36/1994

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lomautuksen jobdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain soveltamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 30 päivänä joulukuuta 1993 lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain (1539/93) 8 §:n nojalla:

1 §

Tätä päätöstä noudatetaan sovellettaessa lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annettua lakia niihin kokoaikaisiin lomautuksiin, jotka alkavat mainitun lain voimaantulon jälkeen. Jos kokoaikaista lomautusta koskeva lomautusilmoitus on tehty ja ilmoituksen mukainen lomautus on alkanut ennen lain voimaantuloa siten, että ennen lain voimaan tuloa alkanut kokoaikainen lomautus jatkuu yhdenjaksoisesti lain voimaan tulon jälkeen tai lain voimaantuloa ennen on ollut lomautusjakso, joka täyttää kokoaikaisen lomautuksen edellytykset, ei saman lomautusilmoituksen mukaisia myöhempiä lomautusjaksoja katsota alkaviksi lomautuksiksi.

Jos työntekijä jatkuvan lomautuksen aikana tulee työhön lyhyeksi ajaksi siten, että lomautus työsopimuslain (320/70) tai työehtosopimuksen mukaan jatkuu ilman uutta lomautusilmoitusta työssäolon jälkeen, lomautus katsotaan samaksi lomautukseksi sen uudelleen jatkuessa.

2 §

Kokoaikaiseksi lomautukseksi katsotaan lomautus, joka kestää kokoaikaisena ja yhdenjaksoisesti vähintään kalenteriviikon tai jonka peräkkäisten kokoaikaisten lomautuspäivien lukumäärä kalenteriviikkona on vähintään viisi. Kokoaikaisena lomautuksena pidetään siten myös sellaista lomautusjärjestelyä, jossa poissaolojaksojen pituus on vähintään kalenteriviikko (vuorolomautus).

3 §

Alkavista kokoaikaisista lomautuksista on lomauttava työnantaja velvollinen ilmoittamaan sille vakuutuslaitokselle, jossa työnantajalla on tapaturmavakuutuslain (608/48) mukainen lakisääteinen vakuutus. Ilmoituksessa on mainittava niiden kyseisen työnantajan palveluksessa vuonna 1994 ensimmäistä kertaa lomautettujen henkilöiden nimet, henkilötunnukset, lomautuksen alkamis- ja päättymisajankohdat sekä työnantajan liike- ja yhteisötunnus. Jos työnantajalla on edellä mainittu vakuutus useassa vakuutuslaitoksessa, työnantajan on tehtävä ilmoitus vain yhteen vakuutuslaitokseen sekä ilmoitettava mikä on ollut työnantajan tapaturmavakuutusmaksun perusteena ollut palkkasumma vuonna 1993. Niiden työnantajien, joita ei koske tapaturmavakuutuslain mukainen vakuuttamisvelvollisuus, on tehtävä vastaava ilmoitus valtiokonttorille.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä kuukauden kuluessa lomautuksen alkamisesta. Työnantajan on lomautusajalta maksettavaa lomautuspäivärahaa tai työttömyyspäivärahaa varten annettavassa palkkatodistuksessa ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettu vakuutuslaitos sekä työnantajan liike- ja yhteisötunnus.

4 §

Lomautusajalta työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitettua lomautuspäivärahaa tai työttömyyspäivärahaa maksavan työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston on asianomaiselle vakuutuslaitokselle tai valtiokonttorille ilmoitettava lomauttaneen työnantajan mukaan eriteltyinä niiden henkilöiden nimet ja henkilötunnukset, jotka ovat hakeneet alkavien kokoaikaisten lomautusten johdosta lomautuspäivärahaa, työttömyyspäivärahaa, koulutustukea tai työmarkkinatukea sekä lomautuksen alkamis- ja päättymisajankohdat ja työnantajan liike- ja yhteisötunnus. Ilmoitukset vakuutuslaitoksille ja valtiokonttorille on tehtävä kuukausittain aikaisintaan kuukauden kuluttua lomautuksen alkamisesta.

5 §

Vakuutuslaitokset perivät ylimääräisen työttömyysvakuutusmaksun työnantajan työttömyysvakuutusmaksun yhteydessä eri maksuunpanona työnantajan ilmoituksen perusteella ensimmäisessä ilmoitusta seuraavassa perinnässä.

Jos työnantaja ei ole tehnyt 3 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta ja työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen ilmoituksen mukaan kyseisen työnantajan palveluksessa oleville on maksettu alkavan kokoaikaisen lomautuksen perusteella lomautuspäivärahaa tai työttömyyspäivärahaa, vakuutuslaitoksen tai valtiokonttorin on ennen maksun määräämistä tarvittaessa pyydettävä työnantajalta ilmoitus tai muutoin kuultava työnantajaa.

Jos työnantaja laiminlyö ylimääräisen työttömyysvakuutusmaksun maksamisen vakuutuslaitos lähettää muistutusilmoituksen ja perii viivästysajalta 16 %:n vuotuisen viivästyskoron. Maksun jäädessä edelleen suorittamatta vakuutuslaitos lähettää asian ulosottoviranomaiselle noudattaen sitä menettelyä ja niitä määräaikoja, joita noudatetaan lakisääteisen tapaturmavakuutusmaksun perinnässä. Työnantajan konkurssissa vakuutuslaitos valvoo tapaturma- ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja valvoessaan myös suorittamatta olevat ylimääräiset työttömyysvakuutusmaksut. Valtiokonttorin osalta on soveltuvin osin voimassa mitä edellä on vakuutuslaitoksesta todettu.

6 §

Vakuutuslaitokset tilittävät ylimääräiset työttömyysvakuutusmaksut Työttömyyskassojen keskuskassalle noudattaen, mitä työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta on Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto r.y:n ja Työttömyyskassojen keskuskassan välisellä sopimuksella sovittu. Valtiokonttori tilittää perityt maksut samassa yhteydessä kuin palkansaajan työttömyysvakuutusmaksut.

7 §

Laskettaessa työnantajan palveluksessa olevien henkilöiden keskimääräistä lukumäärää käytetään tapaturmavakuutuslain mukaisen vakuutusmaksun perusteena olevana palkkasummana vuoden 1993 lopullista palkkasummaa ja vuonna 1994 alkavien yritysten osalta sitä palkkasummaa, joka on ennakkovakuutusmaksun perusteena sekä kaikkien palkansaajien keskiansiona 9 555 markkaa.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Hannu Hakkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.