoitetulla nesteellä tai aineella, jonka tiedetään aiheuttavan vähintään jännityksen aiheuttamaa säröilyä, heikkenemistä tai molekyylihajoamista kyseessä olevaan muoviin. Tämän jälkeen koekappaleet tulee testata rn 1650 (5) luetelluilla kokeilla.

Mikäli muoviraaka-aineen ominaisuudet on todettu muilla tavoin, ei edellä mainittua kemiallisen kestävyyden testiä tarvitse tehdä. Tällaisen toteamistavan tulee olla vähintään vastaava yllä mainitun kemiallisen kestävyyden testin kanssa ja sen tulee olla teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä.

Testit

1652

Nostokoe alhaalta

(1) Soveltamisala

Tyyppitesti kaikille suurpakkaustyypeille, jotka on varustettu alhaalta nostamista varten tarkoitetuilla laitteilla.

(2) Suurpakkauksen valmistelu testausta varten

Suurpakkaus on täytettävä 1,25-kertaiseen suurimpaan sallittuun bruttomassaansa ja kuormituksen on jakauduttava tasaisesti.

(3) Koemenetelmä

Suurpakkaus on nostettava ja laskettava kaksi kertaa trukilla. Trukin haarukoiden on oltava keskellä ja niiden etäisyyden toisistaan on oltava 3/4 siitä työntöaukon leveydestä, johon haarukat työnnetään (ellei nostamiseen tarkoitettuja kohtia ole muuten määrätty). Haarukat on työnnettävä työntöaukkoon siten, että ne ulottuvat sen pituudesta 3/4 syvyydelle. Koe on toistettava jokaiseen mahdolliseen käsittelysuuntaan.

(4) Kokeen hyväksyminen

Suurpakkaukseen (yhdistetyllä suurpakkauksella (muovinen sisäastia), pahvisella ja puisella suurpakkauksella alusta mukaan luettuna) ei saa tulla sellaista pysyvää muodonmuutosta, joka heikentää kuljetusturvallisuutta. Suurpakkauksesta ei saa vuotaa täytösainetta.

1653

Nostokoe ylhäältä

(1) Soveltamisala

Tyyppitesti kaikille suurpakkaustyypeille, jotka on varustettu ylhäältä nostamista varten tai sellaisille suursäkeille, jotka on varustettu sivulta nostamista varten tarkoitetuilla laitteilla.

(2) Suurpakkauksen valmistelu testausta varten

Metalliset suurpakkaukset, jäykät, muoviset suurpakkaukset ja yhdistetyt suurpakkaukset (muovinen sisäastia):

Suurpakkaus on täytettävä kaksinkertaiseen suurimpaan sallittuun bruttomassaansa.

Suursäkit:

Suursäkki on täytettävä 6-kertaiseen suurimpaan sallittuun kuormaan. Kuormituksen on jakauduttava tasaisesti.

(3) Koemenetelmä

Metalliset suurpakkaukset ja suursäkit:

Suurpakkaus on nostettava sille suunnitellulla tavalla irti lattiasta ja pidettävä tässä asennossa 5 minuutin ajan.

Suursäkille voidaan tässä kokeessa ja sen valmistelussa käyttää myös muita vähintään yhtä tehokkaita menetelmiä.

Jäykät, muoviset suurpakkaukset ja yhdistetyt suurpakkaukset (muovinen sisäastia):

Suurpakkaus on nostettava jokaisesta vinosti vastakkain olevasta nostolenkkiparista siten, että nostovoimat vaikuttavat pystysuoraan. Suurpakkaus on pidettävä tässä asennossa 5 minuutin ajan; ja

Suurpakkaus on nostettava jokaisesta vinosti vastakkain olevasta nostolenkkiparista siten, että nostovoimat vaikuttavat keskustaa kohti 45 ½ kulmassa pystysuoraan nähden. Suurpakkaus on pidettävä tässä asennossa 5 minuutin ajan.

(4) Kokeen hyväksyminen

Metalliset suurpakkaukset, jäykät, muoviset suurpakkaukset ja yhdistetyt suurpakkaukset (muovinen sisäastia):

Suurpakkaukseen (yhdistetyllä suurpakkauksella alusta mukaanluettuna) ei saa tulla sellaista pysyvää muodonmuutosta, joka heikentää kuljetusturvallisuutta. Suurpakkauksesta ei saa vuotaa täytösainetta.

Suursäkit:

Suursäkki eikä sen nostolenkit saa vaurioitua siten, että se heikentää kuljetus- tai käsittelyturvallisuutta.

1654

Repimiskoe

(1) Soveltamisala

Tyyppitesti kaikille suursäkkityypeille.

(2) Suursäkin valmistelu testausta varten

Suursäkki on täytettävä vähintään 95 prosenttia tilavuudestaan ja rakenneaineelle suurimmalla sallitulla kuormalla. Kuormituksen on jakauduttava tasaisesti.

(3) Koemenetelmä

Kun suursäkki on asetettu alustalle, leikataan siihen veitsellä leveimmälle sivulle pohjan ja kuljetettavan aineen yläpinnan puoliväliin 100 mm pituinen viilto. Viillon on oltava suursäkin akseliin nähden 45° kulmassa ja sen on lävistettävä seinämä kokonaan. Suursäkkiin on tämän jälkeen kohdistettava vähintään 5 minuutin ajan tasaisesti jakautunut kuormitus. Tämän on oltava kaksi kertaa suurin sallittu kuorma.

Suursäkit, jotka on suunniteltu nostettaviksi ylhäältä tai sivulta, on kuormituksen poistamisen jälkeen nostettava irti alustasta vähintään 5 minuutin ajaksi. Muita vastaavia menetelmiä saa käyttää.

(4) Kokeen hyväksyminen

Viilto ei saa venyä yli 25 prosenttia alkuperäisestä pituudestaan.

1655

Pinoamiskoe

(1) Soveltamisala

Tyyppitesti kaikille suurpakkaustyypeille.

(2) Suurpakkauksen valmistelu testausta varten

Kaikki suurpakkaustyypit suursäkkiä lukuun ottamatta:

Suurpakkaus on täytettävä suurimpaan sallittuun bruttomassaansa.

Suursäkit:

Suursäkki on täytettävä vähintään 95 prosenttia tilavuudestaan ja rakennetyypille suurimmalla sallitulla kuormalla. Kuormituksen on jakauduttava tasaisesti.

(3) Koemenetelmä

Suurpakkaus on asetettava pohjalleen kovalle tasaiselle alustalle ja sen päälle on pinottava tasaisesti jakautunut koekuormitus [ks. kohta (4)].

Suurpakkaustyypin tarkennus ja sen tyyppi Koeaika
Metalliset IBC:t 5 min
Suursäkit, jäykät, muoviset IBC:t, tyypit 11H1, 21H1 ja 31H1
Yhdistetyt IBC:t (muovinen sisäastia), tyypit 11HZ1, 21HZ1 ja 31HZ1
Pahviset IBC:t ja puiset IBC:t 24 h
Jäykät, muoviset IBC:t, tyypit 11H2, 21H2 ja 31H2
Yhdistetyt IBC:t (muovinen sisäastia), tyypit 11HZ2, 21HZ2 ja 31HZ2 28 päivää 40°C:ssa

Kaikille suurpakkaustyypeille, metallisia suurpakkauksia lukuun ottamatta, kuormituksessa on käytettävä jompaa kumpaa seuraavista menetelmistä:

– yksi tai useampi samaa tyyppiä oleva suurpakkaus täytetään suurimmalla sallitulla bruttomassalla (suursäkki täytetään suurimmalla sallitulla kuormalla) ja pinotaan koestettavan suurpakkauksen päälle;

– koestettavan suurpakkauksen päälle asetetaan joko taso tai jäljennös suurpakkauksen alustasta, jolle asetetaan vastaava määrä painoja.

(4) Koekuormituksen laskenta

Suurpakkaukseen kohdistettavan kuormituksen tulee vastata kaikkien niiden vastaavien suurpakkausten 1 ,8-kertaista yhteismassaa (brutto), jotka voidaan pinota koekappaleen päälle kuljetuksen aikana.

(5) Kokeen hyväksyminen

Kaikki suurpakkaustyypit suursäkkejä lukuun ottamatta:

Suurpakkaukseen (yhdistetyllä suurpakkauksella, pahvisella suurpakkauksella ja puisella suurpakkauksella alusta mukaanlukien) ei saa tulla sellaista pysyvää muodonmuutosta, joka heikentää kuljetusturvallisuutta. Suurpakkauksesta ei saa vuotaa täytösainetta.

Suursäkit:

Suursäkin runkoon ei saa tulla sellaista vauriota, joka heikentää kuljetusturvallisuutta. Suursäkistä ei saa vuotaa täytösainetta.

1656

Tiiviyskoe

(1) Soveltamisala

Kaikille metallisille suurpakkaustyypeille ja muovisille suurpakkaustyypeille ja yhdistetyille suurpakkaustyypeille (muovinen sisäastia), jotka on tarkoitettu kiinteiden aineiden kuljetukseen, paineella täytettävät ja tyhjennettävät tai jotka on tarkoitettu nesteiden kuljetukseen.

(2) Suurpakkauksen valmistelu testausta varten

Paineentasauslaitteilla varustetut sulkimet on korvattava sulkimilla, joissa niitä ei ole tai aukko on suljettava. Lisäksi metallisilla suurpakkauksilla ensimmäisen kerran suoritettava koe on suoritettava ennen lämpöeristyksen asentamista.

(3) Koemenetelmä ja koepaine

Koe on tehtävä ilmalla. Koepaineen tulee olla vähintään 20 kPa (0,2 bar) ja sitä on ylläpidettävä 10 minuutin ajan. Suurpakkauksen ilmatiiviys on todettava sopivalla menetelmällä, kuten esim. ilmanpaine-erokokeella tai upottamalla suurpakkaus veteen. Viimeksi mainitussa tapauksessa on käytettävä hydrostaattisen paineen korjauskerrointa. Jäykille, muovisille suurpakkauksille ja yhdistetyille suurpakkauksille voidaan käyttää muita vastaavia menetelmiä.

(4) Kokeen hyväksyminen

Ilmaa ei saa päästä ulos.

1657

Nestepainekoe

(1) Soveltamisala

Seuraaville suurpakkaustyypeille:

21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N

21H1, 21H2, 31H1, 31H2

21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2.

(2) Suurpakkausten valmistelu testausta varten

Paineentasauslaitteet on kytkettävä pois käytöstä tai irrotettava ja syntyneet aukot suljettava. Lisäksi metallisilla suurpakkauksilla koe on suoritettava ennen lämpöeristyksen asentamista.

(3) Koemenetelmä

Koe on suoritettava vähintään 10 minuutin ajan käyttämällä veden painetta, jonka on oltava vähintään kohdassa (4) ilmoitetun paineen suuruinen. Suurpakkauksia ei kokeen aikana saa tukea mekaanisesti.

(4) Koepaine

a) Metallisille suurpakkauksille:
  1. Kaikille tyyppiä 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ja 31N
    oleville suurpakkauksille 200 kPa (2 bar) koepaine.
  2. Lisäksi nesteiden kuljetukseen tarkoitetuille tyyppiä
    31A, 31B ja 31N oleville suurpakkauksille on
    tehtävä nestepainekoe käyttämällä 65 kPa (0,65 bar)
    koepainetta. Tämä koe on suoritettava ennen
    kohdan a) 1. mukaista koetta.
b) Jäykille, muovisille suurpakkauksille ja yhdistetyille
  suurpakkauksille (muovinen sisäastia):
  1. Suurpakkaustyypeille 21H1, 21H2, 21HZ1 ja
    21HZ2 75 kPa (0,75 bar) koepaine.
  2. Kaikille tyyppiä 31H1, 31H2, 31HZ1 ja 31HZ2
    oleville suurpakkauksille suurin seuraavista:
     i) suurpakkauksessa oleva kokonaisylipaine (eli
       täytösaineen höyrynpaineen ja ilman tai muiden
       inerttikaasujen osapaine vähennettynä 100 kPa)
       55°C lämpötilassa kerrottuna
       turvallisuuskertoimella 1,5. Tämä kokonaisylipaine
       kokonaisylipaine on laskettava
       rn 1601 (7) tarkoittaman täytösasteen perusteella
       15°C lämpötilassa;
       kuljetettavan aineen höyrynpaine 50°C
       lämpötilassa kerrottuna luvulla 1,75. Tulosta on
       vähennettävä 100 kPa. Ylipaineen tulee olla
       kuitenkin vähintään 100 kPa;
       kuljetettavan aineen höyrynpaine 55°C
       lämpötilassa kerrottuna luvulla 1,5. Tulosta on
       vähennettävä 100 kPa. Ylipaineen tulee olla
       kuitenkin vähintään 100 kPa;
    ii) kuljetettavan aineen kaksinkertainen staattinen
       paine, kuitenkin vähintään veden
       kaksinkertainen staattinen paine.

(5) Kokeen (kokeiden) hyväksyminen

Metalliset suurpakkaukset:

Kohdan (4) a) 1. mukaisella koepaineella koestetut tyyppiä 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ja 31N olevat suurpakkaukset eivät saa vuotaa.

Kohdan (4) a) 2. mukaisella koepaineella koestetut tyyppiä 31A, 31B ja 31N oleviin nesteiden kuljetukseen tarkoitettuihin suurpakkauksiin ei saa tulla sellaista pysyvää muodonmuutosta, joka heikentää kuljetusturvallisuutta. Suurpakkaukset eivät saa myöskään vuotaa.

Jäykät, muoviset suurpakkaukset ja yhdistetyt suurpakkaukset:

Suurpakkauksiin ei saa tulla sellaista pysyvää muodonmuutosta, joka heikentää kuljetusturvallisuutta. Suurpakkaukset eivät saa myöskään vuotaa.

1658

Pudotuskoe

(1) Soveltamisala

Tyyppitesti kaikille suurpakkaustyypeille.

(2) Suurpakkausten valmistelu testausta varten

Kiinteiden aineiden kuljetukseen tarkoitetut suurpakkaukset on täytettävä vähintään 95 prosenttia tilavuudestaan.

Nesteiden kuljetukseen tarkoitetut metalliset suurpakkaukset tai jäykät, muoviset suurpakkaukset vähintään 98 prosenttia tilavuudestaan, yhdistetyt suurpakkaukset (muovinen sisäastia) vähintään 90 prosenttia tilavuudestaan.

Suurpakkaus on lisäksi täytettävä rakennetyypin suurimmalla sallitulla kuormalla.

Metallisilla suurpakkauksilla, jäykillä, muovisilla suurpakkauksilla ja yhdistetyillä suurpakkauksilla (muovinen sisäastia) paineentasauslaitteet on kytkettävä pois käytöstä tai irrotettava ja syntyneet aukot suljettava.

Jäykkien, muovisten suurpakkausten ja yhdistettyjen suurpakkausten (muovinen sisäastia) testaus tulee tehdä siten, että polyeteenistä valmistetun koekappaleen ja sen sisällön lämpötila on -18°C tai alempi ja muusta muovista valmistetun koekappaleen ja sen sisällön lämpötila on -40°C. Mikäli koekappaleet on valmisteltu edellä mainitusti, voidaan rn 1651 (2) mukaisista toimenpiteistä luopua.

Koenesteet on pidettävä nestemäisenä lisäämällä tarvittaessa jäänestoaineita.

Tästä toimenpiteestä voidaan luopua, mikäli kyseessä olevan materiaalin venymä ja murtolujuus eivät polyeteenillä oleellisesti heikkene -18°C tai alemmassa lämpötilassa ja muulla muovilla -40°C tai alemmassa lämpötilassa.

(3) Koemenetelmä

Suurpakkaukset on pudotettava jäykälle, joustamattomalle, sileälle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle siten, että suurpakkauksen pohjapinta (suursäkeillä) tai suurpakkauksen pohjapinnan vaurioille alttein kohta (kaikille muille suurpakkaustyypeille) iskeytyy siihen.

(4) Pudotuskorkeus

Pakkausryhmä II Pakkausryhmä III
1,2 m 0,8 m

(5) Kokeen hyväksyminen

Kaikki suurpakkaukset:

Suurpakkauksesta ei saa vuotaa täytösainetta.

Kaikki suurpakkaukset metallisia suurpakkauksia lukuun ottamatta:

Pientä vuotoa sulkimista (tai saumakohdista suursäkeillä) pudotusiskun yhteydessä ei pidetä suurpakkauksen virheellisyytenä edellyttäen, että muita vuotoja ei ilmene.

1659

Kumoamiskoe

(1) Soveltamisala

Tyyppitesti kaikille suursäkkityypeille.

(2) Suursäkin valmistelu testausta varten

Suursäkki on täytettävä vähintään 95 prosenttia tilavuudestaan ja rakennetyypille suurimmalla sallitulla kuormalla. Kuormituksen on jakauduttava tasaisesti.

(3) Koemenetelmä

Suursäkki on kumottava siten, että jokin sen yläosan kohta kaatuu jäykälle, joustamattomalle, sileälle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.

(4) Kumoamiskorkeus

Pakkausryhmä II Pakkausryhmä III
1,2 m 0,8 m

(5) Kokeen hyväksyminen

Suursäkistä ei saa vuotaa täytösainetta. Pientä vuotoa esim. sulkimista tai saumakohdista pudotusiskun yhteydessä ei pidetä suurpakkauksen virheellisyytenä edellyttäen, että muita vuotoja ei ilmene.

1660

Pystyynnostokoe

(1) Soveltamisala

Tyyppitesti kaikille suursäkkityypeille, jotka on suunniteltu nostettavaksi ylhäältä tai sivulta.

(2) Suursäkin valmistelu testausta varten

Suursäkki on täytettävä vähintään 95 prosenttia tilavuudestaan ja rakennetyypille suurimmalla sallitulla kuormalla. Kuormituksen on jakauduttava tasaisesti.

(3) Koemenetelmä

Kyljellään oleva suursäkki on nostettava yhdestä nostolenkistä vähintään 0,1 m/s nopeudella pystysuoraan asentoon irti alustastaan. Jos lenkkejä on neljä, on suursäkki nostettava kahdesta nostolenkistä.

(4) Kokeen hyväksyminen

Suursäkki eikä sen nostolenkit saa vaurioitua siten, että se heikentää suursäkin kuljetus- ja käsittelyturvallisuutta.

1661

Koeselostus

Koeselostukseen tulee merkitä vähintään seuraavat tiedot:

1.  testauksen tehnyt laboratorio;
2.  hakija;
3.  suurpakkauksen valmistaja;
4.  suurpakkauksen kuvaus (esimerkiksi erityiset
   tunnusmerkit kuten raaka-aine, sisäpinnoite,
   mitat, seinämän paksuus, massa, sulkimet, muovin
   väri);
   (Mikäli yhdistetyn suurpakkauksen (muovinen
   sisäastia), pahvisen suurpakkauksen ja puisen
   suurpakkauksen testeissä käytetään irrotettavia
   alustoja, on koeselostuksessa ilmoitettava alustan
   tekninen kuvaus.)
5.  suurpakkauksen ja sulkimien rakennepiirustus (ja
   tarvittaessa valokuvat);
6.  valmistusmenetelmä;
7.  kokonaistilavuus;
8.  sallitut täytösaineet (erityisesti tiedot
   suhteellisesta tiheydestä ja höyrynpaineesta 50°C tai 55°C
   lämpötilassa);
9.  pudotuskorkeus;
10. tiiviyskokeessa käytetty paine;
11. nestepainekokeessa käytetty paine;
12. pinoamiskokeessa käytetty koekuorma;
13. nostokoe alhaalta, mikäli erityismääräyksissä
   vaaditaan;
14. nostokoe ylhäältä, mikäli erityismääräyksissä
   vaaditaan;
15. kumoamiskoe, mikäli erityismääräyksissä
   vaaditaan;
16. repimiskoe, mikäli erityismääräyksissä
   vaaditaan;
17. pystyynnostokoe, mikäli erityismääräyksissä
   vaaditaan;
18. koetulokset;
19. suurpakkausten merkintä ja tiedot käytettävien
   sulkimien merkitsemisestä.

Teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen tulee säilyttää koeselostuksen jäljennös.

B. Metalliselle suurpakkaukselle, jäykälle, muoviselle suurpakkaukselle ja yhdistetylle suurpakkaulsselle (muovinen sisäastia) ennen käyttöönottoa tehtävät testit ja määräaikaistarkastukset

Ennen käyttöönottoa tehtävät testit ja määräaikaistarkastukset

1662

(1) Jokaiselle 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ja 31N tyyppiä olevalle metalliselle suurpakkaukselle, jokaiselle 21H1, 21H2, 31H1 ja 31H2 tyyppiä olevalle jäykälle, muoviselle suurpakkaukselle ja jokaiselle 21HZ1, 21HZ2, 3IHZ1 ja 31HZ2 tyyppiä olevalle yhdistetylle suurpakkaukselle (muovinen sisäastia) on tehtävä tiiviyskoe rn 1656 mukaisesti ennen kuin ne otetaan ensimmäisen kerran kuljetettavaksi.

(2) Kohdan (1) mukainen tiiviyskoe on uusittava

– vähintään kahden ja puolen vuoden välein

– jokaisen kunnostuksen jälkeen.

(3) Koetulokset on merkittävä koeselostuksiin, jotka suurpakkauksen omistajan on säilytettävä.

Tarkastus

1663

(1) Jokainen metallinen suurpakkaus, jokainen jäykkä, muovinen suurpakkaus ja jokainen yhdistetty suurpakkaus (muovinen sisäastia) on tarkastettava teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla ennen käyttöönottoa (ja metalliset suurpakkaukset tämän jälkeen vähintään viiden vuoden välein). Tarkastuksessa on todettava:

– vastaavuus hyväksytyn tyypin kanssa, merkintä mukaan lukien;

– sisäinen ja ulkoinen kunto;

– käyttölaitteiden toiminta.

Metallisilla suurpakkauksilla lämpöeristystä on poistettava vain siinä määrin, kuin se on tarpeen suurpakkauksen asianmukaista tarkastusta varten.

(2) Jokaiselle kohdassa (1) mainitulle suurpakkaukselle on vähintään kahden ja puolen vuoden välein tehtävä silmämääräinen tarkastus teknillisen tarkastuskeskuksen tai muun RID/ADR-määräysten tarkoittaman toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla ulkoisen kunnon ja käyttölaitteen moitteettoman toiminnan toteamiseksi.

Metallisilla suurpakkauksilla lämpöeristystä on poistettava vain siinä määrin, kuin se on tarpeen suurpakkauksen asianmukaista tarkastusta varten.

(3) Omistajan on säilytettävä tarkastuspöytäkirja kustakin tarkastuksesta vähintään seuraavaan tarkastukseen asti.

(4) Jos suurpakkaus vaurioituu törmäyksen johdosta (esim. onnettomuus) tai muusta syystä, on se korjattava ja sille on suoritettava rn 1656 mukainen tiiviyskoe, mikäli se edellytetään pakkaustyypille, ja se on tarkastettava kohdan (1) mukaisesti.

1664–1699

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.