34/1994

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1994

Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävista lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta

Valtioneuvosto on 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 9 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1644/93), nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 100 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta, ovat:

Sairaus Lääkeaine ja -valmiste
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 1) androgeenit miehille
2) estrogeenit naisille
3) glukokortikoidit
4) kasvuhormoni lapsille kasvuiässä
5) kilpirauhashormonit
6) progestageenit
7) gonadotropiinit
Vesitystauti 1) kalium
2) tiatsididiureetit
3) vasopressiinit
Diabetes 1) insuliinit
2) metformiini
3) sulfonyyliureat
Kilpirauhasen vajaatoiminta 1) kilpirauhashormonit
Lisämunuaisten kuorikerroksen vajaatoiminta 1) gluko- ja mineralokortikoidit
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 1) D–vitamiini ja sen johdokset
2) kalsium
Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt 1) B12-vitamiini
Halvausmainen lihasheikkous 1) ambenoni
2) atsatiopriini
3) distigmiini
4) efedriini
5) glukokortikoidit
6) kalium
7) kortikotropiinit
8) neostigmiini
9) pyridostigmiini
10) syklofosfamidi
MS-tauti 1) atsatiopriini
2) baklofeeni
3) glukokortikoidit
4) kortikotropiinit
5) titsanidiini
Parkinsonin tauti 1) amantadiini
2) triheksifenidyyli
3) bentsatropiini
4) biperideeni
5) bromokriptiini
6) levodopa yksin tai yhdessä dekarboksylaasin estäjän kanssa
7) metikseeni
8) orfenadriini
9) pergolidi
10) prosyklidiini
11) selegiliini
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 1) asetatsoliamidi
2) etosuksimidi
3) fenobarbitaali
4) fenytoiini
5) karbamatsepiini
6) klobatsaami
7) klonatsepaami
8) nitratsepaami
9) okskarbatsepiini
10) primidoni
11) valproaatti
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt 1) butyrofenonijohdokset
2) fentiatsiinijohdokset
3) fluoksetiini
4) fluvoksamiini
5) karbamatsepiini
6) klotsapiini
7) litiumsuolat
8) maprotiliini
9) mianseriini
10) moklobemidi
11) molindoni
12) paroksetiini
13) penfluridoli
14) pimotsidi
15) remoksipridi
16) sitalopraami
17) sulpiridi
18) tioksanteenijohdokset
19) tratsodoni
20) trisykliset depressiolääkkeet
21) valproaatti
Sairaus Lääkeaine ja -valmiste
Henkisesti kehitysvammaisilla esiintyvät levotomuustilat 1) butyrofenonijohdokset
2) fentiatsiinijohdokset
3) litium
4) maprotiliini
5) mianseriini
6) molindoni
7) sulpiridi
8) tioksanteenijohdokset
9) tratsodoni
10) trisykliset depressiolääkkeet
Glaukooma 1) adrenaliini
2) asetatsoliamidi
3) betaksololi (vain silmätipoissa)
4) diklofenamidi
5) dipivefriini
6) ekotiopaatti
7) fysostigmiini
8) karbakoliini
9) pilokarpiini
10) timololi (vain silmätipoissa)
Rintasyöpä 1) anaboliset steroidit
2) androgeenit
3) estrogeenit
4) glukokortikoidit
5) kalsitoniini
6) kalsiumfolinaatti
7) klodronaatti
8) pamidronaatti
9) progestageenit
10) sytostaatit
11) tamoksifeeni
12) toremifeeni
13) vahvat kipulääkkeet
Eturauhassyöpä 1) busereliini
2) estrogeenit
3) glukokortikoidit
4) gosereliini
5) kalsitoniini
6) kalsiumfolinaatti
7) klodronaatti
8) leuproreliini
9) pamidronaatti
10) progestageenit
11) syproteroni
12) sytostaatit
13) triptoreliini
14) vahvat kipulääkkeet
Leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 1) glukokortikoidit
2) interferoni-alfa
3) kalsitoniini
4) kalsiumfolinaatti
5) klodronaatti
6) mesna
7) pamidronaatti
8) sytostaatit
9) vahvat kipulääkkeet
Trigeminus- tai glossofaryngikusneuralgia 1) karbamatsepiini
Gammaglobuliinin puutostila 1) gammaglobuliini
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 1) androgeenit miehille
2) estrogeenit naisille
3) gonadotropiinit
4) progestageenit
Aplastinen anemia 1) anaboliset steroidit
2) glukokortikoidit
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 1) D-vitamiini ja sen johdokset
2) fosfaattivalmisteet
3) kalsium
Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt 1) penisillamiini
2) sinkki
Krooniset hyytymishäiriöt 1) traneksaamihappo
2) veri ja veren hyytymistekijävalmisteet
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 1) atsatiopriini
2) glukokortikoidit
3) siklosporiini
4) syklofosfamidi
Gynekologiset syövät 1) kalsitoniini
2) kalsiumfolinaatti
3) klodronaatti
4) pamidronaatti
5) progestageenit
6) sytostaatit
7) tamoksifeeni
8) vahvat kipulääkkeet
Itsenäinen verihiutaleiden tai granulosyyttien niukkuus 1) atsatiopriini
2) danatsoli
3) gammaglobuliini
4) glukokortikoidit
5) syklofosfamidi
Pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole edellä erikseen mainittu 1) glukokortikoidit
2) interferoni-alfa (melanooma ja munuaissyöpä)
3) kalsitoniini
4) kalsiumfolinaatti
5) klodronaatti
6) mesna
7) pamidronaatti
8) progestageenit
9) sytostaatit
10) vahvat kipulääkkeet
Sarkoidoosi 1) glukokortikoidit
Vaikea haiman krooninen vajaatoiminta 1) haimaentsyymit
Yleinen erytrodermia 1) asitretiini
2) glukokortikoidit
Rakkoihottuma 1) atsatiopriini
2) syklofosfamidi
3) glukokortikoidit
Dialyysihoitoa edellyttävä uremia 1) peritoneaalidialyysiliuokset
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä vaikea anemia 1) erytropoietiini
2 §

Sairausvakuutuslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita ja pitkäaikaisia sairauksia ja niiden hoitoon tarvittavia 5 a §:ssä tarkoitettuja lääkkeitä, joista korvataan 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta ostokerralta, ovat:

Sairaus Lääkeaine ja -valmiste
1) ACE-estäjät
Krooninen sydämen vajaatoiminta 2) diureetit (lukuun ottamatta ksantiinin johdoksia)
3) hydralatsiinit
4) kalium
5) orgaaniset nitraatit
6) pratsosiini
7) sydänglykosidit
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 1) atsatiopriini
2) glukokortikoidit
3) hydroksiklorokiini
4) klorokiini
5) kultasuolat
6) metotreksaatti
7) penisillamiini
8) siklosporiini
9) sulfasalatsiini
10) syklofosfamidi
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 1) glukokortikoidit
2) ipratropiini
3) kromoglikaatti
4) nedokromiili
5) oksitropiini
6) sympatomimeetit
7) teofylliini ja sen johdokset sekä ne yhdessä hydroksitsiinin kanssa
Krooninen verenpainetauti 1) ACE-estäjät
2) beetasalpaajat
3) diureetit (lukuun ottamatta ksantiinin johdoksia)
4) hydralatsiinit
5) kalium
6) kalsiuminestäjät
7) karvediloli
8) klonidiini
9) labetaloli
10) metyylidopa
11) minoksidiili
12) pratsosiini
13) rauwolfia-alkaloidit
14) seliprololi
Krooninen sepelvaltimotauti 1) asetyylisalisyylihappo
2) beetasalpaajat
3) kalsiuminestäjät
4) orgaaniset nitraatit
5) seliprololi
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 1) amiodaroni
2) beetasalpaajat
3) diltiatseemi
4) disopyramidi
5) flekainidi
6) isoprenaliini
7) kinidiini
8) meksiletiini
9) prokaiiniamidi
10) propafenoni
11) sydänglykosidit
12) tokainidi
13) seliprololi
14) verapamiili
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 1) atsatiopriini
2) glukokortikoidit
3) merkaptopuriini
4) mesalatsiini
5) metronidatsoli
6) olsalatsiini
7) sulfasalatsiini
8) syklofosfamidi
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyyppi III dyslipoproteinemia) 1) gemfibrotsiili
2) klofibraatti
3) kolestipoli
4) kolestyramiini
5) lovastatiini
6) nikotiinihapon johdokset
7) pravastatiini
8) simvastatiini
Kihti 1) allopurinoli
2) probenesidi
3 §

Kansaneläkelaitos vahvistaa luettelot niistä 1 ja 2 §:ssä mainittuja lääkeaineita ja -valmisteita sisältävistä lääkelaissa (395/87) tarkoitetuista lääkkeistä, joista korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta.

4 §

Saman reseptin perusteella korvataan tässä päätöksessä tarkoitettuja lääkkeitä ostokertaa kohti enintään kolmen kuukauden hoitoa vastaava määrä. Erityisestä syystä lääkkeitä voidaan korvata ostokertaa kohti pitemmältäkin kuin edellä mainitulta ajalta.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1994. Tällä päätöksellä kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1985 annettu valtioneuvoston päätös sairausvakuutuslain mukaan kokonaan tai 90-prosenttisesti korvattavista lääkkeistä (836/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.