1709/1993

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun huumausainelain (1289/93) 2 §:n 1 ja 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Huumausaineena pidettävät aineet ja valmisteet

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luettelo I

Alfa-asetyylimetadoli (α-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Alfameprodiini (α-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Alfametadoli (α-6-dimetyyli-amino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Alfametyylifentanyyli (N-[1- (α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli]-propionianilidi

Alfa-metyylitiofentanyyli (N-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli]propionianilidi)

Alfaprodiini (α-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Alfentaniili (N-[1-[2- (4-etyyli-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetratsol-1-yyli)etyyli]-4-(metoksimetyyli)-4- piperidinyyli] -N-fenyylipropaaniamidimonohydrokloridi)

Allyyliprodiini (3-allyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Anileridiini (1-p-aminofenetyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Asetorfiini (7-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6-metoksi-17-metyyli-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinanyyli-(3)-asetaatti)

Asetyylialfametyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli] -asetanilidi)

Asetyylimetadoli(3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Beeta-asetyylimetadoli (β-3-asetoksi-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Beeta-hydroksifentanyyli (N-[1-(beetahydroksifenetyyli)-4-piperidyyli]propionianilidi)

Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli (N-[1-(beeta-hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyyli] propionianilidi)

Beetameprodiini (β-3-etyyli-1-metyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Beetametadoli (β-6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Beetaprodiini (β-1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksi-piperidiini)

Bentsetidiini (1-(2-bentsyylioksietyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Betsitramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(2-okso-3-propionyyli- 1-bentsimidatsolinyyli)-piperidiini)

Bentsyylimorfiini (3-bentsyylimorfiini)

Dekstromoramidi ((+)-4- [2-metyyli-4-okso- 3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli] -morfoliini)

Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)

Diampromidi (N-[2-(metyylifenetyyliamino)-propyyli]-propionianilidi)

Dietyylitiambuteeni (3-dietyyliamino-1,1-di-(2'-tienyyli)-1-buteeni)

Difenoksiini (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihappo)

Difenoksylaatti (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Dihydromorfiini

Dimefeptanoli, Bimetadoli(6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoli)

Dimenoksadoli (2-dimetyyliaminoetyyli-1-etoksi-1,1-difenyyliasetaatti)

Dimetyylitiambuteeni (3-dimetyyliamino -1,1-di-(2'-tienyyli)-1-buteeni)

Dioksafetyylibutyraatti (etyyli-4-morfolino-2,2-difenyylibutyraatti)

Dipipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidiini-3-heptanoni)

Drotebanoli (3,4-dimetoksi- 17-metyylimorfinaani-6β,14-dioli)

Ekgoniini , sen esterit ja johdannaiset, joista voidaan valmistaa ekgoniinia ja kokaiinia

Etokseridiini (1-[2-(2-hydroksietoksi)-etyyli]-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Etonitatseeni (1-dietyyliaminoliaminoetyyli- 2-p-etoksibentsyyli-5-nitrobentsimidatsoli)

Etorfiini (7-(1-hydroksi-1-metyylibutyyli)-6-metoksi-17-metyyli-4,5-epoksi-6,14-etenomorfinanoli-(3))

Etyylimetyylitiambuteeni (3-etyylimetyyliamino-1,1-di-(2'-tienyyli)-1-buteeni)

Fenadoksoni (6-morfolino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)

Fenampromidi (N-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)-propioni-anilidi)

Fenatsosiini (2'-hydroksi-5,9-dimetyyli-2-fenetyyli-6,7-bentsomorfaani)

Fenomorfaani (3-hydroksi-N-fenetyylimorfinaani)

Fenoperidiini (1-(3-hydroksi-3-fenyylipropyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Fentanyyli (1-fenetyyli-4-N-propionyylianilinopiperidiini)

Furetidiini (1-(2-tetrahydrofurfuryylioksietyyli)-4-fenyylipi peridiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Heroiini (diasetyylimorfiini)

Hydrokodoni, Hydrokoni (dihydrokodeinoni)

Hydroksipetidiini, Oksipetidiini (4-m-hydroksifenyyli-1-metyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Hydromorfinoli(14-hydroksidihydromorfiini)

Hydromorfoni (dihydromorfinoni)

Isometadoni (6-dimetyyliamino-5-metyyli-4,4-difenyyli-3-heksanoni)

Kannabis (intialainen hamppu), kannabishartsi sekä kannabisuutteet ja -tinktuurat

Ketobemidoni (4-m-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)

Klonitatseeni (2-p-klooribentsyyli-1 -dietyyli-aminoe-tyyli-5-nitrobentsimidatsoli)

Kodoksiimi (dihydrokodeinoni-6-karboksimetyylioksiimi)

Kokaiini (bentsoyyliekgoniinin metyyliesteri)

Kookanlehti

Levofenasyylimorfaani ((-)-3-hydroksi-N-fenasyylimorfinaani)

Levometorfaani *)((-)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani)

Levomoramidi ((-)-4- [2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli]-morfoliini)

Levorfanoli *)((-)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)

Metadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heptanoni)

Metadoni-intermediaatti (4-syano-2-dimetyyliamino-4,4-difenyylibutaani)

Metatsosiini (2'-hydroksi-2,5,9-trimetyyli-6,7-bentsomorfaani)

Metoponi (5-metyylidihydromorfinoni)

Metyylidesorfiini (6-metyyli-Δ-6-desoksimorfiini)

Metyylidihydromorfiini (6-metyylidihydromorfiini)

3-metyylifentanyyli (N-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli) propionianilidi) sekä sen isomeeriset muodot:

cis-N-[3-metyyli-1-(2-fenyylietyyli)-4- piperidyyli] propionianilidi

trans-N-[3-metyyli-1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidyyli] propionianilidi

3-metyylitiofentanyyli (N-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli] -4-piperidyyli]propionianilidi)

Moramidi-intermediaatti (2-metyyli-3-morfolino-1,1-difenyylipropaanikarboksyylihappo)

Morferidiini (1-(2-morfolinoetyyli)-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Morfiini

Morfiinimetyylibromidi ja muut viidenarvoista typpeä sisältävät morfiinijohdokset sisältäen nimenomaan morfiini-N-oksidijohdokset, joista yksi on kodeiini-N-oksidi

Morfiini-N-oksidi

MPPP (1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti)

Myrofiini (myristyylibentsyylimorfiini)

Nikomorfiini (3,6-dinikotinyylimorfiini)

Norasymetadoli ((±)-α-3-asetoksi-6-metyyliamino-4,4-difenyyliheptaani)

Norlevorfanoli ((-)-3-hydroksimorfinaani)

Normetadoni (6-dimetyyliamino-4,4-difenyyli-3-heksanoni)

Normorfiini (demetyylimorfiini)

Norpipanoni (4,4-difenyyli-6-piperidiini-3-heksanoni)

Oksikodoni, Oksikoni (14-hydroksidihydrokodeinoni)

Oksimorfoni (14-hydroksidihydromorfinoni)

Oopiumi

Para-fluorofentanyyli (4'-fluoro-N-(1-fenetyyli-4-piperidyyli) propionianilidi)

PEPAP (1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti)

Petidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Petidiini-intermediaatti-A (4-syano-1-metyyli-4-fenyylipiperidiini)

Petidiini-intermediaatti-B (4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Petidiini-intermediaatti-C (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihappo)

Piminodiini (4-fenyyli- 1-(3-fenyyliaminopropyyli)-piperidiini-4-karboksyylihapon etyyliesteri)

Piritramidi (1-(3-syano-3,3-difenyylipropyyli)-4-(1-pipe ridino)-piperidiini-4-karboksyylihappoamidi)

Proheptatsiini (1,3-dimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksiatsasykloheptaani)

Properidiini (1-metyyli-4-fenyylipiperidiini-4-karboksyylihapon isopropyyliesteri)

Rasemetorfaani ((±)-3 -metoksi-N-metyylimorfinaani)

Rasemoramidi ((±)-4-[2-metyyli-4-okso-3,3-difenyyli-4-(1-pyrrolidinyyli)-butyyli]- morfoliini)

Rasemorfaani ((±)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani)

Sufentaniili (N-[4-(metoksimetyyli)-1- [2-(2-tienyyli)-etyyli]-4-piperidyyli]-propionianilidi)

Tebaiini

Tebakoni (asetyylidihydrokodeinoni)

Tilidiini ((±)-etyylitrans-2-(dimetyyliamino)-1-fenyyli-3-syklohekseeni-1-karboksylaatti)

Tiofentanyyli (N-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli] propionianilidi)

Trimeperidiini (1,2,5-trimetyyli-4-fenyyli-4-propionioksipiperidiini)

Unikkouute , väkevöity, (valmiste saadaan, kun unikko lukuun ottamatta siemeniä (Poppy straw), on saatettu sen alkaloidien väkevöimisprosessin alaiseksi);

tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden esterit ja eetterit, paitsi jossakin muussa luettelossa olevat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat mukaan luettuna edellä mainittujen esterien, eetterien ja isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

*) Dekstrometorfaani ((+)-3-metoksi-N-metyylimorfinaani) ja dekstrorfaani ((+)-3-hydroksi-N-metyylimorfinaani) on erityisesti jätetty pois tästä ryhmästä.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luettelo II

Asetyylidihydrokodeiini

Dekstropropoksifeeni (α-(+)-4-dimetyyliamino-1,2-difenyyli-3-metyyli-2-butyylipropionaatti)

Dihydrokodeiini

Etyylimorfiini (3-etyylimorfiini)

Folkodiini (morfolinyylietyylimorfiini)

Kodeiini (3-metyylimorfiini)

Nikodikodiini (6-nikotinyylidihydrokodeiini)

Nikokodiini (6-nikotinyylikodeiini)

Norkodeiini (N-demetyylikodeiini)

Propiraami (N-(1-metyyli-2-piperidinoetyyli)-N-2-pyridyylipropioniamidi);

tämän luettelon aineiden isomeerit, paitsi erityisesti poisjätetyt, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta luettelossa III mainittuja valmisteita.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luettelo III

1. Asetyylidihydrokodeiini-

Dihydrokodeiini-

Etyylimorfiini-

Folkodiini-

Kodeiini-

Nikodikodiini-

Nikokodiini- ja

Norkodeiinivalmisteet,

kun mainitut huumausaineet on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa eivätkä sisällä enempää kuin 100 milligrammaa huumausainetta annostusyksikköä kohti eikä niiden pitoisuus ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti.

2. Kokaiinivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 0,1 prosenttia kokaiinia emäkseksi laskettuna, ja oopiumi- tai morfiinivalmisteet, jotka eivät sisällä morfiinia enempää kuin 0,2 prosenttia vedettömäksi emäkseksi laskettuna ja jotka on sekoitettu yhden tai useamman aineen kanssa siten>että huumausainetta ei voida saada takaisin helposti käytettävissä olevilla keinoilla tai pito isu utena, joka voi aiheuttaa vaaraa yleiselle terveydelle.

3. Difenoksylaattivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 2,5 milligrammaa difenoksylaattia emäkseksi laskettuna, eikä vähempää kuin 25 mikrogrammaa atropiinisulfaattia annostusyksikköä kohti.

4. Difenoksiinivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 0,5 mg difenoksiinia eikä vähempää kuin 2,5 mikrogrammaa atrnpiinisulfaattia annostusyksikköä kohti.

5. Propiraamivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 100 mg propiraamia annostusyksikköä kohti, ja jotka on sekoitettu vähintään samaan määrään metyyliselluloosaa.

6. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus 10 prosenttia oopiumia jauheena 10 prosenttia oksetusjuurta (Radix ipecacuanhae) jauheena hyvin sekoitettuna 80 prosenttiin mitä tahansa jauhennettua ainetta, joka ei sisällä huumausainetta.

7. Suun kautta annettavat dekstropropoksifeenivalmisteet, jotka eivät sisällä enempää kuin 135 milligrammaa dekstropropoksifeenia emäkseksi laskettuna annostusyksikköä kohti tai joiden pitoisuus ei ole enempää kuin 2,5 prosenttia jakelematonta valmistetta kohti edellyttäen, että nämä valmisteet eivät sisällä psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen alaisia aineita.

8. Valmisteet, jotka ovat vastaavia tämän luettelon aineiden kanssa, ja näiden valmisteiden sekoitukset aineiden kanssa, jotka eivät sisällä huumausainetta.

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luettelo IV

Alfametyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli] -propionianilidi)

Alfa-metyylitiofentanyyli (N-[1-[1-metyyli-2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli] propionianilidi)

Asetyylialfametyylifentanyyli (N-[1-(α-metyylifenetyyli)-4-piperidyyli] -asetanilidi)

Beeta-hydroksifentanyyli (N-[1-(beetahydroksifenetyyli)-4-piperidyyli] propionianilidi)

Beeta-hydroksi-3-metyylifentanyyli (N-[1-(beeta-hydroksifenetyyli)-3-metyyli-4-piperidyyli] propionianilidi)

Desomorfiini (dihydrodesoksimorfiini)

Heroiini (diasetyylimorfiini)

Kannabis (intialainen hamppu) ja kannabishartsi

Ketobemidoni (4-m-hydroksifenyyli-1-metyyli-4-propionyylipiperidiini)

3-metyylifentanyyli (N-(3-metyyli-1-fenetyyli-4-piperidyyli)-propionianilidi) sekä sen isomeeriset muodot:

cis-N-[3-metyyli-1-(2-fenyylietyyli)-4- piperidyyli]-propionianilidi

trans-N-[3-metyyli-1-(2-fenyylietyyli)-4-piperidyyli]-propionianilidi

3-metyylitiofentanyyli (N-[3-metyyli-1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli] propionianilidi)

MPPP (1-metyyli-4-fenyyli-4-piperidinolipropionaatti)

Para-fluorofentanyyli (4'-fluoro-N-(1-fenetyyli-4-piperidyyli) propionianilidi)

PEPAP>(1-fenetyyli-4-fenyyli-4-piperidinoliasetaatti)

Tiofentanyyli (N-[1-[2-(2-tienyyli)etyyli]-4-piperidyyli] propionianilidi); sekä

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo I

Dietyylitryptamiini (DET) (N,N-dietyylitryptamiini)

Dimetoksiamfetamiini (DMA) (dl-2,5-dimetoksi-α-metyylifenyylietyyliamiini)

Dimetoksibromiamfetamiini (DOB) (2,5-dimetoksi-4-bromiamfetamiini)

Dimetoksietyyliamfetamiini (DOET) (dl-2,5-dimetoksi-4-etyyli-α-metyylifenyylietyyliamiini)

DMHP (3-(1,2-dimetyyliheptyyli)-1-hydroksi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-6H-dibentso-[b,d]-pyraani)

Dimetyylitryptamiini (DMT) (N,N-dimetyylitryptamiini)

Etisyklidiini (PCE) (N-etyyli-1-fenyylisykloheksyyliamiini)

Katinoni ((-)-α-aminopropiofenoni)

Lysergidi (LSD, LSD-25) (d-lysergihapon dietyyliamidi), Lysergihapon amidi

Meskaliini (3,4,5-trimetoksifenetyyliamiini)

Metoksimetyleenidioksiamfetamiini (MMDA) (dl-5-metoksi-3,4-metyleenidioksi-α-metyylifenyylietyyliamiini)

Metyleenidioksiamfetamiini (MDA) (3,4-metyleenidioksiamfetamiini)

Metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA) (dl-3,4-metyleenidioksi-N,α-dimetyylifenyylietyyliamiini)

4-metyyliaminoreksi ( (±)-cis-2-amino-4-metyyli-5-fenyyli-2-oksatsoliini)

N-etyyli MDA ( (±)-N-etyyli- α-metyyli-3,4-metyleenidioksi)fenetyyliamiini)

N-hydroksi MDA ( (±)-N-[α-metyyli-3,4-(metyleenidioksi)fenetyyli]hydroksyyliamiini)

Paraheksyyli (3-heksyyli-1-hydroksi- 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9 -trimetyyli-6H-dibentsol-[b,d]-pyraani)

Parametoksiamfetamiini (PMA) (4-metoksi-α-metyylifenyylietyyliamiini)

Psilosiini (3-(2-dimetyyliaminoetyyli)-4 hydroksi-indoli)

Psilosybiini (3-(2-dimetyyliaminoetyyli)-indoli-4-yylidivetyfosfaatti)

Rolisyklidiini (PHP,PCPY) (1-(1-fenyylisykloheksyyli) pyrrolidiini)

STP, DOM (2-amino-1-(2,5-dimetoksi-4-metyyli)-fenyylipropaani)

Tenosyklidiini (TCP) (1-[1-(2-tienyyli) sykloheksyyli]piperidiini)

Tetrahydrokannabinoli , seuraavat isomeerit ja niiden stereokemialliset muunnokset:

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro- 6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9- trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6- dimetyyli-9-metyleeni-3-pentyyli-6H-dibentso[b,d]pyraani-1-oli

Trimetoksiamfetamiini (TMA) (dl-3,4,5-trimetoksi-α-metyylifenyylietyyliamiini);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, jos sellaisen suolan muodostaminen on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo II

Amfetamiini ((±)-2-amino-1 -fenyylipropaani)

Deksamfetamiini ((+)-2-amino-1-fenyylipropaani)

Delta-9-tetrahydrokannabinoli stereokemiallisine muunnoksineen ( (6aR,10aR)- 6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyyli-3- pentyyli-6H-dibentso[b,d] pyraani-1-oli)

Fendimetratsiini ((+)-3,4-dimetyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fenetylliini (dl-3,7-dihydro-1,3-dimetyyli-7-(2-[(1-metyyli-2-fenyylietyyli)amino]- etyyli)-1-1H-puriini-2,6-dioni)

Fenmetratsiini ((±)-3-metyyli-2-fenyylimorfoliini)

Fensyklidiini (PCP) (1-(1 -fenyylisykloheksyyli)-piperidiini)

Levamfetamiini (1-α-metyylifenetyyliamiini)

Levometamfetamiini (1-N,α-dimetyyli-fenetyyliamiini)

Meklokvaloni (3-(o-kloorifenyyli)-2-metyyli-4 (3H)-kinatsolinoni)

Metakvaloni (2-metyyli-3-o-tolyyli-4(3H)-kinatsolinoni)

Metamfetamiini ((+)-2-metyyliamino-1-fenyylipropaani)

Metamfetamiinirasemaatti ((±)-N, α-dimetyylifenetyyliamiini)

Metyylifenidaatti (2-fenyyli-2-(2-piperidyyli)-etikkahapon metyyliesteri)

Sekobarbitaali (5-allyyli-5-(1-metyylibutyyli)-barbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo III

Amobarbitaali (5-etyyli-5-(3-metyylibutyyli)-barbituurihappo)

Buprenorfiini (21-syklopropyyli-7-α [(S)-1-hydroksi-1,2,2-trimetyylipropyyli]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydro-oripaviini)

Butalbitaali (5-allyyli-5-isobutyylibarbituurihappo)

Glutetimidi (2-etyyli-2-fenyyliglutarimidi)

Katiini (d-treo-2-amino-1-hydroksi-1-fenyylipropaani)

Pentatsosiini (1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyyli-3-(3-metyyli-2-butenyyli)-2,6-metano-3-bentsatsosiini-8-oli)

Pentobarbitaali (5-etyyli-5-(1-metyylibutyyli)-barbituurihappo)

Syklobarbitaali (5-(1-sykloheksen-1 -yyli)-5-etyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luettelo IV

Allobarbitaali (5,5-diallyylibarbituurihappo)

Alpratsolaami (8-kloori-1-metyyli-6-fenyyli-4H-s-triatsolo [4,3-a] [1,4] bentsodiatsepiini)

Amfepramoni (2-(dietyyliamino)-propiofenoni)

Barbitaali (5,5-dietyylibarbituurihappo)

Bentsfetamiini (N-bentsyyli-N,α -dimetyylifenyylietyyliamiini)

Bromatsepaami (7-bromi-1,3-dihydro-5-(2- pyridyyli)-2H-1,4- bentsodiatsepiini-2- oni)

Butobarbitaali (5-butyyli-5-etyylibarbituurihappo)

Deloratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-di- hydro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Diatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Estatsolaami (8-kloori-6-fenyyli-4H-s- triatsolo [4,3-a] [1,4] bentsodiatsepiini)

Etinamaatti (1-etynyylisykloheksyylikarbamaatti)

Etklorvynoli(etyyli-2-kloorivinyylietinyylimetanoli)

Etyyliamfetamiini (dl-N-etyyli-α-metyylifenyylietyyliamiini)

Etyyliloflatsepaatti (etyyli-7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)- 2,3-dihydro-2-oksi-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksylaatti)

Fenkamfamiini (dl-N-etyyli-3-fenyylibisyklo (2,2,1)-heptaani-2-amiini)

Fenobarbitaali (5-etyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Fenproporeksi (dl-3-[(α-metyylifenetyyli)amino]-propionitriili)

Fentermiini (α,α-dimetyylifenetyyliamiini)

Fludiatsepaami (7-kloori-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Flunitratsepaami (5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Fluratsepaami (7-kloori-1-[2-(dietyyliamino) etyyli]-5-(o-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Halatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2,2,2-trifluorietyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Haloksatsolaami (10-bromi-11b-(o-fluorifenyyli)-2,3,7,11 b-tetrahydro-oksatsolo [3,2-d] [1,4]-bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Kamatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni-dimetyylikarbamaatti)

Ketatsolaami (11-kloori-8,12b-dihydro-2,8-dimetyyli-12b-fenyyli-4H-[1,3]-oksatsino-[3,2-d] [1,4] - bentsodiatsepiini- 4,7(6H)-dioni)

Klobatsaami (7-kloori-1-metyyli-5 -fenyyli-1H-1,5- bentsodiatsepiini-2,4 (3H,5H)- dioni)

Kloksatsolaami (10-kloori-11b-(o-kloorifenyyli)-2,3,7,11b-tetrahydro-oksatsolo- [3,2d] [1,4] -bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Klonatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)- 1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2- oni)

Klooridiatsepoksidi (7-kloori-2-metyyliamino-5-fenyyli-3H-1,4-bentsodiatsepiini-4- oksidi)

Kloratsepaatti (7-kloori-2,3-dihydro-2,2-dihydroksi-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini-3-karboksyylihappo)

Klotiatsepaami (5-(o-kloorifenyyli)-7-etyyli-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-tieno [2,3-e]-1,4-diatsepiini-2-oni)

Lopratsolaami (6-(o-kloorifenyyli)-2,4-dihydro-2- [(4-metyyli-1-piperatsinyyli) metyleeni]-8-nitro-1H-imidatso-[1,2-a] [1,4] -bentsodiatsepiini-1-oni)

Loratsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Lormetatsepaami (7-kloori-5-(o-kloorifenyyli)-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Matsindoli (5-(4-kloorifenyyli)-2,5-dihydro-3H-imidatso-(2,1-a)-isoindol-5-oli)

Medatsepaami (7-kloori-2,3-dihydro-1-metyyli-5-fenyyli-1H-1,4-bentsodiatsepiini)

Mefenoreksi (dl-N-(3-klooripropyyli)-α- metyylifenetyyliamiini)

Meprobamaatti (2-metyyli-2-propyyli-1,3-propaanidiolidikarbamaatti)

Metypryloni (3,3-dietyyli-5-metyyli-2,4-piperidiinidioni)

Metyylifenobarbitaali (5-e-tyyli-1-metyyli-5-fenyylibarbituurihappo)

Midatsolaami (2-kloori-6-(2-fluorifenyyli)-1-metyyli-4H-imidatso- [1,5-a] [1,4] -b-entsodiatsepiini)

Nimetatsepaami (1,3-dihydro-1-metyyli-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Nitratsepaami (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Nordatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Oksatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Oksatsolaami (10-kloori-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyyli-11b-fenyylioksatsolo-[3,2-d] [1,4] -bentsodiatsepiini-6(5H)-oni)

Pemoliini (2-amino-5-fenyyli-2-oksatsolin-4-oni) tai (2-imino-5-fenyyli-4-oksatsolidinoni)

Pinatsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-5-fenyyli-1-(2-propynyyli)-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Pipradroli (1,1-difenyyli-1-(2-piperidyyli)-metanoli)

Pratsepaami (7-kloori-1-(syklopropyylimetyyli)-1,3-dihydro-5-fenyyli-2H- 1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Pyrovaleroni (dl-1-(4-metyylifenyyli)-2-(1-pyrrolidinyyli)-1-pentanoni)

Sekbutabarbitaali (5-sek-butyyli-5-etyylibarhituurihappo)

SPA, Lefetamiini ((-)-1-dimetyyliamino-1,2-difenyylietaani)

Tematsepaami (7-kloori-1,3-dihydro-3-hydroksi-1-metyyli-5-fenyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Tetratsepaami (7-kloori-5-(syklohekseeni-1-yyli)-1,3-dihydro-1-metyyli-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-oni)

Triatsolaami (8-kloori-6-(o-kloorifenyyli)-1-metyyli-4H-s-triatsolo-[4,3-a] [1,4]-bentsodiatsepiini)

Vinyylibitaali (5-(1-metyylibutyyli)-5-vinyylibarbituurihappo);

tämän luettelon aineiden stereoisomeerit, mikäli sellaisten isomeerien olemassaolo on kemiallisesti mahdollista;

tämän luettelon aineiden suolat, mukaan luettuna edellä mainittujen isomeerien suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet.

2 §
Huumausaineen valmistukseen käytettävät aineet ja valmisteet

Huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn sopimuksen luettelo I

N-asetyyliantraniilihappo

Efedriini

Ergometriini

Ergotamiini

1-fenyyli-2-propanoni

Isosafroli

Lysergihappo

3,4-metyleenidioksifenyyli-2-propanoni

Piperonaali

Pseudoefedriini

Safroli;

tämän luettelon aineiden suolat mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta lääkevalmisteita ja muita luettelossa mainittuja aineita sisältävia valmisteita, joiden koostumus on sellainen, ettei mainittuja aineita voida helposti käyttää tai eristää vaivatta käytössä olevilla keinoilla.

Huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan tehdyn sopimuksen luettelo II

Antraniilihappo

Asetoni

Etikkahappoanhydridi

Etyylieetteri

Fenyylietikkahappo

Kaliumpermanganaatti

Kloorivetyhappo, lukuunottamatta sen suoloja

Metyylietyyliketoni

Piperidiini

Rikkihappo, lukuunottamatta sen suoloja Tolueeni;

tämän luettelon aineiden suolat, mikäli sellaisten olemassaolo on mahdollista; sekä

tässä luettelossa mainittuja aineita sisältävät valmisteet lukuun ottamatta lääkevalmisteita ja muita luettelossa mainittuja aineita sisältäviä valmisteita, joiden koostumus on sellainen, ettei mainittuja aineita voida helposti käyttää tai eristää vaivatta käytössä olevilla keinoilla.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Pentti Wavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.