24/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeriön päätös arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt arkistolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Arkistolaitoksen hallussa olevan aineiston ja hakemistojen käyttö arkiston tiloissa on maksutonta.

Maksuttomia ovat lisäksi tarkastukset, lausunnot ja päätökset, joista on säädetty arkistolaissa (184/81) ja arkistoasetuksessa (1012/82) sekä arkistolaitoksen omien ja siellä säilytettävien muiden viranomaisten arkistojen perusteella annettavat oikeaksi todistettavat jäljennökset, todistukset, otteet ja muut selvitykset yksityisen henkilön Suomen lakien mukaista perusturvaa koskevassa asiassa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Arkistolaitoksen antamista ja välittämistä kaukolainoista peritään lähetyskustannusten ja suoritteen tuottamisen johdosta muille suoritettujen maksujen mukainen maksu.

Arkistolaitoksen omista ja arkistolaitoksessa säilytettävien muiden viranomaisten tai seurakuntien arkistojen perusteella virallista tarkoitusta varten annettavista oikeaksi todistettavista jäljennöksistä, todistuksista, otteista tai muista selvityksistä peritään keskimääräisten kustannusten mukaiset maksutaulukosta ilmenevät maksut.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Muita suoritteita, joiden hinnoittelusta päätetään liiketalouloudellisin perustein, ovat jäljenteet, koulutus-, konsultti- ja konservointipalvelut, selvitykset, ellei niiden maksuista erikseen ole muuta säädetty tai määrätty, toimitilojen käyttö sekä arkistotilojen käyttö valtion viranomaisille, jos säilytettävä aineisto on 40 vuotta nuorempaa ja viranomainen jatkaa toimintaansa tai sen tehtävät siirtyvät toiselle viranomaiselle sekä muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista joulukuun 21 päivänä 1992 annettu opetusministeriön päätös (1416/92).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Markku Linna

Liite

MAKSUTAULUKKO

Arkistolaitoksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet


Selvitykset viralliseen tarkoitukseen
1. Todistus käytettäessä yhden arkistonmuodostajan
  asiakirjoja                   75 mk/sivu
  käytettäessä useamman arkistonmuodostajan
  asiakirjoja                  120 mk/sivu
2. Kopioimalla otettu, oikeaksi todistettava
  jäljennös ensimmäinen sivu           50 mk
  kultakin seuraavalta sivulta          10 mk
3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava
  jäljennös, ote tai lyhennysote vuotta 1900
  vanhemmista asiakirjoista ensimmäinen sivu   150 mk
  kultakin seuraavalta sivulta          100 mk
  vuoden 1900 ja sitä nuoremmista asiakirjoista
  ensimmäinen sivu                110 mk
  kultakin seuraavalta sivulta          80 mk
  Muista kuin suomen- tai ruotsinkielisistä
  asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu.
  Lisäsivujen osalta uudeksi sivuksi lasketaan
  vähintään 10 riviä
4. Seurakuntien asiakirjoista annettavat selvitykset
  sukuselvitykset, jotka koskevat yhtä henkilöä,
  tämän aviopuolisoa, vanhempia ja lapsia
  koskevia tietoja                50 mk
  sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä
  sukupolvelta                  30 mk
  yhtä henkilöä koskeva yksittäinen tieto     30 mk

Asiakirjatietojen mahdollisen puutteellisuuden vuoksi tai muusta merkittävästä lisätyötä aiheuttavasta syystä veloitetaan lisäksi omakustannusarvon mukainen maksu.

Lähetettäessä selvitys postitse asiakkaalle kotimaassa ei peritä posti-, lähetys- tai pankkipalvelumaksuja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.