26/1994

Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Asetus kotieläintuotannon ohjaamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään kotieläintuotannon ohjaamisesta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1305/90) 7 §:n 2 momentin, 9 a §:n ja 27 §:n nojalla, niistä 7 §:n 2 momentti ja 9 a § sellaisina kuin ne ovat 17 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1171/93):

1 §
Hakumenettely

Kotieläintuotannon ohjaamisesta annetussa laissa (1305/90), jäljempänä laki, tarkoitettu lupahakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella kotieläinyritys sijaitsee. Maaseutuelinkeinoviranomaisen tulee lähettää lupahakemus sekä lausunto hakemuksesta asianomaiselle maaseutuelinkeinopiirille. Milloin asia on maa- ja metsätalousministeriön ratkaistava, maaseutuelinkeinopiirin on toimitettava hakemus lausuntoineen maa- ja metsätalousministeriölle.

2 §
Hakemus

Hakemuksesta, joka on laadittava maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle, tulee ilmetä seuraavat tiedot:

1) hakijan ja hänen kotieläinyrityksensä henkilö- ja asuinpaikkatiedot tai, milloin hakijana on kotieläintuotannon harjoittamista varten perustettu yhtymä, tuotantorengas tai kuolinpesä, vastaavat tiedot näiden osakkaista tai jäsenistä;

2) hakijan hallinnassa olevan maatilan peltoala, selvitys maatilan hallintasuhteista ja käytöstä sekä vastaavat tiedot yhtymän, tuotantorenkaan ja kuolinpesän jäsenten tai osakkaiden maatiloista;

3) kotieläinyrityksen sijainti, tilan nimi, rekisterinumero sekä sijaintikunta ja -kylä;

4) tiedot kotieläinyrityksen eläinmäärästä ja omistussuhteista sekä, jos hakija on samalla osakkaana naudanlihan, sianlihan, kananmunien tai siipikarjanlihan tuottamisen harjoittamista varten perustetussa yhtymässä, vastaavat tiedot myös sanotusta yhtymästä taikka, jos hakijana on mainitunlainen yhtymä, tiedot myös osakkaiden maatiloilla mahdollisesti erikseen pidettävien eläinten määristä;

5) tiedot lannan säilytystavasta, lantavaraston tilavuudesta sekä lannan käsittely- ja levitystavasta;

6) tiedot kotieläinyrityksen toiminnan arvioidusta aloittamis- tai laajentamisajankohdasta; sekä

7) muut maa- ja metsätalousministeriön määräämät seikat.

3 §
Asuminen

Yksityisen viljelijän taikka yhtymän tai yhteisön osakkaan katsotaan asuvan tarkoituksenmukaisella etäisyydellä maatilasta silloin,kun asunnon ja maatilan välinen tie-etäisyys on enintään viisi kilometriä. Jos kotieläinten hoito voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti tuotantorakennukseen asennettuja valvontalaitteita hyväksi käyttäen tai muulla tavoin, voi asumisetäisyys olla jonkin verran mainittua etäisyyttä suurempi.

Asumisetäisyys voi olla 1 momentissa säädettyä pidempi edellyttäen, että asuminen on tilapäistä ja kotieläinten hoito kotieläinyrityksessä voidaan tällöin järjestää tarkoituksenmukaisella tavalla.

Poissaolo asuinpaikalta katsotaan tilapäiseksi, jos se johtuu:

1) sairaudesta;

2) yritystoimintaan liityvästä opiskelusta;

3) asevelvollisuuden suorittamisesta; tai

4) muusta näihin verrattavasta syystä.

Asumisvaatimuksen ei kuitenkaan katsota täyttyvän, jos 3 momentissa tarkoitettu poissaolo, joka ei johdu asevelvollisuuden suorittamisesta tai tilan asuinrakennuksen vahingoittumisesta asuinkelvottomaksi, kestää yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta, ellei joku yrityksen hoitoon osallistuva yrittäjän perheenjäsen asu yrityksen sijaintipaikalla tai 1 momentissa tarkoitetulla etäisyydellä.

4 §
Tuotantorengas

Tuotantorenkaalle voidaan myöntää kotieläinlupa seuraavilla edellytyksillä:

1) tuotantorengas muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden;

2) lain 9 a §:ssä tarkoitettua lupaa tuotantorenkaalle hakevat esittävät tuotantorenkaan perustamissopimuksen sääntöineen, tuotanto-ohjelman ja mahdolliset muut maa- ja metsätalousministeriön määräämät seikat;

3) tuotantorenkaan osakkaat sitoutuvat siihen, että jos tuotantorenkaan luvan mukainen kokonaiseläinmäärä ylitetään, on vastuu ylityksestä ensisijaisesti niillä tuotantorenkaan osakkailla, joiden tuotanto-ohjelman mukainen eläinmäärä on ylittynyt.

Tuotantorenkaalle myönnettävän luvan mukainen eläinmäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin tuotantorenkaan osakkaiden yhteenlaskettujen lupien ja oikeuksien mukainen eläinmäärä, jollei lain 6 §:n 3 momentista muuta johdu.

Tuotantorenkaan osakkaiden eläinmäärä voi vaihdella sille myönnetyn kokonaiseläinmäärän rajoissa tuotanto-ohjelman mukaisesti. Tuotanto-ohjelman muutokset ja uusitut ohjelmat on ilmoitettava ennen muutoksen toimeenpanoa maaseutuelinkeinopiirille.

5 §
Tuotannon harjoittamiseen oikeutetut

Lupa on voimassa ainoastaan luvan saajaan sekä luvassa mainittuun kotieläinyritykseen nähden.

Jos kotieläinyrityksen omistusoikeus siirtyy toiselle tai kotieläinyritys annetaan vuokralle, on lain 14 §:ssä mainittuja tapauksia lukuunottamatta uuden omistajan tai vuokraajan ennen ryhtymistään jatkamaan kotieläinyrityksen toimintaa hankittava lain 5 §:ssä tarkoitettu lupa.

Tuotantorenkaalle myönnetty lupa koskee vain luvassa mainittuja tuotantorenkaan osakkaita.

6 §
Tuotantorenkaasta eroaminen

Jos tuotantorenkaan osakas haluaa erota sääntöjen mukaisesti tuotantorenkaasta, voidaan tuotantorenkaalle myönnetty lupa muuttaa hakemuksesta uuden perustamissopimuksen ja sääntöjen mukaiseksi. Luvan muutospäätöksen jälkeen saa tuotantorenkaasta eronnut osakas harjoittaa kotieläinyritystään ennen tuotantorenkaan perustamista olleen luvan tai oikeuden mukaisessa laajuudessa.

7 §
Ilmoitusvelvollisuus

Luvansaajan tulee viipymättä ilmoittaa asiasta maaseutuelinkeinopiirille seuraavissa tilanteissa:

1) jos luvan myöntämisen jälkeen asianomaisen yrityksen taikka maatilan tai siihen kuuluvan pellon omistus- tai hallintaoikeus siirtyy toiselle;

2) jos yksityinen viljelijä taikka yhtymän tai yhteisön osakas ei enää asu asianomaisella maatilalla tai 3 §:ssä tarkoitetulla etäisyydellä maatilasta; tai

3) jos tuotantorenkaan toimintaa, sääntöjä tai tuotanto-ohjelmaa muutetaan.

Edellä 1 momentissa mainitusta velvollisuudesta on mainittava asianomaisessa lupapäätöksessä.

8 §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan kotieläintuotannon ohjaamisesta 1 päivänä helmikuuta 1991 annettu asetus (194/91).

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.